ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
ปรับปรุงข้อมูล
1
1032650265
32030001
650265
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
Anubanprasatsuksakhan
นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 1 บ้านปะอาว
กังแอน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
apssurin3@gmail.com
apssurin3.ac.th
กังแอน
0-4453-2363
0-4455-2363
พ.ศ. 2484
2
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
64
1,925
52
20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:24:24 น.
2
1032650270
32030002
650270
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
banyangschool
นายสมพร จันทร์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 4 ยาง
กังแอน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
spchanthai250610@outlook.co.th
-
กังแอน
044-532324
-
11/05/2486
3
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
135
8
28 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:45:34 น.
3
1032650271
32030003
650271
บ้านตาเสาะ
Ban Tasoh
นายสมนาถ นาคเกี้ยว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปราสาท
หมู่ 10 ตาเสาะ
กังแอน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
tasohschool@gmail.com
กังแอน
0-4455-2040
2487
4
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
286
11
20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:24:56 น.
4
1032650272
32030004
650272
บ้านสีโค
bansekoschool
นายคำมี หอมเนียม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 9 สีโค
กังแอน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Kammee@hotmail.com
-
กังแอน
0-4459-0060
-
1 กันยายน 2484
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
02 มิถุนายน 2560 เวลา 08:59:35 น.
5
1032650273
32030005
650273
ปราสาท
prasart
นายสุทิตย์ ขิมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 2 บ้านบุเจก
กังแอน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
prasartschool@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลกังแอน
0-4455-1331
0-4455-1331
พ.ศ.2499
0
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
379
15
29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06:04:22 น.
6
1032650281
32030006
650281
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
kantararam
นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 1 กันตวจระมวล
กันตวจระมวล
ปราสาท
สุรินทร์
32140
kantara4@gmail.com
sites.google.com/a/surin3.go.th/kantararam/home?previewAsViewer=1
กันตวจระมวล
0-4459-0061
-
15/09/2475
17
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
200
12
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:56 น.
7
1032650284
32030007
650284
บ้านทำนบ
BANTAMNOB
นางประดับ สอดศรีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 4 ทำนบ
กันตวจระมวล
ปราสาท
สุรินทร์
31240
bantamnob@gmail.com
-
กันตวจระมวล
0-44590334
-
14/01/2520
20
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:16:30 น.
8
1032650290
32030008
650290
อมรินทราวารี
AMARINTRAVAREE
นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกยางทมอ
หมู่ 3 ละลม
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ammarin2000@gmail.com
โคกยาง
0-4459-0329
1,มิย.2479
17
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
386
13
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:25:49 น.
9
1032650291
32030009
650291
บ้านจบก
BanJabokSchool
นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 5 จบก
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
jabokschool2490@hotmail.com
jbksurin3.com
โคกยาง
044-590330
-
5 พฤษภาคม 2490
22
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
118
8
22 มิถุนายน 2559 เวลา 13:49:27 น.
10
1032650292
32030010
650292
บ้านโคกทม
Khokthom
นายศุภชัย ลวดเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกยางทมอ
หมู่ 9 โคกทม
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โคกยาง
0-4450-4029
2487
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
285
12
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:05:59 น.
11
1032650293
32030011
650293
บ้านสวายซอ
Ban Sawaisaw
นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 13 สวายซอ
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โคกยาง
0-4459-0292
12 มิถุนายน พ.ศ. 2483
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
182
10
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:13:21 น.
12
1032650294
32030012
650294
บ้านกะดาด
ิBankadard
นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกยางทมอ
หมู่ 11 สี่เหลี่ยม
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ิkadardschool@chaiyo.com
โคกยาง
0-4459-0062
29 พ.ศ.2482
22
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
285
18
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:18:17 น.
13
1032650295
32030013
650295
บ้านโคลด
BanClodSchool
นายพงศ์ไท ไพรงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 6 โคลด
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Tara010403@gmail.com
??????
0-4459-0063
0
2498
25
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
07 มิถุนายน 2559 เวลา 20:34:25 น.
14
1032650296
32030014
650296
บ้านจรูกแขวะ
Banjarookkwae
นายพะเอิญ คุ้มวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 8 จรูกแขวะ
โคกยาง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
่jarookkwae@hotmail.com
jarookkwea.net
โคกยาง
0-44590449
24 เมษายน 2512
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:16:21 น.
15
1032650334
32030015
650334
บ้านกูน
Bankoon
นายพิรักษ์ ทวีงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 2 กูน
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
schoolbankoon@gmail.com
https://sites.google.com/site/bankoonschool/
โคกสะอาด
044558717
16 สิงหาคม 2498
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
310
14
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:18:01 น.
16
1032650335
32030016
650335
บ้านรันเดง
Rundeng
นายวิรัตน์ ปัญญาคิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 3 รันเดง
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
rundeng2556@gmail.com
-
โคกสะอาด
0-4459-0331
-
25 มิถุนายน 2505
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
207
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 15:35:06 น.
17
1032650336
32030017
650336
บ้านตายัวะ
bantayua
นายประเสริฐ แกล้วกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 19 ร่มเย็น
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โคกสะอาด
044590207
30/11/2510
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
98
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:17:49 น.
18
1032650337
32030018
650337
บ้านตาวร
TAWORN
นายเสมา ขวัญทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 4 ตาวร
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
taworn.school@gmail.com
sites.google.com/a/surin3.go.th/tawonschool/
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
0-4450-1896
2484
7
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
245
11
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00:30 น.
19
1032650338
32030019
650338
บ้านกาบกระบือ
kabkrabue
นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 7 กาบกระบือ
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โคกสะอาด
0-4459-0064
2511
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
194
8
20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:31:25 น.
20
1032650339
32030020
650339
นิคมสร้างตนเองปราสาท3
nikomsartonangprasat3
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 13 นิคม 3
โคกสะอาด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โคกสะอาด
044-069197
พ.ศ 2517
24
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
144
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:54:24 น.
21
1032650297
32030021
650297
รัฐประชาสามัคคี
ratpracharsamakee
นายวานิช บูรณ์เจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 4 แสรโบราณ
เชื้อเพลิง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ratprachascool@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง
0-4459-0292
2515
ุ8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
215
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:49:41 น.
22
1032650301
32030022
650301
บ้านโพธิ์กอง
banpokong
นายภูมิศักดา แสนแก้วใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 3 โพธิ์กอง
เชื้อเพลิง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
pokong_sc@hotmail.com
เชื้อเพลิง
0-4459-0065
2486
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
262
10
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:57:15 น.
23
1032650303
32030023
650303
บ้านเชื้อเพลิง
chueaploeng
นายสุธี ศรีเครือดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 12 เชื้อเพลิงสามัคคี
เชื้อเพลิง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
sittichai44@hotmail.com
http:\chueaploeng.krusu
เชื้อเพลิง
0-4404-2545
0-4404-2545
10 ก.ค.2493
11
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
251
12
08 ตุลาคม 2559 เวลา 05:28:04 น.
24
1032650320
32030024
650320
บ้านโชคนาสาม
BANCHOKNASAM
นายสิทธิรงณ์ จำนงค์สุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โชคนาสาม
หมู่ 1 โคกนาสาม
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
choknasam@hotmail.co.th
โชคนาสาม
0819660871
8 มิถุนายน 2502
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
417
17
11 มิถุนายน 2559 เวลา 10:35:56 น.
25
1032650321
32030025
650321
บ้านเจ้าคุณ
Banjaokhun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โชคนาสาม
หมู่ 3 เจ้าคุณ
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
โชคนาสาม
1/05/2506
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
232
10
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:14:20 น.
26
1032650322
32030026
650322
บ้านมะเมียง
Banmamiang
นายสง่า พูลพรหม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โชคนาสาม
หมู่ 4 บ้านมะเมียง
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
banmamiang@gmail.com
sites.google.com/a/surin3.go.th/mamiangschool/
โชคนาสาม
044-590453
044-590453
พ.ศ. 2511
17
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
382
19
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:37:47 น.
27
1032650323
32030027
650323
มหาราช ๔
Maharach๔
นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โชคนาสาม
หมู่ 6 พยุงสุข
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Maharach_4@hotmail.com
โชคนาสาม
0-4459-0239
10 กันยายน 2503
32
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
160
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:21:45 น.
28
1032650325
32030028
650325
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
tanonhak
นายมนู ปุยะติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โชคนาสาม
หมู่ 5 ถนนหัก
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
tanonhakschool@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/tononhakschool/main/
โชคนาสาม
0-4459-0240
15/05/2506
20
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
112
8
30 มิถุนายน 2559 เวลา 10:36:30 น.
29
1032650326
32030029
650326
บ้านจีกแดก
ฺBanjeekdak
นายชำเนียน ลาภจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โชคนาสาม
หมู่ 7 จีกแดก
โชคนาสาม
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Banjeekdak2511@gmail.com
โชคนาสาม
0-4472-8153
2511
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:50:55 น.
30
1032650319
32030030
650319
บ้านหนองปรือ
ฺBannongprue
นายพินี กังวาฬ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 9 เดื่อพัฒนา
ตานี
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ตานี
0-4414-6205
10 มิถุนายน 2511
17
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
157
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:20:05 น.
31
1032650324
32030031
650324
บ้านนาครอง
Bannakrong
นางทวีลาภา เหล่าอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โชคนาสาม
หมู่ 7 นาครอง
ตานี
ปราสาท
สุรินทร์
32140
bannakrong@hotmail.com
-
ตานี
0-4472-8125
-
13 มิ.ย. 2511
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:52:55 น.
32
1032650314
32030032
650314
บ้านตานี
Bantanee
นายภักดิศัย ชูสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 1 ตานี
ตานี
ปราสาท
สุรินทร์
32140
bantanee2481@gmail.com
ตานี
0895831331
15 พฤษภาคม 2481
20
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
254
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:37:39 น.
33
1032650317
32030033
650317
บ้านโคกจำเริญ
Ban Kok-jamroen
นายถวิล บุญเจียม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 5 โคกจำเริญ
ตานี
ปราสาท
สุรินทร์
32140
kokjrn@hotmail.com
ตานี
0-4459-0126
01/05/2510
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
235
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:33 น.
34
1032650275
32030034
650275
บ้านตาเตียว
TATAEW
นายสุธรรม สุบรรณาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 3 ตาเตียว
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
32140
tataewschool@gmail.com
ตาเบา
044590204
15 ต.ค. 2467
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
30 มิถุนายน 2559 เวลา 11:33:36 น.
35
1032650276
32030035
650276
บ้านสวาย
Banswai
นางกัลยา สุบรรณาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 6 กันตาลหาร
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Banswai_sc@hotmail.com
ตาเบา
0-4450-1521
044501521
10 พฤษภาคม 2483
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
161
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:29:03 น.
36
1032650277
32030036
650277
บ้านลำพุก
banlumpook
นายภัทรพล ติราวรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 14 ลำพุก
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ตาเบา
0-4459-0203
1 พฤษภาคม 2490
11
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
92
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:31:36 น.
37
1032650278
32030037
650278
บ้านโชค
banchok
นายลาภ คงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
4 (ตาเบากันตวจไทร)
หมู่ 1 โชค
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
31240
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1032650278
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
-
-
20 พฤษภาคม 2483
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
131
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:29 น.
38
1032650279
32030038
650279
บ้านตาเบา
bantabao School
นายสมชาย ชมเมิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 11 หนองจอก
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
32140
bantabao_sch@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
0-4472-8162
-
22 พฤษภาคม พ.ศ.2482
7
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
144
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30:39 น.
39
1032650280
32030039
650280
บ้านตะคร้อ
takraw
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 5 ปันรัว
ตาเบา
ปราสาท
สุรินทร์
32140
bantakraw@gmail.com
bantakrawsch.blogspot.com และ www.facebook.com/bantakrawschool
ตาเบา
0-4459-0205
2486
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:35:35 น.
40
1032650289
32030040
650289
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
banlamduan
นางสาวกันยณัฐ บัวสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 2 ลำดวน
ทมอ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ทมอ
0-4459-0333
4 มิถุนายน 2482
18
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:14:43 น.
41
1032650286
32030041
650286
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
Ban Thamo School
นายสุรชัย งามชื่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกยางทมอ
หมู่ 4 ทมอ
ทมอ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
bantamo.prasart@gmail.com
ทมอ
23 กรกฎาคม 2466
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
214
12
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:34:26 น.
42
1032650287
32030042
650287
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
Bankokbu
นายปราโมทย์ ประสานสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 5 โคกบุ
ทมอ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
044069215
-
26 มิถุนายน 2482
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
185
10
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:32 น.
43
1032650288
32030043
650288
บ้านเจริญสุข
banjaroensook school
นางธนานันต์ ดียิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกยางทมอ
หมู่ 9 เจริญสุข
ทมอ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ทมอ
1 กันยายน 2499
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:33:29 น.
44
1032650309
32030044
650309
บ้านหนองหรี่
BANNONGREE
นายอุทัย ยอดเยี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 8 หนองหรี่
ทุ่งมน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
rongree33@gmail.com
nongree.krusurin.net
ทุ่งมน
0-4459-0457
5 มิถุนายน 2507
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
262
12
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:18 น.
45
1032650310
32030045
650310
บ้านกำไสจาน
kamsaijan
นายประเสริฐ บุญคล้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 4 กำไสจาน
ทุ่งมน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
-
-
ทุ่งมน
-
-
14/06/2482
21
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
160
8
02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:42:23 น.
46
1032650311
32030046
650311
บ้านสะพานหัน
Bansapanhan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 7 สะพานหัน
ทุ่งมน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
sapanhan2557@hotmail.com
scholl.surin3.net/sapanhan
ทุ่งมน
0-4459-0066
-
22/02/2511
21
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
89
8
19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:55:58 น.
47
1032650305
32030047
650305
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
banthungmon(rimrastnusorn) school
นางสิริพัชร ติราวรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 9 หนองโบสถ์
ทุ่งมน
ปราสาท
สุรินทร์
32140
www.banthungmon.com
ทุ่งมน
0-4472-7345
24 มิถุนายน 2503
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
411
16
05 มิถุนายน 2560 เวลา 05:40:55 น.
48
1032650285
32030048
650285
บ้านลำดวนพัฒนา
Banlumduanphatthana
นายประจักษ์ สระแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 7 ลำดวน
บ้านไทร
ปราสาท
สุรินทร์
32140
lumduan8410@gmail.com
www.lumdluan.net
บ้านไทร
0-4459-0068
8 เมษายน 2510
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
79
8
27 มิถุนายน 2559 เวลา 21:06:29 น.
49
1032650283
32030049
650283
วันเจริญสามัคคี
Wancharoensamakee
นายปรีชา กาบทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 6 หนองเสนิงพัฒนา
บ้านไทร
ปราสาท
สุรินทร์
32140
pwssurin3@gmail.com
gg.gg/wanjsurin3
บ้านไทร
17 พฤศจิกายน 2485
23
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
411
21
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:13:48 น.
50
1032650282
32030050
650282
บ้านไทร
Bansaischool
นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาเบากันตวจไทร
หมู่ 2 หนองทนง
บ้านไทร
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ิbansaischsurin@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1032650282&Area_CODE=3203
บ้านไทร
044590067
-
14 มิถุนายน 2483
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
141
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 11:12:19 น.
51
1032650267
32030051
650267
บ้านอำปึลกง
Ban Ampuenkong School
นายอนันทแสง แผ่นใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 9 อำปึลกง
บ้านพลวง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ampoolkong@gmail.com
บ้านพลวง
0-44590459
26/05/2482
5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
205
9
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:27:19 น.
52
1032650269
32030052
650269
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
Banpluang
นายสมทรง นิสสัยดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปราสาท
หมู่ 14 พลวง
บ้านพลวง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
banpluang@gmail.com
อบต.บ้านพลวง
0-4455-1261
15 กันยายน 2475
4
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
445
18
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:33:11 น.
53
1032650300
32030053
650300
เจริญราษฎร์วิทยา
Jaroenratwittaya school
นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 3 สะกอร์
ประทัดบุ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
32030053jrw@gmail.com
jaroenratwittayaschool.blogspot.com/
ประทัดบุ
1 พฤษภาคม 2527
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
461
22
24 มิถุนายน 2559 เวลา 14:15:52 น.
54
1032650304
32030054
650304
บ้านพนม
Banphanom
นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 7 พนม
ประทัดบุ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ประทัดบุ
2482
24
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:28:15 น.
55
1032650274
32030055
650274
บ้านบุอันโนง
Banbuunnong
นางศิรินธร วิภาคะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 3 บุอันโนง
ปราสาททนง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ปราสาททนง
044-069225
14 เมษายน 2515
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
94
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 11:18:02 น.
56
1032650268
32030056
650268
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
thanong(rajratwitthaya)
นายวิญญาณ บุญทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปราสาท
หมู่ 1 ทนง
ปราสาททนง
ปราสาท
สุรินทร์
31240
thanong.school@gmail.com
thanong.surin3.go.th
อบต.ปราสาททนง
0-4472-8144
9 มกราคม 2475
4
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
350
16
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:01 น.
57
1032650266
32030057
650266
บ้านปราสาท
baanprasat school
นายสังวาร หาญศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปราสาท
หมู่ 2 บ้านปราสาท
ปราสาททนง
ปราสาท
สุรินทร์
32140
krupaule@hotmail.com
-
ปราสาททนง
044590335
-
21/12/2496
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
111
8
06 ธันวาคม 2559 เวลา 21:40:07 น.
58
1032650312
32030058
650312
บ้านคลอง
ิbanklong
นายปราการ รักพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 2 คลอง
ปรือ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
ปรือ
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
260
11
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:01:33 น.
59
1032650318
32030059
650318
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
nikomsangtoneangprasat 1
นายสุเมธ บูรณะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 8 จันก็วล
ปรือ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
sumate2566@gmail.com
ปรือ
0-4459-0201
2513
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
23 มิถุนายน 2559 เวลา 16:36:41 น.
60
1032650313
32030060
650313
นิคมสร้างตนเองปราสาท
Nicomsangton-engprasart
นายอนุวัตร กมลเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตานีปรือ
หมู่ 5 หนองกก
ปรือ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
nikhomprasat@gmail.com
www.nikhom.ac.th
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
0-4414-6017
-
19/05/2503
7.5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
379
15
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:22:37 น.
61
1032650316
32030061
650316
บ้านละลมระไซ
Banlalomrasai
นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 4 ละลมระไซร์
ปรือ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Rodjana2514@hotmail.com
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
0-4459-0336
12/06/2482
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
121
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 20:25:51 น.
62
1032650315
32030062
650315
บ้านบักดอก
Bakdok School
นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตานีปรือ
หมู่ 15 กะลัน
ปรือ
ปราสาท
สุรินทร์
32140
kittiwin1967@gmail.com
www.bakdoksr3.com
ปรือ
0-4450-1535
-
5 พฤษภาคม 2481
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
282
14
30 มิถุนายน 2559 เวลา 10:46:24 น.
63
1032650302
32030063
650302
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
bankokpet
นายวิบูลย์ เปรมผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 10 โคกเพชร
ไพล
ปราสาท
สุรินทร์
32140
kokpet2@gmail.com
ไพล
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
163
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:19:44 น.
64
1032650299
32030064
650299
บ้านสองสะโกม
BANSONGSAKHOM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 5 สองสะโกม
ไพล
ปราสาท
สุรินทร์
32140
songsakhom@hotmail.com
songsakhom.com
ไพล
6 กรกฎาคม 2482
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
217
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:04:27 น.
65
1032650298
32030065
650298
ไพลศึกษาคาร
Plai Suksakarn
นายนิยม สุขทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประทัดบุเพลิงไพล
หมู่ 2 ภูมใหม่
ไพล
ปราสาท
สุรินทร์
32140
http://plai.krusurin.ne
ไพล
พ.ศ. 2468
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
63
8
12 มกราคม 2560 เวลา 18:15:30 น.
66
1032650306
32030066
650306
สุวรรณาคารสงเคราะห์
suwannakan
นายสุเทพ โกสีนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 1 ตาตวน
สมุด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
สมุด
0-44590337
1พฤษภาคม 2488
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
122
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 21:52:02 น.
67
1032650307
32030067
650307
บ้านสมุด
Ban samud
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 7 สมุด
สมุด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
สมุด
044-590070
30/11/2482
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
81
8
30 มิถุนายน 2559 เวลา 14:41:10 น.
68
1032650308
32030068
650308
บ้านหนองยาว
BanNongyao
นายสัจภาส สำราญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งมนสมุด
หมู่ 8 หนองยาว
สมุด
ปราสาท
สุรินทร์
32140
-
http://202.143.165.6/su
สมุด
0833819292
-
17 กันยายน 2497
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:06:45 น.
69
1032650327
32030069
650327
บ้านหนองใหญ่
Bannongyai
นายชาญชัย กะภูทิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 2 หนองใหญ่
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
Kaphootin.c@gmail.com
bannongyai.blogspot.com
-
0945202781
18พฤษภาคม 2483
11
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
100
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:37:39 น.
70
1032650328
32030070
650328
บ้านปลัด
Banpalat
นายสมศักดิ์ ชาติสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 4 ปลัด
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
banpalatschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650328
หนองใหญ่
0-44590-072
2478
19
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
220
12
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:14:51 น.
71
1032650329
32030071
650329
บ้านสำโรง(บางมด 2514)
bansumrong
นายตฤณ สุขนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 5 สำโรง
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
srbm2514@gmail.com
www.bansumrong.blogspot.com
หนองใหญ่
0-4459-0071
14/04/2514
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
160
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:13:04 น.
72
1032650330
32030072
650330
บ้านก็วล
KUAL
นายปรีชา เกตุชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 1 ก็วล
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
data.bopp-obec.info/web/?School
หนองใหญ่
0
0
24พฤษภาคม2482
9
9.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
114
8
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30:07 น.
73
1032650331
32030073
650331
บ้านเสกกอง
Ban Sekkong
นายวิชัย สารสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 3 เสกกอง
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
หนองใหญ่
044590462
29/11/2442
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
225
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:56:58 น.
74
1032650332
32030074
650332
บ้านลังโกม
LANGKOM
นายวิโรจน์ สุขวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 6 ลังโกม
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
LANGKOMSCHOOL@hotmail.com
หนองใหญ่ โคกสะอาด
0-4459-0338
4 พฤศจิกายน 2514
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
311
13
22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:08:21 น.
75
1032650333
32030075
650333
บ้านกระวัน
Bankrawan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองใหญ่โคกสะอาด
หมู่ 7 กระวัน
หนองใหญ่
ปราสาท
สุรินทร์
32140
-
-
หนองใหญ่
0-4459-0072
-
เมื่อ พ.ศ. 2518
14
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:14:21 น.
76
1032650598
32030076
650598
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
KAPCHOENGMITTRAPHAP
นายมนตรี สายพญาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 17 กาบเชิง
กาบเชิง
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
www.kms190.ac.th
เทศบาลกาบเชิง
0-4455-9050
044559050
27 สิงหาคม 2479
29
0.8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
44
887
32
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:44:10 น.
77
1032650599
32030077
650599
บ้านปราสาทเบง
ฺBanprasatbeng
นายศิริพงษ์ ประดับเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 6 บ้านปราสาทเบง
กาบเชิง
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
banprasatbeng@hotmail.com
เทศบาลตำบลกาบเชิง
0-4414-7684
20/03/2506
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
239
9
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:56:27 น.
78
1032650602
32030078
650602
บ้านบักจรัง
BANBAKJRUNG SCHOOL
นายไพบูลย์ เทพบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 16 บักจรัง
กาบเชิง
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
banbakjrung_school@hotmail.co.th
www.Bj.Schoolthai.net
กาบเชิง
0981046199
8 มิถุนายน 2482
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
314
14
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:10:14 น.
79
1032650603
32030079
650603
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ
pengluch
นายถนอม คำหล่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 5 โคกกลางสามัคคี
กาบเชิง
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
atippon.com@gmail.com
กาบเชิง
0899462637
-
1 พ.ค. 2512
29
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
05 มีนาคม 2560 เวลา 15:28:02 น.
80
1032650619
32030080
650619
หวลถวิลวิทยา
huanthawinvittya
นายบุญเกิด กองสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 4 จบก
กาบเชิง
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
huanthawin@hotmail.com
กาบเชิง
0833795851
21พฤษภาคม 2513
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
7
01 กรกฎาคม 2559 เวลา 21:28:56 น.
81
1032650613
32030081
650613
บ้านคูตัน
Kuton school
นายประทีป สงกล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 5 ราว
คูตัน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
คูตัน
0-4459-0307
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
252
11
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:14:51 น.
82
1032650615
32030082
650615
บ้านโคกสะอาด
koksaard
นายสุรพินท์ บัวสาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 9 โคกสะอาด
คูตัน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
0990347099
2507
36
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
223
11
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:27:23 น.
83
1032650616
32030083
650616
บ้านหนองโยโคกปืด
Bannongyokokpuad
นายเดโชพล ชลธี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 3 หนองโย
คูตัน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
คูตัน
0-4455-8712
2511
45
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
186
11
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:27:32 น.
84
1032650618
32030084
650618
บ้านราวนคร
banraonakorn
นายสุรชิต เนื้อละออ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ช่องจอม
หมู่ 6 ราวนคร
คูตัน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
tui-7352@hotmail.com
?http//raownakhorn.krus
คูตัน
044-069-803, 0878201673
-
2518
37
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:42:08 น.
85
1032650600
32030085
650600
บ้านโคกตะเคียน
BANKHOKTAKIAN
นายกิตติพงศ์ มังกร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 13 บ้านโคกตะเคียน
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
schoolktk@gmail.com
www.facebook.com/khoktakian
เทศบาลตำบลโคกตะเคียน
0-4414-7808
2507
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
320
18
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:28:30 น.
86
1032650607
32030086
650607
บ้านจารย์
Banjarn
นางอินทิรา พอใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 6 จารย์
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
jarnschool2012@gmail.com
โคกตะเคียน
044069807
2516
25
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
139
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41:16 น.
87
1032650612
32030087
650612
เกษตรอีสานสามัคคี
Kaset Isan Samakkhi
นางสมหทัย ตรองจิตต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 9 อีสานพัฒนา
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
โคกตะเคียน
0-4459-0113
2542
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
151
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:06:26 น.
88
1032650601
32030088
650601
บ้านโนนสวรรค์
Bannonsawan school
นายภาสกร เรืองใหม่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาแหลม พนมซอร์
หมู่ 5 โนนสวรรค์
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
http://nonsawan.krusuri
โคกตะเคียน
0-44590280
17/03/2514
24
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
357
14
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:23 น.
89
1032650604
32030089
650604
บ้านถนนชัย
tanonchai
นายปรีชา สุทธิโฉม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 2 หินโคน
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
tanonchai.school@gmail.com
-
โคกตะเคียน
0
-
19 สิงหาคม 2498
14
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
170
8
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:31:05 น.
90
1032650605
32030090
650605
บ้านโนนทอง
bannonthong
นายคำพอง ลำภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 7 โนนทอง
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
bannonthong2555@gmail.com
โคกตะเคียน
0-44590308
29/04/2531
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:43:24 น.
91
1032650606
32030091
650606
บ้านกู่
Banku
นายภราดร ดีพูน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 1 กู่
โคกตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
rongdorned30@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650606
โคกตะเคียน
0-4459-0309
-
13 พ.ค. 2486
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
140
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:22:12 น.
92
1032650625
32030092
650625
บ้านโพนทอง
Banphontong School
นายดุสิต คงเสมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ช่องจอม
หมู่ 6 โพนทอง
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
supermanx2516@gmail.com
www.phontongsurin3.com
ด่าน
0896249763
-
2519
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
170
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:21:08 น.
93
1032650623
32030093
650623
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
SangThongsoomboonvitya
นายพรสันต์ โมคศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ช่องจอม
หมู่ 7 หนองสมบูรณ์
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
Sangthongsom@yahoo.co.t
http://www/202.143.165.
ด่าน
-044590466
-
03/05/2513
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
28 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:11:12 น.
94
1032650624
32030094
650624
บ้านโจรก
Bancharok School
นายปรีญา เกษดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 2 โจรก
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
bancharok.com
ด่าน
0-4459-0467
1 มกราคม 2500
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
444
21
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:22:06 น.
95
1032650620
32030095
650620
บ้านด่าน
danschool
นายวิชัย มหามาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 1 ด่าน
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
32030095@surin3.go.th
www.danschool.ac.th
ด่าน
0-4414-7010
044147070
03/11/2493
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
461
21
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:37:31 น.
96
1032650621
32030096
650621
บ้านเกษตรถาวร
Ban Kasetthaworn
นายสนอง ดาทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ช่องจอม
หมู่ 5 เกษตรถาวร
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
ด่าน
044069810
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
274
13
10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:27:09 น.
97
1032650622
32030097
650622
เรืองเจริญพัฒนา
reungchareonphattana school
นายธานินท์ ชินวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ช่องจอม
หมู่ 8 นาเรือง
ด่าน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
reungchareonphattana@gmail.com
ด่าน
044-590469
2513
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
173
8
11 ตุลาคม 2559 เวลา 14:11:34 น.
98
1032650617
32030098
650617
บ้านสกล
bansakol
นายวินัย เหมือนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 8 บ้านสกลพัฒนา
ตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
ตะเคียน
0-4459-0114
2499
31
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
170
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:32:04 น.
99
1032650614
32030099
650614
บ้านตะเคียน
takean
นายอัมรินทร์ บุญเจียม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่อนตาเกาว์
หมู่ 1 ตะเคียน
ตะเคียน
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
takean_school@hotmail.com
ตะเคียน
0-4414-7440
044147441
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
278
12
30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:38:16 น.
100
1032650611
32030100
650611
นิคมสร้างตนเองปราสาท2
Nikomsangtoneangprasat2
นางกลิ่น ภาสดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 9 นิคม 2
แนงมุด
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
nikon22@gmail.com
แนงมุด
044590228
12/10 /13
33
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
214
9
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:23:47 น.
101
1032650609
32030101
650609
บ้านสระทอง
BANSATHONG
นางจุฑารัตน์ ศรีไสว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 15 วังทอง
แนงมุด
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
bansrathong@hotmail.com
แนงมุด
044490282
22 พฤษภาคม 2512
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
403
19
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:24:10 น.
102
1032650610
32030102
650610
ประชาสามัคคี
PRACHASAMUKKEE SCHOOL
นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 4 ปะคำ
แนงมุด
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
แนงมุด
14 พ.ค. 2513
18
39
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
311
13
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:45:28 น.
103
1032650608
32030103
650608
บ้านแนงมุด
Bannaengmud School
นายเทวัน พอใจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาแหลมพนมซอร์
หมู่ 13 แนงมุด
แนงมุด
กาบเชิง
สุรินทร์
32210
naengmud2517@gmail.com
www.bannaengmud.com
แนงมุด
0-4459-0115
4 มิถุนายน 2484
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
457
19
29 มิถุนายน 2559 เวลา 19:46:02 น.
104
1032650523
32030104
650523
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
Ban Kratiam (Ratwittayakom School)
นายสุเทพ เกิดสมนึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 1 กระเทียม
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
kratiam2555@hotmail.com
กระทียม
0-4414-9238
0
36
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
413
16
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:49:55 น.
105
1032650524
32030105
650524
บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
Banyaengmittapaptee146
นายทศพล สุดชมโฉม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 3 แยง
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
กระทียม
พ.ศ.2471
32
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
274
9
01 มิถุนายน 2560 เวลา 23:22:56 น.
106
1032650525
32030106
650525
บ้านโนนสบาย
Bannonsabai
นายสุภาพ เสาะพบดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 9 โนนสบาย
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
?http://www.nonsabai.kr
กระเทียม
044590151
2513
37
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
191
8
30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:59:13 น.
107
1032650526
32030107
650526
บ้านถนน
Banthanon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 5 ถนน
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
กระทียม
0-4459-0247
22 กรกฎาคม 2482
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:38:47 น.
108
1032650527
32030108
650527
บ้านโคกรัมย์
Bankhokrum
นายอดิศร พิชญอัครกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 7 โคกรัมย์
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
ka.2513@hotmail.com
-
กระเทียม
044-590150
-
10 พฤษภาคม 2511
40
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
187
10
29 มิถุนายน 2559 เวลา 18:28:07 น.
109
1032650528
32030109
650528
สหราษฎร์วิทยา
Saharat Witthaya
นางกาญจน์นิต สำเภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 8 โนนสง่า
กระเทียม
สังขะ
สุรินทร์
32150
saharat_558@hotmail.com
saharat.net84.net
กระทียม
0-4459-0153
-
2513
32
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
191
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:33:08 น.
110
1032650552
32030110
650552
บ้านขอนแตก
bankhontaek
นายสมนึก พลศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 1 ขอนแตก
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
jbutmimusa@gmail.com
www.bankhontaek.com
ขอนแตก
0-4450-4450
-
15 มิถุนายน 2475
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
262
13
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:45 น.
111
1032650553
32030111
650553
บ้านอาวอก
avok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 7 อาวอก
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
ขอนแตก
0-4459-0102
16/05/2478
ุ60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
119
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:25:02 น.
112
1032650554
32030112
650554
บ้านโตงน้อย
Ban Tongnoi
นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับขอน
หมู่ 3 โตงน้อย
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
banthongnoi@gmail.com
ขอนแตก
0-4457-0276
8 พ.ค. 2516
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
381
16
09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:38:34 น.
113
1032650555
32030113
650555
บ้านตอกตรา
bantoktra
นายประสาร มีมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 2 ตอกตรา
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
bantoktra@gmail.com
www.bantoktraschool.com
??????
0-4459-0305
-
25 กันยายน 2500
69
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
136
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:53:00 น.
114
1032650556
32030114
650556
หนองโสนวิทยา
nongsanowitthaya
นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับขอน
หมู่ 4 หัวกระบือ
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
nongsanowittaya@hotmail.com
nongsnow.ac.th
ขอนแตก
062459935
-
1 พฤษภาคม 2521
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
295
12
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:32 น.
115
1032650557
32030115
650557
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
sukprommeesattayat
นายวสันต์ ลาดศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 8 ขามน้อย
ขอนแตก
สังขะ
สุรินทร์
32150
sukprommee17@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650557
ขอนแตก
0-4439-0380
16 เมษายน 2517
70
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:16:59 น.
116
1032650521
32030116
650521
บ้านศรีมงคล
Ban Srimonkol
นายเจิรญทรัพย์ วิเศษพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 6 ซีจรูก
ดม
สังขะ
สุรินทร์
32150
ดม
0-4459-0155
-
ุ60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:51:39 น.
117
1032650515
32030117
650515
ดมวิทยาคาร
domwittayakarn
นายเรวัตร แม่นผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 11 เทพอุดม
ดม
สังขะ
สุรินทร์
32150
domvittayakarn@hotmail.com
ดม
0-4459-0381
31/05/2460
59
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
213
9
22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:03:24 น.
118
1032650516
32030118
650516
บ้านสนบ
SANOB SCHOOL
นายฉลอง เติมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 3 สนบ
ดม
สังขะ
สุรินทร์
32150
อบต.ดม
0-4450-4345
2478
ุ64
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
261
10
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:47:02 น.
119
1032650558
32030119
650558
บ้านเถกิง
Thakoeng
นายถนัด แสนกล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีบูรพา
หมู่ 5 เถกิง
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
mr.archanai@gmail.com
www.bantakerng.com
ตาคง
0-44069548
10/05/2512
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
329
13
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:10:52 น.
120
1032650559
32030120
650559
บ้านกะปู
bankapu school
นายประสาน พิมพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูพา
หมู่ 2 กะปู
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
ิbankapumom@gmail.com
krumom.com
ตาคง
0-4459-0246
01/04/2482
72
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
29 มิถุนายน 2559 เวลา 12:52:58 น.
121
1032650560
32030121
650560
บ้านตาคง
Bantakhong
นางรจนา ทองประดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 4 ตาคง
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
-
-
ตาคง
-
-
พ.ศ.2513
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
205
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 12:28:39 น.
122
1032650562
32030122
650562
จตุคามวิทยา
Jatukhamwittaya school
นายสุเทียบ จันทสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 12 โคกกลาง
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
ตาคง
044590382
14 พ.ค 2511
76
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
152
8
10 มิถุนายน 2560 เวลา 09:37:04 น.
123
1032650563
32030123
650563
บ้านห้วยปูน
BanHuaypoon School
นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 7 ห้วยปูน
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
ตาคง
0-4459-0103
22พฤษภาคม2524
75
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
92
8
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:45:46 น.
124
1032650564
32030124
650564
บ้านสนวน
Bansanuan
นายเตรียมศักดิ์ สว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 1 สนวน
ตาคง
สังขะ
สุรินทร์
32150
ตาคง
0-44069549
-/-/2482
73
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
136
8
02 มิถุนายน 2560 เวลา 19:37:16 น.
125
1032650530
32030125
650530
บ้านขนาดมอญ
khanadmon
นายธนง ไหวดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 4 ขนาดมอญ
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
sck_mon10@.hotmail.com
ตาตุม
-
12 มิถุนายน 2466
74
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
539
20
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:56:56 น.
126
1032650531
32030126
650531
บ้านตาแตรวทัพดัด
Bantatrawtapdad
นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตาตุมจารย์
หมู่ 12 บ้านตาแตรว
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
tatraw_tapdad_ac@hotmail.com
www.tatraw.net
ตาตุม
-
-
1 กรกฎาคม 2507
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
478
22
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:52 น.
127
1032650532
32030127
650532
บ้านปวงตึก
phaungtuk
นายสุวิทย์ ทวีโภค
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 3 ปวงตึก
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
phungtukschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650532
ตาตุม
0-4459-0157
2483
65
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
310
16
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:14:01 น.
128
1032650533
32030128
650533
บ้านห้วยสิงห์
Banhuaysing
นางดวงแข ละม้ายศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 11 ห้วยสิงห์
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
็Huaysing_12@hotmail.co.th
ตาตุม
0-4406-9554
28 พ.ค.2516
70
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
79
8
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:41:06 น.
129
1032650534
32030129
650534
บ้านภูมินิยมพัฒนา
phumniyom
นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 10 ภูมินิยม
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
phumniyom@gmail.com
www.phumniyom.ac.th
ตาตุม
0-4406-9553
2521
67
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
108
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:45:38 น.
130
1032650536
32030130
650536
สตรีวิทยาสมาคม
Satriwitthaya Association School
นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 5 ขยอง
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
are649@hotmail.com
satriwithaya.blogspot.com
ตาตุม
0-4459-0169
2509
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:56:33 น.
131
1032650537
32030131
650537
บ้านคะนา
Bankhana School
นายบุญเอิบ ทาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 7 คะนา
ตาตุม
สังขะ
สุรินทร์
32150
khana_school@hotmail.com
bankhana.ac.th
ตาตุม
044-590168
2506
80
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:31:42 น.
132
1032650545
32030132
650545
บ้านทัพทัน
Banthapthan
นายศุภกร เขียวสระคู
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 15 โคกสวาย
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
ทัพทัน
0-4459-0385
พ.ศ.2480
70
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:49:39 น.
133
1032650546
32030133
650546
บ้านเลิศอรุณ
Lerdaroon
นายสงวน ศาลางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับขอน
หมู่ 7 เลิศอรุณ
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
lerdaroon650546@gmail.com
ทัพทัน
0-4451-6733
-
พ.ศ.2513
70
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
374
14
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:10 น.
134
1032650547
32030134
650547
บ้านเสรียง
BANSAREANG SCHOOL
นายนายถาวร มีแสวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 2 เสรียง
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
32030134@surin3
sareang.com
ทับทัน
0-4406-9560
พ.ศ.2480
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
131
8
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:47:08 น.
135
1032650548
32030135
650548
บ้านร่มเย็น
Banromyen School
นายโสรินทร์ ห้วยทราย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 10 กล้วย
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
sites.google.com/a/surin3.go.th/banromyen/
ทับทัน
0-4406-9558
2509
65
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
142
8
09 ธันวาคม 2559 เวลา 14:41:40 น.
136
1032650549
32030136
650549
บ้านลำหาด
banlamhad
นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับขอน
หมู่ 6 ลำหาด
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
banrumhad@gmail.com
-
ทัพทัน
0892851043
-
18/04/2512
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
223
11
04 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:33:50 น.
137
1032650550
32030137
650550
บ้านโนนเจริญ
noncharoen
นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับขอน
หมู่ 5 โนนเจริญ
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
bannoncharoen@gmail.com
noncharoen650550@gmail.ac.th
ทับทัน
0-4459-0384
10 มิถุนายน 2514
66
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
115
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:52:22 น.
138
1032650551
32030138
650551
บ้านวังปลัด
Ban Wangpalud
นายพงษ์ศักดิ์ พางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับขอน
หมู่ 8 วังปลัด
ทับทัน
สังขะ
สุรินทร์
32150
banwungpalud@gmail.com
Wangpalud.net
ทับทัน
044069559
18 มิถุนายน 2511
63
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
193
11
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:41:49 น.
139
1032650517
32030139
650517
บ้านตาพราม
Tapram
นายบุตรสี หมื่นสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดมเทพรักษา
หมู่ 8 ตาพราม
เทพรักษา
สังขะ
สุรินทร์
32150
เทพรักษา
044590471
2508
ุ60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
220
11
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:30:12 น.
140
1032650518
32030140
650518
บ้านศาลา
SALASCHOOL
นางสาวดวงพร แอกทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 7 ศาลา
เทพรักษา
สังขะ
สุรินทร์
32150
Bansalaschool131@gmail.com
เทพรักษา
0-4459-0244
16 พฤษภาคม2483
ุ65
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
93
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:52:10 น.
141
1032650519
32030141
650519
บ้านชำเบง
Ban Chumbeng
นายคีรี สูตรสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 5 ชำเบง
เทพรักษา
สังขะ
สุรินทร์
32150
Chumbeng2555@hotmail.com / banchumbeng@gmail.com
เทพรักษา
044-069562
2473
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
256
10
01 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:53:52 น.
142
1032650520
32030142
650520
บ้านลันแต้
banluntae
นางวิไล มูลศาสตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 13 ลันแต้อุดมสุข
เทพรักษา
สังขะ
สุรินทร์
32150
luntae@hotmail.com
luntae.com
เทพรักษา
044590472
0
15/5/2482
63
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
167
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:54:32 น.
143
1032650522
32030143
650522
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
Ban Kalengwek
นายสิทธิชัย สมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดมเทพรักษา
หมู่ 2 กะเลงเวก
เทพรักษา
สังขะ
สุรินทร์
32150
bankalengwek@gmail.com
www.kalangwek.com
เทพรักษา
044-069561
-
4 มกราคม 2531
80
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
131
8
01 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:50:14 น.
144
1032650544
32030144
650544
บ้านโคกไทร
Koksai
นายวิเชียร ศรีพรมสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตาตุมจารย์
หมู่ 8 โคกไทร
บ้านจารย์
สังขะ
สุรินทร์
32150
bankhogsaischool@gmail.com
www.khogsai.schoolthai.
บ้านจารย์
0-4459-0158
24 มีนาคม 2512
50
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
299
11
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:57:54 น.
145
1032650529
32030145
650529
บ้านโพธิ์
banpho
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 5 โพธิ์
บ้านจารย์
สังขะ
สุรินทร์
32150
data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1032650529
บ้านจารย์
25/5/2500
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
63
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:19:03 น.
146
1032650535
32030146
650535
บ้านอังกอล
Banangkoll
นายประจบ กำเนิดสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตาตุมจารย์
หมู่ 4 อังกอล
บ้านจารย์
สังขะ
สุรินทร์
32150
บ้านจารย์
0-4459-0243
17 พฤศจิกายน 2510
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:38 น.
147
1032650543
32030147
650543
บ้านจารย์
Banchan school
นายสมชาย หอมหวล
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตาตุมจารย์
หมู่ 1 จารย์
บ้านจารย์
สังขะ
สุรินทร์
32150
chan10sc_ban@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/
บ้านจารย์
0-4450-4525
พ.ศ. 2466
50
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
499
20
01 มิถุนายน 2560 เวลา 14:50:27 น.
148
1032650508
32030148
650508
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
Ban Thaisomboon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 2 ไทยสมบูรณ์
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
32150
tsb_school@hotmail.com
http://school.obec.go.th/tsb
บ้านชบ
044-728163
-
8 พฤศจิกายน 2517
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
85
8
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:03:38 น.
149
1032650504
32030149
650504
บ้านโพนชาย
Banphonchai
นายสำเริง ช่องงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 9 โพนชาย
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
32150
ponchai_school@live.com
-
บ้านชบ
0-4406-9571
-
1 สิงหาคม 2477
65
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
119
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:56:23 น.
150
1032650505
32030150
650505
บ้านชำสมิง
Chumsaming school
นายสานิตย์ หาชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 4 ชำสมิง
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
32150
0
0
บ้านชบ
0
0
1 กันยายน 2497
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
169
8
27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:13:29 น.
151
1032650506
32030151
650506
บ้านศาลาสามัคคี
bansalasamukkee
นายไพบูลย์ แก้วใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธรักษา
หมู่ 8 ศาลาสามัคคี
บ้านชบ
สังขะ
สุรินทร์
32150
sala_sch@hotmail.com
บ้านชบ
0-4457-1223
2513
42
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
484
22
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:34 น.
152
1032650561
32030152
650561
บ้านพรหมสะอาด
Phomsarat school
นายดรุณ เจนจบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 10 พรหมสะอาด
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
-
-
พระแก้ว
0-4459-0388
-
2520
57
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:13:24 น.
153
1032650513
32030153
650513
ราษฎร์พัฒนา
Rathpattana
นายอาคม เขียวสระคู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีบูรพา
หมู่ 3 แสนสนุก
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
-
www.rptschool.co.cc
พระแก้ว
0-4459-0386
-
พ.ศ.2511
72
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
395
17
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:10:57 น.
154
1032650514
32030154
650514
บ้านหนองขี้เหล็ก
nhongkeelek
นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีบูรพา
หมู่ 7 หนองขี้เหล็ก
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
p.sangpayap@gmail.com
-
พระแก้ว
0-4457-0165
-
17 มิถุนายน2511
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
137
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:07:57 น.
155
1032650510
32030155
650510
บ้านพระแก้ว
banprakaew
นายธรรมนูญ บุญงอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีบูรพา
หมู่ 15 พระแก้ว
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
banprakaew@gmail.com
www.banprakaew.ac.th
อบต.พระแก้ว
01/09/2498
62
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
500
20
15 มิถุนายน 2560 เวลา 11:38:07 น.
156
1032650511
32030156
650511
บ้านกระสัง
Ban Krasang
นายสมยศ ทองเต็ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีบูรพา
หมู่ 17 หนองคู
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
bankrasang2556@gmail.com
พระแก้ว
2499
70
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
357
12
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:18:21 น.
157
1032030157
32030157
650512
บ้านแสนกาง
Ban Sandkang
นายศิวกร เจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีบูรพา
หมู่ 1 แสนกาง
พระแก้ว
สังขะ
สุรินทร์
32150
bualapah@gmail.com
bansankangschool.com
อบต.พระแก้ว
0873775728
4 สิงหาคม 2498
68
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
230
11
14 มิถุนายน 2560 เวลา 03:32:06 น.
158
1032650542
32030158
650542
สหมิตรวิทยา
sahamitwittaya
นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 6 อำปึล
สะกาด
สังขะ
สุรินทร์
32150
seminakhochana@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650542
สะกาด
08-5023-4371
12/04/2512
50
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
159
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:46:24 น.
159
1032650538
32030159
650538
บ้านสะกาด
BANSAKAD
นายวินัย ดาสั่ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 1 สะกาด
สะกาด
สังขะ
สุรินทร์
32150
32030159@surin3.go.th
www.sakard.orgfree.com
-
0897194545
-
2477
40
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
256
11
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:02:33 น.
160
1032650539
32030160
650539
บ้านตาโมม
ฺBANTAMOME
นายวินัย นาคแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 3 ตาโมม
สะกาด
สังขะ
สุรินทร์
32150
Tamome.net
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด
044149034
1 ธันวาคม 2480
46
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
295
11
24 มกราคม 2560 เวลา 16:17:24 น.
161
1032650540
32030161
650540
บ้านจังเอิล
Banjangern
นายขุนชิต ละราคี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 7 จังเอิล
สะกาด
สังขะ
สุรินทร์
32150
Bussaba 866 @ gmail.com
สะกาด
089-6290446
1/5/2512
40
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30:52 น.
162
1032650541
32030162
650541
โรงเรียนบ้านหลัก
Banlak School
นายเริงศักดิ์ หาญมานพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระเทียมสะกาดก้าวหน้า
หมู่ 5 หลัก
สะกาด
สังขะ
สุรินทร์
32150
rueng9397@gmail.com
www.banlak.net
สะกาด
-
-
15 พฤษภาคม 2482
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
140
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:20 น.
163
1032650509
32030163
650509
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
Judsanteedinsongkro
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 6 แบกจาน
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
32150
judsanschool@gmail.com
www.js-school.net
สังขะ
2513
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
8
03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:23:41 น.
164
1032650501
32030164
650501
สังขะวิทยาคม
Sangkhawittayakom
นายสุนทร อินทรนุช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธรักษา
หมู่ 1 บ้านขวาว
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
32150
skwsc@hotmail.com
www.skwsc.ac.th
เทศบาลตำบลสังขะ
0-4457-1256
044571256
พ.ศ.2460
49
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
1,241
38
09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:21:02 น.
165
1032650502
32030165
650502
บ้านสังขะ
Ban Sangkha
นายชุมพร หงษ์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 4 สังขะ
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
32150
สังขะ
0-4457-1390
09 กรกฎาคม 2498
40
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
289
9
07 มิถุนายน 2560 เวลา 10:46:13 น.
166
1032650507
32030166
650507
บ้านศรีนวล
Ban Srinual School
นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธรักษา
หมู่ 9 ศรีนวล
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
32150
www.bsnschool.net
สังขะ
0883498504
2510
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
258
11
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:57:25 น.
167
1032650503
32030167
650503
บ้านโดง
Bandong
นายสุมิตร ประสานรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พุทธรักษา
หมู่ 15 หนองสลัม
สังขะ
สังขะ
สุรินทร์
32150
สังขะ
0-4459-0159
01/04/2495
60
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
299
13
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:06:56 น.
168
1032650661
32030168
650661
บ้านโชค
BANCHOK
นายอภิชาติ โกสีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 7 ตะเปียงคล็อง
จรัส
บัวเชด
สุรินทร์
32230
จรัส
13 มีนาคม 2501
70
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
148
8
27 มิถุนายน 2559 เวลา 20:02:20 น.
169
1032650663
32030169
650663
บ้านจรัส
BANJARAT
นายพุฒิพงษ์ เพียรการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรคีรี
หมู่ 1 จรัส
จรัส
บัวเชด
สุรินทร์
32230
จรัส
0810699479
0810699479
5 กรกฎาคม 2505
82
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
402
19
22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:40:40 น.
170
1032650664
32030170
650664
กลาโหมราชเสนา 2
KALAHOMRATCHASENA2
นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 4 นาสนวน
จรัส
บัวเชด
สุรินทร์
32230
kalahomrajchasena2@gmail.com
จรัส
044-590124
-
10 มิถุนายน 2507
85
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
220
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:16:02 น.
171
1032650666
32030171
650666
บ้านโอทะลัน
Banotalan School
นายอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไครคีรี
หมู่ 10 โอทะลัน
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
otalan@gmail.com,otalun1@hotmail.com
-
จรัส
0-4459-0209
-
1 เมษายน 2530
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
255
11
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:05:27 น.
172
1032650657
32030172
650657
บ้านตาวัง
bantawang
นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 1 ตาวัง
ตาวัง
บัวเชด
สุรินทร์
32230
ตาวัง
0-4459-0057
2517
85
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:04:01 น.
173
1032650658
32030173
650658
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
Ban Nongleg Kongtabbokuppatam
นายสุพจน์ บุญแย้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 9 หนองเหล็ก
ตาวัง
บัวเชด
สุรินทร์
32230
bannonglegsc@hotmail.co.th
www.thai-school.net/nonglag
ตาวัง
095-6213641
16 ม.ค. 2516
67.5
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
26 มิถุนายน 2559 เวลา 14:27:08 น.
174
1032650659
32030174
650659
บ้านนา
banna
นางทาริณีย์ บุญคล้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 2 นา
ตาวัง
บัวเชด
สุรินทร์
32230
banna_sr@hotmail.com
banna.ac.th
ตาวัง
0873775728
-
7/5/2525
67
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
120
8
27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:50:29 น.
175
1032650655
32030175
650655
บ้านจบก
banjabok
นายนิยม สอนงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 7 จบก
ตาวัง
บัวเชด
สุรินทร์
32230
jabokschool56@gmail.com
www.facebook.com/banjabok
องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง
044590056
2481
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
124
8
04 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:30:34 น.
176
1032650656
32030176
650656
บ้านหนองโจงโลง
Bannongjonglong
นางวิจิตรา อุดมทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังสะเภา
หมู่ 6 หนองโจงโลง
ตาวัง
บัวเชด
สุรินทร์
32230
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650656
ตาวัง
-
-
13 สิงหาคม 2499
74
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
154
11
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:59 น.
177
1032650648
32030177
650648
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
นางพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 2 บัวขุนจง
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
buakhunjong@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบัวเชด
0-4457-9046
-
1 เม.ย.2516
ึ70
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
77
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:15:10 น.
178
1032650649
32030178
650649
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
BANORDRATSAMAKKY
นายยุทธภู ภูผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 11 ออด
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
banordratsamakky@gmail.com
บัวเชด
0-4459-0326
1 พ.ค.2520
70
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:16:07 น.
179
1032650645
32030179
650645
บ้านบัวเชด
banbuached
นายบุญศรี แสงศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรคีรี
หมู่ 3 ปราสาท
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
admin@bbb.ac.th
www.bbb.ac.th
เทศบาลตำบลบัวเชด
08062481
70
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
301
12
13 มิถุนายน 2560 เวลา 14:57:46 น.
180
1032650646
32030180
650646
บ้านระมาดค้อ
Ban Ramadkho School
นางสาวญาณี สืบสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 7 ระมาดค้อ
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
sermsamorn.a@gmail.com
เทศบาลตำบลบัวเชด
0-4457-9048
2478
70
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
370
17
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:32 น.
181
1032650647
32030181
650647
บ้านโนนสังข์
Bannonsang
นายนภปภน กฤติยาวรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรคีรี
หมู่ 10 โนนสังข์
บัวเชด
บัวเชด
สุรินทร์
32230
nonsang2012@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบัวเชด
0-4459-0058
-
พ.ศ. 2482
74
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
234
11
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:44:15 น.
182
1032650652
32030182
650652
บ้านสะเดา
Bansadao
นายสงวน คำลอย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วังสะเภา
หมู่ 1 สะเดา
สะเดา
บัวเชด
สุรินทร์
32230
sadaosurin@thaimail.com
www.bansadao.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
0844796214
กันยายน 2461
81
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
401
14
04 มิถุนายน 2559 เวลา 21:12:13 น.
183
1032650665
32030183
650665
บ้านสน
Banson School
นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังสะเภา
หมู่ 11 บ้านสนสามัคคี
สะเดา
บัวเชด
สุรินทร์
32230
bansonsc@hotmail.com
สะเดา
0-4459-0327
10 ,มีนาคม 2503
80
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
438
18
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:54:46 น.
184
1032650653
32030184
650653
บ้านสำเภาลูน
BANSAMPOWLOON
นายยุทธนา ปักโคทานัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 1 สำเภาลูน
สำเภาลูน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
sanpowloon@chaiyo.com
www.facebook.com/bansampowloonschool/
สำเภาลูน
044069186
044069186
2 พฤษภาคม 2496
100
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
160
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:09:28 น.
185
1032650654
32030185
650654
บ้านไทยเดิม
Thaiderm
นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 3 ไทยเดิม
สำเภาลูน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
-
สำเภาลูน
0-4459-0123
-
15/05/2515
65
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
176
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:10 น.
186
1032650651
32030186
650651
บ้านโคกสมอง
ban Khoksamongschool
นายศิริชัย บุญเอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 5 โคกสมอง
สำเภาลูน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
khmschool12@gmail.com,ardoolwit14@gmail.com
-
สำเภาลูน
044-069184
3 มีนาคม 2522
70.4
3.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
86
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:47:37 น.
187
1032650650
32030187
650650
บ้านสวาท
Bansawat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังสะเภา
หมู่ 4 สวาท
สำเภาลูน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
http://school.obec.go.th/swat
สำเภาลูน
044590328
1เมษายน2480
75
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:22 น.
188
1032650660
32030188
650660
บ้านอาโพน
BanAphon
นายชาลี กงแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรคีรี
หมู่ 1 อาโพน
อาโพน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
www.aphonschool.com
อาโพน
044-590125
6 กรกฎาคม 2467
76
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
415
19
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:21:34 น.
189
1032650662
32030189
650662
บ้านสะแร
BANSAREA
นายประยูร ใจซื่อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรคีรี
หมู่ 6 สะแร
อาโพน
บัวเชด
สุรินทร์
32230
sarea_sch@hotmail.com
www.sarea.ac.th
อาโพน
-
-
2499
80
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
223
11
08 มิถุนายน 2560 เวลา 14:49:56 น.
190
1032650705
32030190
650705
บ้านโคกกลาง
Khokklang
นายพีรวัตร สีลินลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 1 โคกกลาง
โคกกลาง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
k_k_school@hotmail.com
อบต.โคกกลาง
0-4414-6436
044146436
2502
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
409
20
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:36:28 น.
191
1032650707
32030191
650707
บ้านสระแก้ว
BANSRAKAEW
นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 5 บ้านใหม่พัฒนา
โคกกลาง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
bansrakaew197@gmail.com
โคกกลาง
1 พฤษภาคม 2514
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
236
11
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10:24 น.
192
1032650709
32030192
650709
บ้านโคกโบสถ์
bankokbodt
นายสุนธพร กระจ่างจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 3 โคกโบสถ์
โคกกลาง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
konkokbodt@gmail.com
โคกกลาง
0-4459-0018
2506
33
23.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
136
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:27:22 น.
193
1032650708
32030193
650708
บ้านโคกกรม
bankokkrom
นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 2 โคกกรม
จีกแดก
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
จีกแดก
0-4459-0019
1 ม.ค.2489
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
177
11
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:32:04 น.
194
1032650710
32030194
650710
บ้านตาลวก
BAN TALUAK
นายสุปัน วิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 5 ตาลวก
จีกแดก
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
www.taluak.com
จีกแดก
0-4459-0233
1 พฤษภาคม พ.ศ.2512
28
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
136
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:32:32 น.
195
1032650711
32030195
650711
บ้านศรีสวาย
BAN SRISAWAI
นายอำนวย ฉิมกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 9 ศรีสวาย
จีกแดก
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
bansrisawai@gmail.com
อบต.จีกแดก
17/05/2517
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 11:03:44 น.
196
1032650706
32030196
650706
บ้านจีกแดก
bancheekdaek
นายไสว สายยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 1 จีกแดก
จีกแดก
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
cheedaek@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบล
1 มกราคม 2511
46
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
209
8
23 เมษายน 2560 เวลา 17:40:41 น.
197
1032650704
32030197
650704
บ้านละเอาะ
banla-ao
นายโสรีย์ ยอดเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกกลางจีกแดก
หมู่ 4 ละเอาะ
จีกแดก
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
banlao197@gmail.com
banlao.school@facebook.com
จีกแดก
0-4450-8063
-
2504
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
191
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10:38 น.
198
1032650696
32030198
650696
บ้านพนมดิน
PHANOMDIN SCHOOL
นายดำรง ดีมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 4 พนมดิน
ตาเมียง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
phanomdin@hotmail.com
ตาเมียง
0-4450-8009
1/03/2516
45
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
218
8
13 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:25:29 น.
199
1032650697
32030199
650697
บ้านตาเมียง
Bantamiang School
นายเพชร อึงชื่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนมดงรัก
หมู่ 1 ตาเมียง
ตาเมียง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
bantamiang.com
ตาเมียง
0-4450-8010
2482
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
398
16
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:16:25 น.
200
1032650698
32030200
650698
บ้านหนองคันนา
nongkanna
นายวีรพงษ์ จำปามูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนมดงรัก
หมู่ 5 หนองคันนา
ตาเมียง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
nongkanna@gmail.com
nongkannaschool.com
ตาเมียง
0-4455-1190
-
2 พ.ค. 2520
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
521
22
10 มิถุนายน 2560 เวลา 07:08:22 น.
201
1032650700
32030201
650700
บ้านหนองจูบ
BANNONGJUB
นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 2 หนองจูบ
ตาเมียง
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
nongjub2012@gmail.com
-
ตาเมียง
0-4459-0316
-
1 พ.ค.2531
48
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
117
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 14:39:52 น.
202
1032650694
32030202
650694
บ้านอำปึล
Ampuen
นายประมวล ต้องถือดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พนมดงรัก
หมู่ 6 อำปึล
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
ampuen.surin3@gmail.com
บักได
0-4450-8194
14/02/2482
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
323
11
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:55:52 น.
203
1032650695
32030203
650695
บ้านรุน
banroon school
นายอภินันท์ ประพานศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พนมดงรัก
หมู่ 1 รุน
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
banroon@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650695
อบต.บักได
0-4450-8007
044508232
2482
46
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
752
27
23 มิถุนายน 2560 เวลา 04:28:36 น.
204
1032650699
32030204
650699
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
Nikomsangtoneug prasart4
นายจิรฐา สุทธิมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 9 หนองแรด
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
nikomprasat4@gmail.com
บักได
0-4459-0111
2520
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
202
9
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:15:20 น.
205
1032650701
32030205
650701
บ้านไทยสันติสุข
BANTHAISANTISUK
นายสมาน ขุมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 16 ไทยสันติสุข
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
อบต.บักได
0-4459-0231
2535
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
8
06 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:32:54 น.
206
1032650702
32030206
650702
บ้านไทยนิยมพัฒนา
banthainiyomphattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 17 ไทยนิยมพัฒนา
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
บักได
2536
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:16:36 น.
207
1032650703
32030207
650703
บ้านอุโลก
BANULOK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พนมดงรัก
หมู่ 11 อุโลก
บักได
พนมดงรัก
สุรินทร์
32140
ulok19@thaimail.com
ban-ulokschool.ac.th
บักได
0-4459-0112
-
2483
27.7
10.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
262
12
28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:10:33 น.
208
1032650691
32030208
650691
บ้านเกาะแจนแวน
kotjanvanschool
นายเอกสิทธิ์ ประไวย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 3 เกาะ
แจนแวน
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
e-mail kotjanvanschool@hotmail.com
แจนแวน
0-4459-031-7
18 มิถุนายน 2481
66
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
147
11
09 ตุลาคม 2559 เวลา 10:48:30 น.
209
1032650685
32030209
650685
บ้านแดง
bandang
นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 2 บ้านแดง
แจนแวน
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
www.bandang.net
แจนแวน
0-441-48452
22 พฤษภาคม 2506
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
251
11
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:41:19 น.
210
1032650686
32030210
650686
บ้านตะโนน
BANTANON
นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 11 บ้านตะโนน
แจนแวน
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
ิbantanonschool3@gmail.com
www.bantanonschool3.ac.th
แจนแวน
0-4414-8446
044148446
พ.ศ.2462
75
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
458
21
06 มิถุนายน 2560 เวลา 12:58:19 น.
211
1032650687
32030211
650687
บ้านสำโรง
BANSAMRONG
นายฉายศิริ ทองอ้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 6 สำโรง
แจนแวน
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
snr.samrong@hotmail.com
แจนแวน
0-4459-0020
15กันยายน2485
80
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:35:17 น.
212
1032650688
32030212
650688
บ้านพะเนาว์
BANPANAO
นายไขยวัฒน์ พุทธานุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 8 บ้านพะเนาว์
แจนแวน
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
panaoschool@gmail.com
แจนแวน
0890764957
2482
77
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:56:01 น.
213
1032650668
32030213
650668
ศรีณรงค์วิทยาคาร
srinarongwittayakarn
นายโชคชัย สาลิวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 4 บ้านเคาะ
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
srinarong.ac.th
ณรงค์
0-4450-9185
1 พฤษภาคม 2524
70
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
251
11
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:57 น.
214
1032650669
32030214
650669
บ้านละมงค์
Lamong
นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 5 บ้านละมงค์
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
ณรงค์
0-4459-0021
086468878
61
7.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
356
14
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:17:56 น.
215
1032650670
32030215
650670
รัฐราษฎร์พัฒนา
Ratratphatthana
นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 6 รัฐราษฎร์พัฒนา
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
?http://rathraspattan.K
ณรงค์
0-4450-9168
044509168
70
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:27:44 น.
216
1032650671
32030216
650671
บ้านมหาชัย
Mhachai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 7 มหาชัย
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
kamlai8481@gmail.com
ณรงค์
0-4450-9021
25 เมษายน 2516
60
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
8
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:30:00 น.
217
1032650684
32030217
650684
บ้านโสน
bansano
นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 8 บ้านโสน
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
b_sano@windowslive.com
http://web.school.net.t
ณรงค์
0-4450-9120
2486
70
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
185
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40:49 น.
218
1032650667
32030218
650667
บ้านณรงค์
Ban Narong
นางผกางาม กระเวนกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 1 บ้านณรงค์
ณรงค์
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
ณรงค์
0-4450-9051
23 พ.ค.2481
60
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
151
8
15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:33:15 น.
219
1032650676
32030219
650676
บ้านตรวจ
bantruat school
นายประทีป คงวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 15 ตรวจ
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
www.bantruat.ac.th
ตรวจ
0-44509048
044509181
30/06/2482
80
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
426
21
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:18:17 น.
220
1032650677
32030220
650677
บ้านฉลีกหนองมะแซว
chaleeknongmasaew
นายสมศักดิ์ ลีแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 11 หนองมะแซว
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
chaleek_sch@hotmail.com
www.cn.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ
0-4459-0022
22 พฤษภาคม 2482
90
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
372
20
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:38:50 น.
221
1032650678
32030221
650678
บ้านเตาแดก
TAODAK
นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 6 บ้านเตาแดก
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
-
-
ตรวจ
08-56337066
-
1พ.ค.2483
86
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:26 น.
222
1032650679
32030222
650679
บ้านโนนทอง
BANNOONTONG
นางกนกพร สร้อยจิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 3 โนนทอง
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
ตรวจ
0-4459-0023
14 พฤษภษาคม 2511
90
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
153
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:12 น.
223
1032650680
32030223
650680
บ้านเกาะตรวจ
Bankohtruat
นายณัฏฐวี สุขแสวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 8 เกาะตรวจ
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
bankohtruat@gmail.com
www.facebook.com/bankohtruat/
ตรวจ
08-4912-6481
-
15 มกราคม 2483
85
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
257
11
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:36:17 น.
224
1032650681
32030224
650681
บ้านหนองหว้า
Bannongwa
นายทองมา ทองนรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 9 บ้านพรมคาต
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
Bannongwa_school@hotmail.com
ตรวจ
0844299034
1 กันยายน 2499
90
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
225
11
23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:32:24 น.
225
1032650682
32030225
650682
บ้านน้อย
bannoi
นางมะลิ คงทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 7 บ้านน้อย
ตรวจ
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
bannoi_school@hotmail.com
ตรวจ
044069366
1 พ.ค. 2483
93
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
137
8
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:07 น.
226
1032650672
32030226
650672
ไพลอำนวยวิทย์
plaiamnauwitt
นายทิศ ซ่อนจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 9 โคกไพล - ลูกควาย
ศรีสุข
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
??????
0-4459-0024
1 พฤษภาคม 2525
62
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
178
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:07:58 น.
227
1032650673
32030227
650673
บ้านกล้วย
BAN KLUAY SCHOOL
นายสมยศ บุญร่วม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 6 บ้านกล้วย
ศรีสุข
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
ฺBankluay140@gmail.com
www.bankluayschool.com
ศรีสุข
0-4450-4086
-
01/07/2482
58
11.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
177
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 05:11:50 น.
228
1032650674
32030228
650674
พระจันทร์ศรีสุข
Prachansrisuk
นายสุริยา ทองเพิ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 1 บ้านศรีสุข
ศรีสุข
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
prachan_school@hotmail.com
www.prachansrisuk.ac.th
ศรีสุข
044590318
null
2521
80
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
211
9
15 มีนาคม 2560 เวลา 15:39:44 น.
229
1032650675
32030229
650675
บ้านขยูงทองยางภิรมย์
KHAYOONGTHONG YANG PHIROM
นายสุริยา ดอนเหลือม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 11 ขยูงทอง
ศรีสุข
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
khayoongthng@hotmail.com
ศรีสุข
0-4459-0277
2535
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:08:21 น.
230
1032650683
32030230
650683
วิทยาราษฎร์นุกูล
WITTAYARUTNUKUL
นายชู จุดโต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 1
หมู่ 5 โนง
ศรีสุข
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
32030230@surin3.go.th
ศรีสุข
0-4450-9053
044509184
2467
70
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
353
13
05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:54:00 น.
231
1032650689
32030231
650689
บ้านหนองแวง
Nongwang
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 1 หนองแวง
หนองแวง
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
nongwangscl@hotmail.com
หนองแวง
0-4455-7581
4 กรกฎาคม 2484
76
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
284
11
13 มิถุนายน 2560 เวลา 12:59:19 น.
232
1032650690
32030232
650690
บ้านกุง
Bankhung
นายทองพูน สัจจา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 3 บ้านจารย์
หนองแวง
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
bankhung.scl@gmail.com
หนองแวง
0-4459-0025
2490
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
137
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:02 น.
233
1032650692
32030233
650692
บ้านคูขาด
BANKUKHARD
นายสุนัน ผลรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 5 คูขาด
หนองแวง
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
หนองแวง
0-4459-0026
1กันยายน 2499
72
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
112
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:11:51 น.
234
1032650693
32030234
650693
บ้านตราด
Bantrad
นางศรีภูมิ เทียนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีณรงค์ 2
หมู่ 8 บ้านธาตุทอง
หนองแวง
ศรีณรงค์
สุรินทร์
32150
bantrad_school@hotmail.co.th
bantradschool.net
หนองแวง
0833692469
01/08/2531
77
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
110
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:51:13 น.