ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
ปรับปรุงข้อมูล
1
1030200880
30010001
200880
ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
Tambonkokgruad School
นายเดชา รวมใหม่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกกรวด
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
kks_007school@hotmail.com
Kokgruadschool.com
เทศบาลตำบลโคกกรวด
044395050
044395038
พ.ศ.2459
30
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
52
1,201
31
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:55:27 น.
2
1030200881
30010002
200881
บ้านโป่งแมลงวัน
Banpongmalangwan School
นายพิชิตปรีชา สุระชน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
โคกกรวด
044430643
2518
30
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
273
11
10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:32:59 น.
3
1030200883
30010003
200883
โคกเพชรสระมโนรา
KHOKPETSAMANORA
นางวาสนา สังข์กลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สระมโนรา
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
fonny_lovely10@hotmail.com
www.korat1.info/koakpet
เมืองใหม่โคกกรวด
044-082473
19 พฤษภาคม 2531
50
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
135
9
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:22:41 น.
4
1030200884
30010004
200884
บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
nongpednam
นางสาวจิรชยา คงแสนคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองเป็ดน้ำ
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
ped.npn@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200884
เมืองใหม่โคกกรวด
044-465064
044465064
1กรกฎาคม2482
25
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
128
12
08 ธันวาคม 2560 เวลา 06:11:58 น.
5
1030200885
30010005
200885
บ้านหนองรังกา
nongrungka
นายเจริญ ศรีแสนปาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองรังกา
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
โคกกรวด
044-304195
20/5/2500
34
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
159
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:04:23 น.
6
1030200887
30010006
200887
สุขานารี 2 (หนองขอน)
Sukanaree 2
นายมนตรี แย้มโสภี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา
หมู่ 11 หนองขอน
โคกกรวด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30280
เมืองใหม่โคกกรวด
044-465106
17/02/2537
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
245
9
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:49:05 น.
7
1030200889
30010007
200889
บ้านโคกสูง
Bankhoksung
นายคำเครื่อง มาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกสูง
โคกสูง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
bankhogsung@gmail.com
ิbksschool.com
โคกสูง
044-324020
24 พฤษภาคม 2484
24
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
305
12
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:31:08 น.
8
1030200891
30010008
200891
บ้านลำเชิงไกร
BANLUMCHOENGKRAI
นางนนทนา วัชรธนาคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านลำเชิงไกร
โคกสูง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
lamchoengkrai2560school@gmail.com
โคกสูง
044-430643
11 กรกฎาคม 2478
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:04:14 น.
9
1030200894
30010009
200894
วัดสว่างอารมณ์
WATSAWANGAROM
นายนิรันดร์ เสือกำปัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 มะม่วงพัฒนา
โคกสูง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
โคกสูง
044-953058
044-953058
1/04/2560
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
105
9
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:09:39 น.
10
1030200890
30010010
200890
บ้านบึงทับช้าง
buengtubchang
นางกนกธร ภูวิศวิชามัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บึงทับช้าง
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
btc.school.korat@gmail.com
จอหอ
044-371494
29/11/2518
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
109
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:18:50 น.
11
1030200896
30010011
200896
บ้านกรูดหนองออก
Bangroodnongook
นายเลิศ พูนเกิดมะเริง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านกรูดหนองออก
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
grood 53@gmail.com
WWW.edKORAT1.infoso12@korat1.info
อบต.จอหอ
044-371077
044-371077
11/07/2464
15
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
195
9
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:10:19 น.
12
1030200897
30010012
200897
บ้านกล้วยจอหอ
ฺBan Kluayjoho
นายตระกูล บัวเป้ามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านกล้วย
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
naramon272@gmail.com
จอหอ
044-371870
2 ก.ค. 2482
16
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
123
9
07 มิถุนายน 2560 เวลา 17:31:42 น.
13
1030200898
30010013
200898
บ้านจอหอ
BANJOHO
นายอุทิศ โทแหล่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านจอหอ
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
banjoho_school@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลจอหอ
044-371033,371546371545
044-371546
2456
15
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
739
24
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:49:34 น.
14
1030200901
30010014
200901
บ้านระกาย
banrakai
นางวนิดา นาคดิลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านระกาย
จอหอ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
banrakaischool@gmail.com
จอหอ
044-371451
-
2516
14
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
167
9
08 ธันวาคม 2560 เวลา 09:16:37 น.
15
1030200907
30010015
200907
บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
Banchaimongkol
นายณัฐพงศ์ กอสาลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 หนองไทร
ไชยมงคล
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
ไชยมงคล
044-934724
044-934724
01/01/2500
30
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
267
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:38:16 น.
16
1030200910
30010016
200910
บ้านหนองพลวงใหญ่
Ban Nongplaungyai
นายนคร คชสีห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 3 หนองพลวงใหญ่
ไชยมงคล
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s055@korat1.info
www.korat1.info/nongpla
ไชยมงคล
044-993282
10 มิถุนายน 2517
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
160
11
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:27:44 น.
17
1030200899
30010017
200899
บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
Banbu School
นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านบุ
ตลาด
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
s028@korat1.info
http//:korat1.info/banb
ตลาด
044-206503,4152
044206503
01/02/2507
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
598
21
14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:32:19 น.
18
1030200912
30010018
200912
เมืองนครราชสีมา
Muang Nakhonratchasima School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ - เลขที่ 310 ถนนมิตรภาพ
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
mnm.schoolkorat1@gmail.com
www.mnm.ac.th
ในเมือง
044-242364
044-247635
18 พฤษภาคม 2496
15
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
101
2,203
68
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:17:01 น.
19
1030200914
30010019
200914
วัดสระแก้ว
watsakaew
นายสมศักดิ์ จักสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เมือง กทม.
หมู่ 0 เลขที่ 18 ถนนสรรพสิทธิ์
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
sakaew_001@hotmail.com
www.watsakaewschool.com
นครราชสีมา
044-242362
044-256127
2465
12
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
107
2,509
60
26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:45:07 น.
20
1030200915
30010020
200915
สวนหม่อน
suanmon
นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
suanmon@hotmail.com
www.suanmon.ac.th
เทศบาลนครนครราชสีมา
044258994,044241020
044258994
2502
8.4
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
517
16
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:19:55 น.
21
1030200916
30010021
200916
สามัคคีรถไฟ
samakeerodfai
นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ - 464/1 ซอย 4
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s081
www.facebook.com/samakeerodfai
เทศบาลในเมือง
044-243600
044243600
1 มิถุนายน 2501
7
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
172
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:43:17 น.
22
1030200917
30010022
200917
สุขานารี
Sukanaree
นายกมล พุมรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
หมู่ - -
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
sukhanaree01@gmail.com
sukanaree.ac.th
เทศบาลในเมือง
044-242365
044253769
พ.ศ.2460
10.3
1.2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
110
2,801
72
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:09:50 น.
23
1030200918
30010023
200918
อนุบาลนครราชสีมา
นายปฏิพัทธิ์ ทองเทียนวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
anubankorat088@gmail.com
www.anubankorat.ac.th
เทศบาลในเมือง
044-242208,2512
044242208
24 มิถุนายน 2485
10
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
194
4,802
114
19 มิถุนายน 2560 เวลา 08:27:36 น.
24
1030200955
30010024
200955
วัดทุ่งสว่าง
watthungsawang
นางนัยนา ตันเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ - ชุมชนทุ่งสว่าง
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s076@korat1.info
เทศบาลนครนครราชสีมา
044-244540
044244540
1พฤษภาคม2507
5
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
243
11
16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:02:31 น.
25
1030200904
30010025
200904
ชลประทานสงเคราะห์
Chonpratansongkroeh
นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ - เลขที่ 1223 ถนนสิบศิริ
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
chonpratan1223@gmail.com
-
-
044-354258
044-354155
2500
6
-
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
471
16
26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:13:52 น.
26
1030200909
30010026
200909
บ้านหนองไผ่ล้อม
bannongpailom
นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - ชุมชนหนองไผ่ล้อม
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s053@korat1.info
www.korat1.info/pilom/
?????????????????
044-957051
10 เมษายน 2517
10
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
60
9
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:57:47 น.
27
1030200935
30010027
200935
เคหะประชาสามัคคี
Kaehaprachasamakkee School
นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - การเคหะแห่งชาตินครราชสีมา
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
kaehaschool@hotmail.com
www.kaehaschool.ac.th
เทศบาลนครนครราชสีมา
044-211235
044211235
25 พฤษภาคม 2525
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
449
16
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:14:58 น.
28
1030200941
30010028
200941
บ้านหลักร้อย
Banlakroi School
นายสามารถ โพธิ์นอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - หลักร้อย
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banlakroischool@hotmail.com
นครราชสีมา
044-213644
044213644
1 มกราคม 2464
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
475
16
30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:06:00 น.
29
1030200942
30010029
200942
วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗
kokprom7school
นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้านนาหลุม
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
3000
kokprom7school@gmail.com
s075@korat1info/
เทศบาลนครนครราชสีมา
044-243680,2545
044243680
2457
12
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
153
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:39:38 น.
30
1030200954
30010030
200954
บ้านหัวทะเล
Baan-Huatalay School
นายยวญ จันทบุรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - 14 ถนนเบญจรงค์
ในเมือง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
baan-huatalay@hotmail.com
http://www.korat1.info
044-243060
044-230502
2458
7
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
237
10
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:43:59 น.
31
1030200944
30010031
200944
บ้านโคกไผ่-ขนาย
bankookpaikanai
นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 2 บ้านเก่า
บ้านเกาะ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
บ้านเกาะ
6 กันยายน 2522
14
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
21
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 21:40:33 น.
32
1030200949
30010032
200949
บึงพญาปราบ
Bungpayaprab
นางรุ่งนภา บุญกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บึงพญาปราบ
บ้านเกาะ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
-
044-956100
044-956100
พ.ศ.2500
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
165
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 21:46:21 น.
33
1030200900
30010033
200900
บ้านมะค่า
นายอรรฆพล เกษะโกศล
อนุบาล-ประถมศึกษา
จอหอพนมวันท์
หมู่ 10 บ้านมะค่า
บ้านโพธิ์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
บ้านโพธิ์
044-206393
22 สิงหาคม 2496
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:24:23 น.
34
1030200902
30010034
200902
บ้านลองตอง
Banlongtong
นายสุพจน์ เยียวรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ลองตอง
บ้านโพธิ์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
banlongtong@hotmail.com
www.banlongtong@hotmail.com
044-206342
044206342
2440
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
184
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:26:10 น.
35
1030200903
30010035
200903
บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)
Ban Nong Bua
นายสมใจ ผิวสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 แสนเมือง
บ้านโพธิ์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
-
www. Korat1.info/nongbu
บ้านโพธิ์
044-415281
-
2521
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
39
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 14:52:38 น.
36
1030200895
30010036
200895
ตำบลบ้านโพธิ์
Tambonbanpho
นายวิรัช คุ้มกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา
บ้านโพธิ์
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
banpho_school@hotmail.com
บ้านโพธิ์
044-415266
2500
15
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
213
11
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:12:20 น.
37
1030200939
30010037
200939
บ้านภูเขาลาด
Ban Pukhoalad School
นายสามารถ ขอพึ่งกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ภูเขาลาด
บ้านใหม่
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
pklschool@gmail.com
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
044-351090
044351090
2462
15
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:36:23 น.
38
1030200940
30010038
200940
บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
makhamtoa
นายพงษ์ชัย ศิริมาศรังษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านมะขามเฒ่า
บ้านใหม่
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
บ้านใหม่
044-959581
044-959581
4 มิถุนายน2478
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
206
12
26 มิถุนายน 2560 เวลา 07:05:17 น.
39
1030200882
30010039
200882
บ้านยางน้อยหัวสิบ
นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3, บ้านยางน้อย,บ้านหัวสิบ
บ้านใหม่
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s040@korat1.info
บ้านใหม่
044-465173
28
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
9
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:26:24 น.
40
1030200936
30010040
200936
ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ศีรษะละเลิง
บ้านใหม่
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
sisalaloeng@gmail.com
044-213594
044213594
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
128
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:16:50 น.
41
1030200937
30010041
200937
บ้านคนชุม
Bankhunchum
นายมานะ อุนารัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ
หมู่ 1 คนชุม
ปรุใหญ่
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
22971@pracharath.ac.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200937
เทศบาลตำบลปรุใหญ่
044-213859
-
พ.ศ.2480
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
11 กันยายน 2560 เวลา 06:58:56 น.
42
1030200930
30010042
200930
บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
banphongrang
นายกฤตภาส นิกรกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 พลกรัง
พลกรัง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
phongrangs031@gmail.com
044-918670
044918670
9 พฤศจิกายน 2461
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
108
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:13:02 น.
43
1030200929
30010043
200929
บ้านบึงตะโก
banbungtago
นายธานินทร์ สำรวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บึงตะโก
พลกรัง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s025@korat1.info
htt/www:/kruthai.org/pa
พลกรัง
044-918702
044918702
2483
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
140
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 16:27:22 น.
44
1030200921
30010044
200921
บ้านพะเนา
Ban panao
นางสาวจินตนา ชูช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 พะเนา
พะเนา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
พะเนา
044-951056
4
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
71
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:07:20 น.
45
1030200928
30010045
200928
บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง
donkading
นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 ศีรษะช้าง
พุดซา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s020 Korat1.info
พุดซา
044-215439
044-215439
2523
25
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
138
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:23:57 น.
46
1030200931
30010046
200931
บ้านพุดซา
Banpudsa
นายขวัญชัย นาคเครือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 พุดซา
พุดซา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banpudsa@g,mail.com
-
พุดซา
044-215623
-
2458
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
90
9
29 ธันวาคม 2560 เวลา 14:43:38 น.
47
1030200932
30010047
200932
บ้านละลมโพธิ์
ฺBanlalompo
นางสาวสุรัชนี ศรีจันทรอาภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 15 ละลมเหนือ
พุดซา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banlalompo@gmail.com
-
พุดซา
044-430691
-
2482
17
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:08:54 น.
48
1030200934
30010048
200934
บึงสาลี
bungsalee
นางสุปรีชา ครูศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บุตะถิน
พุดซา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
S064@korat1.info
korat1.info/bungsalee
ตำบลพุดซา
044-215674,2153
01/12/0545
24
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
138
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:40:09 น.
49
1030200893
30010049
200893
บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
Bannongyarak-lampong school
นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 หนองยารักษ์
พุดซา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s056@korat1.info
www.korat1.info/yaluk
พุดซา
044-215941
2470
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
229
11
17 มิถุนายน 2560 เวลา 05:42:46 น.
50
1030200953
30010050
200953
บ้านหนองพลวง
bannongpluang
นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์คุณภาพเมืองทักษิณ
หมู่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาว
โพธิ์กลาง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
044-930236
044-930236
พ.ศ.2508
17
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
267
12
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:04:30 น.
51
1030200911
30010051
200911
เสนานุเคราะห์
SENANUKROH SCHOOL
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
โพธิ์กลาง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
sena25171974@gmail.com
http://www.senanukoar.ac.th/site/index.php
โพธิ์กลาง
044-357962
044-357962
พ.ศ.2517
25
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
1,148
33
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:56:07 น.
52
1030200920
30010052
200920
บ้านบึงสาร
Banbungsan
นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบึงสาร
มะเริง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banbungsan_sh@hotmail.com.
http://www.banbungsan.net
มะเริง
044-220747
044220747
2477
1
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
439
13
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:03:00 น.
53
1030200938
30010053
200938
บ้านทุ่งกระโดน
Banthungkradon
นายช่าง ศรีไชย
ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านทุ่งกระโดน
สีมุม
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banthungkradon@gmail.com
สีมุม
044-215690
044-215690
2470
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
6
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:59:18 น.
54
1030200933
30010054
200933
บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
Bansrimum
นายนิวัฒน์ คำกอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 สีมุม
สีมุม
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
bansrimum@gmail.com
www.korat1.info/srimum
สีมุม
044-959156
044959156
พ.ศ.2477
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
246
11
26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:47:41 น.
55
1030200906
30010055
200906
บ้านโกรกเดือนห้า
Barnkrokdernha
นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา
หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า
สุรนารี
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
-
-
สุรนารี
044-216211
-
2515
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
9
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:26:34 น.
56
1030200886
30010056
200886
อ่างห้วยยาง
ANGHUAYYANG
นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านหนองบง
สุรนารี
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
anghuayyang@gmail.com
anghuayyang.ac.th/obec/index.php
สุรนารี
044-933577
044-933577
24 มิถุนายน 2483
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
406
12
18 มิถุนายน 2560 เวลา 05:25:39 น.
57
1030200946
30010057
200946
บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย
banfaynatomsompoy
นายณรงค์ อ้นถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาตม
หนองกระทุ่ม
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banfay030@gmail.com
http://korat1.banfay.in
หนองกระทุ่ม
-
-
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
23
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
05 มกราคม 2561 เวลา 15:51:59 น.
58
1030200947
30010058
200947
บ้านหนองกระทุ่ม
Nongkratoom
นายนรินทร์ นิติธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
nkt046@gmail.com
www.gg.gg/nongkrathom
หนองกระทุ่ม
044-307080
044307080
01/06/2466
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
173
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:18:19 น.
59
1030200892
30010059
200892
บ้านหนองไข่น้ำ
nongkhainam
นายสมศักดิ์ ช่างไม้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านหนองไข่น้ำ
หนองไข่น้ำ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
nongkainam_school@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
หนองไข่น้ำ
044-993030
044-993030
30 พฤศจิกายน 2464
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
468
21
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:20:08 น.
60
1030200888
30010060
200888
บ้านกระโดน
Bankradon School
นายสมพร ชัยดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กระโดน
หนองไข่น้ำ
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30310
kradon_school@hotmail.com
www.bankradon.ac.th
044430644
2495
23
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
132
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 10:32:52 น.
61
1030200908
30010061
200908
บ้านหนองปรู
NONGPRUSCHOOL
นายฐปนนท์ ทองเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองปรู
หนองจะบก
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
nongpruschool@hotmail.com
หนองจะบก
044-990448
2511
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
311
12
19 มิถุนายน 2560 เวลา 13:16:33 น.
62
1030200945
30010062
200945
บ้านต่างตา
Ban Tangta
นายสุพิษ จุ้ยกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ต่างตา
หนองจะบก
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
Tangta022 @ gmail.com
sites.google.com/site/tangtaschool/
หนองจะบก
044-270879
044-270879
พ.ศ.2481
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
192
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:48:03 น.
63
1030200951
30010063
200951
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
Ban Nongtalumpuk school
นายเอกชัย นางาม
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองตะลุมปุ๊ก
หนองบัวศาลา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
nongtalum430@hotmail.com
www.talumpuk.ac.th
หนองบัวศาลา
044-212108
044327411
2481
7
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
536
18
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:29:24 น.
64
1030200952
30010064
200952
บ้านหนองตาคง
Bannongtakong
นายนิมิตร มากกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองตาคง
หนองบัวศาลา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s049 korat1.info.
w.w.w.korat1.info
หนองบัวศาลา
044-212439
044-212439
2486
6
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
284
9
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:51:25 น.
65
1030200956
30010065
200956
วัดบ้านหนองบัวศาลา
Watbatnongbuasala
นางพรทิพย์ ไพฑูรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลา
หนองบัวศาลา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
Watbatnongbuasala@gmail.com
หนองบัวศาลา
044-212110
-
21 สิงหาคม 2518
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
209
8
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:21:16 น.
66
1030200957
30010066
200957
อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
Angnongkheeprachasamakkee
นางมัลลิกา มีศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 อ่างหนองแหน
หนองบัวศาลา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
-
หนองบัวศาลา
044-082482
2496
15
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
163
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:18:15 น.
67
1030200905
30010068
200905
ทหารอากาศบำรุง
tahanagardbamrong
นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กองบิน 1
หนองไผ่ล้อม
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
หนองไผ่ล้อม
044-958295
2484
11
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
168
9
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:47:24 น.
68
1030200919
30010069
200919
บ้านทับช้าง
ิbantubchang
นายพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทับช้าง
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
tubchang2555@hotmail.com
-
หนองระเวียง
044-218850
044218850
พ.ศ. 2507
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
354
12
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:54:43 น.
69
1030200926
30010070
200926
บ้านหนองสมอประชาพัฒนา
Nongsamor
นายพิชญ์กิตติ จิรุตถ์วรธัญญ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 15 บ้านหนองพะลาน
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
Nongsamor@gmail.com
-
หนองระเวียง
044-218488
-
10 กค 2521
10
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
149
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 01:10:52 น.
70
1030200927
30010071
200927
ประชาสามัคคี
prachasamakkee
นายสายัน ยิ่งสง่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองม่วง
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
psk0071@gmail.com
pracha.ac.th
หนองระเวียง
044960288
-
17 พ.ค.2510
9
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
443
17
20 มิถุนายน 2560 เวลา 02:09:45 น.
71
1030200923
30010072
200923
บ้านมาบมะค่า
banmabmakha
นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านมาบมะค่า
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
banmapmakha_school@hotmail.com
หนองระเวียง
044-993300
24 พฤษภาคม 2531
7
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
9
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:23:08 น.
72
1030200924
30010073
200924
บ้านยองแยง
Ban yongyang
นางวัชรารัตน์ พิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านยองแยง
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
no8681@gmail.com
หนองระเวียง
044-220823
1/04/2485
13
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
58
9
25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:48:21 น.
73
1030200925
30010074
200925
บ้านหนองระเวียง
BAN NONGRAVEING
นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองระเวียง
หนองระเวียง
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s057korat1.info
nongraven
หนองระเวียง
044-430644
24 มิ.ย. 2483
7
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
9
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:02:35 น.
74
1030200948
30010075
200948
บ้านหมื่นไวย
ban meunwai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหมื่นไวย
หมื่นไวย
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
s060@korat1.info
http://www.korat1.info/
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
044-923500
-
พ.ศ. 2483
15
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
116
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:40:00 น.
75
1030200943
30010076
200943
ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
Chumchon Ban Pra Dok - Khok Phai
นายประจวบ โอนนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 3 โนนตาสุก
หมื่นไวย
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
pradokland@gmail.com
korat-ed1.info
หมื่นไวย
044-923246
044923246
1 กันยายน 2485
11
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
259
9
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:24:25 น.
76
1030200950
30010077
200950
บ้านดอนขวาง
BANDONKWANG
นายประสาท แนบพิมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนขวาง
หัวทะเล
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
เทศบาลตำบลหัวทะเล
-
-
1กันยายน2499
3
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
286
9
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:26:22 น.
77
1030200922
30010078
200922
บ้านพะไล
ฺBanphalai School
นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว
หมู่ 6 บ้านพะไล
หัวทะเล
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
30000
k076@esdc.go.th
หัวทะเล
0818787748
2485
1
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
328
12
25 มกราคม 2561 เวลา 15:36:10 น.
78
1030200469
30010079
200469
ไตรคามสามัคคี
TRIKAMSAMAKKEE
นายโกศล พงษ์นิรันดร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กลึง
ขามเฒ่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
อบต.ขามเฒ่า
044082240
28สิงหาคม 2481
45
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:27:38 น.
79
1030200471
30010080
200471
บ้านเกรียมโนนสำโรง
kreamnonsumrong
นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร
หมู่ 6 บ้านเกรียม
ขามเฒ่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ขามเฒ่า
044-430515
22 มิถุนายน 2482
58
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
100
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:10:19 น.
80
1030200473
30010081
200473
บ้านไพ
banphai
นายวรเดช ดิษฐ์ธนากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านไพ
ขามเฒ่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s132@korat1.info
www.korat1.info/banpai
ขามเฒ่า
-
-
12 มกราคม 2489
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
86
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:44:56 น.
81
1030200475
30010082
200475
บ้านหนองพลอง
นายชนวีร์ พิมพ์พา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองพลอง
ขามเฒ่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
-
-
ขามเฒ่า
044-082243
-
65
26.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:24 น.
82
1030200522
30010083
200522
บ้านขามเฒ่า
BANKHAMTHAO
นายชัยยศ ปัญญาสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 ขามเฒ่า
ขามเฒ่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s105 @korat1.info
http://www.kruthai.org/
ขามเฒ่า
044-082242
-
17 มิถุนายน พ.ศ. 2482
65
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
100
8
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:25:09 น.
83
1030200478
30010084
200478
บ้านจันอัด
banjanad
นายสุรยุทธ ลิวไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 จันอัด
จันอัด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
จันอัด
044-430348
9 มกราคม 2497
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
107
8
25 มิถุนายน 2560 เวลา 10:16:01 น.
84
1030200480
30010085
200480
บ้านด่านติง
Bandanting
นายศิลปกรณ์ ใจคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านด่านติง
จันอัด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bandantingkorat-ed1.info
จันอัด
044-430348
15 มิถุนายน 2483
32
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
87
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:24:02 น.
85
1030200483
30010086
200483
บ้านเหล่าพิทยาคม
BANLOAWPITTAYAKOM SCHOOL
นายจรูญ ชมจอหอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในฝัน
หมู่ 3 บ้านเหล่า
จันอัด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
banloaw@gmail.com
www.banloaw.ac.th
จันอัด
044-974058
044-974058
1 สิงหาคม 2480
36
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
273
11
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:23:41 น.
86
1030200502
30010087
200502
บ้านส้มมิตรภาพที่93
Bansommittapap
นายเอกฉันท์ โชติฉันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านส้ม
ดอนชมพู
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s139@korat1.info
http:/www.korat1.info/b
ดอนชมพู
044-913173
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
55
9
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:20:43 น.
87
1030200511
30010088
200511
บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
Bandonchomphu School
นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านดอนตะแบง
ดอนชมพู
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bdp_school@hotmail.com
www.bandonchomphu.ac.th
อบต.ดอนชมพู
044-913235
2482
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
145
12
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:14:46 น.
88
1030200513
30010089
200513
บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเปลาะปลอ
ดอนชมพู
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ppmtsc@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200513
ดอนชมพู
0899174999
22/09/2482
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:41:27 น.
89
1030200514
30010090
200514
บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
Bansrisuk
นายสุมิตร เกียรตินอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนรี
ดอนชมพู
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ดอนชมพู
044-913174-5
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
236
9
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:34:31 น.
90
1030200492
30010091
200492
บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
Donwai school
นายจักราวุธ วิจบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วิถีพุทธ
หมู่ 4 บ้านดอนหวาย
ดอนหวาย
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
donwai_school@hotmail.com
www.korat1.info/donwai
เทศบาลตำบลดอนหวาย
044-332482
1 สิงหาคม 2480
37
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
137
11
19 มีนาคม 2561 เวลา 06:31:13 น.
91
1030200496
30010092
200496
บ้านโนนมะกอก
Ban Nonmakok
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 โนนมะกอก
ดอนหวาย
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
http://www.korat1.info/
ดอนหวาย
26 มิถุนายน 2497
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:55:24 น.
92
1030200488
30010093
200488
บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
Bannongwa Prachasan
นายวิชัย กฤษกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 หนองแมว
ด่านคล้า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ict@nowo.ac.th
www.nowo.ac.th
ด่านคล้า
044-379938
044379938
15/06/2468
30
6.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
372
11
08 มิถุนายน 2560 เวลา 08:32:21 น.
93
1030200491
30010094
200491
วัดบ้านด่านคนคบ
Wadbandankonkob School
นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านด่านคนคบ
ด่านคล้า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
dankhonkob.school@gmail.com
-
-
044-379939
044-379939
20 สิงหาคม 2481
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
325
11
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:57:36 น.
94
1030200535
30010095
200535
บ้านคอนน้อย
Bankhonnoi School
นายปิติกร ซ้ายขวา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านคอนน้อย
ด่านคล้า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
connoi107@gmail.com
www.korat1.konnoi.info
ด่านคล้า
095-8760598
-
พ.ศ.2477
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:26:59 น.
95
1030200494
30010096
200494
บ้านด่านทองหลาง
Bandantonglang
นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสะเอาเอน
โตนด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
Dantonglang@hotmail.com
http://www.korat1.info/
โตนด
-
33
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
233
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:19:52 น.
96
1030200495
30010097
200495
บ้านโตนด
Bantanod School
นายบำรุง โลหะการก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านโตนด
โตนด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bantanods@hotmail.com
http:www.korat1.info/bantanod
โตนด
044-332594
-
19 มิถุนายน 2482
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
175
8
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:04:13 น.
97
1030200493
30010098
200493
บ้านด่านเกวียน
Bandankwien
นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ด่านเกวียน
โตนด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
โตนด
6 ธัวาคม 2500
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:06:14 น.
98
1030200499
30010099
200499
อนุบาลตลาดแค
Anubantaladkae
นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต
หมู่ 12 ตลาดแค
ธารปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30420
s162@korat1.info
www.tkanuban.comuv.com
เทศบาลตลาดแค
044-917002
044917002
13 ตุลาคม 2477
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
378
15
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:45:54 น.
99
1030200500
30010100
200500
บ้านธารปราสาท
BAN TARNPRASAT
นายปรีชา ทองปาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปราสาทใต้
ธารปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30420
s122
ธารปราสาท
20 สิงหาคม 2464
70
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
171
9
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:05:53 น.
100
1030200501
30010101
200501
บ้านวังม่วง
BANWANGMOUNG
นายสวง ดอกรักกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวังม่วง
ธารปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30420
-
-
ธารปราสาท
044-430519
-
6 กันยายน 2491
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
9
16 ตุลาคม 2560 เวลา 04:40:15 น.
101
1030200504
30010103
200504
บ้านหญ้าคาเหนือ
Banyakanua School
นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหญ้าคาเหนือ
ธารปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30420
WWW.korat 1.info/yakane
ธารปราสาท
087-9889936
12 มกราคม 2501
72
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
9
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:13:32 น.
102
1030200506
30010104
200506
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
kanfaifasuanbhumibhaksonhkhro 3
นายมังกร ช่วยสระน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านใหม่เกษม
ธารปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30420
kanfaifa3@gmail.com
ธารปราสาท
0839654199
16 สิงหาคม 2484
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:46 น.
103
1030200507
30010105
200507
ชุมชนบ้านเพชร
chumchonbanpet
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเพชร
บิง
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s093@korat1.info
www.korat1.info
???
044-750880
-
17 พฤษภาคม 2477
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
67
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:11:39 น.
104
1030200509
30010106
200509
บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)
Ban Kanaidee (Pracharatbamrung) school
นายชุมพล ขอเหล็กกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ขนายดี
บิง
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bankanaidee54@gmail.com
บิง
2518
48
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
9
14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:07:43 น.
105
1030200510
30010107
200510
บ้านขามชั่งโค
bankamchugko
นางรมิดา จงหมื่นไวย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขามชั่งโค
บิง
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
-
Klamchugko
บิง
044082251
-
15 พฤษภาคม 2517
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:56:51 น.
106
1030200512
30010108
200512
บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
Banbing School
นายประวัติ นวลสกุลนิภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านบิง
บิง
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ตำบลบิง
044-332375
044332372
3 /06/2508
27
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
209
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:32:20 น.
107
1030200515
30010109
200515
บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
Ban Somrong (Kururatprachasan) school
นางผุสดี สุวรรณบุบผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสำโรง
บิง
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bsks2556@gmail.com
บิง
044-430625
2483
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
92
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 08:28:48 น.
108
1030200524
30010110
200524
บ้านมะรุม
ฺBANMAROOM
นายนพดล ศรีจันทรนนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านมะรุม
พลสงคราม
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
พลสงคราม
044-3674161
26 มิถุนายน
60
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
174
8
31 ตุลาคม 2560 เวลา 12:35:05 น.
109
1030200525
30010111
200525
บ้านเสลาถั่วแปบ
salaothuapaeb
นายสุนทร ตับกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
มะค่าพลสงคราม
หมู่ 4 บ้านเสลา
พลสงคราม
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
krunang.da@gmail.com
http://www.korat-ed1.info/
พลสงคราม
044-082255
-
25 กันยายน 2481
80
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
9
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:59:36 น.
110
1030200526
30010112
200526
บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
YAKA W.T.O SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านหญ้าคา
พลสงคราม
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
พลสงคราม
044-082256
2482
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
128
9
05 มกราคม 2561 เวลา 10:15:04 น.
111
1030200527
30010113
200527
บ้านหนองนา
Bannongna
นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองนา
พลสงคราม
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
พลสงคราม
044-430680
2466
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
9
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:10:50 น.
112
1030200517
30010114
200517
บ้านเปราะหอมพัฒนา
Prohompattana
นายสุนทร วังสำเภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม
พลสงคราม
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพลสงคราม
044-430626
1 กันยายน 2484
65
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
9
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38:13 น.
113
1030200519
30010115
200519
บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
นางรัชนีวรรณ จันวงษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสระเพลง
จันอัด
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s130@korat1.info
-
15 ตุลาคม 2477
62
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
163
9
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:37:20 น.
114
1030200528
30010116
200528
บ้านหนองม้า
nongma
นายสมเกียรติ สุขจิตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองม้า
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
nongmaschool@hotmail.com
มะค่า
044082259
15 มิถุนายน 2482
65
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
184
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:00:27 น.
115
1030200521
30010117
200521
บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)
BANNONGTAKAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองตะไก้
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s149@korat1.info
www.kruthai.org/knongta
มะค่า
0837428572
-
23/05/2517
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
39
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:23:59 น.
116
1030200523
30010118
200523
บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)
Ban Makha (Khongrithbuasuwan Anusorn )
นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 โนนดินทราย
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
-
http://www.korat1.info/
044-377053
044377053
2476
60
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
167
8
19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:17:49 น.
117
1030200516
30010119
200516
บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
Bandernhuabung Wittaya
นายวินัย เม่ากลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านเดิ่นเห็ดหิน
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
มะค่า
1มิถุนายน 2522
70
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
46
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 01:30:46 น.
118
1030200518
30010120
200518
บ้านพลจลก
poljalok
นายวิเชียร ชาติผดุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 7 บ้านพลจลก
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
poljalok@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200518
-
044-384394
-
1 กันยายน พ.ศ. 2461
65
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
244
12
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:07:40 น.
119
1030200520
30010121
200520
บ้านหนองแจง
Bannongjaeng school
นายภานุวัฒน์ ไพรเขียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านหนองแจง
มะค่า
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
nongjangschool@outlook.co.th
www.facebook.com/BanNongJaeng
มะค่า
0821334833
29 กันยายน 2483
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
58
9
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:06:50 น.
120
1030200476
30010122
200476
บ้านกระเพรา
bankaoproa
นายชัยชนะ ชุนเกาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านกระเพรา
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
เมืองปราสาท
0817901158
2483
75
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
8
01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:17:16 น.
121
1030200477
30010123
200477
บ้านคล้าโนนคราม
BANKLANONKRAM SCHOOL
นายสิทธิชัย จริงโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนจาน
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bkschool1@hotmail.com
http://www.korat1.info
เมืองปราสาท
044-430524
-
21 เมษายน 2492
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
9
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:05:55 น.
122
1030200479
30010124
200479
ดอนท้าววิทยา
dontowwittaya
นายพัฒน์ พานสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ดอนท้าว
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
dontowwittaya@gmail.com
เมืองปราสาท
0898445285
25 มิถุนายน 2466
45
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
219
11
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:54:51 น.
123
1030200481
30010125
200481
บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
banprasat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 11 บ้านโนนพัฒนา
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
เมืองปราสาท
044-430522
พ.ศ. 2482
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
80
9
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:04:25 น.
124
1030200482
30010126
200482
บ้านเมืองที
ban muangtee school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเมืองที
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
schoolmuangtee@gmail.com
www.kruthai.org.muangte
เมืองปราสาท
044-082262
-
9 มกราคม 2497
45
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:35:38 น.
125
1030200534
30010127
200534
บ้านหนองอ้อ
Bannong-or
นายสมานมิตร ดอกขจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองอ้อ
เมืองปราสาท
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
tgnb.3052@gmail.com
เมืองปราสาท
1 พฤศจิกายน 2485
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
9
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:00:58 น.
126
1030200470
30010128
200470
บ้านกระถินหนองเครือชุด
Katin - Nongkreachud School
นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 8 บ้านกระถิน
ลำคอหงษ์
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
katinshool@gmail.com
www.katinsc.com
-
0818765315
-
2478
46
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
12
22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:29:54 น.
127
1030200472
30010129
200472
บ้านดอนผวา
Bandonphawa
นายสิทธิชัย เผยฤทัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนผวา
ลำคอหงษ์
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
donwavaschool@gmail.com
-
ลำคอหงษ์
17/07/2466
56
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
119
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:26:52 น.
128
1030200474
30010130
200474
บ้านสะพาน
bansapan
นายนราศักดิ์ เกษตรเวทิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสีขาว
หมู่ 2 บ้านสะพาน
ลำคอหงษ์
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
bansapan.school@gmail.com
bansapan.com
ลำคอหงษ์
044-082264
-
1 มกราคม 2499
52
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
187
11
07 มิถุนายน 2560 เวลา 09:43:30 น.
129
1030200529
30010131
200529
บ้านคอหงษ์
bankorhong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร.ร.ขนาดเล็ก,ร.ร.วิถีพุทธ
หมู่ 3 บ้านคอหงษ์
ลำคอหงษ์
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s108@korat1.info
ลำคอหงษ์
30 สิงหาคม 2481
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
47
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:02 น.
130
1030200498
30010132
200498
บ้านหนองโจด
nongjod
นายประกอบ กุฎโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองโจด
ลำมูล
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s148@korat1.info
www.korat1.info/nongjod
ลำมูล
044-430525
50
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
9
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:59:33 น.
131
1030200508
30010133
200508
ไตรมิตรวิทยา
Trimitwittaya
นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านมะค่า
ลำมูล
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s097@korat1.info
ตำบลลำมูล
044-754433
16 มิถุนายน 2482
42
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:20:03 น.
132
1030200497
30010134
200497
บ้านโนนมันเทศ
Nonmunted school
นายประมวล สุวรรณบุบผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
หมู่ 7 บ้านโนนมันเทศ
ลำมูล
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
ลำมูล
044-705881
044-43052
19 ก.ย. 2491
19
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
54
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 01:50:32 น.
133
1030200530
30010135
200530
บ้านซาด
banchad
นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านซาด
หลุมข้าว
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
s110@korat1.info
http//www.korat1.info/b
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
044-430528
2482
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:15:05 น.
134
1030200531
30010136
200531
บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)
Ban Dongplong school
นางจินดา เสือบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านดงพลองพัฒนา
หลุมข้าว
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
dongpongschool@gmail.com
www.korat1.info/dongpho
หลุมข้าว
087-9632582
-
2476
70
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
12
29 สิงหาคม 2560 เวลา 01:43:27 น.
135
1030200532
30010137
200532
บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
banperg school
นายวิรัช กลิ่นพยอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 12 บ้านเพิก
หลุมข้าว
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
banpergw@gmail.com
-
หลุมข้าว
044082267
044-326248
2505
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
123
9
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:17:49 น.
136
1030200533
30010138
200533
บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
Ban Palai Traimitsamakkee
นายกฤตพล พรมโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านท่ากระทุ่ม
หลุมข้าว
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
plai133@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
-
2509
44
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
129
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:49:24 น.
137
1030200505
30010139
200505
บ้านหลุมข้าว
Banlumkao
นายสละ กิ่งโพธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหลุมข้าว
หลุมข้าว
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
S155@korat1.info
www.korat1.info/lk
หลุมข้าว
044-367110
27/06/2484
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
348
15
13 มิถุนายน 2560 เวลา 15:45:59 น.
138
1030200489
30010140
200489
บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
banmai(kururatputtana)
นายสุขสันติ์ พรมภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านใหม่
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
S 157@korat1.info
www.korat1.info/banmi
044-379459
2465
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
166
11
20 กันยายน 2560 เวลา 06:53:36 น.
139
1030200490
30010141
200490
โพธารามพิทยาคม
Photarampitayakom
นายสำเภา สำเนากลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เพราม
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
www.potaram.com
ใหม่
044-326153
1 สิงหาคม 2480
36
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
188
12
27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:35:14 น.
140
1030200484
30010142
200484
กันเกราพิทยาคม
KanKrowpittayakom
นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านเกรา
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
cham_ag@hotmail.co.th
-
เทศบาลตำบลใหม่
044-082269
-
5 มิถุนายน 2517
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
208
11
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:45:57 น.
141
1030200485
30010143
200485
บ้านดอนม่วง
Bandonmoung
นายทวี กิจสนธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านดอนม่วง
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
-
-
ใหม่
044-082270
-
2486
46
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:33 น.
142
1030200486
30010144
200486
บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
Tanontour School
นายไพทูลย์ พิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 ถนนถั่ว
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
tanontour.sch@gmail.com
-
ใหม่
044-430632
-
2482
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
163
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 12:58:43 น.
143
1030200487
30010145
200487
บ้านหนองจำปา
NONGJAMPA
นายสังคม เพียงพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่าระแวก
ใหม่
โนนสูง
นครราชสีมา
30160
-
www.kruthai.org./jampa.
เทศบาลตำบลใหม่
044-082272
-
13 มิถุนายน 2483
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
58
9
12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:36:28 น.