ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1020080180
20020001
080180
วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร)
watkohloy
นายอดิพงษ์ สุขนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เกาะลอย
เกาะลอย
พานทอง
ชลบุรี
20160
watkohloy@thaimail.com
WATKOHLOY
เกาะลอยบางหัก
0 3821 2500
-
20 กุมภาพันธ์ 2466
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
104
8
14 มีนาคม 2562 เวลา 18:31:46 น.
2
1020080182
20020003
080182
วัดโคกขี้หนอน
cokekheenonschool
ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลประยงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โคกขี้หนอน
โคกขี้หนอน
พานทอง
ชลบุรี
20160
cokekheenon.sch@hotmail.com
http://schoolweb3.chon2.go.th/khokkhinon
โคกขี้หนอน
0 38157850
038157850
2471
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
146
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:44:45 น.
3
1020080188
20020004
080188
วัดวรพรตสังฆาวาส
Wadworapotsungkawas
นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บางสมัน
บางนาง
พานทอง
ชลบุรี
20160
-
-
อบต. บางนาง
038156560
038156560
23/11/2442
24
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
109
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:38 น.
4
1020080189
20020005
080189
บ้านบางแสม
Banbangsamae
นางสาวนันทนา เจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางแสม
บางนาง
พานทอง
ชลบุรี
20160
bangsamae@hotmail.com
http://www.chon2.go.th/
บางนาง
0815776205
-
12 ตุลาคม 2483
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
58
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:04 น.
5
1020080190
20020006
080190
วัดบางนาง
Watbangnang
นายสิปปกร วินิจฉัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บางนาง
บางนาง
พานทอง
ชลบุรี
20160
watbangnangschool@gmail.com
http://www.chon2.go.th/
บางนาง
038156733
038156733
14/06/2491
21
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:35:18 น.
6
1020080191
20020007
080191
บ้านเนินถาวร
bannerntaworn
นายมณเฑียร รัตนไสววงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เนินถาวร
บางนาง
พานทอง
ชลบุรี
20160
nerntaworn57@gmail.com
???http://www..chon2.go
บางนาง
-
-
พ.ศ.2492
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
76
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:31:18 น.
7
1020080183
20020008
080183
บ้านบางหัก
banbanghuk
นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางหัก
บางหัก
พานทอง
ชลบุรี
20160
jaturong_tom@hotmail.com
เกาะลอย
038451459
-
0
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:58 น.
8
1020080185
20020009
080185
วัดบ้านเก่า
WATBANKAO
นางพัชนี ทองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเก่า
บ้านเก่า
พานทอง
ชลบุรี
20160
ked_kera@hotmail.com
-
บ้านเก่า
0 3845 2390
038452390
01/10/2471
22.6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
290
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 19:55:05 น.
9
1020080186
20020010
080186
วัดศรีประชาราม
watsripracharam school.
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สัดตพงษ์
บ้านเก่า
พานทอง
ชลบุรี
20160
watsripracharam200@gmail.com
http://schoolweb3.chon2.go.th/watsri/
บ้านเก่า
038155330
038155330
16/07/2482
20
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
29
744
21
20 สิงหาคม 2561 เวลา 13:10:36 น.
10
1020080187
20020011
080187
บ้านย่านซื่อ
Banyansue
นายวิฑูรย์ หนูขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านย่านซื่อ
บ้านเก่า
พานทอง
ชลบุรี
20160
Banyansueschool@gmail.com
null
บ้านเก่า
0 3845 4454
null
14/10/2481
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
302
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:16:17 น.
11
1020080167
20020012
080167
อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
Anubanwatkhoktajaroen
นายทรงวุฒิ แน่นหนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วัดโคกท่าเจริญ
พานทอง
พานทอง
ชลบุรี
20160
schools.chon2.go.th/watkhok
เทศบาลตำบลพานทอง
0 3845 1036
0 3845 1036
2464
15
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
877
24
28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:02:04 น.
12
1020080168
20020013
080168
วัดพานทอง
watphanthong
จ.ส.อ.นิธิ โพธิ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พานทอง
พานทอง
พานทอง
ชลบุรี
20160
เทศบาลตำบลพานทอง
0 3845 1490
29/11/2442
25
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
431
14
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:54 น.
13
1020080169
20020014
080169
วัดหนองแช่แว่น
watnongchawan
นางชุติมา เกษรมาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองแช่แว่น
มาบโป่ง
พานทอง
ชลบุรี
20160
nongchawanschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080169
มาบโป่ง
038451566
038451566
01/10/2471
9
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
157
9
24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:39:23 น.
14
1020080170
20020015
080170
วัดบ้านไร่
Banrai_School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไร่
มาบโป่ง
พานทอง
ชลบุรี
20160
banraischool@gmail.com
http://web.chon2.com/school84
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
0 3845 1455
2498
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
118
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:05:07 น.
15
1020080173
20020016
080173
วัดบ้านงิ้ว
Watbanngiw
นายศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านงิ้ว
หนองกะขะ
พานทอง
ชลบุรี
20160
พานทอง
0 3874 1426
038741426
13 มิถุนายน 2500
12
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
205
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:24:17 น.
16
1020080176
20020017
080176
อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
Anuban Phanthongwatnongkratum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองกระทุ่ม
หนองกะขะ
พานทอง
ชลบุรี
20160
nongkratoompantong@gmail.com
http://www.chon2.go.th
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
0 3820 6006
038206006
2479
14
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
201
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:10:18 น.
17
1020080174
20020018
080174
ชุมชนวัดหนองตำลึง
Choomchon Wat Nong Tunlung
นายณัฐนนท์ สุรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตรอกประดู่
หนองตำลึง
พานทอง
ชลบุรี
20160
www.school.chon2.go.th/nongtumlung
หนองตำลึง
0 3820 6008
038206008
20/05/2466
25
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
1,028
36
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:21:46 น.
18
1020080175
20020019
080175
บ้านห้วยตากด้าย
banhuaytakdai
นายพิทักษ์ อำพินธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยตากด้าย
หนองตำลึง
พานทอง
ชลบุรี
20160
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
0 3820 6102
0 3820 6102
2482
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
223
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:25 น.
19
1020080177
20020020
080177
วัดหนองกะขะ
wadnongkakha school
นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านใหม่
หนองหงษ์
พานทอง
ชลบุรี
20160
wadnongkakha_school@hotmail.com
schoolweb3.chon2.go.th/nongkakha/
หนองหงษ์
0-3821-2703
0-3821-2703
30/11/2500
13
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
204
11
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:38 น.
20
1020080178
20020021
080178
วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
wathuayyang
นางจุรีพร รักสบาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ห้วยยาง
หนองหงษ์
พานทอง
ชลบุรี
20160
why_school@hotmail.com
หนองหงษ์
038199622
038199622
14 มิ.ย.2466
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
317
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:03 น.
21
1020080179
20020022
080179
วัดหนองกาน้ำ
Watnongkanam
นางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิอนันต์กิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองกาน้ำ
หนองหงษ์
พานทอง
ชลบุรี
20160
หนองหงษ์
0824739345
25/05/2501
12
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:21:23 น.
22
1020080172
20020023
080172
วัดโป่งตามุข
WATPONGTAMUK SCHOOL
นางแก้วตา เข้มแข็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โป่งตามุข
หนองหงษ์
พานทอง
ชลบุรี
20160
pongtamuk@hotmail.com
-
หนองหงษ์
0 3845 1480
038451480
14/05/2547
12
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
486
17
29 ตุลาคม 2561 เวลา 15:55:14 น.
23
1020080184
20020024
080184
วัดแหลมแค
watlamkae
นายสมชาย วีระศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แหลมแค
หน้าประดู่
พานทอง
ชลบุรี
20160
wadlaemkhae@gmail.com
หน้าประดู่
0 38212436
2473
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
274
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:50 น.
24
1020080113
20020025
080113
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
ANUBANPHANATSUKSALAI
นางทองเพียร พลนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 -
กุฎโง้ง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
anubanphanat@gmail.com
www.anubanphanat.ac.th
กุฎโง้ง
0 3846 1202
038473919
30/10/2465
4
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
196
3,227
92
30 มีนาคม 2561 เวลา 19:21:54 น.
25
1020080126
20020026
080126
วัดโคกเพลาะ
Watkhokphlo
นางสาวประครองศิลป์ งามศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกเพลาะ
โคกเพลาะ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
-
-
โคกเพลาะ
31/01/2474
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:45 น.
26
1020080127
20020027
080127
วัดเนินตามาก
wadnerntamak
นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เนินตามาก
โคกเพลาะ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
welove.ntmschool@gmail.com
โคกเพลาะ
038195139
9/11/2485
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:52:08 น.
27
1020080119
20020029
080119
บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)
Bannonghuamoo
นางปัทมาพร ศรีกำพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองหัวหมู
ทุ่งขวาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
nonghuamoo_80@hotmail.com
http://school.obec.go.th/nonghuamoo/
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
038475786
038475786
พ.ศ.2480
12
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:29 น.
28
1020080166
20020030
080166
วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
Watnakrarok
นายสมพงษ์ จิตต์สว่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 นากระรอก
ทุ่งขวาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
ทุ่งขวาง
038162264
038162264
29/11/2442
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
304
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:17:48 น.
29
1020080118
20020031
080118
วัดใหม่ท่าโพธิ์
Watmaithapho
นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่าโพธิ์
นามะตูม
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
gg.gg/watmaithapho
นามะตูม
1 สิงหาคม 2474
5
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
31 มีนาคม 2562 เวลา 20:02:46 น.
30
1020080159
20020032
080159
ไทยรัฐวิทยา42
Thairathwittaya 42
นายภราดร พวงดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านเนินแร่
นาเริก
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
thairath_42@hotmail.com
นาเริก
-
-
9 มิถุนายน 2457
7
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
175
12
02 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:20 น.
31
1020080157
20020033
080157
วัดโคกพระศิลาราม
KHOKPRASILARAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกพระ
นาเริก
พนัสนิคม
ชลบุรี
20240
นาเริก
0861085468
20 พฤษภาคม 2442
10
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:30:11 น.
32
1020080158
20020034
080158
บ้านเนิน
BANNERN
นางสาวฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเนิน
นาเริก
พนัสนิคม
ชลบุรี
20240
bannern@hotmail.com
http/:school.obec.go.th
นาเริก
0 3819 0034
-
11พ.ค. 2519
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
97
8
17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04:06:37 น.
33
1020080155
20020035
080155
วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)
Watpongpakdong
นายรัษฎากร มีมาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองกะพง
นาเริก
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
aeecc01@gmail.com
schoolweb2.chon2.go.th/watpongpakdong/
นาเริก
0 3847 2719
0 3847 2719
30/11/2474
4
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
373
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:49 น.
34
1020080156
20020036
080156
วัดเนินสัก
Watnoensak
นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เนินสัก
นาเริก
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
nernsak_55@hotmail.com
http://schoolweb2.chon2.go.th/noensak/
นาเริก
0 38164645
25/05/2482
4
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:16:49 น.
35
1020080144
20020037
080144
บ้านน้ำซับ
Bannumsub
นางอทิติกานต์ นวลละออ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านน้ำซับ
นาวังหิน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
.
-
นาวังหิน
0 38162622
-
1 กันยายน 2501
11
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
08 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:12:33 น.
36
1020080145
20020038
080145
บ้านสระนา
Bansana
นายยุทธนากร แก้วกัลยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สระนา
นาวังหิน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20240
bansrana@gmail.com
http://202.143.146.14/
นาวังหิน
0 33047481
-
27 มิถุนายน 2482
10
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
127
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:06:19 น.
37
1020080146
20020039
080146
บ้านหนองสองห้อง
bannongsonghong
นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองสองห้อง
นาวังหิน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20240
นาวังหิน
038110069
15 กรกฎาคม 2513
22
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
149
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:05 น.
38
1020080147
20020040
080147
วัดอัมพวนาราม
Watamphawanaram
นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองครก
นาวังหิน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
wpr.ac.th2019@gmail.com
-
นาวังหิน
0 3846 1828
-
2466
3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:10 น.
39
1020080143
20020041
080143
วัดนาวังหิน
watnawanghin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สวนกล้วย
นาวังหิน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
taweep007@hotmail.com
-
นาวังหิน
0 38194212
-
12/08/2481
4.00
5.00
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:11 น.
40
1020080154
20020042
080154
บ้านเนินหลังเต่า
Ban noen lang tao
นางบุษบา หมีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเนินหลังเต่า
บ้านช้าง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
suphatsuphatmongkonkit@gmail.com
schoolweb2chon2.go.th/noenlangtao
บ้านช้าง
-
30/11/2482
500
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
21 ตุลาคม 2562 เวลา 19:46:58 น.
41
1020080114
20020043
080114
วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)
Watserdsumran
นายวีระกานท์ ศรีสมัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โพธิ์งาม
บ้านเซิด
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
watserdsumran@gmail.com
บ้านเซิด
0 3847 3348
038473348
1 กันยายน 2471
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
298
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04:36 น.
42
1020080115
20020044
080115
วัดบ้านศาลา
watbansala school
นางนุชชารี อุ่นอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านศาลา
*บ้านเซิด
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
watbansalaschool@gmail.com
-
บ้านเซิด
0818612996
-
2482
6
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
04 กันยายน 2562 เวลา 13:31:45 น.
43
1020080124
20020045
080124
วัดกลางคลองหลวง
Watklangkhlongluang
นายสมคิด บุตรสนม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คลองหลวง
ไร่หลักทอง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
watklang73@hotmail.com
ไร่หลักทอง
038466455
038466455
- - 2433
10
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:51:02 น.
44
1020080122
20020046
080122
ชุมชนวัดโบสถ์
Choomchonwatbot
นายชัยพจน์ ผสมทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
wb_school@hotmail.com
-
วัดโบสถ์
0 38163208
-
พ.ศ.2465
11
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
137
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:44:34 น.
45
1020080125
20020047
080125
วัดหลวงพรหมาวาส
Watluang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วัดหลวง
วัดหลวง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_sch.php?School_ID=1020080125&page=kk_sch
วัดหลวง
0 38475506
15 กันยายน 2465
11
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
110
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 01:39:14 น.
46
1020080134
20020048
080134
บ้านเขาดินวังตาสี
Bankhaodinwangtasee
นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 เขาดินวังตาสี
สระสี่เหลี่ยม
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
http://www.chon2.com/wangtasee
สระสี่เหลี่ยม
0 33047483
-
17/5/2517
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
160
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:00 น.
47
1020080135
20020049
080135
วัดแก้วศิลาราม
wadkaewsilaram
นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเนินแพง
สระสี่เหลี่ยม
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
griangyang@gmail.com
http://www.wkr.ac.th
สระสี่เหลี่ยม
0 3847 2321
01/01/2475
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
212
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:41:33 น.
48
1020080133
20020050
080133
บ้านสระสี่เหลี่ยม
Bansraseliam
นางดารณี กีรติปกรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคก
สระสี่เหลี่ยม
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
sraseliam@hotmail.com
สระสี่เหลี่ยม
0 38194012
038263020
14 ตุลาคม 2481
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
311
12
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16:12 น.
49
1020080121
20020051
080121
วัดหนองม่วงใหม่
watnongmuangmai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองม่วงใหม่
หนองขยาด
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
momgmaischool@gmail.com
หนองขยาด
0993201161
29 กันยายน 2464
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:51 น.
50
1020080120
20020052
080120
บ้านหนองขยาด
Bannongkayard
นายพิพัฒน์ หรือเมืองเดิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองโคลน
หนองขยาด
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
หนองขยาด
038162040
038162040
19/07/2480
9
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
281
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:06 น.
51
1020080138
20020053
080138
บ้านหนองไผ่
BANNONGPAI
นายสัมพันธ์ จินดาเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองไผ่
หนองปรือ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
หนองปรือ
0 38164432
-
30/11/2512
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:38 น.
52
1020080139
20020054
080139
วัดทรงธรรม
Watsongtham School
นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทรงธรรม
หนองปรือ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
phanat4.chon2.go.th/songtham/web
หนองปรือ
0 3847 2230
038472230
พ.ศ.2482
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
293
12
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:03:39 น.
53
1020080140
20020056
080140
บ้านทรายมูล
bansaimoon
นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ทรายมูล
หนองปรือ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
saimoon_9@hotmail.com
phanat4.chon2.go.th/saimoon/
หนองปรือ
0892456299
26 พฤษภาคม 2509
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
154
8
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:54:11 น.
54
1020080141
20020057
080141
วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
watnongprue
นางกรรณิการ์ แสงโนราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองปรือ
หนองปรือ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
ืnongpruecolleage@gamil.com
null
0 38472151
15 มีนาคม 2490
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
65
8
10 กันยายน 2562 เวลา 12:33:56 น.
55
1020080148
20020058
080148
บ้านหนองข่า
Bannongkha
นายสุริยันต์ แก้วมาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 หนองข่า
หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
yount_7868@hotmail.com
หนองเหียง
033047487
18/05/2510
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
192
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:48:28 น.
56
1020080149
20020059
080149
บ้านไร่เสธ์
Banraise
นายชิตวีร์ มองเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ไร่เสธ์
พนัสนิคม
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
kajorn1@yahoo.co.th
phanat4.chon2.go.th/banraise/
หนองเหียง
-
-
20 มิ.ย. 2514
27
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
8
12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:24:30 น.
57
1020080150
20020060
080150
บ้านหนองไผ่แก้ว
Bannongphaikaw
นายอดิศัย วรรณเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองไผ่แก้ว
หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
Bannongphaikaw@ hotmail
http://chon2 Bannongpha
หนองเหียง
0863473968
-
27/05/2518
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:34:00 น.
58
1020080151
20020061
080151
วัดแปลงเกต
Watplanggate
นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แปลงเกตุ
หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
panrai-ja@hotmail.com
watplangged
หนองเหียง
0 38190007
30 พฤศจิกายน 2442
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
141
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:14 น.
59
1020080152
20020062
080152
บ้านเขาอำนวยสุข
umnoysuk
นายสงครามชัย ดาบจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 เขาอำนวยสุข
หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
umnoysuk@chon2.go.th
http://202.143.146.13/u
หนองเหียง
0 381900000
-
35
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:42 น.
60
1020080136
20020063
080136
วัดหนองสังข์
WAD NONGSANG SCHOOL
นายจักริน คำทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านหนองสังข์
หนองเหียง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
nsc.ac.th@hotmail.com
www.nsc.ac.th
หนองเหียง
038164039
038164039
15 มิ.ย. 2494
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
253
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43:18 น.
61
1020080117
20020064
080117
วัดหน้าพระธาตุ
watnaprathat
นายวินัย อ่อนสร้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หน้าพระธาตุ
หน้าพระธาตุ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
หน้าพระธาตุ
0 3847 4018
29/11/2442
6
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
154
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:03 น.
62
1020080116
20020065
080116
วัดบ้านกลาง
Watbanklang
นางสาวอรอมร แก้วรุณคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านกลาง
หน้าพระธาตุ
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
bkjobschool@gmail.com
www.wbk-chon.ac.th
หน้าพระธาตุ
038162838
038162838
01012466
5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
222
8
14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:40:10 น.
63
1020080160
20020066
080160
ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
Chomchonbantaladtungheang
นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตลาดทุ่งเหียง
หมอนนาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
talad2@hotmail.com
schoolweb2.chon2.go.th/thunghiang/
หมอนนาง
0 3846 6102
0 3846 6102
20/05/2482
8
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
418
15
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:56 น.
64
1020080161
20020067
080161
วัดทุ่งเหียง
Wattunghiang
นางรัษฎากร แซ่เตียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทุ่งเหียง
หมอนนาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
wattungheangschool@hotmail.com
?http:// 202.143.146.14
หมอนนาง
0 3846 6116
038466116
25/05/2481
8
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
187
8
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:58:50 น.
65
1020080162
20020068
080162
บ้านหนองยาง
BANNONGYANG
ว่าที่ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองแห้ง
หมอนนาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
http://schoolweb2.chon2.go.th/nongyang/main/
หมอนนาง
038466324
30/11/2482
4
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
163
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:02 น.
66
1020080163
20020069
080163
วัดชุมแสงศรีวนาราม
watchumsaengsriwanalam
นายนิพนธ์ อนันตชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ชุมแสง
หมอนนาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
หมอนนาง
0 38162432
01/11/2490
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:30:24 น.
67
1020080164
20020070
080164
บ้านหนองพรหม
Bannongprom School
นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองพรหม
หมอนนาง
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
schoolweb2.chon2.go.th/nongphrom
หมอนนาง
-
2489
7
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
178
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:09:20 น.
68
1020080132
20020071
080132
วัดป่าแก้ว
watpakaew
นายทิวา พุทธรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ป่าแก้ว
หัวถนน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
watpakaew71@gmail.com
watpakaew.chon2.co.th
หัวถนน
0 3847 2202
17 กันยายน 2483
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
159
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:07 น.
69
1020080130
20020072
080130
บ้านแปลงกระถิน
banplaengkrathin
นายกรกิจ เจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 แปลงกระถิน
หัวถนน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
schoolweb2.chon2.go.th/plaengkrathin
หัวถนน
0 3847 2057
2 พฤษภาคม 2520
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:02:41 น.
70
1020080131
20020073
080131
วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)
นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แหลมเขา
หัวถนน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
หัวถนน
0 3816 3516
1 พฤศจิกายน 2477
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:22:15 น.
71
1020080129
20020074
080129
วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
Wathuathanon
นายสุดแสง หมื่นราม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวถนน
หัวถนน
พนัสนิคม
ชลบุรี
20140
huathanon_t@hotmail.com
www.chon2.go.th/huathanon
เทศบาลตำบลหัวถนน
0 3847 2272
-
2466
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
141
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:20 น.
72
1020080272
20020075
080272
บ้านอ่างกระพงศ์
Banangkrapong
นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านอ่างกระพงศ์
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
Angkapongbbc@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080272
เกษตรสุวรรณ
0 38199638
038260683
12/01/2521
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
143
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:19 น.
73
1020080273
20020076
080273
บ้านธรรมรัตน์
THAMMARAT
นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ธรรมรัตน์
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
bothong.chon2.go.th/tummarat/main/
เกษตรสุวรรณ
038111074
2518
50
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
142
11
29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:55 น.
74
1020080274
20020077
080274
บ้านคลองโค
bankhongkho
นางชุติมา เกษรมาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองโค
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
-
-
เกษตรสุวรรณ
0 38190023
-
9 มิถุนายน 2523
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
112
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:29 น.
75
1020080275
20020078
080275
บ้านขุนชำนาญ
Bankhunchamnan
นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ขุนชำนาญ
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
khuncham@khunchamnan.ac.th
เกษตรสุวรรณ
0 3826 3307
038263307
7/6/2520
60
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
186
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30:37 น.
76
1020080276
20020079
080276
บ้านวังมะเดื่อ
Banwangmadua
นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองมะเดื่อ
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
ponvijitr@hotmail.com
http://bothong.chon2.go.th/wangmadeau/main/
เกษตรสุวรรณ
0 3819 0021
09/05/2526
44
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:42 น.
77
1020080289
20020080
080289
บ้านคลองปริง
Banklongpring
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คลองปริง
เกษตรสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
klongpring18_5@hotmail.com
-
เกษตรสุวรรณ
033047466
-
23/6/2523
43
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:04 น.
78
1020080266
20020081
080266
บ้านบึงตะกู
Banbungtagoo
นายประเสริฐ มิ่งเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บึงตะกู
ธาตุทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
btg_school@hotmail.com
www.bbtg.ac.th/
ธาตุทอง
038199160
038199160
12 เมษายน 2508
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
118
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:30 น.
79
1020080268
20020082
080268
บ้านตลาดเนินหิน
Bantaladnernhin
นางกรรณิกา ตรีบำเพ็ญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดเนินหิน
ธาตุทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080268
ธาตุทอง
0 3816 5238
0 3816 5238
1 กรกฎาคม 2509
29
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:38:18 น.
80
1020080278
20020084
080278
บ้านเนินดินแดง
bannoendindaeng
นางสาวกัลยา อินทรีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เนินดินแดง
ธาตุทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080278
ธาตุทอง
-
-
พ.ศ. 2442
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 23:11:26 น.
81
1020080279
20020085
080279
บ้านโปร่งเกตุ
Banprongket
นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 โปร่งเกตุ
ธาตุทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
banprongket_school@hotmail.com
-
null
038108475
038108475
21/03/2521
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
146
11
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:51:02 น.
82
1020080267
20020086
080267
บ้านบ่อกวางทอง
banbokangthong
นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ่อกวางทอง
บ่อกวางทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
banbokwangthong@yahoo.com
www.bbkt.ac.th
บ่อกวางทอง
0 3826 0712
038260509
12 มิถุนายน 2512
24
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
236
12
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:01:23 น.
83
1020080263
20020087
080263
วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)
Watsamphaothong(Bannongyaiphao)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองยายเภา
บ่อกวางทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
sampaotong.2@hotmail.com
www.sptschool.ac.th
บ่อกวางทอง
0 38111597
0 38111597
18/06/2502
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
177
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:27:12 น.
84
1020080264
20020088
080264
บ้านหนองเกตุ
Bannongket
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ปักมึน
บ่อกวางทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
bgs.153@hotmail.com
www.bnk.ac.th
บ่อกวางทอง
033-122232
06/06/2506
19
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
283
11
04 กันยายน 2562 เวลา 15:17:03 น.
85
1020080265
20020089
080265
บ้านหนองเสม็ด
BANNONGSAMET
นายเมธา ภูมิเขต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเสม็ด
บ่อกวางทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
samet@chon2.go.th
www.chon2.go.th/samet
บ่อกวางทอง
0 3805 6822
-
11 เมษายน 2520
16
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 16:34:47 น.
86
1020080280
20020090
080280
อนุบาลบ่อทอง
ANUBANBOTHONG
นายทวิท ระโหฐาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 180 อมพนม
บ่อทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
anbs2506@gmail.com
www.anbs.ac.th
เทศบาลตำบลบ่อทอง
0 3821 1293
038211584
30/11/2442
40
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
88
1,380
47
27 มิถุนายน 2562 เวลา 04:29:31 น.
87
1020080281
20020091
080281
บ้านทับสูง
Tubsung school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทับสูง
บ่อทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
tubsung@hotmail.com
bothong.chon2.go.th/thapsung
อบต.บ่อทอง
064-9356378
-
1 พฤษภาคม 2520
35
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
53
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:38 น.
88
1020080283
20020093
080283
บ้านทับร้าง
Bantabrang
นางเฉลา ระโหฐาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ทับร้าง
บ่อทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
bantabrangschool25@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080283
บ่อทอง
092-2835373
-
20 พฤษภาคม 2513
50
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
364
15
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:35 น.
89
1020080284
20020094
080284
บ้านคลองใหญ่
Banklongyai
นางสาวรจสุคน ดีประดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคลองใหญ่
บ่อทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
banklongyai61@gmail.com
บ่อทอง
0 3819 0018
2525
63
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:29:04 น.
90
1020080290
20020095
080290
บ้านคลองยาง
banklongyang
นายบุญนำ เกษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองยาง
บ่อทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
บ่อทอง
0 33047468
16เมษายน2525
75
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44:31 น.
91
1020080291
20020096
080291
บ้านคลองกุ่ม
banklongkum
นางสาวสายใหม ภารประดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองกุ่ม
พลวงทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
Klongkoom@outlook.co.th
-
พลวงทอง
0617621333
-
2527
64.6
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:05:19 น.
92
1020080285
20020097
080285
สวนป่าคลองตาเพชรบน
SUANPHAKLONGTAPETBON
นางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คลองตาเพชรบน
พลวงทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
petbonschool@hotmail.com
http://bothong.chon2.go.th/phetbon/main/
อบต. พลวงทอง
0956598314
-
23 พฤษภาคม 2523
53
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
9
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:03:06 น.
93
1020080286
20020098
080286
บ้านคลองตาเพชร
Banklongtapet
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คลองตาเพชร
พลวงทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
http://bothong.chon2.go.th/khlongtaphet/main/
พลวงทอง
0 3819 0015
วันที่20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519
48
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
174
12
04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:07 น.
94
1020080288
20020100
080288
บ้านเขาใหญ่
Bankhaoyai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเขาใหญ่
พลวงทอง
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
bankhaoyai59@gmail.com
พลวงทอง
0 3816 6041
038166041
21 มิถุนายน 2522
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
281
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:49 น.
95
1020080269
20020101
080269
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
Wadsuwannaranyikawas
นางสาวมนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วัดสุวรรณ
วัดสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
wadsuwan_chon2@hotmail.com
http://school.obec.go.th
วัดสุวรรณ
0 3821 1294
038211294
1 พ.ย 2477
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
317
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:34:44 น.
96
1020080270
20020102
080270
บ้านทุ่งน้อย
Bantungnoi
นายพุฒิพงศ์ ทรงนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งน้อย
วัดสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
pennapapj@hotmail.com
http://Tongnoy .com
วัดสุวรรณ
0 3819 0014
-
2520
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:56:39 น.
97
1020080271
20020103
080271
บ้านคลองโอ่ง
Banklongong
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง
วัดสุวรรณ
บ่อทอง
ชลบุรี
20270
klong_ong@hotmail.com
http://bothong.chon2.go.th/klongong/main/
วัดสุวรรณ
0 38119359
-
04/08/2521
43
7.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 05:03:31 น.
98
1020080297
20020104
080297
วัดเขาวนาพุทธาราม
Wadkaowanaputtaram
นางกันธอร กุลบุตรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขานางนม
ท่าบุญมี
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
khemthong12345678@gmail.com
-
ท่าบุญมี
038167235
-
พ.ศ.2483
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:46 น.
99
1020080301
20020105
080301
บ้านหนองชุมเห็ด
Bannongchumhed
ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองชุมเห็ด
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
nongchumhed@hotmail.com
//school.obec.go.th/chu
เกาะจันทร์
0 3826 0655
038260655
08/06/2510
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
241
11
26 มีนาคม 2560 เวลา 16:36:54 น.
100
1020080302
20020106
080302
บ้านเนินทุ่ง
Bannuentung
นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เนินทุ่ง
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
033-047460
02/06/2523
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
114
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:20:13 น.
101
1020080303
20020107
080303
บ้านเขาสัตตพรหม
Bankhaosattaprom
นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สระตาพรหม
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
supimporn16@gmail.com
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
089-2537810
2518
33
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:16 น.
102
1020080304
20020108
080304
บ้านหนองยายหมาด
Bannogyaimard
นายอุดร ภักสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองยายหมาด
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
facebook/โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
เกาะจันทร์
0 3819 0025
16 พฤษภาคม 2522
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
23 สิงหาคม 2562 เวลา 13:28:54 น.
103
1020080306
20020109
080306
บ้านเขาวังแก้ว
Bankhowwangkaew
นางวันทนา มุลเมืองแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
wangkaew_kao@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ปรกฟ้า
033002853
-
17 มีนาคม 2521
48
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
108
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:16:12 น.
104
1020080307
20020110
080307
บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
Banplang
นายเชิดศักดิ์ ทองสว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแปลง
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080307
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
0816647789
13 กุมภาพันธ์ 2523
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
147
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:34 น.
105
1020080296
20020111
080296
อนุบาลเกาะจันทน์
Anubankohchan
นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
kohchankid@gmail.com
www.kohchan.ac.th
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
038166269
038166269
2483
19
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
1,160
38
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:34 น.
106
1020080298
20020112
080298
บ้านโค้งประดู่
BANKHONGPRADU
นางชลธิชา อนันต์นาวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโค้งประดู่
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
khongpradu@hotmail.com
www.chon.2.go.th/bankho
เกาะจันทร์
0 3819 0029
0 3819 0029
05062506
23
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:06 น.
107
1020080299
20020113
080299
บ้านเจ็ดเนิน
banjednean
นายสุเทพ พันธ์โสลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเจ็ดเนิน
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
jednernschool@gmail.com
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
0896028449
20/02/2530
37
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:57 น.
108
1020080300
20020114
080300
บ้านชุมนุมปรกฟ้า
BANCHUMNUMPROKFA
นายสมชัย จินดาอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ปรกฟ้า
เกาะจันทร์
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
prokfa53@hotmail.com
http://schoo;.obec.go.t
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
038167058
038167058
30 กรกฎาคม 2504
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
428
12
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:39:33 น.
109
1020080294
20020116
080294
วัดท่าบุญมี
wattaboonme
นางสาวเพ็ญพร เจนไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าบุญมี
ท่าบุญมี
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
-
-
ท่าบุญมี
0 3820 9282
038209282
1/11/2477
14
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 19:14:11 น.
110
1020080295
20020117
080295
บ้านห้วยหวาย
Banhuaywai
นายธีระกูล สำแดงเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ห้วยหวาย
ท่าบุญมี
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
ท่าบุญมี
0 3820 9838
30/11/2519
19
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
200
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:45 น.
111
1020080292
20020118
080292
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
bankohphowankroo2500
นางสาวสำอางค์ สุดสอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเกาะโพธิ์
ท่าบุญมี
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
bankohpho2500@gmail.com
www.bankohphowankroo.ac.th/
null
0 3820 9281
038209281
10 กรกฎาคม 2482
10
9
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
53
1,113
35
30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54:19 น.
112
1020080293
20020119
080293
บ้านสามแยก
Bansamyeak
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสามแยก
ท่าบุญมี
เกาะจันทร์
ชลบุรี
20240
bansamyeak2502@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080293
ตำบลท่าบุญมี
038209086
038209086
2488
16
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:23 น.