ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1033530346
33020001
530346
บ้านเชือก
ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
หมู่ 1 บ้านเชือก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
045-668138,081-
1 กรกฎาคม 2477
44
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
03 มกราคม 2561 เวลา 09:30:10 น.
2
1033530347
33020002
530347
บ้านจิก
Jig
นายประภาส เกษามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 8
หมู่ 2 บ้านจิก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
080-020-5195
01/05/2490
34
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
123
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:46 น.
3
1033530348
33020003
530348
บ้านมะฟัก
MAFAK
นายสุรพล เพ็งแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านมะฟัก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
045-600200,081-
2480
36
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
88
8
03 มกราคม 2561 เวลา 09:27:45 น.
4
1033530344
33020004
530344
บ้านหนองบ่อ
Nongbo
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 2 หนองบ่อ
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Nongbo2497@gmail.com
Nongbo.osea2.go.th
ด่าน
0860404142
16 กันยายน 2497
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:52:06 น.
5
1033530345
33020005
530345
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
Bandan
นายวรเนตร สุระโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 1 บ้านด่าน
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
ด่าน
045-600215,085-
-
18 กรกฎาคม 2465
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
151
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:56:49 น.
6
1033530343
33020006
530343
บ้านดงแดง
Dong Dang School
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
7 ด่านหนองแค
หมู่ 6 บ้านดงแดง
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
dongdang2482@gmail.com
-
ด่าน
086-2507552
15 กรกฎาคม 2482
43
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:28:09 น.
7
1033530349
33020007
530349
บ้านดู่ค้อ
Dukor
นางนางกาญจนา ปุ้งโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่8.
หมู่ 11 บ้านดู่
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
dukooschool@hotmail.com
www.dukor.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
045-969509,0854996797
ปี พ.ศ.2464
32
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:41:00 น.
8
1033530350
33020008
530350
บ้านกระเดาอุ่มแสง
bankradao-oom-sang
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
8
หมู่ 5 บ้านกระเดา
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Chitnarong100@gmail.com
www.kradao-oomsang.ac.th
ดู่
-
28/05/2466
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
201
11
17 มกราคม 2562 เวลา 16:56:15 น.
9
1033530351
33020009
530351
บ้านครั่ง
Krang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
หมู่ 4 บ้านครั่ง
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
bankrang@hotmail.com
www.bankrang.com
ดู่
045-660014,085-
22/ 07/ 2483
34
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
79
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:37:04 น.
10
1033530352
33020010
530352
บ้านกอย
koy
นายบุญล้อม ทองอาบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดู่ จิก
หมู่ 2 บ้านกอย
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ดู่
045-600202,089-
2482
36
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:35 น.
11
1033530353
33020011
530353
บ้านท่าบ่อ
BAN THA -BO
นางระวีวรรณ สังรวมใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดู่จิกสังข์ทอง
หมู่ 6 บ้านท่าบ่อ
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ดู่
0868682090
23 พฤษภาคม 2517
46
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:46:56 น.
12
1033530364
33020012
530364
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
Sompoi(Sompoiwittayasoerm)
นายประหยัด กองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
หมู่ 11 บ้านส้มป่อย
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
sakuldow93@hotmail.com
-
ส้มป่อย
0813901762
045913556
14/04/2466
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
283
16
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:49:05 น.
13
1033530366
33020013
530366
บ้านดอนไม้งาม
Donmaingamschool
นางนุชรา นรสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
10 ส้มป่อย - หนองหมี
หมู่ 6 บ้านดอนไม้งาม
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Donmaingam@hotmail.com
หนองหมี
0890773398
1 ตุลาคม 2477
44
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
89
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:35 น.
14
1033530367
33020014
530367
บ้านโก
Banko
นายวิทยา ทองอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
หมู่ 3 บ้านโก
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Ko_Koban@hotmail.com
ส้มป่อย
087-2576077
1 มิถุนายน 2481
46
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:26:54 น.
15
1033530368
33020015
530368
บ้านบึงหมอก
Banbungmok
นายทวีสิน ทองคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
หมู่ 8 บ้านบึงหมอก
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Buengmokschool@outlook.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530368
ส้มป่อย
089-5848781
2467
39
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:01:48 น.
16
1033530358
33020016
530358
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
BUAHUNG
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
9 บัวหุ่ง-หนองอึ่ง
หมู่ 5 บ้านบัวหุ่ง
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
krugob1967@outlook.co.th
บัวหุ่ง
045-691460
-
พ.ศ. 2466
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
140
11
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:35:05 น.
17
1033530359
33020017
530359
บ้านหนองกก
Bannongkok
นางสาวรจนา ขอร่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 17 บ้านหนองกก
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
บัวหุ่ง
0837469111
9 มิถุนายน 2473
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
71
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:43 น.
18
1033530360
33020018
530360
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
Ban Ena School
นางลำดวน บุญเยี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
9 (บัวหุ่ง-หนองอึ่ง)
หมู่ 2 บ้านอีหนา
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
enaschool@gmail.com
ena.osea2.go.th
บัวหุ่ง
045-919472
-
6 พฤษภาคม 2480
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
173
12
02 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:39 น.
19
1033530361
33020019
530361
บ้านห้วย
huayschool
นายประเสริฐ สิมมาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 3 บ้านห้วย
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
schootbanhuay@gmail.com
บัวหุ่ง
045-689778,089-
2480
30
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
51
8
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:59:41 น.
20
1033530362
33020020
530362
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
็Huakhua school
นายมนตรี ภูผาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหัวขัว
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
kru_kasem@hotmail.co.th
บัวหุ่ง
0933237415
25
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:04:01 น.
21
1033530363
33020021
530363
บ้านโนนตุ่น
Nontoon School
นางขวัญตา ไพศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 9
หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
บัวหุ่ง
085-4969751
2506
29
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
37
7
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:15:52 น.
22
1033530373
33020022
530373
บ้านไผ่
Banpai
นายสุรชัย การะเกษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
11 (ไผ่ - สร้างปี่)
หมู่ 1 บ้านไผ่
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
parawee_toy@hotmail.com
ไผ่
0828687718
-
2464
40
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 06:15:40 น.
23
1033530374
33020023
530374
บ้านเมี่ยงแคนดวน
miang khan duan
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายที่ 11
หมู่ 4 บ้านเมี่ยง
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pratom2499@gmail.com
www.mkdschool.thde
ไผ่
045-918065,081-
6 พฤษภาคม 2480
40
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:19:34 น.
24
1033530375
33020024
530375
บ้านคูสระ
BANKUSA
นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่-สร้างปี่
หมู่ 10 บ้านคูสระใหม่
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
kusaschool_2466@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1033530375
ไผ่
085-680-8556
045918080
9 มิถุนายน 2466
45
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
118
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:16 น.
25
1033530328
33020025
530328
เมืองคง(คงคาวิทยา)
MUANGKONG(KONGKHAWITTAYA)
นายเสถียร พันธ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
หมู่ 10 ป่าม่วง
เมืองคง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
mkkwsch@gmail.com
เทศบาลตำบลเมืองคง
0902387835
2464
30
1.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
355
16
30 มกราคม 2562 เวลา 09:35:55 น.
26
1033530329
33020026
530329
อนุบาลราษีไศล
Anubanrasisalai School
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 6 คงแคนคำ
หมู่ 14 ท่าโพธิ์
เมืองคง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Poovapan@hotmail.com
www.anubanrasi.ac.th
เมืองคง
045-681202,081-
045-681202
พ.ศ.2510
30
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
31
629
22
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:18:14 น.
27
1033530332
33020029
530332
บ้านแสงเมืองแคน
Bansangmuengkan
นายสุรชัย บัวส่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 6 (คง แคน คำ)
หมู่ 2 บ้านแสงเมืองแคน
เมืองแคน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
smk.mk@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530332
เมืองแคน
18 ม.ค. 2507
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
224
12
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:14:54 น.
28
1033530333
33020030
530333
บ้านยาง
Bang Yang
นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
หมู่ 6 บ้านยาง
เมืองแคน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
name6111@gmail.com
เมืองแคน
0863635304
2465
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:41:44 น.
29
1033530371
33020031
530371
บ้านท่า
bantar
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
หมู่ 10 บ้านท่า
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
bantar@hotmail.com
ส้มป่อย
086-2435453
30 มิถุนายน 2502
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
13
6
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:26:20 น.
30
1033530376
33020033
530376
บ้านสร้างปี่
Srangpee
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
หมู่ 2 บ้านสร้างปี่
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
สร้างปี่
045-614982
2547
43
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
07 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:05:47 น.
31
1033530377
33020034
530377
บ้านด่านนอกดง
Dannokdong
นายสุพิช สมคะเนย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไผ่-สร้างปี่
หมู่ 4 บ้านด่าน
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
-
สร้างปี่
085-7808870
-
พ.ศ.2447
ุ60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
70
10
04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:01:00 น.
32
1033530378
33020035
530378
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
JIDAWITTAYAKAN 2
นายนพดล เมืองประทุม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
11
หมู่ 8 หนองศาลา
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
สร้างปี่
045-615326,085-
2480
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
152
13
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:17 น.
33
1033530379
33020036
530379
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
Nongsuang
นายทิวา ทรายทวีป
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
หมู่ 6 บ้านหนองสวง
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
สร้างปี่
045-660097,091-9134935
16/04/2516
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
15
4
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:09 น.
34
1033530342
33020037
530342
บ้านดอนงูเหลือม
donnguluam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 7 บ้านดอนงูเหลือม
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
khanittha2010@hotmail.com
หนองแค
098-2128026
13 กรกฎาคม 2483
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
21 มิถุนายน 2561 เวลา 19:33:31 น.
35
1033530340
33020038
530340
บ้านปลาขาว
plakal
นายไพรัช ก้านเกษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ด่านหนองแค
หมู่ 2 บ้านปลาขาว
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pai-rat54@thaimail.com
หนองแค
0833841778
13/07/2483
26
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
06 ธันวาคม 2561 เวลา 10:52:32 น.
36
1033530341
33020039
530341
บ้านมะยาง
BAN MAYANG SCHOOL
นายรังษี เวชกามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่7 ด่านหนองแค
หมู่ 5 บ้านมะยาง
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
mayangschool@hotmail.com
หนองแค
087-2532038
15 มกราคม 2482
38
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:17:10 น.
37
1033530337
33020040
530337
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
NONGKAESUANSAWAN
นายอุทัย ศรีดาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 12 สวนสวรรค์
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530337
หนองแค
0807228883
2466
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:56 น.
38
1033530338
33020041
530338
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
piamatschool
นายก้านแก้ว พันอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
7
หมู่ 3 เพียมาต
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
03316
หนองแค
045-918687
22 พ.ค. 2466
34
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
212
11
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:08:22 น.
39
1033530339
33020042
530339
บ้านตัง
Bantang
นายโชคอนันต์ บุญราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 6 บ้านตัง
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ิbantangschool@gmail.com
หนองแค
045-660437
2480
33
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
121
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:05 น.
40
1033530370
33020043
530370
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
Banhedphungnongkham
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 10 ส้มป่อย-หนองหมี
หมู่ 11 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
hpkschool@hotmail.com
hpnk.osea2.go.th
หนองหมี
0800010908
22 มิถุนายน 2501
46
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
88
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:49 น.
41
1033530369
33020044
530369
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
Ban SankaewHnongkhusai School
นายโรม ดีทั่ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
หมู่ 3 บ้านแสนแก้ว
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
http://www.sankaew.ac.th
หนองหมี
045-660449,089-9470168
-
16 เมษายน พ.ศ.2491
48
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:45 น.
42
1033530365
33020045
530365
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
Bannongmihuadong (Prachawitthayakan)
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ 10
หมู่ 2 บ้านหัวดง
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
nongmischool@gmail.com
nongmischool.osea2.go.th/
หนองหมี
045813022
045813022
2466
45
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
206
11
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:49:15 น.
43
1033530354
33020046
530354
บ้านโต่งโต้น
TONGTON
นายวิรัตน์ สุพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาการศึกษาที่ 9
หมู่ 1ึ7 บ้านโต่งโต้นนอก
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
arthon2523@hotmail.com
tongton.osea2.go.th
หนองอึ่ง
081-2666174
-/-/2472
22
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
213
11
13 มีนาคม 2562 เวลา 09:45:01 น.
44
1033530357
33020047
530357
บ้านฮ่องข่า
BanHongkha School
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
หมู่ 8 ฮ่องข่า
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Hoka_school@hotmail.com
-
หนองอึ่ง
045-969523
-
7 พฤษภาคม 2480
27
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
97
11
17 มีนาคม 2561 เวลา 14:38:00 น.
45
1033530355
33020048
530355
บ้านโกทา
kota
นายอุดร จันทพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
หมู่ 3 บ้านโกทา
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
kota_school@hotmail.com
หนองอึ่ง
081-8784138
1/06/2475
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:42 น.
46
1033530356
33020049
530356
บ้านเปือยขาม
Pueykham School
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
หมู่ 7 เปือยขาม
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pueykham_school@outlook.com
-
หนองอึ่ง
-
-
1 มิถุนายน 2465
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
44
8
10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:10 น.
47
1033530336
33020050
530336
บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
Bannongngongnongkinok
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
6
หมู่ 7 บ้านหนองโง้ง
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
-
หว้านคำ
045-660181,089-
-
28 มิ.ย2499
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 19:06:35 น.
48
1033530334
33020051
530334
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
Banwarnschool
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คง แคน คำ
หมู่ 2 บ้านหว้าน
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Warnschool@Hotmail.com
www.warnschool.tk
หว้านคำ
045-600196,081-
-
1กรกฎาคม2477
32
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
170
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:34:19 น.
49
1033530335
33020052
530335
บ้านน้ำอ้อมน้อย
Bannumaomnoi
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มที่ 6
หมู่ 6 บ้านน้ำอ้อมน้อย
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
หว้านคำ
0815791091
15/07/2482
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:17:55 น.
50
1033530389
33020053
530389
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
Kanluang(Kururatwatthana) School
นายจำเริญ ศรีธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 1 ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
phai_2510@hotmail.com
www.kanlueng.net/
ก้านเหลือง
045-691178
2483
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:07:02 น.
51
1033530390
33020054
530390
บ้านขนวนสีแก้ว
Kanounsikaew
นายแสง ศรีโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 3 ขนวน
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
kanounsikaew@hotmail.com
www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/305419889551187
ก้านเหลือง
045-660201
1 ต.ค. 2564
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
139
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:05:18 น.
52
1033530391
33020055
530391
บ้านอ้อมแก้ว
banomkeaw
นายชาญชัย คำเครื่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 7 อ้อมแก้ว
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ก้านเหลือง
0862641016
2485
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
172
11
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:38 น.
53
1033530392
33020056
530392
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
Ban Nonglek Thatnoi
นายปริญญา โนนกอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 8 หนองเหล็ก
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
supranee2527ssk@gmail.com
-
ก้านเหลือง
045-660283,086-
-
14 กรกฎาคม 2477
9
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
119
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:28 น.
54
1033530393
33020057
530393
บ้านกงพาน
bankongpan
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 2
หมู่ 12 หัวช้าง
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ก้านเหลือง
045-638235,081-
1 มิถุนายน 2483
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
59
11
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:14:15 น.
55
1033530394
33020058
530394
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
nongkoo
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
หมู่ 11 หนองคู
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
-
ก้านเหลือง
0619316340
-
2 พฤาภาคม 2518
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:18 น.
56
1033530384
33020059
530384
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ANUBANUTHUMPHONPISAI
นายสุวิทย์ สมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
หมู่ 7 ตำแย
กำแพง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
aups.ac.th
เทศบาลตำบลกำแพง
,0872627519
045691531
11/09/2496
1
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
1,231
42
30 มีนาคม 2562 เวลา 23:50:07 น.
57
1033530380
33020060
530380
สระกำแพงวิทยาคม
srakumpaengwittayacom
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
1
หมู่ 7 บ้านฮ่อง
กำแพง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
กำแพง
045-691530,087-
1 กรกฎาคม 2465
2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
366
17
24 มิถุนายน 2560 เวลา 07:27:58 น.
58
1033530401
33020061
530401
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
Ban Khayung (Khayungsinsuksa)
นายสุริยา พรรษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
3 (เบญจภูมิ)
หมู่ 1 บ้านขะยูง
ขะยูง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
suriya20100@gmail.com
Kayu.osea2.go.th
ขะยูง
0-4566-0439,08-5207-3356
12 มิถุนายน 2460
9.6
10.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
241
14
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:42:59 น.
59
1033530403
33020063
530403
บ้านหนองยาง
NONGYANG
นายภิรมย์ สมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 3
หมู่ 6 บ้านหนองยาง
ขะยูง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
pirom.st05@gmail.com
ขะยูง
0807286550
-
1 ตุลาคม 2480
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
55
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:27:23 น.
60
1033530404
33020064
530404
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
Ban ponmeang school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่3 (เบญจภูมิ)
หมู่ 7 บ้านโพนเมือง
ขะยูง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
Ponmeang @hotmail.com
-
ขะยูง
0846063707
-
1 มิถุนายน 2491
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
21
6
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54:32 น.
61
1033530408
33020065
530408
บ้านแข้
BAN KHAE SCHOOL
นางฉวี สุริโย
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 1 บ้านแข้
แข้
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
khaeschool@gmail.com
แข้
081-8766593
2466
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
128
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 20:58:30 น.
62
1033530409
33020066
530409
บ้านโนนกลาง
Nongklang School
นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 3 (กลุ่มเบญจภูมิ)
หมู่ 4 บ้านโนนกลาง
แข้
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
แข้
045-660284
17 กรกฎาคม 2477
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
9
11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:12:23 น.
63
1033530410
33020067
530410
บ้านอะลาง
banalang
นางไพจิตร บุดดาวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 5 อะลาง
แข้
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
แข้
045-660160,081-
2482
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:14:50 น.
64
1033530438
33020068
530438
บ้านโนนสูง
Bannonsung
นายทองรักษ์ พรหมทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
4
หมู่ 7 โนนสูง
แขม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
aree5768@hotmail.com
ืืnnsg.osea2.go.th
แขม
085-0176889
13 มิถุนายน พ.ศ. 2482
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
158
12
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:30:18 น.
65
1033530436
33020069
530436
บ้านแขมโพนทอง
Bankampontong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เพชร 4 กะรัต
หมู่ 1 โพนทอง
แขม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530436
แขม
0813903139
1 มิถุนายน 2466
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
14 มกราคม 2561 เวลา 22:09:47 น.
66
1033530437
33020070
530437
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
BANNONSUYKHAMINNONGMAW
นางจตุพร ปัทมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
หมู่ 5 โนนสาย
แขม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
Sprite2518@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530437
แขม
087-8804333
2479
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
26
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:50:19 น.
67
1033530396
33020071
530396
บ้านโคก
Ban Kok
นางรำไพ พวงคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 3 โคก
โคกจาน
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
kok530396@gmail.com
-
โคกจาน
045-969578,086-
-
12 กันยายน 2477
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
215
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 19:28:01 น.
68
1033530397
33020072
530397
บ้านโปร่งสามัคคี
PRONGSAMAKKEE SCHOOL
นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
2 (ทุ่งทองกวาว)
หมู่ 5 โปร่งสามัคคี
โคกจาน
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
prongsamakee@gmail.com
โคกจาน
081-0697024
2480
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
225
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:41 น.
69
1033530430
33020073
530430
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
niengkaja
นางนันทิยา พรหมทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
หมู่ 7 กระจ๊ะ
โคกหล่าม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
nirun05@thaimail.com
โคกหล่าม
045-602224,081-
1 มิถุนายน 2483
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
9
16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:03:19 น.
70
1033530431
33020074
530431
บ้านโนนน้อย
Nonnoi School
นายจำเนียร เกษกิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
หมู่ 9 โนนน้อย
โคกหล่าม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ืnonnoi519@gmail.com
-
อบต.โคกหล่าม
045-660440,087-
-
1 พฤษภาคม 2519
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:46:12 น.
71
1033530429
33020075
530429
บ้านโคกหล่าม
bankoklam
นายวิจารย์ อาจสาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)
หมู่ 4 โคกหล่าม
โคกหล่าม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
was_ard@hotmail.com
โคกหล่าม
0879216110
0879216110
7 กรกฎาคม 2479
19
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
9
09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:29:59 น.
72
1033530418
33020076
530418
บ้านหนองลุงตาเกษ
NONGLUNGTAKET SCHOOL
นายชาญวิทย์ วงศ์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 4 หนองลุง
ตาเกษ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ตาเกษ
045-910038,085-
2476
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
15
7
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:13 น.
73
1033530419
33020077
530419
บ้านหนองเหล็ก
Bannonglekschool
นายปัญญา ประสงค์สุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 5 หนองเหล็ก
ตาเกษ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
nonglek.sch@gmail.com
www.nonglek.net
ตาเกษ
045-660123
-
25 พ.ค 2466
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
59
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 02:36:30 น.
74
1033530420
33020078
530420
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
Yangbonamphanusorn School
นางต้องใจ คล่องตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 9 บอน
ตาเกษ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
yangbon.sch@gmail.com
http://yabo.osea2.go.th/
ตาเกษ
045-910099
2503
7.50
8.50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:00:39 น.
75
1033530421
33020079
530421
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
Ban Tungsawang(Rat Phatthana) School
นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
หมู่ 6 ทุ่งสว่าง
ตาเกษ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
tusw226@gmail.com
tusw.osea2.go.th
ตาเกษ
045-910070,087-
พ.ศ.2487
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
38
7
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:56:12 น.
76
1033530425
33020080
530425
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
Bantae prachabumrung
นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
หมู่ 1 แต้
แต้
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
Piyanun05@gmail.com
bantaeschool.com
แต้
045-691009,095-6055223
-
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
4
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
142
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 02:05:05 น.
77
1033530398
33020081
530398
บ้านกุง
BANKUNG
นายวิชัย พุทธวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 6 บ้านกุง
ทุ่งไชย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
-
ทุ่งไชย
-
-
2492
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:24:19 น.
78
1033530399
33020082
530399
บ้านโนนแดงโนนม่วง
NondeongNonmug
นายสวัสดิ์ พาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 2
หมู่ 7 บ้านโนนแดงโนนม่วง
ทุ่งไชย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ทุ่งไชย
045-660283
24 มีนาคม 2521
14
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56:17 น.
79
1033530395
33020083
530395
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
Ban Tungchai
นายหินทะ นามบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพที่ 2
หมู่ 9 หนองเวียง
ทุ่งไชย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
tungchaisc@gmail.com
ทุ่งไชย
045-910474
045-910474
17 มิถุนายน 2466
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
193
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:39 น.
80
1033530400
33020084
530400
บ้านขวาว
BuNKWAW
นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 4 ขวาว
ทุ่งไชย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
Kwawschool@gmail.com
http://kawu.osea2.go.th
ทุ่งไชย
0810705806
12052523
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
30
9
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:13:04 น.
81
1033530407
33020085
530407
บ้านปะหละ
pala
นายสันติ สีหนาท
อนุบาล-ประถมศึกษา
3
หมู่ 8 บ้านปะหละ
ปะอาว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
อบต.ปะอาว
0849628155
28/7/2478
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
128
9
13 กันยายน 2560 เวลา 08:28:37 น.
82
1033530405
33020086
530405
บ้านปะอาว
Ban paaoschool
นายวิสันต์ เสวะนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 3
หมู่ 1 บ้านปะอาว
ปะอาว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
www.paaoschool.com
ปะอาว
0986683528
5 /6/2462
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:15 น.
83
1033530406
33020087
530406
บ้านพลับฝางผักหม
Ban Plubphangpughom
นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
หมู่ 6 บ้านพลับ
ปะอาว
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
banplub_schoo@hotmail.com
www.banplabschool.org
ปะอาว
045-614952,089-
20 ก.ค. 2482
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
62
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:21:56 น.
84
1033530424
33020088
530424
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
Nonyai School
นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
5 (ลำดวนแดง)
หมู่ 5 โนนใหญ่
โพธิ์ชัย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
pramote0.pannaroje@gmail.com
โพธิ์ชัย
0897163490
1 มิ.ย. 2478
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:03 น.
85
1033530422
33020089
530422
บ้านบอนใหญ่
BANBONYAI
นายพิเชฐ โมรา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5(ลำดวนแดง)
หมู่ 6 บอนใหญ่
โพธิ์ชัย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
pichetmobonyaischool@hotmail.com
www.bonyai.net
โพธิ์ชัย
045-818116,081-
พ.ศ2463
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
155
11
31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:11:31 น.
86
1033530423
33020090
530423
บ้านสะเดา
sadao
นายชาลี ชาบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
หมู่ 8 สะเดา
โพธิ์ชัย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
โพธิ์ชัย
088 3571891
9 กรกฎาคม 2479
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
64
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:12:43 น.
87
1033530432
33020091
530432
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
Banpueng(Rachratbumrung)School
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
5
หมู่ 2 ผึ้ง
รังแร้ง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
bps2460@hotmail.com
-
รังแร้ง
045-660096 081-7550297
-
01/01/2460
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
86
11
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:49:56 น.
88
1033530433
33020092
530433
บ้านค้อโนนเพ็ก
Bankhononphek
นายสุนทร ปุณะปรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
5
หมู่ 6 ค้อ
รังแร้ง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
khonoaphek@gmail.com
รังแร้ง
045966661
2479
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
262
12
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:25 น.
89
1033530434
33020093
530434
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
bankhilekpemonkoksaartpattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
หมู่ 3 ขี้เหล็ก
รังแร้ง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
Kelex@admin.in.th
รังแร้ง
089-5829072
1 มิถุนายน 2491
17
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:41 น.
90
1033530381
33020094
530381
บ้านสระภู
Bansapu
นายนิรุตติ์ สาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 1
หมู่ 1 บ้านสระภู
กำแพง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ิิbansapooschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1033530381
อุทุมพรพิสัย
0878424818
-
2477
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
132
9
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:56:15 น.
91
1033530382
33020095
530382
บ้านค้อกำแพง
Bancorkhampang
นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
หมู่ 13 บ้านค้อกำแพง
สระกำแพงใหญ่
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
werawat_509@hotmail.com
koakhampang.com
สระกำแพงใหญ่
045-691524,081-
045-691524
พ.ศ.2477
3.5
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
156
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 15:42:54 น.
92
1033530383
33020096
530383
บ้านหนองหัวหมู
bannonghuamoo
นายณัฐชัย เชิงหอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1
หมู่ 7 หนองหัวหมู
สระกำแพงใหญ่
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
http://www.nhmschool.ac.th
สระกำแพงใหญ่
-
-
10062482
5
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
383
19
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:15:50 น.
93
1033530411
33020097
530411
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
นายนิรันดร์ ทองสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
หมู่ 1 บ้านสำโรงใหญ่
สำโรง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
สำโรง
045-691528
1 กรกฎาคม 2465
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:15:37 น.
94
1033530412
33020098
530412
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
Sompoisrivisornmitthapaptee 161 School
นายปิยะ ไตรยงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
หมู่ 2 บ้านส้มป่อย
สำโรง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
สำโรง
045919845
2472
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
7
21 ธันวาคม 2561 เวลา 14:57:45 น.
95
1033530413
33020099
530413
บ้านยางเอือด
BAN YANG AUAD
นางทัศนาพร สงวนบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
4
หมู่ 8 บ้านเอือด
สำโรง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
www.yangauad.com
สำโรง
045-692094,081-
15 มิถุนายน 2472
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
122
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:27 น.
96
1033530385
33020101
530385
บ้านหนองห้าง
Nonghang
นายชมภู ระย้าทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
หมู่ 13 หนองแคน
หนองห้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
anuradee_704@hotmail.com
http:/nghg.osea2.go.th/
หนองห้าง
045-692097
2466
5.5
5.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
257
11
18 มิถุนายน 2560 เวลา 17:27:29 น.
97
1033530386
33020102
530386
บ้านพงพรต
pongprot school
นายประทีป เพ็งแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 1
หมู่ 3 พงพรต
หนองห้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
krupongprot@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530386ID=1033530386
หนองห้าง
-
-
2493
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
137
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:29:02 น.
98
1033530387
33020103
530387
บ้านฟ้าผ่า
BANFAPA
นายสนอง แสงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
หมู่ 5 ฟ้าผ่า
หนองห้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
wichai_science@hotmail.com
www.fapaschool.com
หนองห้าง
045-660433,089-
-
19 พฤษภาคม 2519
11
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:08:17 น.
99
1033530388
33020104
530388
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
bansamrongnoinongbua
นายสำราญ เลิศรัตนาวดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 1
หมู่ 16 สำโรงน้อย
หนองห้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
noiandon@hotmail.com
หนองห้าง
045-641607,089-
2471
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
70
12
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:28 น.
100
1033530415
33020105
530415
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
Korkrururatwattana School
นายสุเพียบ ทองนำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
4 (เพชรสี่กะรัต)
หมู่ 9 ก่อ
หนองไฮ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
หนองไฮ
045-660284
2481
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:04 น.
101
1033530416
33020106
530416
บ้านนาโนน
Bannanon
นายวิชาญ ชนะบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ 4
หมู่ 3 นาโนน
หนองไฮ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
หนองไฮ
045-660034,086-
2465
7
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
147
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:05 น.
102
1033530417
33020107
530417
บ้านโนนเค็ง
BANNONKAING
นายสุจินต์ สมบัติวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เพชรสี่กะรัต
หมู่ 6 โนนเค็ง
หนองไฮ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
snatur999@gmail.com
หนองไฮ
063-331-3528
7 พฤษภาคม 2523
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
42
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:45 น.
103
1033530439
33020108
530439
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
Banhuachang(rachbumrung)
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
หมู่ 1 หัวช้าง
หัวช้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
hc2465school@gmail.com
หัวช้าง
0862450204
-
2465
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:39:42 น.
104
1033530440
33020109
530440
บ้านหนองสำโรงน้อย
nongsumrongnoi
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
เพชรสี่กะรัต
หมู่ 4 สำโรงน้อย
หัวช้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
หัวช้าง
045-602229,081-
2478
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:30 น.
105
1033530441
33020110
530441
บ้านหอย
BANHOI
นายชัยวัฒน์ ศาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
หมู่ 10 หอย
หัวช้าง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
chaiwat.boy6469@gmail.com
หัวช้าง
0825396451
1 มิถุนายน 2483
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 08:56:35 น.
106
1033530428
33020112
530428
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
Nondu school
นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
5
หมู่ 5 โนนดู่
อี่หล่ำ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
jaikingkam@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1033530428
อี่หล่ำ
-
-
9 กรกฎาคม 2479
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:37:25 น.
107
1033530426
33020113
530426
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
elum(ratnusorn)
นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำดวนแดง(5)
หมู่ 1 อี่หล่ำ
อี่หล่ำ
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
elum2551@hotmail.com
www.elum.org
อี่หล่ำ
045919111
-
พ.ศ. 2463
12
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
209
9
09 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:36 น.
108
1033530645
33020116
530645
บ้านม่วง
banmuang
นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โนนแดง
เป๊าะ
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
เป๊าะ
085-7738969
29/11/2442
26
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
121
11
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:11:26 น.
109
1033530641
33020118
530641
ชุมชนบ้านหนองคู
Chumchonbannongkoo
นางม่านฟ้า ศาลาน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
18
หมู่ 12 หนองคูใต้
เป๊าะ
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
cngk@hotmailcom
cngk.osea2.go.th
เป๊าะ
087-2504520
7 กันยายน 2477
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
122
11
06 มิถุนายน 2560 เวลา 10:03:29 น.
110
1033530642
33020119
530642
บ้านหาด(อสพป.13)
Banhad School
นายพิชิต รัตนะโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
18
หมู่ 14 หาดใหม่พัฒนา
เป๊าะ
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
banhadschool@gmail.com
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
045-689305
045-689305
1 มิถุนายน พ.ศ. 2483
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
141
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42:19 น.
111
1033530643
33020120
530643
บ้านโนนลาน
BANNOLLAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เหนือโนนลาน
เป๊าะ
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
เป๊าะ
0885817849
16 มิถุนายน 2482
30
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:45 น.
112
1033530639
33020121
530639
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
Anuban Buengboon
นายวีรเดช บุญเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
18
หมู่ 8 ชุมชนมิตรภาพ
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
anuban_bb@hotmail.com
www.abb.gs.net
เทศบาลบึงบูรพ์
045-689050
045-689051
24 มิถุนายน 2462
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
250
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:08 น.
113
1033530625
33020122
530625
บ้านกล้วยกว้าง
Kluykwang School
นายสกุล หมื่นสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 1 กล้วยกว้าง
กล้วยกว้าง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
kluykwang@hotmail.com
กล้วยกว้าง
045-910690,089-
15 มิถุนายน 2466
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
140
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:52 น.
114
1033530626
33020123
530626
บ้านบุยาว
banbuyao
นายจักรภพ ใสกระจ่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
13
หมู่ 2 บุยาว
กล้วยกว้าง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
buyao_schl@hotmail.com
กล้วยกว้าง
045-910626
045-910626
08/07/2479
18
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
183
12
07 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:35:35 น.
115
1033530627
33020124
530627
บ้านไพรพะยอม
PRIPAYOM
นายคงศักดิ์ มูลดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 8 ไพรพะยอม
กล้วยกว้าง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
pripayom.osea2.go.th
กล้วยกว้าง
045-969565
-
1 มิ.ย. 2482
24
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:06:12 น.
116
1033530629
33020125
530629
บ้านพอกหนองแข้
Poknongkae
นายชิด ประดาห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 5 พอก
กล้วยกว้าง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
poknongkae@hotmail.com
-
กล้วยกว้าง
045-660152
-
1 พฤษภาคม 2522
26
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
83
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:42 น.
117
1033530630
33020126
530630
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
haiyaihainoi
นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 6 ไฮใหญ่
กล้วยกว้าง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
haiyaihainoischool@gmail.com
http://haya.osea2.go.th
กล้วยกว้าง
-
15 พฤษภาคม 2483
30
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:24:47 น.
118
1033530632
33020127
530632
บ้านพะวร
paworn
นายวัฒนา โคตรเนตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
13
หมู่ 2 พะวร
จานแสนไชย
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
wathana1@gmail.com
www.paworn.ac.th
จานแสนไชย
045-615316,084-
045699239
26 เมษายน2479
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
296
11
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:28:57 น.
119
1033530628
33020128
530628
บ้านนานวนหนองแคน
Nanuannongkaen
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านนานวน และบ้านหนองแคน
หมู่ 1 นานวน
จานแสนไชย
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
nanuannongkaenschool@gmail.com
-
จานแสนไชย
081-0693678
-
2482
23
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
9
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:11:47 น.
120
1033530634
33020129
530634
บ้านพงสิม
pongsim
นายชูชาติ ชัยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 8 พงสิม
จานแสนไชย
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
www.pongsim.com
จานแสนไชย
-
29/11/2442
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
121
8
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:28:42 น.
121
1033530635
33020130
530635
บ้านจานแสนไชย
Jansaenchai
นายนราดร บุตรสันติ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 7 จานแสนไชย
จานแสนไชย
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
pattidapha_ming@hotmail.com
จานแสนไชย
0801542739
2477
28
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
117
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:24:12 น.
122
1033530617
33020131
530617
บ้านหนองอาคูณ
nongarekoon school
นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 5 หนองอาคูณ
ปราสาท
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
boonna_1@hotmail.com
Nongarekoon school
ปราสาท
0810728021
-
1 มิถุนายน 2513
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
75
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:14:47 น.
123
1033530612
33020133
530612
บ้านขะยุง
khayoong
นายเสรี อุตสาหะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่12
หมู่ 4 ขะยูง
ปราสาท
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
khayoong.school2018@gmail.com
0807977085
-
2482
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
8
31 มกราคม 2562 เวลา 10:08:17 น.
124
1033530613
33020134
530613
บ้านหว้า
BAN WAN
นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กพศ.12
หมู่ 14 ศาลา
ปราสาท
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
ปราสาท
0810696836
1 มิถุนายน 2583
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
8
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:00:22 น.
125
1033530614
33020135
530614
บ้านปะโด๊ะ
Padoe School
นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 12
หมู่ 8 ปะโด๊ะ
ปราสาท
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
Padoe112506school@gmail.com
ปราสาท
0821572269
-
9 พฤษภาคม 2506
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
58
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:54:50 น.
126
1033530615
33020136
530615
บ้านอีสร้อย
Esoy
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
12
หมู่ 7 อีสร้อย
ปราสาท
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
esoy2499@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_sch.php?School_ID=1033530615&page=kk_sch
ปราสาท
089-5179380
-
11/12/2499
16
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
152
12
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:28:50 น.
127
1033530636
33020137
530636
บ้านนาทุ่ง
nathung
นายสมหมาย บัวจูม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
13
หมู่ 7 นาทุ่ง
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
natung.ac.th@hotmail.com
www.nathung.ac.th
ผักไหม
081-0676126
1 มิถุนายน 2483
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
272
11
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:06:39 น.
128
1033530633
33020138
530633
บ้านตาทอง
Tathong School
นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 3 ดู่
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
tatongschool13@gmail.com
-
ผักไหม
0892285822
-
2483
30
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
222
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:01 น.
129
1033530637
33020139
530637
บ้านกระสังข์
krasung
นายบุญญรักษ์ ขาวแร่
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 6 กระสังข์
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
krasungschool@gmail.com
ผักไหม
045660136
-
1940
26
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
103
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:27 น.
130
1033530638
33020140
530638
บ้านกระเต็ล
kraten
นางธันยพร บุญเติม
อนุบาล-ประถมศึกษา
13
หมู่ 11 กระเต็ล
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33120
yoonthaworn.yt@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530638
ผักไหม
045969752
-
1 ตุลาคม 2500
35
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
119
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:29 น.
131
1033530620
33020141
530620
บ้านเมืองหลวง
Banmuangluang
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
12 (ปราสาทเมืองหลวงห้วยทับทัน)
หมู่ 2 เมืองหลวง
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
somsak20042505@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530620
อบต.เมืองหลวง
0933279462
22 กรกฎาคม 2465
15
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
9
09 มิถุนายน 2562 เวลา 18:53:13 น.
132
1033530621
33020142
530621
บ้านจังเอิน
BANJUNGERN SCHOOL
นายสุริยา ดวงตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
12 (ปราสาท เมืองหลวง ห้วยทับทัน)
หมู่ 5 จังเอิน
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
suriya_dir01@hotmail.com
เมืองหลวง
045-660121
-
2479
12
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 09:32:05 น.
133
1033530622
33020143
530622
บ้านหนองน้ำขุ่น
BANNONGNAMKHUN SCHOOL
นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 10 หนองน้ำขุ่น
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
nam-khun@hotmail.com
เมืองหลวง
045-641336
1 มิถุนายน 2483
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:38 น.
134
1033530623
33020144
530623
บ้านโทะ
Bantho
นายวัฒนะ ขันธเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 8 โทะ
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
Schoolbantho@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530623
เมืองหลวง
045-960598
2504
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
210
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:48 น.
135
1033530624
33020145
530624
บ้านหนองสะมอน
bannongsamon
นายสุเทพ ศรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 11 หนองสะมอน
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
-
ngsm.net/
เมืองหลวง
045-660122,089-
-
25 มิถุนายน 2512
19
7.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
17 มกราคม 2560 เวลา 22:10:30 น.
136
1033530631
33020146
530631
บ้านเมืองน้อย
banmuangnoi
นายประภาส สงค์พิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12
หมู่ 6 เมืองน้อย
เมืองหลวง
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
banmuangnoi@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1033530631
เมืองหลวง
045-969577
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2477
14
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
132
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:35 น.
137
1033530619
33020148
530619
บ้านสร้างเรือ
Bansangruea
นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 5 สร้างเรือ
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
krulukkana@gmail.com
?http;//www.sangruea.net
ห้วยทับทัน
085-4792438
พ.ศ.2479
12
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
8
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:49:45 น.
138
1033530618
33020149
530618
อนุบาลห้วยทับทัน
Anubanhuaithapthan
นางวรัชยา ประจำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
12
หมู่ 1 ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
Anubanhuai@hotmail.com
www.Anubanhuai.com
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
045-699049,089-
1 มิถุนายน 2483
17
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
409
19
13 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:29 น.
139
1033530788
33020150
530788
บ้านตาโกน
bantakon
นางสาววิชชุตา ไชยราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ 16
หมู่ 1 บ้านตาโกน
ตาโกน
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
sukanda900@gmail.com
www.takon.ac.th
ตาโกน
0942948109
-
2482
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
333
14
28 มิถุนายน 2560 เวลา 09:58:00 น.
140
1033530792
33020151
530792
บ้านหนองปลาคูณ
Bangnongpakoon
ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16
หมู่ 12 บ้านหนองปลาคูณ
ตาโกน
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
kotasinkotasin@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530792
ตาโกน
0868786706
-
27/06/2499
23.8
11.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
114
8
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:52:06 น.
141
1033530793
33020152
530793
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
banhongwari(nipattammaporn-upathoum)
นายธนสมพร มะโนรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองจันทร์
หมู่ 10 บ้านห่อง
ตาโกน
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
Banhong2499@hotmail.com
ตาโกน
045969372
ุ5 มิถุนายน 2499
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
75
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:05:58 น.
142
1033530794
33020153
530794
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
bantaechaba
นายประสิทธิ์ พวงอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพเมืองจันทร์ที่16
หมู่ 7 บ้านแต้
ตาโกน
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
taechaba05071@gmail.com
tchb.osea2.go.th
ตาโกน
045-641335-
045641335
27 มิถุนายน 2499
19
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
93
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:56 น.
143
1033530795
33020154
530795
บ้านเมืองจันทร์
muangchan
นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
16
หมู่ 2 บ้านเมืองจันทร์
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
muangchan2011@hotmail.com
much.osea2.go.th
เมืองจันทร์
045-660229,087-2423174
16/01/2466
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
166
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:10:08 น.
144
1033530796
33020155
530796
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
kebnga school
นายสุขชัย สายทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
16
หมู่ 15 บ้านกลาง
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
kebnga@hotmail.com
เมืองจันทร์
045-603069,081-
1 /01/2466
10
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:32 น.
145
1033530797
33020156
530797
บ้านหนองแคน
Nongkhan
นายบำรุง บัวไข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
16
หมู่ 12 บ้านหนองแคนใหญ่
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
เมืองจันทร์
045-660297
1มิถุนายน2483
18
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
162
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:27 น.
146
1033530798
33020157
530798
บ้านโคก
bankok
นายพิเชษ อินทฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
16 เมืองจันทร์
หมู่ 5 บ้านโคก
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
2559.cok@gmail.com
เมืองจันทร์
092-752-9747
19/05/2519
13
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:58 น.
147
1033530799
33020158
530799
บ้านทุ่ม
buntoom
นางสาววิภาดา บุญประสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 16
หมู่ 8 บ้านทุ่ม
เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
-
-
เมืองจันทร์
045-821008
-
28 กันยายน 2480
12
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:33 น.
148
1033530789
33020159
530789
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
Anubanmeungchan
นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครื่อข่ายที่ 16
หมู่ 1 บ้านปลาซิว
หนองใหญ่
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
หนองใหญ่
086-259-4100
2466
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
151
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:02 น.
149
1033530790
33020160
530790
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
bannongdumnongkhannoi
นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
16
หมู่ 4 บ้านหนองดุม
หนองใหญ่
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
???????????????????????
045-603071,081-
0000
9
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
41
8
05 มกราคม 2560 เวลา 12:55:31 น.
150
1033530791
33020161
530791
บ้านเขวา
Bankhwao
นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 16 อำเภอเมืองจันทร์
หมู่ 8 เขวา
หนองใหญ่
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530791
หนองใหญ่
045-640765,085-
2489
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41:41 น.
151
1033530852
33020162
530852
บ้านโดด
BAN DOD
นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 14 โพธิ์ศรีพัฒนา
หมู่ 12 หนองกาดำ
โดด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
sudarattummee2530@gmail.com
เทศบาลโดด
0883572565
-
01/06/2466
14
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:57 น.
152
1033530853
33020163
530853
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
anubanposrisuwan
นายบุญยัง บุรุษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่14
หมู่ 8 ปลาเดิด
โดด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
young@anubanposri.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530853
โดด
093-3474540
1 มิถุนายน 2483
24
.001
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
177
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:42 น.
153
1033530854
33020164
530854
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
Norngleknonnorngwa
นายสากล อ่อนทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
14
หมู่ 6 โนนหนองหว้า
โดด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
โดด
045-660145
7 กรกฎาคม 2479
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
9
16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:55:38 น.
154
1033530855
33020165
530855
บ้านหนองหว้า
BANNONGWA
นายเสถียร น้อยดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
14
หมู่ 7 หนองหว้า
โดด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530855&fbclid=IwAR0Lep_zRb6qaqFfwWJn4K9tKuJ8bLWsrFiLWRh-utmJhFyDOEHPf54XiIM
โดด
045660270
8 ตุลาคม 2480
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
108
8
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:04:08 น.
155
1033530856
33020166
530856
บ้านหนองหงอก
Bannongngok
นายสมหวัง หลักบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
14
หมู่ 4 หนองหงอก
โดด
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
-
-
โดด
0852533130
-
2483
18
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
127
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:23:55 น.
156
1033530857
33020167
530857
บ้านผือ
BanPHU
นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพธิ์ศรีฯ14
หมู่ 1 ผือ
ผือใหญ่
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
Phue.ac.th.
ผือใหญ่
045660302
2476
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
256
11
20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:05:17 น.
157
1033530858
33020168
530858
บ้านหนองแปน
Ban Nongpaen School
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล
หมู่ 3 หนองแปน
ผือใหญ่
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
ผือใหญ่
0610548872,0801579993
พ.ศ. 2483
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:31 น.
158
1033530862
33020169
530862
บ้านตลาดหนองเรือ
Bantaladnongrua
นายวิชาญ คำนึง
อนุบาล-ประถมศึกษา
15
หมู่ 9 ตลาด
เสียว
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
taladnongrua@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530862
เสียว
045-660144,081-
1 มิถุนายน 2483
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:53:47 น.
159
1033530859
33020170
530859
บ้านเสียว
Bansiew
นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพธิ์ศรีสุวรรณที่ 15
หมู่ 16 บ้านหนองขุนศรี
เสียว
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
somsri2522@hotmail.com
เสียว
098-0966960
-
2466
22
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
159
11
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:36:18 น.
160
1033530860
33020171
530860
หนองผือ
Nongphue
นายอุดร นางาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15
หมู่ 8 หนองผือ
เสียว
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
-
-
เสียว
-
-
8 กรกฎาคม 2479
23
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 21:18:51 น.
161
1033530861
33020172
530861
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
Samkhanongsamrong Nipattummaporn upathum school
นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
15
หมู่ 17 หนองสำโรงปัจจิม
เสียว
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
เสียว
0898485322
2 มิถุนายน 2482
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
107
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:58:05 น.
162
1033530864
33020173
530864
บ้านจาน
BANJAN SCOOL
นางอัญชลี พลบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
14
หมู่ 1 จาน
หนองม้า
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
null
null
หนองม้า
045660271
null
17 กันยายน 2477
18
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:31 น.
163
1033530865
33020174
530865
บ้านหนองม้า
Nongma school
นายชัยมงคล สิมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 15
หมู่ 2 หนองม้า
หนองม้า
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530865
หนองม้า
-
9 มีนาคม 2521
17
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
08 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:08:14 น.
164
1033530866
33020175
530866
บ้านโซงเลง
songleng
นางธีร์ธุตา บุญชู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
15
หมู่ 5 โซงเลง
หนองม้า
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
www.songleng.org
หนองม้า
045-604081,087-
2479
18
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
159
11
20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:43:28 น.
165
1033530863
33020176
530863
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
Ban e-say kururadwitthaya
นายเสน่ห์ ชนะงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านน้อยดงเมือง
อีเซ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
esayschool1@gmail.com
อีเซ
-
-
24 กันยายน 2480
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
133
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:36:08 น.
166
1033530867
33020177
530867
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
benjakamwittayaprachasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
15
หมู่ 8 ห่องเปือย
อีเซ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
33120
thbkws@ymail.com
www.bkws.osea2.go.th
อีเซ
0621621214
-
1 พฤษภาคม 2539
28
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
83
8
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:37:43 น.
167
1033530868
33020178
530868
อนุบาลศิลาลาด
Anubansilalad
นายมานิต ทองขอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 5 สงยาง
กุง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
anubansila@hotmail.com
asll.osea2.go.th
กุง
045-66055,081-9
2480
46
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
155
8
09 มกราคม 2561 เวลา 14:45:31 น.
168
1033530869
33020179
530869
บ้านแต้มะหลี่นาดี
Bantaemaleenadee
นายวันชัย ปักการะสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 7 มะหลี่
กุง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
mooknig191@gmail.com
-
กุง
045-668031
-
2514
58
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
164
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:31 น.
169
1033530871
33020180
530871
บ้านกุงขาม
Kungkam
นายสุรศักดิ์ ลือขจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 2 กุง
กุง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
KUGKUM173@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530871
กุง
0854934403
-
2482
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
78
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:45 น.
170
1033530874
33020181
530874
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
BANKERNG
นางบานชื่น อินอุเทน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาลาดที่ 17
หมู่ 6 บ้านเกิ้ง
กุง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
kerng89@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530874
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
0882493952
-
28 มิถุนายน 2499
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
9
08 มิถุนายน 2562 เวลา 16:07:38 น.
171
1033530872
33020182
530872
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
Muangkaosong
นายธวัชชัย โหง่นคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 17
หมู่ 4 บ้านเมืองเก่า
กุง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
Muangkaosong@gmail.com
muks.osea2.go.th
กุง
045969560
พ.ศ.2466
42
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
03 มกราคม 2561 เวลา 09:18:37 น.
172
1033530870
33020183
530870
บ้านโจดม่วง
Banjodmuang
นางพิณยา ทองขอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาที่ 17
หมู่ 4 โจดม่วง
โจดม่วง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
jotmuang@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530870
ศรีสะเกษ
045-821164
31 ธันวาคม 2481
44
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
157
11
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:25 น.
173
1033530873
33020184
530873
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
Dontubkwaikrangnoinonchart
นายบรรจบ บัวพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 2 บ้านดอนทัพควาย
โจดม่วง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
โจดม่วง
081-4708729
25 มิถุนายน 2519
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:31 น.
174
1033530875
33020185
530875
บ้านคลีกลิ้ง
bankleekling school
นายวิชัย โพธิ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 1 บ้านคลีกลิ้ง
คลีกลิ้ง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
คลีกกลิ้ง
045-668181
25/05/2466
53
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:46 น.
175
1033530876
33020186
530876
บ้านโพธิ์แคน
Banphokaen
นายธีระศักดิ์ พรมลาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 2 บ้านโพธิ์
คลีกลิ้ง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
phokaenschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530876
คลีกลิ้ง
0899463111
2466
55
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:23 น.
176
1033530877
33020187
530877
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
Jodnahomdua School
นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
17 ศิลาลาด
หมู่ 9 บ้านโจดนาห่อม
คลีกลิ้ง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
krujoddua@gmail.com
-
คลีกลิ้ง
045660167
-
พ.ศ.2512
48
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
109
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30:03 น.
177
1033530878
33020188
530878
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
Nonmaudaeibualon
นายสมพร พงษ์เพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 6 บ้านโนนเหมือดแอ่
คลีกลิ้ง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
http://nmbl.osea2.go.th/
คลีกกลิ้ง
0856354049
21 เมษายน 2506
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
27
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:28 น.
178
1033530880
33020190
530880
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
Bannongbuadong
นายสมศักดิ์ วนวาที
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
17
หมู่ 2 โนนสมบูรณ์
หนองบัวดง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530880
หนองบัวดง
045-818057,081-
-
5 มิถุนายน 2479
49
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
236
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:21 น.
179
1033530881
33020191
530881
บ้านหลักด่านหนองจอก
banlukdannongchok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาลาด
หมู่ 3 หลักด่าน
หนองบัวดง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
lukdan.nongchok@hotmail.com
หนองบัวดง
2482
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
16 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:04 น.
180
1033530882
33020192
530882
บ้านดงเค็งตู้
bandongkengtoo
นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 9 บ้านดงเค็ง
หนองบัวดง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
หนองบัวดง
045969562
2499
55
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:10 น.
181
1033530883
33020193
530883
บ้านทัพส่วยหนองพอก
bantupsuaynongpork
นางพัชรินทร์ ผาธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
17
หมู่ 5 ทัพส่วย
หนองบัวดง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
หนองบัวดง
2491
55
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:05:27 น.