ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1014310015
14010003
310015
ประชาสามัคคี
prachasamakkee
นางวัลลภา ศรสวรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หน้าวัดโคก
คลองตะเคียน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
prachasamakkee@hotmail.com
คลองตะเคียน
0-3570-1232
-
พ.ศ. 2482
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
8
06 มกราคม 2564 เวลา 17:51:33 น.
2
1014310016
14010004
310016
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
Banklongtakien Moo 2
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 คลองตะเคียน
คลองตะเคียน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
-
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1014310016&Area_CODE=1401
คลองตะเคียน
0-3570-1205
0-3570-1205
พ.ศ.2464
18
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
465
23
07 สิงหาคม 2563 เวลา 08:13:17 น.
3
1014310029
14010005
310029
วัดกลางคลองสระบัว
watkrangkrongsabua
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองสระบัว
คลองสระบัว
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
marnop_suk@hotmail.com
-
คลองสระบัว
0-3532-8818, 0-
-
1 พฤศจิกายน 2477
5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
189
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:07:13 น.
4
1014310007
14010006
310007
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
Phananchoeng School
นายบรรจง น้อยทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ชุมชนวัดพนัญเชิง
คลองสวนพลู
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pnc_school@hotmail.com
พระนครศรีอยุธยา
035-951568
035-951568
พ.ศ. 2496
8.5
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
426
16
06 ธันวาคม 2562 เวลา 12:54:01 น.
5
1014310027
14010007
310027
ประตูชัย
pratoochaischool
นายสุระพล เฉลิมสถาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 -วัดวรโพธิ์
ท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pratoochaischool@gmail.com
www.pratoochai.ac.th
พระนครศรีอยุธยา
0-3524-5419,0-3
035245419
1 มิถุนายน 2504
2
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
101
2,395
64
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:00 น.
6
1014310028
14010008
310028
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
Anuban pranakhon si ayutthaya
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
ท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
anubanay56@gmail.com
http://school.obec.go.t้h
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
0-3525-1133
035245052
17/05/2487
3
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
131
1,820
48
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:31 น.
7
1014310001
14010009
310001
วัดไผ่
Watphai
นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโพธิ์
บ้านเกาะ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
nullnullnull
0-3532-2233,0-3
2479
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 21:38:07 น.
8
1014310020
14010010
310020
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
Watphrangam(Utthakritpracharat) School
นายอาทร หาสียา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดพระงาม
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
prangam1@gmail.com
-
บ้านป้อม
0-35795834
--
5 มกราคม 2477
5
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 23:40:36 น.
9
1014310019
14010011
310019
วัดกษัตราธิราช
Wat Kasattratiraj Primary School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวัดกษัตรา
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
htt://school.obec.go.th
บ้านป้อม
0-3580-1363
035801363
1921/05/00
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:02 น.
10
1014310017
14010012
310017
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
Watkaitia
นางยุพิน ตันสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านรุน
บ้านรุน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
KaiteaSchool8@gmail.com
http//www.1014310017@pracharath.ac.th
เกาะเรียน
0925087804
-
1 พฤศจิกายน 2477
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
17 กันยายน 2563 เวลา 13:59:34 น.
11
1014310023
14010014
310023
ปฐมวิทยาคาร
PATHOMWITTAYAKARN
ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านใหม่
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pathomwk@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310023
บ้านใหม่
035-398321
-
2472
11
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
200
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:36 น.
12
1014310024
14010015
310024
วัดกุฎีลาย
Watkudeelai School
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ท้ายไผ่
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
gurusumo@gmail.com
school.obec.go.th/kudeelai
บ้านใหม่
0-3571-3379
035713379
29/11/2442
3
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
9
18 มีนาคม 2562 เวลา 09:51:36 น.
13
1014310012
14010016
310012
วัดทำใหม่
WatThummai
นางอภิญญา อ่อนจริง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วัดทำใหม่
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
apionj1111@obecmail.obec.go.th
ปากกราน
2464
10
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
176
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:48:13 น.
14
1014310018
14010017
310018
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
WatKlang (Pak-kran samakkee
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ปากกราน
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
thananya217@gmail.com
ปากกราน
0815732590
-
13 กรกฎาคม พ.ศ.2482
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
120
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:18 น.
15
1014310013
14010018
310013
วัดช้าง
watchang
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพลู
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watchangschool.pakkran@gmail.com
school.obec.go.th/watchang
ปากกราน
035705509
035705509
20 เมษายน 2510
11
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:15 น.
16
1014310014
14010019
310014
วัดปากกราน
Watpakkran School
นางสาวกันดารัตน์ วงษ์ปัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทุ่งปากกราน
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watpakkran_school@hotmail.com
www.watpakkran school.com
ปากกราน
0-3570-5768
035705768
พ.ศ.2482
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35:50 น.
17
1014310004
14010020
310004
วัดพระญาติการาม
Watprayattikaram
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ไผ่ลิง
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
wpy2479@gmail.com
www.wpy.ac.th
อโยธยา
0-35339353
0-35339353
1 มิถุนายน 2479
10
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
427
17
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:24 น.
18
1014310005
14010021
310005
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
WATPRADOOTHONGTHAM
นายอดิศร สุภาพคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pradoo0021@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310005
ไผ่ลิง
035881596
035881596
2482
10
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
412
11
10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:26:19 น.
19
1014310006
14010022
310006
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
Watyaichaimongkol
นายแทน เฉลยไตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 -
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watyai2011@gmail.com
watyaiay.com
เทศบาลเมืองอโยธยา
0-3524-3027
035243027
1 พฤษภาคม 2517
15
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
718
22
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:18:02 น.
20
1014310021
14010023
310021
สุดินสหราษฎร์
sudinsaharat
นางสาวพรวรินทร์ ศรีทัพไทยกำธร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ภูเขาทอง
ภูเขาทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
su_sopa@hotmail.com
-
ภูเขาทอง
035256798
-
30/06/2478
2
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
11
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:34 น.
21
1014310030
14010024
310030
ลุมพลีชนูปถัมภ์
Lumpleechanupatum
นายบรรจง ผาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ลุมพลี
ลุมพลี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
-
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1014310030
ลุมพลี
035-796504
035-796504
-
3
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
558
22
03 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:08 น.
22
1014310025
14010025
310025
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
watchangyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โรงนา
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
วัดตูม
0-3571-3264
22 พฤศจิกายน 2477
2
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:43:15 น.
23
1014310026
14010026
310026
วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
Wattoom
นางละอองศรี สุวินัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดตูม
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
วัดตูม
0-35704934
2503
1.5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:45:10 น.
24
1014310033
14010027
310033
วัดสว่างอารมณ์
watsawanga-rom
นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สวนพริก
สวนพริก
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
สวนพริก
035781558
035781558
พ.ศ.2472
6
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
187
11
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:24:45 น.
25
1014310011
14010030
310011
พรพินิตพิทยาคาร
PHONPHINITPHITTHAYAKHAN
นายผล พรมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางกะจะ
สำเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
piphonphinit@gmail.com
soc-ay1.aru.ac.th/14100800
สำเภาล่ม
035701670/0860404544
035701670
1 กรกฎาคม 2482
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
01 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:19:12 น.
26
1014310010
14010031
310010
วัดพุทไธศวรรย์
watputthaisawan
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านคลองคูจาม
สำเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watputthaisawan@hotmail.com
www.phutthaischool.ac.th
สำเภาล่ม
0-3570-1333
-
สิงหาคม พ.ศ. 2474
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
251
11
22 สิงหาคม 2563 เวลา 08:55:43 น.
27
1014310002
14010032
310002
วัดหันตรา
Wat Huntra School
นายมานพ สุขเกษม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หันตรา
หันตรา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
wathantraschool@gmail.com
th-th.facebook.com/wathuntraschool
หันตรา
0-3570-9175
0-3570-9175
6 กรกฎาคม พ.ศ.2482
10
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
25
454
16
27 ตุลาคม 2563 เวลา 08:53:30 น.
28
1014310038
14010034
310038
วัดบัวงาม
watbuangam
นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ชุมชนวัดบัวงาม
จำปา
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
182.53.196.126
เทศบาลตำบลท่าหลวง
035802805
035802805
พ.ศ.2463
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
74
11
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:05:10 น.
29
1014310039
14010035
310039
วัดจําปา
Watjampa School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 จำปา
จำปา
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
watjampa54@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310039
จำปา
0-3534-2723
พ.ศ.2447
41
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 08:39:07 น.
30
1014310043
14010036
310043
วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
Jonggonneeschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กอกา
ท่าเจ้าสนุก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310043
ท่าเจ้าสนุก
0922760305
28 มิถุนายน 2498
40
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
8
24 ธันวาคม 2563 เวลา 07:26:50 น.
31
1014310057
14010037
310057
วัดสฎางค์
watsadang
นางกฤตญพร รสารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สฎางค์
ท่าเจ้าสนุก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
Applesahyam@hotmail.com
-
ท่าเจ้าสนุก
081-7500973
2 พฤษภาคม 2467
45
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:36 น.
32
1014310036
14010038
310036
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
WATKAIJON SCHOOL
นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านไก่จ้น
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
18270
watkaijoun_school@hotmail.com
อบต.ท่าหลวง
0981365624
2466
40.6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:39:31 น.
33
1014310037
14010039
310037
วัดหัวหิน
Wat Huahin Primary School
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหัวหิน
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
18270
ท่าหลวง
0-3522-4377
0-3522-4377
15 สิงหาคม พ.ศ.2495
45.0
5.00
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
193
9
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30:36 น.
34
1014310034
14010040
310034
วัดสะตือ
Watsatue
นายไพรัช โตโสภณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท่างาม
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
lovely77530@gmail.com
ท่าหลวง
0-3522-5315,0-3
035225315
2468
37
3.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
182
9
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:41:15 น.
35
1014310049
14010042
310049
ชุมชนวัดบ้านร่อม
CHUMCHONWATBANROM
นางประภัสสร มะณีพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกกุ่ม
บ้านร่อม
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
chumchonwatbanromschool@gmail.com
http://watbanromcommunity.blogspot.com/
บ้านร่อม
0-3522-3220,0-3
-
19/07/2466
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
125
8
11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:09:48 น.
36
1014310050
14010043
310050
วัดดอนประดู่
WATDONPRADOO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนประดู่
บ้านร่อม
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
kao_narathip@hotmail.com
watdonpradoo.thport.com
อบต.บ้านร่อม
0892385018
2521
44
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
5
4
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:52:15 น.
37
1014310041
14010044
310041
วัดแค
Watkaeschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 อรัญญิก
ปากท่า
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
ปากท่า
0-3571-5333
5 กันยายน 2465
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
71
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:05:43 น.
38
1014310040
14010045
310040
วัดเทพคันธาราม
THEPKUNTARAM
นายสรรเสริญ อรรถเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตะเคียนด้วน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
thepkuntaram_school@gmail.com
โพธิ์เอน
0-3571-5222,0-3
2482
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:41:32 น.
39
1014310051
14010046
310051
วัดสามเรือน
WAT SAMRUAN
นางกุสุมา คำศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สามเรือน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
samruan.school@gmail.com
โพธิ์เอน
0-3575-0005
15/08/2481
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
8
10 ตุลาคม 2561 เวลา 15:14:11 น.
40
1014310052
14010047
310052
วัดโพธิ์เอน
WATPHO-EN
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โพธิ์เอน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
-
โพธิ์เอน
-
พ.ศ.2462
38
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:08 น.
41
1014310053
14010048
310053
วัดบึง
Watbueng
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบึง
วังแดง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
watbuengschool@hotmail.com
www.watbueng.ac.th
วังแดง
0-3576-2123
2465
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
14 ตุลาคม 2563 เวลา 19:43:56 น.
42
1014310054
14010049
310054
วัดวังแดงเหนือ
watwangdangnua
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 วังแดง
วังแดง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
wangdangschool@yahoo.co.th
-
วังแดง
-
-
2457
28
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
134
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:21:15 น.
43
1014310042
14010051
310042
วัดศาลาลอย
WATSALALOY
นายวิเชียร สามิภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ศาลาลอย
ศาลาลอย
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
salaloy1@gmail.com
ศาลาลอย
035267131
12 ตุลาคม 2465
39
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
173
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:57 น.
44
1014310056
14010052
310056
วัดนางคุ่ม
WATNANGKUM
นายประภาส ชาตินันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแขก-บางตะไล
ศาลาลอย
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
ศาลาลอย
0-3522-3233
11/02/2465
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
158
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:56:32 น.
45
1014310044
14010053
310044
ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
prachaphadungwit
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองกระเบียน
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
pracha10053@gmail.com
prachaphadungwit.go.th
อบต.หนองขนาก
0818539421
พ.ศ. 2489
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
133
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:27 น.
46
1014310045
14010054
310045
บ่อแร่
Borae
นางวรรณมาศ พรหมมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ่อแร่
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
churakram@gmail.com
boraeschool.com
หนองขนาก
0-3520-0308
26 มิถุนายน 2483
45
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
11
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44:47 น.
47
1014310046
14010056
310046
วัดทุ่งมน
watthungmon
นายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทุ่งมน
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
somchaipool@gmail.com
http://202.143.174.14/web/index_view_history.php?School_ID=1014310046
หนองขนาก
0-35902437
13 กรกฎาคม 2488
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:10:00 น.
48
1014310047
14010057
310047
วัดบ้านแถว
Watbanthaeo School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแถว
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
Luksika_jung_9@hotmail.com
-
หนองขนาก
0897402327
-
9 พฤศจิกายน 2477
48
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
8
17 ตุลาคม 2561 เวลา 08:38:25 น.
49
1014310071
14010058
310071
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
chomchonwatsadet
นางสาวอลิสสา บุญช่วย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สวนกล้วย
คลองสะแก
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watsadetschool@thaimail
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310071
คลองสะแก
035259839
2520
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
317
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:30 น.
50
1014310059
14010060
310059
วัดมเหยงค์
Watmahaeyong School
นายอรรถพล บุตะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ไผ่หนอง
ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watmahaeyong53@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1014310059&page=info
เทศบาลตำบลอรัญญิก
0-3576-1245
-
26 ตุลาคม 2488
30
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
284
9
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:41 น.
51
1014310060
14010061
310060
วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
WATNOI
นายชำนิ พิมพาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าช้างเหนือ
ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
atirat2@hotmail.com
www.watnoi.ac.th
อรัญญิก
035761485
035761485
8 กรกฎาคม 2466
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:56:37 น.
52
1014310066
14010063
310066
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
Nakhonluang Piboonprasertwit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านมอญ
นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
pibool2471@gmail.com
n-piboon.com
นครหลวง
0-3525-9480
0-3535-9509
2471
30
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
28
612
21
25 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:21 น.
53
1014310073
14010065
310073
วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
Watpotongschool
นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ต้นโพธิ์
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
wutjam2609@.obecmail.obec.go.th
www.watpotong.com
บ่อโพง
0-3536-4918
0-3536-4918
2484
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
100
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:31:20 น.
54
1014310074
14010066
310074
วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)
WATRAJBUMPEN ( KRING SA-NGA SITOOPPATAM ) SCHOOL
นายถนอมชัย เวียงสิมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านท่าวัด
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
rajbampen@thaimail.com
บ่อโพง
0-3536-4905
19 มิถุนายน 2466
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
123
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:41:26 น.
55
1014310075
14010067
310075
วัดบ้านดาบ
Watbandarb
นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดาบ
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
bandaab@hotmail.com
บ่อโพง
035-387638
-
2477
13
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:33 น.
56
1014310064
14010068
310064
วัดลาย (ทวีปัญญา)
Watlay (Thawepanya)
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางพระครู
บางพระครู
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
Watlay@hotmail.com
www.facebook.com/Watlaythaweepanya
นครหลวง
0-3571-3111,0-3
16 มิ.ย. 2486
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:16:49 น.
57
1014310069
14010069
310069
วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
WATRUAKANG
นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดเรือแข่ง
บางระกำ
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
นครหลวง
0-3535-9513
035359513
2467
18
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
218
8
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:24:36 น.
58
1014310068
14010070
310068
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
Watbanchung Shcool
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านชุ้ง
บ้านชุ้ง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watbanchong2016@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1014310068&page=info
บ้านชุ้ง
0-35760140
-
29 กรกฎาคม 2472
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
262
11
15 เมษายน 2563 เวลา 20:33:58 น.
59
1014310070
14010071
310070
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
watlamood
นางดวงภัทร สุนิมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปากจั่น
ปากจั่น
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watlamut_aya@hotmail.com
ปากจั่น
0-3536-0953
พ.ศ.2467
24
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
155
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41:22 น.
60
1014310061
14010072
310061
วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
watthong
นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พระนอนไทย
พระนอน
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watthongschool@hotmail.com
อรัญญิก
0-3576-1598
0-3576-1598
29พ.ค.2466
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
78
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:25:52 น.
61
1014310062
14010073
310062
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
Watsammakan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแม่ลา
แม่ลา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
sammakan@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310062
แม่ลา
0-35-339262
-
29 มิ.ย. 2482
25.7
ุ6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
8
15 กันยายน 2563 เวลา 14:17:32 น.
62
1014310063
14010074
310063
วัดปรีดาราม
Predaram
นางสุจิตรา ศิริสุรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แม่ลา
แม่ลา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watpree@hotmail.com
แม่ลา
0-35339252
-
2485
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
140
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:43 น.
63
1014310058
14010075
310058
วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
Watyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สันเจ้า
สามไถ
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
tippawan885@gmail.com
อรัญญิก
0-3535-9501
25 ก.ค. 2472
33
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:07 น.
64
1014310076
14010076
310076
วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
WATMAPPRACHAN SCHOOL
นายไมตรี พรมภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 มาบพระจันทร์
หนองปลิง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
mabprachan@hotmail.com
mapprachan@hotmail.com
หนองปลิง
035764342
035764342
30 ตุลาคม 2477
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
150
8
08 มกราคม 2564 เวลา 09:34:05 น.
65
1014310175
14010078
310175
วัดจอมเกษ
watjomket school
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ขยาย
ขยาย
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
chatin707@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310175
โพธิ์สามต้น-ขยาย
-
-
2477
10
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
8
18 กันยายน 2562 เวลา 10:15:48 น.
66
1014310162
14010080
310162
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
WATKAY ( LEKJULAPRACHANUSORN)
นางสาวเขมนรินน์ สุขมะโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านค่าย
ขวัญเมือง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
lay_1234@windowslive.com
watkhaischool.circlecamp.com
บางปะหัน
0-3537-7479
-
2460
15
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
180
8
18 มกราคม 2561 เวลา 12:53:35 น.
67
1014310155
14010081
310155
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
wattan - en
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตาลเอน
ตาลเอน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310155
บ้านขล้อ
0-3577-8534
11 พฤศจิกายน 2476
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
94
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:55 น.
68
1014310165
14010082
310165
วัดศรีภวังค์
WATSRIPAWANG
นายพิชิต แสงวาโท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คลองสาร
ทับน้ำ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watsripawangschool@hotmail.com
ทับน้ำ
-
1 พฤศจิกายน 2483
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:21:21 น.
69
1014310166
14010083
310166
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
Watpuengdad
นางเรณู สีนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทับน้ำ
ทับน้ำ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watpuengdad_1234@hotmail.com
-
อบต.ทับน้ำ
0-3573-5632
035780666
1/12/2477
16
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
184
11
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:13 น.
70
1014310156
14010084
310156
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
Wattangklang
นางสาวงามสม ไชยวุธ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทางกลาง
ทางกลาง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
tangklang_school@thaimail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310156
เสาธง
0-3577-8055
0-3577-8055
29/06/2477
18
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
11
18 ตุลาคม 2563 เวลา 13:22:18 น.
71
1014310178
14010085
310178
วัดพระงาม
Watprangam
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 พระงาม
บางเดื่อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
0
บางเดื่อ
0-35377277
0
25 กรกฎาคม 2484
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
148
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:28:50 น.
72
1014310179
14010086
310179
วัดบางเดื่อ
WATBANGDUE SCHOOL
นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บางเดื่อ
บางเดื่อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watbangdueschool@gmail.com
บางเดื่อ
0
0
2482
15
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
215
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:16:15 น.
73
1014310164
14010087
310164
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
Wat Tanod
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บางนางร้า
บางนางร้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
on_line695@hotmail.com
-
ตานิม
0-3530-1728
-
2518
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
7
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:07:20 น.
74
1014310173
14010088
310173
วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
wattepupakaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตานิม
ตานิม
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wattepupakaram@gmil.com
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
?????
035-777-299
035-777-299
29 กรกฏาคม 2477
12
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:50:41 น.
75
1014310174
14010089
310174
วัดเกาะเลิ่ง
watkaoleang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เกาะเลิ่ง
บางปะหัน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wonderfull2904@hotmail.com
-
บางปะหัน
-
11/09/2476
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:20 น.
76
1014310159
14010091
310159
วัดนาค
Watnak
นายสามารถ กองโชค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วัดนาค
บางปะหัน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watnakschool.ac.th
บางปะหัน
035333722
035333722
5 กรกฎาคม 2474
8
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
23
494
17
14 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:46 น.
77
1014310154
14010092
310154
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
Bangpierng
นางสาวธนวรรณ ทองคำสุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางเพลิง
บางเพลิง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
snidnois16@hotmail.com
บางเพลิง
0-3538-1497,0-3
19/06/2482
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
36
7
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:36 น.
78
1014310153
14010093
310153
วัดแก้วตา
Watkeawta
นางสาวอังวิภา ผูกพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แก้วตา
บางเพลิง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watkeawta.school@gmail.com
บ้านขล้อ
0834944964
-
23 พฤษภาคม 2512
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
89
8
06 สิงหาคม 2563 เวลา 14:51:15 น.
79
1014310151
14010094
310151
ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
Chumchon Watkhod Kamaram
นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านขล้อ
บ้านขล้อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watkhod.sc@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1014310151
บ้านขล้อ
0-3577-6262
0-3577-6262
2471
23
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
11
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:28:40 น.
80
1014310167
14010095
310167
วัดบ้านม้า
watbanma
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านม้า
บ้านม้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
อบต.ทับน้ำ
0-3577-7615
15 พฤศจิกายน 2470
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
78
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:53 น.
81
1014310168
14010096
310168
วัดโพธิ์ทอง
pothong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านป่า
บ้านม้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
-
-
ทับน้ำ
0-3577-7581
-
17/05/2482
20
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
9
14 กันยายน 2563 เวลา 08:15:20 น.
82
1014310157
14010097
310157
วัดอินกัลยา
Wutinkanlaya
นายเสรี ตั้งเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านลี่
บ้านลี่
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
www.inkanlaya.com
บ้านลี่
0-3577-7581
24 มิถุนายน 2499
12
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
174
8
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:35 น.
83
1014310158
14010098
310158
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
watpramung
นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลี่
บ้านลี่
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
pramungschool@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
บ้านลี่
035377103
035377103
11 เมษายน 2478
10
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
97
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:12:57 น.
84
1014310176
14010099
310176
วัดนนทรีย์
WATNONTHREE
นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นนทรีย์
พุทเลา
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
พุทเลา
035789211
035780211
7 พ.ค. 2472
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:26 น.
85
1014310177
14010100
310177
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
watkhok
นางสาวประภาพร ยอดย้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 พุทเลา
พุทเลา
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
-
-
พุทเลา
0-3578-0228
-
24 สิงหาคม 2483
3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:20:29 น.
86
1014310181
14010102
310181
วัดโพธิ์หอม
Wat Pho Hom School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โพธิ์สามต้น
โพธิ์สามต้น
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
ditmusix@hotmail.com
www.facebook.com/wadphohom
โพธิ์สามต้น
0-3575-0061
7 กันยายน 2477
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
9
24 กันยายน 2563 เวลา 15:20:18 น.
87
1014310182
14010103
310182
วัดดาวคะนอง
WatDaoKhanong
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โพธิ์สามต้น
โพธิ์สามต้น
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
klongcivicfoto@gmail.com
โพธิ์สามต้น
0633826622
-
21 มิถุนายน
9
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
148
11
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:16 น.
88
1014310152
14010104
310152
วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
Wat Saothongkao
นางสาวถาวร พรสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เสาธงเก่า
เสาธง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wadsouton@thaimail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310152
เสาธง
0-3577-7104
13/05/2472
15
5.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
101
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 07:52:49 น.
89
1014310171
14010106
310171
วัดดอกไม้
WATDOKMAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแจ้ง
หันสัง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watdokmaischool@hotmail.com
soc-ay1.aru.ac.th/14102470/
หันสัง
035-333717
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:19 น.
90
1014310170
14010109
310170
วัดไก่
watkai
นางฐานิษตา สีหนาท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแจ้ง
หันสัง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
www.watkai.ac.th
หันสัง
0-3538-9217
-
11052482
10
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
111
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 17:32:19 น.
91
1014310244
14010110
310244
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
Wat Phakaew school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 -
กระจิว
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
-
กระจิว
0-35 77-3319
035773319
-
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
313
11
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:58:37 น.
92
1014310262
14010112
310262
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
Chumchon Khokmuang Pa-ensriputhon Upatham
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกม่วง
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
khokmuang@gmail.com
โคกม่วง
035750199
035750199
1 สิงหาคม พ.ศ. 2481
36
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
155
8
06 มกราคม 2563 เวลา 13:45:11 น.
93
1014310263
14010113
310263
วัดโคกกรวด
Kokgrud
นายปริญ ศรีสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โคกกรวด
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
www.facebook.com/kokgrud/
โคกม่วง
0-3531-2240,0-3
พ.ศ.2481
40.8
5.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 19:38:32 น.
94
1014310264
14010114
310264
วัดโคกสังข์
watkhoksang prachanugoon
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกสังข์
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
khoksang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310264
โคกม่วง
0-3531-2265
-
พ.ศ.2481
35
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:11:29 น.
95
1014310265
14010115
310265
บ้านดอนข่อย
Bandonkhoi school
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ดอนข่อย
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310265
โคกม่วง
0-3577-4206
0-3577-4206
19 ธันวาคม 2503
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
215
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:28 น.
96
1014310252
14010116
310252
ตะโกดอนหญ้านาง
Tagodonyanang
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ตะโก
ดอนหญ้านาง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
takhopachi@gmail.com
ดอนหญ้านาง
035774079
035774079
1 กุมภาพันธ์ 2515
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
228
11
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:39:25 น.
97
1014310242
14010119
310242
วัดภาชี
watphachi
นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนายี่
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
Phachi.school@hotmail.com
นอกเขตเทศบาล
0-3577-2354
0-3577-2354
1พฤษภาคม2460
30
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
8
19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:01:25 น.
98
1014310249
14010121
310249
วัดนาอุ่น
Watnaoun School
นางชลาไล ไชยชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ไผ่ล้อม
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
ไผ่ล้อม
0-35772251
7 สิงหาคม 2472
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:12 น.
99
1014310248
14010122
310248
วัดหัวคุ้ง
Wathuakung School
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านครัว
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
wathukung@hotmail.com
www.wathuakung.ac.th
ไผ่ล้อม
09-44432682
-
21 ธันวาคม 2477
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 20:03:16 น.
100
1014310246
14010124
310246
วัดหนองบัว
WATNONGBUA
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองบัว
พระแก้ว
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
watnongbua59@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
035-775080
035775080
22 มิ.ย. 2468
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
128
8
12 สิงหาคม 2562 เวลา 19:22:11 น.
101
1014310251
14010125
310251
วัดอุทการาม
WATAUTHAKARAM
นายทองดี ทองทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
authakaram@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310251
ภาชี
035-311282
-
2509
37
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
115
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55:10 น.
102
1014310243
14010126
310243
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
Charoentham school
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัด
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310243
เทศบาลตำบลภาชี
0-3531-1281
035311281
2472
35
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
331
10
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:46:06 น.
103
1014310257
14010127
310257
ชุมชนวัดระโสม
rasom community school
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านระโสม
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
krupatinya@hotmail.com
ระโสม
0923135544
-
13 กรกฎาคม 2477
34
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
212
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:03:26 น.
104
1014310258
14010128
310258
วัดมาบโพธิ์
watmappho
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านมาบโพธิ์
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
ระโสม
0-3636-3018,0-3
2485
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:09 น.
105
1014310259
14010129
310259
วัดผดุงธรรม
watphadungtham
นางสาวสายทอง จำปาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใหม่
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
phadungtham2010@hotmail.com
www.facebook.com/watphadungthamschool/
อบต. ระโสม
2480
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:51 น.
106
1014310260
14010130
310260
วัดหนองนาง
nongnang
นายธนสาร ศุภพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองนาง
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
nongnang@school
ระโสม
0-35-750-085
-
26 ธันวาคม 2482
41.0
7.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
12 มกราคม 2560 เวลา 12:28:58 น.
107
1014310255
14010133
310255
วัดหนองเป้า
Watnongpao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเป้า
หนองน้ำใส
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
หนองน้ำใส
0-3531-1356,0-3
-
-
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
165
8
11 ตุลาคม 2561 เวลา 22:50:30 น.
108
1014310322
14010134
310322
วัดธรรมจริยา
wattamajariya
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 คลองสิบ
ข้าวงาม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
wattamajariya.com
ข้าวงาม
0-357-99-548,0-35750074
035799548
15/12/2477
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
268
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:58 น.
109
1014310308
14010135
310308
วัดศรีประชา
watsripracha
นางกุสุมา ยี่ภู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บัวชม
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
sripracha2019@gmail.com
ชะแมบ
035257259
035257259
2503
25
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
29
529
18
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:02 น.
110
1014310309
14010136
310309
วัดวงษ์สวรรค์
Wat Wong Sawan
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลอง 27
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
www.facebook.com/watwongsawanschool
ชะแมบ
-
-
17กรกฎาคม 2477
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:44:29 น.
111
1014310310
14010137
310310
กลางคลอง 27
Klangklong27
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลอง 27
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ชะแมบ
0-3535-5040
9 มิ.ย. 2483
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
142
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:34 น.
112
1014310325
14010138
310325
วัดยมนาตามธรรม
watyormanatamthum
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองแขก
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
-
ชะแมบ
0-35902487
-
29/11/2442
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:11 น.
113
1014310326
14010139
310326
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
Suwapan Sanitwong Pittaya
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คลองแขก
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
swp10139@hotmail.com
suwapan.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
094-5598592
-
25 พฤษภาคม 2481
42
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
205
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:21 น.
114
1014310314
14010140
310314
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
Watsukantaram (Sukantawittayakan)
ว่าที่ ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 เสาวังคา
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0-3526-9466
0-3526-9466
12 ก.ค. 2477
30
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
445
16
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:48:22 น.
115
1014310316
14010141
310316
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
Bansang
นางประคอง ฐิตะสุต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 -
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0-3525-4013
5 พ.ค. 2483
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
113
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:35 น.
116
1014310317
14010142
310317
บ้านบ่อตาโล่
Babotalo
นายคณิต ไผ่พูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ่อตาโล่
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Banbotalo M.4@Gmail.com
http://www.thai-school.net/banbotalo
บ่อตาโล่
0-3527-5010
035275010
24 มิ.ย. 2483
18
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
166
8
02 ตุลาคม 2563 เวลา 12:56:24 น.
117
1014310318
14010143
310318
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
Huayjorakhae
นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ห้วยจระเข้
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0927178911
1 พฤษภาคม 2482
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:08:53 น.
118
1014310319
14010144
310319
มุสลิมบำรุง
musalimbumrung
นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 รางน้ำใส
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
saranya03377@gmail.com
musalim.net
บ่อตาโล่
0-3527-1797
-
2498
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
188
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:35 น.
119
1014310315
14010145
310315
วัดศิวาราม
watsiwaram
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 -
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Watsiwaramschool@gmail.com
-
บ่อตาโล่
0-3575-0317
0-3575-0317
14 กันยายน 2480
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
232
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:01 น.
120
1014310324
14010146
310324
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
Prainsuksa Klomsakul Utid School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13180
prainsuksaschool2@gmail.com
prainsuksa.ac.th
พยอม
0-3536-1228
-
2500
45
18
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
92
1,798
59
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:34:45 น.
121
1014310333
14010147
310333
วัดพะยอม
WADPAYOM
นางจุฑามณี เมยมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดพะยอม คลองสอง
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
wadpayom@hotmail.com
http://www.wpyschool.ac.th
พยอม
0-3570-0872
0-3570-0872
พ.ศ.2477
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
202
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:22 น.
122
1014310334
14010148
310334
ชลประทานอนุเคราะห์
CHONPRATAN ANUKROH
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ประตูน้ำพระอินทร์
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
cholpratan@hotmail.com
http://school.obec.go.th/chol/ https://cholpratananukroh.wixsite.com/aya1
พยอม
0-3536-1330
0-3536-1330
18 สิงหาคม 2497
50
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
773
23
03 เมษายน 2562 เวลา 10:42:06 น.
123
1014310320
14010149
310320
วัดบ้านช้าง
watbanchang school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ลำตาเสา
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ลำตาเสา
0-3527-5002
035275002
15 กรกฏาคม 2477
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
215
11
02 กันยายน 2563 เวลา 08:31:39 น.
124
1014310321
14010150
310321
บ้านกะทุ่มลาย
Ban Krathum Lai School
นางชะโลม คุ้มวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ไดนกยาง
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310321
เทศบาลเมืองตำบลลำตาเสา
0-3527-5309
1 กรกฎาคม 2483
18
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
135
9
01 สิงหาคม 2563 เวลา 12:23:33 น.
125
1014310323
14010151
310323
วังน้อยวิทยาภูมิ
wangnoiwittayapum
นายอำพล โงวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นราวัลย์
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
mai9040@gmail.com
wangnoiwit.ac.th/
ลำตาเสา
0-3527-1290
035271118
25/12/2476
30
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
960
30
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:29 น.
126
1014310313
14010152
310313
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
JAROONKIMLEEKITJATRONANUSORN
นายบุญเลิศ เพชรมณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วัดตาดง
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
www.Thai-School.nec/Jaroon
ลำตาเสา
0-3579-9218
0-3579-9218
13/07/2447
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
222
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:47 น.
127
1014310327
14010153
310327
วัดลาดทราย
Watladsai
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลาดทราย
ลำไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ladsai_sch@msn.com
-
ลำไทร
035271935
035 - 271935
9 ต.ค. 2477
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
280
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:25:30 น.
128
1014310328
14010154
310328
วัดกุฎีประสิทธิ์
Watkudeeprasit
นางมณฑา รักธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหัวคลอง
ลำไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
www.kudeprasit.com
ลำไทร
0-3574-4934, 0-
11/07/2477
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:15:15 น.
129
1014310329
14010155
310329
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
Lampraya
ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คลองแปด
วังจุฬา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Watlampraya.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310329
วังจุฬา
20 สิงหาคม 2477
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
222
12
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:14:41 น.
130
1014310330
14010156
310330
วัดสว่างอารมณ์
Watsawang School
นายประจบ จันทะเวช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วังจุฬา
วังจุฬา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
watsawang2555@gmail.com
www.watsawang.ac.th
วังจุฬา
035802038
035802038
-
33
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
677
24
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:05:30 น.
131
1014310331
14010157
310331
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
watmonthonprasit
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 -
วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1014310331
วังน้อย
0-3527-2405
-
5 พฤศจิกายน 2481
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
241
11
06 สิงหาคม 2563 เวลา 10:21:02 น.
132
1014310332
14010158
310332
สิทธิพยากรณ์
Sittipayagorn
นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองสี่
วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
www.sittipayagron.com
วังน้อย
0-3575-0079
035750079
01/05/2483
38
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
251
9
23 มกราคม 2563 เวลา 16:01:08 น.
133
1014310311
14010159
310311
คอตันคลอง 27
kotunklong27
นายวสันต์ แคดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลอง 27
สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
kotunklong27_school@outlook.co.th
www.thai-school.net/kotunklong27
สนับทึบ
-
-
1 มิถุนายน พ.ศ.2485
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 21:21:24 น.
134
1014310312
14010160
310312
บ้านลำแดง
banlumdaeng
นางชุลี รุ่งพานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ลำแดง
หันตะเภา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
หันตะเภา
035-799104
29 มิถุนายน 2482
35
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
293
13
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:57 น.
135
1014310392
14010161
310392
วัดสะแก
WAT SAKAE
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สะแก
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
sakae2502@gmail.com
อบต.ข้าวเม่า
0-3577-0154
035770154
1 พฤษภาคม 2466
12
5.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
281
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:48:39 น.
136
1014310393
14010162
310393
วัดโตนด
Wattanod
นางสาวระเบียบ เขียวไสว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วัดโตนด
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
subwan33@gmail.com
http://soc-ay1.aru.ac.th/14104337/
ข้าวเม่า
0-3534-5503,0-3
31 ตุลาคม พ.ศ. 2477
9
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
36
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:16 น.
137
1014310394
14010163
310394
บ้านเป็ด
BAN PED
นายดิเรก ดาวเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 หนองคัดค้าว
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
banped.2484@gmail.com
ข้าวเม่า
0856154997
2484
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
39
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:42:11 น.
138
1014310397
14010164
310397
วัดคานหาม
khanham
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คานหาม
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
www.watkhanham.ac.th
คานหาม
0-3588-0157
0-3588-0157
12 กันยายน 2469
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
356
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:54:17 น.
139
1014310389
14010165
310389
วัดโคกมะยม
wat Khokmayom
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โคกมะยม
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Cokmayomuthai@yahoo.co.th
คานหาม
035-800741
035-800741
25 เมษายน 2467
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
227
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 10:38:37 น.
140
1014310390
14010166
310390
เชาวน์วัศ
chaowat
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองไม้ซุง
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
choewatschool @ hunsa.c
chaoewat school.
คานหาม
035800580
035800580
2519
16
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
404
16
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:05 น.
141
1014310398
14010167
310398
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
watkasang school
นางพรรัตน์ เวียงพลออม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ชุมชนวัดกะสังข์
ธนู
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13000
ิboonma_1557@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php?Username=watkasang
ธนู
0818521557
16 สิงหาคม 2464
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
24 กันยายน 2563 เวลา 13:53:11 น.
142
1014310395
14010168
310395
วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
WATKUNTIP SCHOOL
นายเสนีย์ สรรเสริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12
ธนู
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
senee99@gmail.com
-
ธนู
0-3535-6244
-
3 พฤษภาคม 2466
14
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
96
8
30 สิงหาคม 2563 เวลา 11:21:24 น.
143
1014310391
14010169
310391
บ้านช้าง
banchang school
นางสาวเปรมยุดา สุดจำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขวิดใต้
บ้านช้าง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านช้าง
0-3575-0917
20 กรกฎาคม 2483
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
148
8
16 เมษายน 2563 เวลา 20:34:24 น.
144
1014310379
14010170
310379
วัดบ้านหีบ
Watbanheep
นายอุทัย มะลิใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหีบ
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
omangporbee@gmail.com
school.obec.go.th
บ้านหีบ
0882350746
-
1 พ.ค. 2468
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
130
8
14 ตุลาคม 2563 เวลา 17:52:44 น.
145
1014310380
14010171
310380
วัดนางชี
watnangchee
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปากร่อง
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านหีบ
035951026
1 พฤษภาคม 2467
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
57
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:59 น.
146
1014310381
14010172
310381
วัดไทรงาม
watsaingam
นายกึกก้อง บุญจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านระบาง
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านหีบ
0-3577-0555
0-3577-0555
7/7/2481
24
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
142
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:57 น.
147
1014310372
14010173
310372
วัดพรานนก
watphrannok
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านพรานนก
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
phrannok2481@gmail.com
โพสาวหาญ
0-3573-6351
035772061
21072481
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
101
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:33 น.
148
1014310374
14010175
310374
วัดโพธิ์สาวหาญ
WATPHOSAOHAN
นายประสิทธิชัย จับฟั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โพสาวหาญ
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
phosaohan@gmail.com
โพสาวหาญ
0840820293
-
8 พฤษภาคม 2501
49
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 06:57:19 น.
149
1014310375
14010176
310375
วัดโคกโพธิ์
WATKHOKPHO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกโพธิ์
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Watkhokphoschool@gmail.com
-
โพสาวหาญ
035-902497
-
21 กรกฎาคม 2477
44.8
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:27:08 น.
150
1014310376
14010178
310376
วัดดอนพุดซา
Watdonputsar
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านดอนพุดซา
สามบัณฑิต
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
donputsar@aya1.go.th
สามบัณฑิต
0-3595-1031
0-3595-1031
04 พฤษภาคม 2483
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
192
11
15 กันยายน 2563 เวลา 09:25:38 น.
151
1014310377
14010179
310377
วัดกุ่มแต้
watkumtae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกุ่มแต้
สามบัณฑิต
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310377
สามบัณฑิต
035-902498
13 กุ่มภาพันธ์ 2510
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
29
8
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:54:26 น.
152
1014310382
14010180
310382
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
watuthai school
นายมานพ ทับเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ละมุ
เสนา
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watuthai01@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310382
เสนา
035773070
0-3577-3069
2464
30
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
233
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:34 น.
153
1014310383
14010181
310383
บ้านข่อยโทน
Bankoiton
นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านข่อยโทน
เสนา
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
khoitone@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310383
เสนา
083-0950491
-
2483
23.4
6.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:15:50 น.
154
1014310384
14010182
310384
วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
watnongnamsom school
นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองน้ำส้ม
หนองน้ำส้ม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watnongnamsomschool@gmail.com
www.facebook.com/watnongnamsomschool/
อบต.หนองน้ำส้ม
035-355408
-
28 เมษายน 2467
26
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:56 น.
155
1014310378
14010183
310378
บ้านคู้คด
Bankukot
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ขนอน
หนองน้ำส้ม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
bankukot@gmail.com
www.bankukot.ac.th
หนองน้ำส้ม
9 มิถุนายน 2483
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:34:36 น.
156
1014310370
14010184
310370
วัดหนองไม้ซุง
Watnongmaisung
นายสมทรง อนุภาพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองไม้ซุง
หนองไม้ซุง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
jinda_za@hotmail.com
-
หนองไม้ซุง
035771033
035771033
8 กรกฎาคม 2482
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
181
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:28 น.
157
1014310371
14010185
310371
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
Watsanamtong school
นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สนามทอง
หนองไม้ซุง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Sanamthong118800@gmail.com
หนองไม้ซุง
035-352-411
095-352-241
พ.ศ. 2482
32
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
8
05 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30:30 น.
158
1014310386
14010186
310386
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
Khokchang school
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สามง่าม
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Chokchang072@gmail.com
อุทัย
0-3535-6243
035356243
1 /5/2466
12
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
329
9
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:06:25 น.
159
1014310387
14010187
310387
วัดจำปา
Watchampa
นางสุรชา เขาแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านชายสิงห์
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watchampa523@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310387
อุทัย
035-356044
035-356044
2497
17
2.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
375
16
18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:18:21 น.
160
1014310388
14010188
310388
วัดโตนดเตี้ย
Wattanodtia
นายเจต เจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โตนดเตี้ย
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
tanotiaschool@hotmail.com
อุทัย
0-3571-1657
0-3571-1657
28 ตุลาคม 2477
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
424
16
23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37:36 น.
161
1014310271
14010189
310271
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
Wattabong school
นายชัยพร บัวผัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กะทุ่ม
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
jija.smile12@gmail.com
กะทุ่ม
0817956660
1/08/2478
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:18:46 น.
162
1014310274
14010191
310274
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
watbostanukoonsangkakit
นางสาวสมเจตน์ เรืองฉาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปากคลองช้าง
เจ้าปลุก
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watbote.wba@gmail.com
www.wba.ac.th
เทศบาลตำบลโรงช้าง
0-35776419
0-35776419
พ.ศ.2480
32
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
230
12
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:40 น.
163
1014310282
14010192
310282
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
WATCHAOPLUK
นางสาวรุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เจ้าปลุก
เจ้าปลุก
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watchaopluk_2477@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310282
เจ้าปลุก
035-769580
01/12/2477
28
ุ6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
06 มกราคม 2564 เวลา 12:12:17 น.
164
1014310278
14010193
310278
วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
Watthatooraetbunyongwitthaya
นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ท่าตอ
ท่าตอ
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
ท่าตอ
0945416932
1 กรกฎาคม 2477
32
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
11
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:29:27 น.
165
1014310273
14010196
310273
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
watbangsagob
นางสาวจินตนา จุงใจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางนา
บางนา
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
www.bangsangob.com
บางนา
0-3539-0667,0-3
พ.ศ.2472
40
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
130
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 00:58:46 น.
166
1014310277
14010197
310277
วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
suwanjadeeleabooyaanusorn
นายชูชาติ สมตัว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านขวาง
บ้านขวาง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
บ้านขวาง
035-902668
14 กุมภาพันธ์ 2475
1
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
76
11
07 มกราคม 2564 เวลา 12:18:37 น.
167
1014310281
14010199
310281
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
poprasit(
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโพธิ์
บ้านนา
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
poprasit.s@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310281
บ้านนา
035769269
035768048
18 มิถุนายน 2481
1
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
160
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:49:24 น.
168
1014310269
14010201
310269
ชุมชนวัดสุเมธ
Chumchonwatsumet
นายทวีศักดิ์ จำปาทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านใหม่
บ้านใหม่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
Chumchonwatsumet @gmail.com
-
บ้านใหม่
0-35337087
-
2482
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
169
11
17 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:39 น.
169
1014310268
14010203
310268
วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
watulom(wisutanuson) school
นางอ้อมขวัญ เป็ดทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 3มหาราช
มหาราช
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watulomschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310268
มหาราช
0844650011
-
พ.ศ.2472
22
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
8
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:43:18 น.
170
1014310275
14010204
310275
วัดโพธิ์
WATPHO
นางสาวภฤตยา ศิริพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โรงช้าง
โรงช้าง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
jumsomarom@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310275
เทศบาลโรงช้าง
0-3590-2479
-
7 สิงหาคา 2477
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:40 น.
171
1014310266
14010205
310266
วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
Wat Pakklong Primary School
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวไผ่
หัวไผ่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
www.facebook.com/watpakklong
เทศบาลตำบลมหาราช
0-3538-9156
0-3538-9156
2472
20
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:24:46 น.
172
1014310219
14010206
310219
วัดนครโปรดสัตว์
Watnakhonprodsut
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลองน้อย
คลองน้อย
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
nakhonpodsat@hotmail.com
www.facebook.com/sompon.tabsingkhla.3
035768609
035768609
1 พฤศจิกายน 2481
55
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
79
8
07 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:06 น.
173
1014310220
14010207
310220
วัดไก่เตี้ย
Kaitia School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท้องลาด
คลองน้อย
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
direk2496@gmail.com
-
คลองน้อย
0-3538-6498,0-3
035386498
17/04/2477
55
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
33
8
04 สิงหาคม 2563 เวลา 11:31:35 น.
174
1014310218
14010208
310218
วัดโบสถ์
watbot
นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแพรก
บ้านแพรก
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
watbot12345@mail.com
บ้านแพรก
0-3538-6114
0-3538-6114
2485
50
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:24 น.
175
1014310217
14010210
310217
วัดท้าวอู่ทอง
Wattouwouthong school
นางสาวสุดายงค์ พุฒจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านใหม่
บ้านใหม่
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
-
Wat Wot@hotmail.go.th
สำพะเนียง
0-3538-6122, 0-
-
10 มิถุนายน 2472
40
1.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
119
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:01 น.
176
1014310221
14010211
310221
โพธิ์ราษฎร์บำรุง
PRORACHBUMRUNG
นายจรัญศิริ ศรีรักษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สองห้อง
สองห้อง
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
prbr_school@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310221
ตำบลคลองน้อย
0-3576-9058
035769058
4 พ.ค.2482
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
99
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:02:07 น.
177
1014310214
14010212
310214
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
Wat SamPhaniang Community School
นายณรงค์ เรืองเกษม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สำพะเนียง
สำพะเนียง
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
samphaniang_2477@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310214
สำพะเนียง
0892100522
20 พฤษภาคม 2477
36
2.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:05:29 น.