ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1022060026
22010001
060026
วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
Watkohkwang School
นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เกาะขวาง
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
22010001@chan1.go.th
เกาะขวาง
-
11 มิถุนายน 2482
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
121
9
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:16:13 น.
2
1022060027
22010002
060027
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
kohtakian
นางสาวระริน ทองใบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เกาะตะเคียน
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
เกาะขวาง
0 -3948-0230
039480230
27/05/2479
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
136
9
13 มกราคม 2563 เวลา 15:24:03 น.
3
1022060028
22010003
060028
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
Watkohtanod School
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เกาะโตนด
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
เกาะขวาง
0 -39320721
29 มกราคม 2467
7
0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
92
8
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:53:41 น.
4
1022060030
22010005
060030
วัดเขาน้อย
Watkhaonoi
นางนิรมล เดชาวุธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เขาน้อย
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
WKNschool@gmail.com
คมบาง
0 -3945-9188
28 มกราคม 2467
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
9
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:49:10 น.
5
1022060020
22010006
060020
วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
Watkombang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คมบาง
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
22010006@chan1.go.th
http://202.143.143.227/
คมบาง
0 -3945-9182
17/05/2462
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
8
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:12:12 น.
6
1022060029
22010007
060029
วัดเนินยาง
Noenyang School
นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คมบางล่าง
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
sukunphan@gmail.com
คมบาง
0 -3945-9401
-
ตุลาคม 2481
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:13 น.
7
1022060018
22010008
060018
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
WatThongtour
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทองทั่ว
คลองนารายณ์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
kanthana_9@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ
039436316
039436316
16/10/2461
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
170
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:27:37 น.
8
1022060019
22010009
060019
วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
Nernsoong
นายสุธี พรมาธิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านใน
คลองนารายณ์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
nernsoong@gmail.com
nernsoongschool.com
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
039480363
1 มิถุนายน 2482
11
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
134
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:31:34 น.
9
1022060014
22010011
060014
วัดจันทนาราม
watchantanaram
นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 วัดจันทร์
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
chantanaram@gmail.com
www.watchanschool.com/
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
039321662
039325904
30 พฤษภาคม พ.ศ.2479
8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
67
436
30
22 สิงหาคม 2560 เวลา 06:05:30 น.
10
1022060025
22010012
060025
วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
Watphailom
นายศักดินันท์ ศรีไพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ไผ่ล้อม
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
PLschool06@gmail.com
www.wplschool.com
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
0 -3932-1616
0-3931-3090
3 สิงหาคม 2465
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
334
20
31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42:55 น.
11
1022060002
22010013
060002
บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
klongnamsai School
นางสาลินี บูรณโกศล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คลองน้ำใส
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
Klongnamsai99@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060002
ท่าช้าง
0 -39498551
0-39339336
16 พ.ค..2500
4
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
241
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:17:08 น.
12
1022060003
22010014
060003
บ้านแก้ว
BANKAEW
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ดงชมูล
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bankaewkids@gmail.com
www.bankaew.ac.th
เทศบาลเมืองท่าช้าง
039-471327
039-471329
29 กันยายน 2481
7
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
767
23
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00:21 น.
13
1022060011
22010017
060011
วัดสิงห์
Watsing
นางนิตยา วัฒฐานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watsing2482@gamail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1022060011
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1015
1 มิถุนายน 2482
5
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
226
9
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:22:23 น.
14
1022060012
22010018
060012
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
watplub school
นางพรรณรุจี สะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watplubschool@gmail.com
http // area.obec.go.th
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1251
ปี พ.ศ. 2460
5.3
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:03 น.
15
1022060013
22010019
060013
บ้านท่าแฉลบ
Banthachalab
นางสาวเขมิสรา สีหาราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เขาน้อยท่าแฉลบ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
thachalab_sch@hotmail.com
http://school.obec.go.th/thachalab
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1252
-
3 มิถุนายน 2479
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
9
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:35:11 น.
16
1022060015
22010020
060015
วัดดอนตาล
Watdontan School
นางพรรณี กุลรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ดอนตาล
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watdontanschool@gmail.com
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ
0 -39418393
0-39418393
1 พ.ค.2475
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
184
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:33:14 น.
17
1022060016
22010021
060016
วัดพลับพลา
watplubpla
นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 00
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watplubpla@gmail.com
http://www.thaischool.in.th/watplubpla
พลับพลา
039418254
039418254
พ.ศ. 2467
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
555
18
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:26:06 น.
18
1022060017
22010022
060017
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
Watpongrad(pakunvittayakan)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โป่งแรด
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watpongrat@hotmail.com
202.143.174.14/web/?School_ID=1022060017
พลับพลา
0 -3945-1080
17 มกราคม 2467
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:34 น.
19
1022060001
22010023
060001
อนุบาลจันทบุรี
Anubanchanthaburi School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 6 ถ.สฤษดิเดช
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
abcs1212@hotmail.com
abcs.ac.th
เทศบาลเมืองจันทบุรี
0 -3932-2474
0 -3932-2474
25 สิงหาคม2493
1.5
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
84
1,921
64
29 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:23:59 น.
20
1022060007
22010024
060007
สฤษดิเดช
Saritdidet
ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2/4 ถ.เทศบาล 1
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
srd_school@hotmail.com
www.srd.ac.th
-
0 -3931-1169
039311169
3 สิงหาคม 2465
7
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
137
3,228
87
28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:25:14 น.
21
1022060005
22010025
060005
บ้านชำโสม
Banchamsom
นายสำเนา ชายหาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เขาตานก
แสลง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
banchamsom@hotmail.com
-
แสลง
0 -3937-3029
-
19 ส.ค. 2494
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
15 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:38 น.
22
1022060006
22010026
060006
วัดแสลง
Watsalang
นายวันชัย แก้วมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เนินท้ายวัด
แสลง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
slang_111@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1022060006&page=history
เทศบาลตำบลแสลง
0-3932-0907
0-3932-0907
พ.ศ.2466
16
8.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
264
10
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:20:39 น.
23
1022060022
22010027
060022
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
watnongbua
นางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองบัว
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
nongbua.school@hotmail.com
www.watnongbua.com
เทศบาลตำบลหนองบัว
039480628
039480629
23 สิงหาคม 2462
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
169
12
29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:23 น.
24
1022060023
22010028
060023
วัดเสม็ดงาม
Watsamedngam
นางสาวอำพร คงเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เสม็ดงาม
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
samedngam@gmail.com
www.watsamedng
หนองบัว
0879144076
-
19 เมษายน 2469
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
20
7
02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:44:24 น.
25
1022060024
22010029
060024
วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
watnurnpo school
นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เนินโพธิ์ 79/2
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
www.facebook.com/โรงเรียนวัดเนินโพธิ์-601313806649784
หนองบัว
081-9828088
28 พฤษภาคม พ.ศ.2479
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
61
8
15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:26:41 น.
26
1022060050
22010030
060050
บ้านศรัทธาตะพง
BANSATTATAPONG
นางมุกดา อนุกานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตะพง
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
22010030@chan1.go.th
-
อบต.เขาแก้ว
098-2465224
-
เมษายน 2506
47
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
83
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:46 น.
27
1022060052
22010032
060052
บ้านตาเลียว
ฺBanthaleaw
นางสาวอินทิรา ภูมิสูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านตาเลียว
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
bantaleaw@gmail.com
เขาแก้ว
0 -3948-0027
14 มิถุนายน 2520
46
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
169
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:32 น.
28
1022060053
22010033
060053
บ้านวังปลา
banwangpla
นางสุนิษา การพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 วังปลา
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
เขาแก้ว
0 -39609944
20 เมษายน 2520
45
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:56 น.
29
1022060054
22010034
060054
บ้านแก่งน้อย
Kengnoi
นางจงกล คะเชญชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 แก่งน้อย
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
เขาแก้ว
0631763957
25 ก.ย. 2518
51
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
9
15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:19:53 น.
30
1022060056
22010036
060056
บ้านเขาแก้ววิทยา
bankhaokeawwittaya
นางสาวสุดา ดวงจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เขาแก้ว
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
kkw.kkw2561@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060056
เขาแก้ว
0 -3948-0024
27/5/2527
60
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
290
12
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:12 น.
31
1022060033
22010038
060033
บ้านคลองกะพง
Ban Khlongkapong School
นายครรชิต เปลี่ยนไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คลองกะพง
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
khlongkapong_sch@hotmail.com
https://www.facebook.com/bankhlongkapong.school
เขาบายศรี
0861388134
1 เมษายน 2503
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
9
07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:57 น.
32
1022060035
22010040
060035
บ้านเนินดินแดง
Bandindangschoool
นางนิศาชล สวัสดิสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 เนินดินแดง
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
dindangschoool8812@gmail.com
http://202.143.143.227/
เขาบายศรี
039-495406
039-495406
พ.ศ.2508
28
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
191
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:03 น.
33
1022060036
22010041
060036
บ้านมาบโอน
Banmabaon
นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านมาบโอน
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
22010041@chan1.go.th
เขาบายศรี
0 -3960-9947
21 พฤษภาคม 2508
19
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
9
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:17:16 น.
34
1022060031
22010042
060031
วัดบูรพาพิทยาราม
watburapa
นางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เขาวัว
เขาวัว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060031
เทศบาลตำบลเนินสูง
0 -394-94132
039494132
15/11/2465
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
187
11
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:01 น.
35
1022060065
22010043
060065
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
Watamedphosri(Auchukwithayacarn)
นายอภิวัฒน์ งามการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เสม็ดโพธิ์ศรี
โขมง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
โขมง
0 -39315415
039-315415
10 พฤษภาคม 2477
22
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
36
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
36
1022060066
22010044
060066
วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
watkhamong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โขมงบน
โขมง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
kru_nam@hotmail.co.th
โขมง
0-3943-3445
0-3943-3445
03/10/2473
24
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
9
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:26:00 น.
37
1022060057
22010045
060057
วัดคลองขุด
wadklongkud
นางสาววิภาภรณ์ คำฤาเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สัตตบุศย์
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
13 มีนาคม 2478
26
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
7
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:12 น.
38
1022060058
22010046
060058
วัดหมูดุด
watmudud
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หมูดุด
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watmudud-school@hotmail.com
คลองขุด
039-433184
039-433184
16 พฤษภาคม 2483
38
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:26:45 น.
39
1022060059
22010047
060059
บ้านเจ้าหลาว
Banchaolao School
นายสาธิต ใจคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเจ้าหลาว
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
22010047@chan1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060059
คลองขุด
0 -3943-3306
-
20 พฤษภาคม 2483
31
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
9
08 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:26 น.
40
1022060061
22010049
060061
บ้านเตาหม้อ
bantaomor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นอกเขา
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
bantaomo@gmail.com
http://school.obec.go.t
คลองขุด
0 -3941-7165
26
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:54:18 น.
41
1022060045
22010050
060045
บ้านสังข์ทอง
Bansangthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองตาสังข์
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
schoolbansongthong@gmail.com
cti1.obec.go.th
ตะกาดเง้า
0 -3945-5196
-
20 พ.ค.2523
25
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:12:46 น.
42
1022060043
22010051
060043
วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
์Nongkhan school
นายมนตรี วัฒฐานะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองคัน
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watnongkunschool2562@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060043
ตะกาดเง้า
039480390
039455401
15 กุมภาพันธ์ 2470
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
193
14
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:03:27 น.
43
1022060044
22010052
060044
วัดแขมหนู
Watkhamnoo
นายเดชา พูลวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปากน้ำ - แขมหนู
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watkhamnoo@obecmail.go.th
ตะกาดเง้า
086-1523592
20 มิถุนายน 2479
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
22
8
08 ตุลาคม 2562 เวลา 12:51:38 น.
44
1022060042
22010054
060042
วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
watakatgaon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตะกาดเง้า
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
ตะกาดเง้า
0 -3945-5108
039455108
20 มกราคม 2467
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
7
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:58 น.
45
1022060047
22010055
060047
อนุบาลบ้านหนองคล้า
anuban bannongkhla
นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองคล้า
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
bannongkhla@hotmail.com
http://bannongkhla.com
เทศบาลตำบลหนองคล้า
0 -3939-5455
039395439
11 มิถุนายน 2482
25
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
877
35
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:34 น.
46
1022060048
22010056
060048
วัดทุ่งเบญจา
wattungbenja
นายนิเวศน์ ชาติวุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
mononjaran@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลหนองคล้า
0 -3943-7080
-
15มิ.ย.2479
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:50:34 น.
47
1022060049
22010057
060049
บ้านสะพานเลือก
Bansapanluek
นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สะพานเลือก
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sapanluek.prathom@gmail.com
ทุ่งเบญจา
0 -3932-6504
039326504
19 มิถุนายน 2482
42
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
88
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:34:41 น.
48
1022060062
22010059
060062
วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
watramphan
นายประเสริฐ กำเลิศทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านรำพัน
รำพัน
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
-
-
รำพัน
0 -3941-7983
0-3941-7983
25 มิถุนายน 2481
30
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:44 น.
49
1022060063
22010060
060063
วัดท่าศาลา
wattasala
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าศาลา
รำพัน
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
รำพัน
0 -3941-7164
039417164
1 เมษายน พ.ศ. 2471
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
9
11 มิถุนายน 2560 เวลา 17:34:02 น.
50
1022060039
22010063
060039
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
Thairath 14 (Thamaibansui)
นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสิ้ว
สองพี่น้อง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
thairath14@hotmail.com
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
039433623
039433623
19 สิงหาคม 2483
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:11 น.
51
1022060038
22010065
060038
วัดสามผาน
watsamphan
นายไชยะ บุญอยู่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สามผาน
สองพี่น้อง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watsamphanschool@gmail.com
สองพี่น้อง
0 -393-20535
039 367067
16/08/2468
27
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
137
11
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:08:45 น.
52
1022060188
22010066
060188
บ้านช่องกะพัด
Banchongkapad
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านช่องกะพัด
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
chongkapad@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060188
แก่งหางแมว
0 -3930-8176
039308176
พ.ศ.2482
80
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
471
17
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:07:55 น.
53
1022060190
22010067
060190
วัดแก่งหางแมว
WATKAENGHANGMAEW
นายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 22 บ้านวัดแก่ง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
-
school.obec.go.th/watkaenghangmaew
แก่งหางแมว
0 -3930-8177
-
20 พ.ย. 2479
72
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
295
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:46 น.
54
1022060193
22010068
060193
บ้านโป่งวัว
Ban Phongwua
นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 แสงทอง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
แก่งหางแมว
0623496632
25 December 1986
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:27 น.
55
1022060194
22010069
060194
บ้านหนองบัวทอง
Bannongbuathong
นายทองจันทร์ ชาวไร่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองบัวทอง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
nbtschool2019@gmail.com
www.nongbuathong.com
แก่งหางแมว
0 -3948-0040
-
16/05/2540
65
9.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:51:36 น.
56
1022060192
22010070
060192
บ้านโคกวัด
Bankhokwad
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 5 โคกวัด
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
0
www.bankhokwad.com
ขุนซ่อง
0631907352
0
16 เมษายน 2521
88
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
126
12
09 มกราคม 2562 เวลา 13:22:59 น.
57
1022060189
22010071
060189
วัดขุนซ่อง
watkhunsong
นายจินดา กงบุราณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขุนซ่อง
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
khunzong.school@gmail.com
ขุนซ่อง
0 -3942-8023
039428041
14 มิถุนายน 2481
89
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
494
29
29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:00:08 น.
58
1022060228
22010072
060228
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
watkounsong (banpongkad)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 วังสัมพันธ์
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
ขุนซ่อง
039-609923
039-609923
2531
80
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:05:13 น.
59
1022060180
22010073
060180
วัดเขาวงกต
watkhaowongkot school
นายสุวิทย์ โพธิจักร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 1 เขาวง
เขาวงกต
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
khaowongkot_school@hotmail.com
เขาวงกต
039490041
-
2505
62
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
8
04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49:20 น.
60
1022060181
22010074
060181
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
bannongjeksoi
ดร.จิรทิปต์ ผาธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองเจ๊กสร้อย
เขาวงกต
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
เขาวงกต
0 -39490230
039490230
2513
65
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
217
15
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:58:35 น.
61
1022060184
22010075
060184
บ้านเนินจำปา
bannoenchampa
นางสาวรายา ปัญจมานนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านเนินจำปา
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
bannoenchampa@hotmail.com
www.bnjp.ac.th
เทศบาลตำบลพวา
0 3946 0992
0 3946 0992
20 พฤษภาคม 2520
70
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
585
22
30 มกราคม 2561 เวลา 10:32:31 น.
62
1022060185
22010076
060185
บ้านวังอีแอ่น
wang-ii-an school
นายสมชาย พะโยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 วังอีแอ่น
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
peerapong_2@hotmail.com
http://www.wangean.com
เทศบาลตำบลพวา
039-460122
039-460122
31 ธันวาคม 2524
85
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
374
13
08 สิงหาคม 2562 เวลา 11:21:48 น.
63
1022060186
22010077
060186
บ้านบ่อไฟไหม้
Banbofaimai
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี กาบตุ้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ่อไฟไหม้
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banbofaimaischool@gmail.com
www.facebook.com/bofaimaischool
พวา
039480743
-
16 พฤษภาคม 2538
83
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
8
21 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:08:02 น.
64
1022060187
22010078
060187
บ้านคลองครก
Banklongkrok
นางนิตยา พงษ์พระเกตุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านคลองครก
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banklongkrokschool@gmail.com
banklongkrok
พวา
0 -39609925
-
พ.ศ. 2529
98
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
248
13
22 สิงหาคม 2560 เวลา 05:18:00 น.
65
1022060182
22010079
060182
บ้านวังไม้แดง
BANWANGMAIDANG
นางวรรณา กุลชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กลุ่มสระบุรี
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
wmdschool @ thaimail.com
http://school.obec.go.th/wmdschool
สามพี่น้อง
039490638
039490639
1 พ.ค 2521
70
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
316
11
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:54:12 น.
66
1022060183
22010080
060183
บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
Bansoisong
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ซอยสอง
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
22010080@chan1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060183
สามพี่น้อง
039460167
-
2516
66
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:02:37 น.
67
1022060191
22010081
060191
บ้านประแกต
Banpragad
นางสาวกนกอร จุลินทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ประแกต
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banpragad@hotmail.com
www.banpragad.com
สามพี่น้อง
0 -3930-8076
039308214
20 พ.ค 2523
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:24 น.
68
1022060195
22010082
060195
วัดหนองแหวน
watnongwaen
นายปราโมทย์ อุดม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 หนองแหวน
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
NW.Thaimail.com
W.W.W.chan 101.go.th//N
กระแจะ
0 -3939-8095
0-3939-8095
1กันยายน 2572
37
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
246
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:03:31 น.
69
1022060199
22010083
060199
วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
Watkhothoi
นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 อู่ตะเภา
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060199
กระแจะ
0 -3939-8182
2 มิถุนายน 2482
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
33
8
03 เมษายน 2562 เวลา 13:22:29 น.
70
1022060200
22010084
060200
วัดนาซา
watnaza
นายจงรัก สุวโจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาซา
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
กระแจะ
0 -3948-0023
2481
38
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
28 ตุลาคม 2563 เวลา 10:22:07 น.
71
1022060211
22010085
060211
บ้านยางระหง
Banyangrahong School
นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 2 ยางระหง
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
byschool85@gmail.com
byschool.comli.com
กระแจะ
0 -3937-6014
1 พฤษภาคม 2501
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:55 น.
72
1022060209
22010086
060209
วัดช้างข้าม
watchangkham
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ช้างข้าม
ช้างข้าม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
chang010376@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060209
ช้างข้าม
039370128
039370128
1มีนาคม2471
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
152
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:54:33 น.
73
1022060201
22010088
060201
วัดหนองไทร
nongsaischool
นางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองไทร
ช้างข้าม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
nongsaischool@hotmail.com
nongsaischool.igetweb.com
ช้างข้าม
0 -3937-0165
-
25 มิถุนายน 2479
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
9
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:11:51 น.
74
1022060210
22010089
060210
บ้านเขามะปริง
Ban khao Mapring
นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เขามะปริง
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
mapring58@gmail.com
-
นายายอาม
-
-
2485
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:15:08 น.
75
1022060212
22010090
060212
วัดนายายอาม
watnayaiarm
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
watnayaiarm@gmail.com
นายายอาม
20 พ.ค.2522
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:47:57 น.
76
1022060213
22010091
060213
บ้านต้นกระบก
ฺBantonkrabok
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ต้นกระบก
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
Bantonkrabok@hotmail.com
เทศบาลตำบลนายายอาม
039371559
039371559
1กรกฏาคม 2515
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
170
12
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:35:58 น.
77
1022060208
22010092
060208
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
Watpolungka school 171
นายประคอง ดอนไพรนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 โพธิ์ลังกา
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
watpolungka@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/plk/
อบต.จบ1
039-491173
039-491173
25 มิถุนายน พ.ศ. 2479
40
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
485
16
08 มีนาคม 2562 เวลา 08:20:39 น.
78
1022060202
22010094
060202
บ้านห้วงกระแจะ
Banhuangkrajae
นายณัฐวุฒิ รสชื่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เปงจานนคร
หมู่ 5 ปากทางหนองแหวน
วังโตนด
นายายอาม
จันทบุรี
22170
hkjschool94@gmail.com
วังโตนด
0 -3949-1583
15 เมษายน 2502
32
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
274
12
18 เมษายน 2562 เวลา 10:10:29 น.
79
1022060203
22010095
060203
วัดวังหิน
Watwanghin school
นายอุทิศ แสงผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วังหิน
วังโตนด
นายายอาม
จันทบุรี
22170
wanghin2018@gmail.com
วังโตนด
0 -39609949
039437264
25 มิถุนายน 2479
34
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
85
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:29 น.
80
1022060204
22010096
060204
วัดหนองสีงา
Nongsenga
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังกระดาน
วังใหม่
นายายอาม
จันทบุรี
22170
chai_lv@hotmail.com
วังใหม่
0-3939-5352
1 สิงหาคม 2478
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
34
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:55:16 น.
81
1022060206
22010097
060206
บ้านคลองลาว
Banklonglao
นางสุชานันท์ รัตนภาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คลองลาว
วังใหม่
นายายอาม
จันทบุรี
22170
klonglao@hotmail.com
www.banklonglao.ac.th
วังใหม่
039460861
13 มิถุนายน 2509
40.5
16.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
374
16
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:28:29 น.
82
1022060196
22010101
060196
วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
Watthaklangschool
นางสาวเตือนใจ มีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ท่าแคลง
สนามไชย
นายายอาม
จันทบุรี
22170
watthaklangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060196
สนามไชย
0868442087
26 มิถุนายน 2479
33
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:21 น.