ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1031260846
31012001
260846
บุรีรัมย์พิทยาคม
burirampittayakhom school
ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ เลขที่ 15 ถ.นิวาศ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
ในเมือง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
admin@brp.ac.th
www.brp.ac.th
บุรีรัมย์
044-611098
044612888
1 พฤษภาคม พ.ศ.2447
0.5
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
196
3,536
90
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:01:19 น.
2
1031260847
31012002
260847
ภัทรบพิตร
Phattharaborphit School
นายวีระศักดิ์ พินิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 -
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
admin@phatthara.ac.th
www.phatthara.ac.th
เสม็ด
044-611984
044612974
4 พฤษภาคม 2521
7
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
92
1,291
44
26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:35:52 น.
3
1031260848
31012003
260848
บัวหลวงวิทยาคม
BUALUANGWITTHAYAKHOM
นายศักดิ์ ซารัมย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bualuangwittayakhom35@gmail.com
www.bual.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านบัว
044-183101
044183101
20 กุมภาพันธ์ 2523
10
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
98
1,659
53
28 ตุลาคม 2563 เวลา 19:04:06 น.
4
1031260849
31012004
260849
พระครูพิทยาคม
prakrupittayakhom
นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
prakru_school@hotmail.com , prakru@prakru.ac.th
www.prakru.ac.th
อบต.พระครู
044-666122
044-666123
31 พฤษภาคม 2531
13
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
837
26
21 ตุลาคม 2563 เวลา 17:50:22 น.
5
1031260850
31012005
260850
สองห้องพิทยาคม
Songhong Phittayakhom
นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
sk@sk1991.org
http://gg.gg/fpifk
สองห้อง
044184200
044184200
11 มีนาคม 2534
27.5
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
328
17
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:34:17 น.
6
1031260851
31012006
260851
กนกศิลป์พิทยาคม
kanoksinpittayakom
นายสุเทพ จำเนียรกูล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 19 มานิตย์เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
kanoksin@buriram.org
http://school.obec.go.t
ชุมเห็ด
044-612551
044616791
2 กุมภาพันธ์ 2537
3
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
387
17
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18:34 น.
7
1031260852
31012007
260852
สวายจีกพิทยาคม
Sawaijeekphittayakhom school
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 14 สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
konthaijaiesan@hotmail.co.th
www.sjp.ac.th
สวายจีก
044630439
044181543
30 เมษายน 2539
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
408
16
29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:16:24 น.
8
1031260853
31012008
260853
หนองตาดพิทยาคม
Nongtadpittayakhom
นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 22 รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
http://school.obec.go.t
หนองตาด
044119307
10 สิงหาคม 2540
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
138
6
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:08 น.
9
1031260854
31012009
260854
กลันทาพิทยาคม
Kalantapittayakhom
นายพล บุญโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
www.ktp.ac.th
กลันทา
044630271
2541
14
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
273
11
24 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:47 น.
10
1031260885
31012010
260885
ธารทองพิทยาคม
THANTONGPITTAYAKHOM
นายประภาส สนิทรัมย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 704/1 -
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
thantong@thantong.ac.th
www.thantong.ac.th
ลำปลายมาศ
044-661207
044-660875
17 พฤษภาคม 2499
32
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
79
1,407
45
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:53:02 น.
11
1031260886
31012011
260886
ลำปลายมาศ
Lamplaimat
นายไพศาล สังกะเพศ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 719
หนองคู
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
www.lamplaimat.ac.th
ลำปลายมาศ
044-661712
044661432
5 ตุลาคม 2500
32
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
158
2,603
69
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:47:16 น.
12
1031260887
31012012
260887
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
talatphophittayakhom
นายปัญญา กุลแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
info@tlpp.ac.th
tlpp.ac.th
ตลาดโพธิ์
044-666281
-
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
40
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
415
17
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:01:24 น.
13
1031260888
31012013
260888
จตุราษฏร์พิทยาคม
Jaturatpittayakhom
นายถนอม เยี่ยมรัมย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
jaturatpit32@hotmail.com
www.jaturatpit.ac.th
แสลงพัน
044-185119
044-185118
30/03/2527
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
247
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:38 น.
14
1031260889
31012014
260889
เมืองแฝกพิทยาคม
MUANGFAKPITTAYAKHOM
นางทรรศนีย์ พลพวก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 179 บ้านห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
http://www.mfp.ac.th
เมืองแฝก
044-110779
-
2538
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
6
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02:57 น.
15
1031260890
31012015
260890
ทะเมนชัยพิทยาคม
Tamenchaipittayakhom
นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Noonidz@hotmail.com
school.obec.go.th/tamenchaipit
ทะเมนชัย
044-666016
044666016
๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
32
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
108
6
28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:49:34 น.
16
1031260907
31012016
260907
ชำนิพิทยาคม
chamnipitayakom
นายประจวบ อินทแย้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
chamnipitschool.@gmail.com
https://sites.google.com/a/chamnipit.ac.th/cnp_school/
เมืองยาง
044-110345
044-110345
20 ธันวาคม 2534
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
243
9
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:58:09 น.
17
1031260910
31012017
260910
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
romburipittayakhom ratchamungklapisek
นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
admin@rbp.ac.th
sites.google.com/a/rbp.ac.th/rbp_school/home
เทศบาลตำบลบ้านด่าน
044-186439
044664015
พ.ศ. 2530
15
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
878
27
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:39:38 น.
18
1031260859
31022001
260859
กระสังพิทยาคม
Krasangpittayakom
นายไพบูลย์ มั่นยืน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 ตลาดใต้
กระสัง
กระสัง
บุรีรัมย์
31160
krasang@hotmail.com
krasang.ac.th
กระสัง
0-4469-1036
044691036
-
30
.100
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
173
2,906
72
27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:01:35 น.
19
1031260860
31022002
260860
ลำดวนพิทยาคม
lamduanpittayakom
นายจินดา กรองทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 123 บ้านบุ
ลำดวน
กระสัง
บุรีรัมย์
31160
lamduanpit123@gmail.com
site.google.com/view/ldpit
ลำดวน
0-44119977
044119977
13 กุมภาพันธ์ 2529
54
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
398
12
01 ธันวาคม 2563 เวลา 13:24:50 น.
20
1031260862
31022003
260862
ชุมแสงพิทยาคม
Chumsangpittayakhom
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
บุรีรัมย์
31160
chumsangpit@hotmail.com
www.chumsangpit.ac.th
ชุมแสง
0972920230
23022536
55
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
317
14
14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:48:10 น.
21
1031260861
31022004
260861
สูงเนินพิทยาคม
soongnearnpittayakom
นายวัฒนา สราญบุรุษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
บุรีรัมย์
31160
snppittayacom@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260861
สูงเนิน
044-666104
044-666104
10 พฤษภาคม 2535
45
25.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
274
10
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19:29 น.
22
1031260877
31022005
260877
ประโคนชัยพิทยาคม
prakhonchaipittayakhom school
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2
ประโคนชัย
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
31140
pkcschool2.2@gmail.com
www.pkc.ac.th
ประโคนชัย
0-4467-1131
044467484
2500
44
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
152
2,895
78
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:06:05 น.
23
1031260878
31022006
260878
บ้านบุวิทยาสรรค์
BANBUWITTAYASAN SCHOOL
นายปฐพี มีบาง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านบุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
31140
banbuwitschool@gmail.com
sites.google.com/a/banbu.ac.th/banbuwittayasanschool/
จรเข้มาก
0-4467-1966
044671966
17 พฤษภาคม 2521
58
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
356
13
14 กันยายน 2563 เวลา 15:40:45 น.
24
1031260879
31022007
260879
ไพศาลพิทยาคม
phaisarnpittayakhom
นายสมคิด สิทธิสาร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
31140
-
psp32.ac.th
อบต.ไพศาล
044110113
044110113
16 พฤษภาคม 2534
57
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
45
598
21
27 ตุลาคม 2563 เวลา 17:26:56 น.
25
1031260880
31022008
260880
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
Muangtalongpittayasun
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 -
ประโคนชัย
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
31140
mtp@chaiyo.com
http://www.MTP.ac.th
ประโคนชัย
0-4465-1021
044-651021
3 ก.พ.38
45
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
130
2,026
58
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:29:38 น.
26
1031260881
31022009
260881
แสลงโทนพิทยาคม
salangtonpittayakom
นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
31140
salangpit@gmail.com
www.salangpit.com
แสลงโทน
2537
23
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
258
12
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:50:27 น.
27
1031260882
31022010
260882
บ้านกรวดวิทยาคาร
Bankruatwittayakarn School
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 เลขที่ 144
ปราสาท
บ้านกรวด
บุรีรัมย์
31180
bv_144ssbr32@hotmail.com
www.bv.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านกรวด
0-4467-9098
044679479
17 พฤษภาคม 2515
66
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
145
2,494
70
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:21:21 น.
28
1031260883
31022011
260883
โนนเจริญพิทยาคม
noncharoenpitayakom
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
บุรีรัมย์
31180
njp@njp.ac.th
www.njp.ac.th
โนนเจริญ
044197228
044197228
2525
66
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
612
19
27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:49:16 น.
29
1031260903
31022012
260903
พลับพลาชัยพิทยาคม
plubplachaipittayakom
นายณัฐธ์พงษ์ วิโสรัมย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 -
จันดุม
พลับพลาชัย
บุรีรัมย์
31250
ppkbr@live.com
www.ppk32.ac.th
จันดุม
0-4460-8090
044608091
27 มีนาคม 2524
50
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
754
25
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:02:36 น.
30
1031260904
31022013
260904
ห้วยราชพิทยาคม
HUAIRATPHITAYAKHOM
นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
บุรีรัมย์
31000
hrp2013@hotmail.com
www.hrp.ac.th
ห้วยราช
0-4469-6097
044696097
1 มิถุนายน 2522
15
0.01
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
73
1,089
31
30 มิถุนายน 2562 เวลา 17:37:20 น.
31
1031260863
31032001
260863
นางรอง
Nangrong School
นายมานัส เวียงวิเศษ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 19 -
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
www.nangrong.ac.th
-
044631383
044632298
1/09/2491
60
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
172
2,998
78
23 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:03 น.
32
1031260864
31032002
260864
สิงหวิทยาคม
singhawittayakom
นายอนิวรรต ติมุลา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 112 หมู่บ้านหนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
-
-
บ้านสิงห์
044666858
044666859
17 มกราคม 2523
55
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
568
18
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:02:33 น.
33
1031260865
31032003
260865
นางรองพิทยาคม
Nangrongphiddhayakhom
นายสุรธี เครือบคนโท
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 -
นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
info@nrpsc.ac.th
www.nrpsc.ac.th
นางรอง
044631065
044631065
10 เมษายน 2528
55
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
1,169
33
23 ตุลาคม 2563 เวลา 07:26:29 น.
34
1031260866
31032004
260866
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
Thungsangthongpitayacom
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
tungsangtong@hotmail.com
www.thungsaengthongschool.net
ทุ่งแสงทอง
044657108
044657108
27/03/2537
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
177
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:47 น.
35
1031260867
31032005
260867
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
Pimrathprachasan
นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
pimrathpra@hotmail.com
www.pimrath.ac.th
หนองยายพิมพ์
044666064
044666064
30 เมษายน 2539
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
444
17
30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:02 น.
36
1031260868
31032006
260868
เหลืองพนาวิทยาคม
Luangpanawittayakom
นายนิกร บัวพา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
luangpanaschool@hotmail.com
www.luangpanaschool.ac.th
ก้านเหลือง
044634814
044634814
2540
86
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
365
15
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:26:35 น.
37
1031260869
31032007
260869
ถนนหักพิทยาคม
thanonhakpittayakom school.
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
บุรีรัมย์
31110
charoendee@gmail.com
www.tnhpit.ac.th
ถนนหัก
044605129
044605129
10 สิงหาคม 2540
63
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
485
16
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:02:59 น.
38
1031260871
31032010
260871
หนองกี่พิทยาคม
nongkipittayakom school
นายชาตรี อัครสุขบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
np@nongki.ac.th
nongki.ac.th
หนองกี่
044641324
044641191
2 มิถุนายน 2518
80
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
141
2,680
66
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:18 น.
39
1031260872
31032011
260872
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
maungphochaipittayakom
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
school@mpsc.ac.th
www.mpsc.ac.th
เมืองไผ่
044119870
044119873
26 กุมภาพันธ์ 2535
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
296
11
22 มิถุนายน 2560 เวลา 12:42:14 น.
40
1031260874
31032012
260874
ร่วมจิตต์วิทยา
ruamjitwittaya
นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 430 บ้านหนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
school_rj@ruamjitwittaya.ac.th
https://sites.google.com/view/rjw-school/home
หนองแวง
-
-
16/05/2534
130
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
326
13
20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:27 น.
41
1031260875
31032013
260875
ละหานทรายวิทยา
Lahansaiwittaya
นายธนกฤติ พรมบุตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 เลขที่ 15 บ้านโคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
administration@saiwit.ac.th
www.saiwit.ac.th
โคกว่าน
044634720
044634721
14 มีนาคม 2538
80
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
265
12
11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:18 น.
42
1031260876
31032014
260876
ตาจงพิทยาสรรค์
Tajong pittayasan school
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 111 บ้านดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
tajongpit@outlook.com
ตาจง
044618458
044618458
8 พ.ค. 2540
100
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
210
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:08 น.
43
1031260873
31032015
260873
ละหานทรายรัชดาภิเษก
Lahansairatchadapisak
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
บุรีรัมย์
31170
Lahansai@hotmail.com
www.lrp.ac.th
ละหานทราย
044649007
044656157
100
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
159
2,709
72
19 เมษายน 2561 เวลา 05:17:36 น.
44
1031260897
31032016
260897
ไทยเจริญวิทยา
Thaicharoenvitaya
ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
Lapschools.net/thaichar
ไทยเจริญ
1 มิถุนายน 2520
88
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
493
17
28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:49 น.
45
1031260898
31032017
260898
ปะคำพิทยาคม
PAKHAMPITTAYAKOM
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 18 บ้านหนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
บุรีรัมย์
31220
pakhampit.ac.th
หูทำนบ
044-666696
13 พฤษภาคม 2537
85
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
196
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:29 น.
46
1031260901
31032018
260901
หนองหงส์พิทยาคม
nonghongpittayakhom
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
nonghongpit@gmail.com
www.nhp.ac.th/nhp
เทศบาลตำบลหนองหงส์
044669030
044669030
19 พฤษภาคม 2524
62
62
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
994
28
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49:08 น.
47
1031260902
31032019
260902
ห้วยหินพิทยาคม
Huaihin Pittayakhom
นางกันตาธรณ์ ตะราช
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 บ้านตลาดใหม่
ห้วยหิน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
31240
Huaihin@gmail.com
huaihin.ac.th
เทศบาลตำบลห้วยหิน
044666276
044666277
16/05//2536
70
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
434
15
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:24 น.
48
1031260905
31032020
260905
โนนสุวรรณพิทยาคม
Nonsuwanpittayakom
นายราเมศน์ โสมแสน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
nonsuwanpit@hotmail.com
www.nwp.ac.th
โกรกแก้ว
044607150
044607151
15 มีนาคม 2533
80
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
761
21
30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:41 น.
49
1031260906
31032021
260906
สามัคคีพิทยาคม
Samakkeepittayakhom
นางสุภัทร์ แสนกล้า
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
31110
samakkeepit@gmail.com
www.smkp.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจ้งหัน
044666035
10/8/2540
90
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
129
6
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:29 น.
50
1031260909
31032022
260909
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
romklao buriram
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
31260
romklao@rkbr.ac.th
www.rkbr.ac.th
โนนดินแดง
044606169
044606169
10 พฤศจิกายน 2523
100
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
686
22
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:57:50 น.
51
1031260913
31032023
260913
พนมรุ้ง
Phanomrung
นางสารภี เลไธสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 ดอนหนองแหนพัฒนา
ตาเป๊ก
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
31110
admin@prsch.ac.th
www.prsch.ac.th
พนมรุ้ง
044110545
044110545
20 เมษายน 2519
75
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
443
20
16 กันยายน 2563 เวลา 17:55:52 น.
52
1031260855
31042001
260855
คูเมืองวิทยาคม
Khumuangwittayakhom
นายวรากร เสนามาตย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ.คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
บุรีรัมย์
31190
koomng@hotmail.com
www.kmu.ac.th
-
044-699055
044699349
07/03/2515
35
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
69
1,064
33
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:45:35 น.
53
1031260856
31042002
260856
ตูมใหญ่วิทยา
Toomyaiwittaya
นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
บุรีรัมย์
31190
Toomyai148@hotmail.com
Toomyai.ac.th
ตูมใหญ่
044-699981
044699981
29/02/2529
22
22
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
818
27
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:24 น.
54
1031260857
31042003
260857
มัธยมพรสำราญ
Mathayompornsamran
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 17 หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
บุรีรัมย์
31190
psr@psr.ac.th
www.psr.in.th
พรสำราญ
044-666-227
-
11 พค.2536
22
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
296
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19:03 น.
55
1031260884
31042005
260884
พุทไธสง
PHUTTHAISONG
นายประชัย พรสง่ากุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 เลขที่ 3 บ้านเตย
พุทไธสง
พุทไธสง
บุรีรัมย์
31120
ptssschool@hotmail.com
http://www.ptss.ac.th
เทศบาลพุทไธสง
044-689014
044689014
2493
64
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
168
2,617
72
28 มิถุนายน 2560 เวลา 09:55:03 น.
56
1031260892
31042006
260892
เมืองแกพิทยาคม
Muangkaephittayakhom
นายกาญจนพงษ์ ตราชู
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 17 บ้านเมืองแก
เมืองแก
สตึก
บุรีรัมย์
31150
muangkae@mpkbr.ac.th
www.mpkbr.ac.th
???????
044-193416
044-193416
20/04/2519
60
14
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
833
30
27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:54:18 น.
57
1031260893
31042007
260893
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
Princess Chulabhorn Science High School Buriram
นายศักดิ์ รุ่งแสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านขนวน
สตึก
สตึก
บุรีรัมย์
31150
-
www.pccbr.ac.th
สตึก
044-681946
044681946
17 ก.ค. 2536
45
4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
123
720
30
10 มิถุนายน 2563 เวลา 18:58:27 น.
58
1031260894
31042008
260894
สะแกพิทยาคม
sakaephittayakom
ดร.ศักดิ์ดา คำโส
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านสะแก
สะแก
สตึก
บุรีรัมย์
31150
sakaephit@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1031260894&page=info
Sakae_สะแก
044-681873
044681873
22 ก.พ. 2537
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
363
15
30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:44 น.
59
1031260896
31042009
260896
สมเสม็ดวิทยา
somsamedwittaya
นางสาววรินทร ปัดกอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านเสม็ด
ชุมแสง
สตึก
บุรีรัมย์
31150
-
http://www.somsamedwittaya.ac.th/
ชุมแสง
044-605069
044605069
10 สิงหาคม 2540
58
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
183
9
10 มิถุนายน 2561 เวลา 21:00:50 น.
60
1031260895
31042010
260895
ร่อนทองพิทยาคม
rontongpittayakom
นายทินกร อินโท่โล่
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 16 119 หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
บุรีรัมย์
31150
ร่อนทอง
044-605013
2536
28
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
325
15
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:11:02 น.
61
1031260891
31042011
260891
สตึก
SATUK
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านหนองบัวเหนือ
นิคม
สตึก
บุรีรัมย์
31150
chanforward1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260891
นิคม
044-681124
044681122
17 กรกฎาคม 2501
40
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
126
2,063
60
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:42:07 น.
62
1031260899
31042012
260899
นาโพธิ์พิทยาคม
Naphopittayakom
นายสมิงไพร สุนทะวงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 99
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
31230
master_naphopit@hotmail.com
www.naphopit.ac.th
ศรีสว่าง
044-686116
044686116
20 มิถุนายน 2520
80
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
62
989
30
28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:32:24 น.
63
1031260900
31042013
260900
อุดมอักษรพิทยาคม
UDOMAKSOR์NPITTAYAKOM
นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านหญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
31230
udomaksorn@udomaksorn.ac.th
www.udomaksorn.ac.th
บ้านดู่
044634766
044634766
18 พฤษภาคม 2536
93
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
246
12
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:22:46 น.
64
1031260908
31042014
260908
กู่สวนแตงพิทยาคม
KUSUANTAENGPITTAYAKHOM
นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน ก.ม.ศูนย์
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
31120
kspk@kspk.ac.th
www.kspk.ac.th
ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
044680018
044680018
02/03/2527
85
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
908
31
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:12:51 น.
65
1031260911
31042015
260911
แคนดงพิทยาคม
Kandongpittayakhom
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ.อนามัย
แคนดง
แคนดง
บุรีรัมย์
31150
kandong_p@hotmail.com
www.kd-p.ac.th
แคนดง
044193064
044193064
16 พฤษภาคม 2528
45
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
648
24
13 สิงหาคม 2563 เวลา 20:22:30 น.
66
1031260912
31042016
260912
ดงพลองพิทยาคม
Dongplongpittayakom
นายวทัญญู ซึ่งเสน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ดงพลอง
ดงพลอง
แคนดง
บุรีรัมย์
31150
dongplongpit128@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260912
??????
044-110202
-
30/04/2539
46
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
209
9
13 กันยายน 2563 เวลา 17:41:23 น.