ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1034710282
34050001
710282
บ้านกลาง
Banklang
นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกลาง
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
banklangschool2012@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710282
กลาง
082-125-2045
2464
15.7
9.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
476
21
01 กันยายน 2563 เวลา 15:37:28 น.
2
1034710283
34050002
710283
บ้านหมากมาย
Banmakmai
นางสาวอัมพร สายสมบัติ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 หมากมาย
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
markmaischool@hotmail.com
-
กลาง
-
-
20/11/2442
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
179
9
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:14:22 น.
3
1034710284
34050003
710284
บ้านเม็กใหญ่
banmakyai
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หลุบเลา
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
banmekyai.ac.th@gmail.com
www.banmekyai.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
045-370217
10 พฤศจิกายน 2477
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
368
16
19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:18:23 น.
4
1034710285
34050004
710285
ดำรงสินสงเคราะห์
Dumrongsinsongkroa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 คำสำราญ
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Dumrongsin_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
045-370101
-
1 พฤษภาคม 2523
20
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:57 น.
5
1034710287
34050005
710287
บ้านบัวเทียม
Buathaim
นายไพบูลย์ สุวรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบัวเทียม
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
กลาง
045-370294
2511
35
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
7
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:31 น.
6
1034710288
34050006
710288
บ้านโนนสวรรค์
nonsawan
นายเกรียงไกร กุลบุตร
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โนนสวรรค์
กลาง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
bnw_det@hotmail.com
www.bnsw.ac.th
กลาง
045-370181
-
1 พ.ค. 2511
32
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
9
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:47:39 น.
7
1034710290
34050007
710290
บ้านสุขสมบูรณ์
bansuksomboon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสุขสมบูรณ์
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
เทศบาลตำบลกุดประทาย
0621573175
19/052519
31
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
7
20 ธันวาคม 2561 เวลา 11:13:26 น.
8
1034710292
34050008
710292
บ้านนาทุ่ง
bannatung
นายดุสิต พรมดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านนาทุ่ง
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
กุดประทาย
28 พ.ค.2482
35
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:22:17 น.
9
1034710293
34050009
710293
บ้านอุดมสุข
Ban Udomsuk
นายวิเชียร ทองคำ
ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านอุดมสุข
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
udomsook2561@gmail.com
กุดประทาย
045-959977
1 เมษายน 2521
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
6
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:32 น.
10
1034710294
34050010
710294
บ้านดอนม่วย
donmui
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนม่วย
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
mTeppitak2538@gmail.com
กุดประทาย
045370556
19/11/0545
37.5
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
10
4
27 มิถุนายน 2563 เวลา 10:44:33 น.
11
1034710296
34050011
710296
บ้านกุดประทาย
bunkudpratray
นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านกุดประทาย
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
้http://data.bopp-obec.info/web/?School ID=1034710296
เทศบาลตำบลกุดประทาย
045-871227
21/04/2497
18
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
117
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:24:20 น.
12
1034710298
34050012
710298
บ้านโนนกอย
BANNONKOY
นายวิระ พิลาโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนกอย
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nonkoyschool34050012@gmail.com
เทศบาลตำบลกุดประทาย
092-5918459
18/6/2483
23
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:37 น.
13
1034710299
34050013
710299
บ้านโนนขาม
nonkham
นายนิวัฒ เมาะลาษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโนนขาม
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
1034710299@pracharath.ac.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710299
เทศบาลตำบลกุดประทาย
-
-
15 มิถุนายน พ.ศ.2483
25
18.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
296
10
01 ธันวาคม 2563 เวลา 13:09:53 น.
14
1034710300
34050014
710300
บ้านแสนสุข
Sansook
นายธงชัย กันตะพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 บ้านแสนสุข
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
กุดประทาย
045-370231
1/09/2500
26
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
263
13
23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:32 น.
15
1034710301
34050015
710301
บ้านหนองคู
Ban Nongku
นายธีวินท์ มณีภาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองคู
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
กุดประทาย
045-370234
-
26 ตุลาคม 2499
30
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
7
29 สิงหาคม 2563 เวลา 21:11:36 น.
16
1034710303
34050016
710303
บ้านนาอุดม
BANNAUDOM
นางนันทวัน งามแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนเค็ง
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
เทศบาลตำบลกุดประทาย
062-1735785
-
2500
32
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
8
26 มีนาคม 2562 เวลา 20:08:27 น.
17
1034710304
34050017
710304
บ้านคำนาแซง
BanKhamnasaeng
นายชัชวาล สมบูรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านคำนาแซง
กุดประทาย
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710304
กุดประทาย
045-959842
-
29/11/2442
16
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
100
11
03 สิงหาคม 2563 เวลา 15:06:30 น.
18
1034710316
34050018
710316
บ้านแก้ง
bankaeng
นายธวัชชัย พันธ์ดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแก้ง
แก้ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
bankaeng.school2018@gmail.com
-
แก้ง
0807361199
-
01/05/2466
40
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
351
16
07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04:59 น.
19
1034710317
34050019
710317
บ้านไฮตาก
Banhaitak
นางปิยะนุช ประมาโสธร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านไฮตาก
แก้ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710317
อบต. แก้ง
045-234087
9/6/2482
40
34.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
265
14
17 ธันวาคม 2562 เวลา 12:44:54 น.
20
1034710318
34050020
710318
บ้านประหูต
Prahoot
นายวิโรจน์ ใกล้ฝน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านประหูต
แก้ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
piya.09@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710318
แก้ง
0810727583
7 มิถุนายน 2508
32
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
8
28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:14:18 น.
21
1034710319
34050021
710319
บ้านห้วยสำราญ
banhuaysamran
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยสำราญ
แก้ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
huaysamranschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710319
แก้ง
045-370255
1/5/2517
36
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
58
8
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:01:53 น.
22
1034710321
34050022
710321
บ้านยาง
banyang
นายบัวจันทร์ พาอาจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านศรีไทยยาง
แก้ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
amson01.as@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710321
แก้ง
0819997374
-
2514
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
220
10
03 มกราคม 2562 เวลา 09:01:24 น.
23
1034710302
34050023
710302
บ้านนาประดู่
BAN NAPRADU
นายสุชาติ หวังดี
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาประดู่
คำครั่ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710302
อบต.คำครั่ง
0807228009
1 พฤษภาคม 2515
23
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
6
28 มิถุนายน 2563 เวลา 15:40:13 น.
24
1034710295
34050024
710295
บ้านนานวล
Bannanaun
นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนานวล
คำครั่ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nootchanart18phosuwan@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1034710295&page=info
คำครั่ง
0881311507
27 ตุลาคม 2499
19.5
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
138
10
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:38:46 น.
25
1034710291
34050025
710291
บ้านนาสมบูรณ์
bannasomboon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาสมบูรณ์
คำครั่ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
คำครั่ง
045-429328
-
พ.ศ.2512
23
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
7
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:34 น.
26
1034710289
34050026
710289
บ้านคำครั่ง
kumkrung
นายชาญชัย สีถากาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคำครั่ง
คำครั่ง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http:/members.thai.net/
คำครั่ง
045-370633
30/05/2483
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
11
04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:01:38 น.
27
1034710286
34050027
710286
บ้านป่าตาว
pataw
-
ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านคำตาว
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
patawschool@gmail.com
ตบหู
0979454392
3 พฤษภาคา 2551
32.5
25.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
35
6
18 ธันวาคม 2562 เวลา 10:50:32 น.
28
1034710325
34050028
710325
บ้านโนนแคน
nonkan
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ ดุจดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านโนนแคน
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
jum162@hotmail.com
ตบหู
045-595860
0
15/05/2466
26
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
173
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:27 น.
29
1034710326
34050029
710326
บ้านโนนกาเร็น
NONKAREN
นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านโนนกาเร็น
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
3ndf
-
ตบหู
-
2473
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
144
10
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:52 น.
30
1034710327
34050030
710327
บ้านโพธิ์ไทร
posai
นายอิทธิพล ศรไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโพธิ์ไทร
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
www.my.kid-d.com/phosai
ตบหู
045-370662
1 มิุถุนายน 2502
21
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
7
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:10:09 น.
31
1034710328
34050031
710328
บ้านคำสำราญ
Bankamsamran
นายสุริยง คำลาจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคำสำราญ
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710328
อบต.ตบหู
081-7905013
-
12 พ.ค. 2501
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
100
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:45 น.
32
1034710329
34050032
710329
บ้านโนนแก้ง
Banknongang
นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนแก้ง
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710329
อบต.ตบหู
045-959859
-
2489
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:44 น.
33
1034710330
34050033
710330
บ้านสองคอน
bansongkorn
นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสองคอน
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ตบหู
045-370568
01/05/2512
35
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:07 น.
34
1034710331
34050034
710331
บ้านโพนดวน
Phonduan
นายสมพงษ์ ดวงบุบผา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโพนดวน
ตบหู
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
ตบหู
045-370211
-
09/08/2500
41
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
266
17
08 สิงหาคม 2563 เวลา 21:48:29 น.
35
1034710266
34050035
710266
บ้านท่าโพธิ์ศรี
bantaphosi
นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่าโพธิ์ศรี
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ctasombool@gmail.com
ท่าโพธิ์ศรี
045-370631
16/05/2464
15
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
231
13
05 สิงหาคม 2563 เวลา 04:33:04 น.
36
1034710267
34050036
710267
บ้านวารีอุดม
WAREEUDOM
-
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวารีอุดม
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
www.facebook.com/KruAyeJasmine/?modal=admin_todo_tour
ท่าโพธิ์ศรี
098-1836071
29/11/2500
17
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:11:36 น.
37
1034710268
34050037
710268
บ้านโพธิ์สง่า
Phosanga
นายลือชา ศรีบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโพธิ์สง่า
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
ท่าโพธิ์ศรี
045-370630
ปี พ.ศ.2519
16
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
174
8
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:20:58 น.
38
1034710269
34050038
710269
บ้านโนนหลี่
Noonlee
นายพลกฤต พิศวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนหลี่
ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ท่าโพธิ์ศรี
0808147793
-
8 มิ.ย.2514
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
8
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:59 น.
39
1034710270
34050039
710270
บ้านม่วงนาดี
ฺBanmuangnadee
นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ม่วง
สมสะอาด
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
banmuangnadee@hotmail.com
www.banmuangnadee.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
064-2355654
-
2470
22
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
515
22
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:36:16 น.
40
1034710332
34050040
710332
บ้านทุ่งเทิง
Banthungthoeng
นายศิริเดช ปะมะโข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งเทิง
ทุ่งเทิง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
s.banthungthoeng@gmail.com
gg.gg/lpffm
ทุ่งเทิง
-
-
2501
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
186
11
21 สิงหาคม 2563 เวลา 13:44:05 น.
41
1034710335
34050041
710335
บ้านสว่างโนนทอง
Bansawangnonthong
นายประสงค์ วิวาสุขุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโนนทอง
ทุ่งเทิง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
banst_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710335
อบต.ทุ่งเทิง
0819777565
-
20/10/2499
33.5
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
181
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:18:43 น.
42
1034710333
34050042
710333
บ้านโนน
BanNoon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองยาว
ทุ่งเทิง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ทุ่งเทิง
045-370294,0829418556
2482
27
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
9
29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:31:44 น.
43
1034710334
34050043
710334
บ้านบัวเจริญ
buacharoen
นายประกาสิทธิ์ ศรีลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบัวเจริญ
ทุ่งเทิง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
buajaschool@gmail.com
ทุ่งเทิง
0924285552
29/05/2498
38
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:44 น.
44
1034710265
34050044
710265
บ้านหม้อทอง
BAN MO THONG
นายมนูญ ผิวนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หม้อทอง
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710265
อบต.นากระแซง
045-959878
-
2498
24.5
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:49 น.
45
1034710261
34050045
710261
บ้านเตย
TOEY
นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเตย
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
31460
นากระแซง
045-370143
10/04/2483
30
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
221
14
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:44:46 น.
46
1034710262
34050046
710262
บ้านดอนกลาง
bandonklang
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านดอนกลาง
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
อบต.นากระแซง
0930809986
2508
26.8
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
8
21 สิงหาคม 2563 เวลา 08:54:21 น.
47
1034710263
34050047
710263
บ้านหนองไฮ
BANNONGHAI
นายศรีประเสริฐ นามเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองไฮ
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
อบต.นากระแซง
085-3157790
-
2515
28.5
26.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
7
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:57 น.
48
1034710264
34050048
710264
บ้านหนองแต้
BAN NONGTAE
นายสังวร วงศ์สุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองแต้
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
g_payungsuk@obec.go.th
http://Ubon:obec.go.th/
นากระแซง
045-370238
-
26 กรกฎาคม 2500
24
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
118
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:26 น.
49
1034710252
34050049
710252
บ้านนากระแซง
nakrasang school
นายรัฐพล สาธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นากระแซง
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
bannakrasang_28@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710252
นากระแซง
045-370644
11 พ.ย.2498
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
265
12
11 สิงหาคม 2563 เวลา 19:15:41 น.
50
1034710253
34050050
710253
พิชัยศึกษา
Pichaisuksa
นางอุไร ศรไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไทยวัฒนา
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
http://school.obec.go.t
อบต.นากระแซง
0811854123
01/05/2517
17.3
15.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 17:25:52 น.
51
1034710259
34050051
710259
บ้านโนนสวาง
BAN NONSAWANG
นางสาวสุวิมล หมายมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนสวาง
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
นากระแซง
045-959874
-
2506
24.5
22.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
9
29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:55:43 น.
52
1034710260
34050052
710260
บ้านหนองเงินฮ้อย
Bannong-ngoenhoy
นางศศิรักษ์ ศรีโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองเงินฮ้อย
นากระแซง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
banhoisch@yahoo.com
http://Ubon.obec.go.th/
นากระแซง
045-370235
-
30/10/2499
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
198
11
01 มิถุนายน 2560 เวลา 11:30:29 น.
53
1034710257
34050053
710257
บ้านห่องเตย
Ban Hong Toey
นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห่องเตย
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710257
อบต.นาเจริญ
0823161591
01/06/2518
15
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
49
9
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:22:10 น.
54
1034710258
34050054
710258
บ้านห่องคำ
Hongkum School
นายวิญญู เชื้อดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห่องคำ
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
นาเจริญ
-
11ก.ค.2494
20
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:27 น.
55
1034710254
34050055
710254
บ้านโชคชัย
Banchokchai
นายคฤหัส บุญเย็น
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโชคชัย
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
นาเจริญ
045-959880
15 พฤษภาคม 2519
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
6
19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:47 น.
56
1034710255
34050056
710255
บ้านหนองบัวแดง
Ban Nongbaewdang
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองบัวแดง
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Nongbuadaeng34160@gmail.com
นาเจริญ
0831012287
01/06/2516
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
6
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:31 น.
57
1034710256
34050057
710256
บ้านโนนจิก
Bannonjik
นายฤทธี ตรีแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนจิก
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nonjikschool@yahoo.com
-
นาเจริญ
0819555169
-
1 พ.ค. 2509
15
21.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
110
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:58 น.
58
1034710251
34050058
710251
บ้านนาเจริญ
BANNACHAROEN
นายวรชาติ คงประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาเจริญ
นาเจริญ
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
School_Dr@hotmail.com
อบต.นาเจริญ
045-959239
12 พฤศจิกายน 2498
14
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
369
16
27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:35:18 น.
59
1034710245
34050059
710245
บ้านกระเบื้อง
kabuang
นายสงกรานต์ ธานี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกระเบื้อง
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
kbschool26@gmail.com
www.kabuangschool.com
นาส่วง
045-370103
-
16/04/2513
10
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:13:32 น.
60
1034710246
34050060
710246
บ้านม่วงโนนกระแต
Banmuangnonkratae
นายสฤษดิ์ สลับศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โนนกระแต
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
เว็บไซค์โรงเรียน(Host สพฐ.)
นาส่วง
045-370216
23 สิงหาคม 2494
5
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:28 น.
61
1034710247
34050061
710247
บ้านนาห้วยแคน
nahuycan
นายเมืองทอง สุพะนานัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาห้วยแคน
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Nahuycanschool@gmail.com
นาส่วง
086-8701071
-
1พ.ค.2511
10
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
120
8
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:06:19 น.
62
1034710242
34050062
710242
บ้านนาส่วง
bannasang
นายวิทยา แสงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านกุดยาง
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
wit.saeng2514@gmail.com
-
นาส่วง
0892821858
-
2458
15
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
175
9
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:03 น.
63
1034710243
34050063
710243
บ้านเสาเล้า
Bansaolao
นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเสาเล้า
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
นาส่วง
09955622331
-
17 พฤษภาคม 2492
20
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
188
9
27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:22:01 น.
64
1034710244
34050064
710244
บ้านหนองบัว
Nongbuaschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองบัว
นาส่วง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
bannongbua55.school@gmail.com
เขตตำบลนาส่วง
045-370722
07/05/2519
18.5
22.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:08:53 น.
65
1034710322
34050065
710322
บ้านโนนสมบูรณ์
Nonsomboon
นายประเทือง ขันอาสา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 โนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nsbschool.ubon5@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710322
โนนสมบูรณ์
045-370642
06/06/2482
23
17.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
194
11
15 สิงหาคม 2563 เวลา 21:24:38 น.
66
1034710323
34050066
710323
บ้านสวนสวรรค์
BANSUANSAWAN
นายสฤษดิ์ สิงห์คง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์
โนนสมบูรณ์
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710323
อบต.โนนสมบูรณ์
0862613719
17/04/2513
27.4
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
7
22 ธันวาคม 2561 เวลา 11:10:29 น.
67
1034710324
34050067
710324
อุดมสามัคคี
udomsamakkee
นายคณิต เชื้อประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาอุดม
โนนสมบูรณ์
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
udoms.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710324
โนนสมบูรณ์
0945596594
01/05/2517
31
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
92
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:21:28 น.
68
1034710320
34050068
710320
บ้านนาแก
ฺBanknakae
นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาแก
โนนสมบูรณ์
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
boss.phaiboon@gmail.com
-
โนนสมบูรณ์
-
24/06/2485
27
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
93
8
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:22:20 น.
69
1034710275
34050069
710275
บ้านบัวงาม
banbuangam
ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บัวงาม
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710275
เทศบาลตำบลบัวงาม
089-718-6252
11 /06/2507
30
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
494
22
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:36 น.
70
1034710276
34050070
710276
บ้านหนองสนม
Bannongsanom
นายบุญศร จูมลี
ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองสนม
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ิboonsorn.chumlee@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710276
เทศบาลตำบลบัวงาม
0821955149
-
3 พฤษภาคม 2482
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
284
13
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:25:48 น.
71
1034710281
34050071
710281
บ้านโนนแฝก
Nonfag
นายสิริชัย ศรีลาเคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนแฝก
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Nonfag_school@yahoo.co.th
อบต.บัวงาม
045-959055
11 สิงหาคม 2500
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
7
30 กันยายน 2563 เวลา 09:55:01 น.
72
1034710277
34050072
710277
ประชานุเคราะห์ศึกษา
prachanukrowsuksa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนชีนอก
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
บัวงาม
045-370661
-
-
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:08 น.
73
1034710278
34050073
710278
บ้านนาเลิง
Ban-NaLoeng
นายอาศิระ บรรเทิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาเลิง
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
bannaloengschool.com/
อบต.บัวงาม
0987756672
-
20 เม.ย. 2513
27
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
46
8
30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:38:16 น.
74
1034710279
34050074
710279
บ้านบัวทอง
Banbuathong
นายวิทยาชัย สายกันดก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบัวทอง
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
บัวงาม
0868689137
7 ส.ค.2500
29.5
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:41 น.
75
1034710280
34050075
710280
บ้านราษฎร์สามัคคี
Banratsamakkee
นางสุมาลี ละม่อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ราษฏร์สามัคคี
บัวงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
www.ratsamakkee school
อบต.บัวงาม
084-8303820
18 พฤษภาคม 2549
34
27.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
28 มิถุนายน 2563 เวลา 12:13:51 น.
76
1034710248
34050076
710248
บ้านโนนค้อ
Bannoonkhor
นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคำกลาง
ป่าโมง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
ป่าโมง
0819551463
-
18/05/2491
18
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
289
11
21 ตุลาคม 2563 เวลา 20:21:28 น.
77
1034710249
34050077
710249
บ้านป่าหวาย
Pawai
นายเอกภพ เปรยรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านป่าหวาย
ป่าโมง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
0
ป่าโมง
0
0
1 พฤษภาคม 2514
12
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
9
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:09:38 น.
78
1034710250
34050078
710250
บ้านป่าโมง
Banpamong
นายไตรวุฒิ พลรักษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ป่าโมงใหญ่
ป่าโมง
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
pamong_school@hotmail.com
-
อบต.ป่าโมง
0807361199
-
18/06/2492
4.5
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
196
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:09:19 น.
79
1034710311
34050079
710311
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
NIKOMSRANGTONAENGLOMDOMYAI
นายปานจิต ลัทธิวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านอุดมพัฒนา
โพนงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
nikom_domyai@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?school ID =1034710311
เทศบาลตำบลโพนงาม
045-362271
17/04/2517
10
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:08 น.
80
1034710312
34050080
710312
ชุมชนบ้านหนองยาว
chumchonbannongyao
นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านหนองยาว
โพนงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
school.cny@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710312
เทศบาลตำบลโพนงาม
045-872162
045872162
11 พฤศจิกายน 2489
13.5
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
654
25
19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:26:53 น.
81
1034710297
34050081
710297
บ้านโนนสว่าง
Bannonsavang
นายณรงค์ ศรีสุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง
โพนงาม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
โพนงาม
-
-
2500
13
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:06:56 น.
82
1034710305
34050082
710305
บ้านหนองแสง
banhongsang
นางจิรัญญา จันทนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองแสง
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
hongsang2456@hotmail.com
www.bannongsang.com
เมืองเดช
045-361382
08/09/2456
5
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
83
1,848
53
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:51:27 น.
83
1034710306
34050083
710306
เมืองเดช
muangdet
นายชุมพล คำวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านแดนเกษม
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
muangdetschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710306
เดชอุดม
045900731-2
17 พ.ค. 2499
6
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
187
14
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:08 น.
84
1034710307
34050084
710307
เวตวันวิทยา
wettawanwittaya
นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ป่าก่อ
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
www.wettawan.com
เทศบาลเมืองเดชอุดม
045-361316
045-361316
1 พ.ค. 2502
8
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
433
17
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:55 น.
85
1034710308
34050085
710308
อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
Anubannaksamuddetudom
นายทันใจ สายแวว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตลาด
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710308
เทศบาลเมืองเดช
045-361233
045-361233
01/05/2502
5
1.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
981
30
12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:50:33 น.
86
1034710309
34050086
710309
บ้านแขมเจริญ
Bankhaemcharoen
นายคงเดช สมดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านแขม
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
kjrschool@gmail.com
http://gg.gg/kjrschool
เมืองเดช
045361793
045361793
17/06/2481
10
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
367
20
15 สิงหาคม 2563 เวลา 08:22:22 น.
87
1034710310
34050087
710310
ประชาสามัคคี
PRACHASAMAKKEE
นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 34 ห้วยคุ้ม
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
Pracasanakkee@gmail.com
โรงเรียนประชาสามัคคี.tht.in
เมืองเดช
0801347168
-
18 พฤศจิกายน 2518
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
120
11
21 ธันวาคม 2562 เวลา 19:42:40 น.
88
1034710315
34050088
710315
บ้านสมสะอาด
Somsa-aat
นายวสันต์ ธุรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 27 บ้านสมสะอาด
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
เมืองเดช
045959064
23/06/2481
12
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
224
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:59:47 น.
89
1034710313
34050089
710313
ดำรงสินอุทิศ
damrongsinutid
นายจารึก โสมรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านชัยอุดม
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
dumrongsinutid@gmail.com
www.drsu.ac.th
เทศบาลเมืองเดชอุดม
045-361840
045-361840
2518
ุ6
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
312
14
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:25 น.
90
1034710314
34050090
710314
บ้านหนองสำราญ
Bannongsomran
นายจำเริญ ถิ่นขาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ
เมืองเดช
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
เมืองเดช
084-6077440
1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
20
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:19 น.
91
1034710273
34050091
710273
สมสะอาดสวนฝ้าย
Somsa-ard Suanfai School
นายณรงค์ พรมโลกา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สมสะอาด
สมสะอาด
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
suanfai.school@gmail.com
-
สมสะอาด
045-370272
25/02/2498
23.2
17.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
374
22
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:25 น.
92
1034710274
34050092
710274
บ้านหนองบัวหลวง
BANNONGBUALHUANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองบัวหลวง
สมสะอาด
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
สมสะอาด
045-370242
-
2515
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
19
7
21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:41 น.
93
1034710271
34050093
710271
บ้านโนนสนาม
NOOSANAM
นายทองพูล วงศ์สุธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนสนาม
สมสะอาด
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
สมสะอาด
045-370287
-
7/11/2514
16
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:33 น.
94
1034710272
34050094
710272
บ้านท่าหลวงนาคำ
Banthaluangnakum
ส.ต.ต.สมพงษ์ แก้วมณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ราษฎร์สำราญ
สมสะอาด
เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160
thaluangnakum@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710272
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
045-370147
1 มิ.ย. 2482
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
294
11
25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:56:31 น.
95
1034710451
34050095
710451
นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
Nachaluai (Ko Ro Po Klang Uppatham) School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ห้วยซันใต้
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
nachaluai@gmail.com
gg.gg/NLP2563
เทศบาลตำบลนาจะหลวย
0817906349
01/01/2516
58.5
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
820
24
18 สิงหาคม 2563 เวลา 00:34:27 น.
96
1034710452
34050096
710452
บ้านแก้งขี้เหล็ก
bankaengkeelek
นายณัฐชัย บุญต่อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแก้งขี้เหล็ก
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
เทศบาลตำบลภูจองนายอย
045-370109
20 สิงหาคม 2514
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:16 น.
97
1034710454
34050097
710454
บ้านโคกใหญ่
ฺBankhokyai
นายสุระพงษ์ นามจำปา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
worko@thaimail.com
นาจะหลวย
045-379278
-
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
346
11
21 ธันวาคม 2561 เวลา 11:31:00 น.
98
1034710456
34050098
710456
ผอบ ณ นคร 2
paop na nakorn 2
นายพิสาร แตงอยู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาจะหลวย
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
นาจะหลวย
045-379041
01/06/2512
50
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
116
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:29 น.
99
1034710457
34050099
710457
สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
somdetpraratchachonni school
นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านแก่งเรืองพัฒนา
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
somdetschool2559@gmail.com
เทศบาลตำบลภูจองนายอย
045-370271
045370271
6 ต.ค. 2510
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
352
11
18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:59 น.
100
1034710460
34050100
710460
บ้านดงขวางคำโทน
BANDONGKUANGKHAMTONE
นายนิคม นามวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำโทน
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
dongkwangkamtone@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1034710460&Area_CODE=3405
นาจะหลวย
045370135
-
1 เมษายน พ.ศ.2517
67.6
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
163
8
06 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:27 น.
101
1034710462
34050101
710462
บ้านท่าก่อ
takor school
นายสุวรรณ พลสมัคร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านหนองมันปลา
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
takorschool@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710462
นาจะหลวย
045-370145
1 พฤษภาคม 2509
60
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
274
15
06 ธันวาคม 2562 เวลา 13:10:37 น.
102
1034710464
34050102
710464
บ้านป่าพอก
Papok School
นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่าม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านป่าพอก
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
papok-school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710464
อบต.โนนสมบูรณ์
0624316472
-
7 มีนาคม 2520
35
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
9
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:01:44 น.
103
1034710473
34050103
710473
บ้านกวางดีด
bankwangdeed
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านกวางดีด
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
kwangdeed-school@hotmail.com
www.kwangdeed.net
อบต.โนนสมบูรณ์
0817251985
-
8 พฤษภาคม 2521
35
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:59:32 น.
104
1034710474
34050104
710474
บ้านโคกเทียม
Bankokthiam
นายเสมา ศรีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโคกเทียม
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
ktschool111@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710474
อบต.โนนสมบูรณ์
045950503
-
12 สิงหาคม 2500
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
174
12
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:55:02 น.
105
1034710476
34050105
710476
บ้านโนนคูณแสนสุข
Bannonkoonsansook School
นายปัญญา ชินโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แสนสุข
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
โนนสมบูรณ์
2510
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
7
25 ธันวาคม 2562 เวลา 13:37:44 น.
106
1034710477
34050106
710477
บ้านโนนบก
Bannonbok
นางประภาพร อุณาภาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนบก
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
โนนสมบูรณ์
0821268095
2510
38.5
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
7
09 มิถุนายน 2562 เวลา 17:05:01 น.
107
1034710478
34050107
710478
บ้านป่าก้าว
banpakow
สิบเอกสุภาพ อุณาภาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ป่าก้าว
โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
janti78@hotmail.com
อบต.โนนสมบูรณ์
045-370200
29/11/2500
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
199
11
22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:07 น.
108
1034710475
34050108
710475
บ้านตบหู
Bantobhu
นายสาคร รุจิวิทยานนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตบหู
โนนสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
tobhu5@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710475
อบต.โนนสวรรค์
0819665245
-
12 เม.ย. 2504
40
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
331
15
07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:31 น.
109
1034710470
34050109
710470
บ้านโนนว่าน
Bannonwan
นายวงศ์ชัย บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนว่าน
โนนสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
อบต.โนนสวรรค์
086-4602253
16/04/13
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
104
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:56 น.
110
1034710468
34050110
710468
บ้านคำอุดม
BANKOMUDOM
นายมงคล แสงชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคำอุดม
โนนสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
Komudom_Sch@Live.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
045-959153
-
01/03/2513
51.5
27.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
236
13
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:14 น.
111
1034710461
34050111
710461
บ้านดอนยาว
bandonyaw
นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านดอนยาว
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
www.donyaw.co.th
บ้านตูม
0811850311
12 กุมภาพันธ์ 2519
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
104
8
28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:38 น.
112
1034710459
34050112
710459
บ้านคำบอน
kambon
นางทองปาน สารวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านคำบอน
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
kambonschool66@gmail.com
อบต.บ้านตูม
045-370124
2509
53
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
193
11
02 ตุลาคม 2563 เวลา 09:07:14 น.
113
1034710458
34050113
710458
ชุมชนบ้านโนนแดง
Chomhonbannondang
นายบัญชา รุกขะวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โนนแดง
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
nondeang@chaiyo.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710458
บ้านตูม
045-860013
045-860013
12/11/2477
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
446
20
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:47 น.
114
1034710455
34050114
710455
บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
THUNGNGEONNOONCHAROEW
นายชัยณรงค์ มีสติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ทุ่งเงิน
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
tnschool58@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710455
บ้านตูม
045-959157
-
1/5/2509
70
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
233
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:56 น.
115
1034710453
34050115
710453
บ้านโคกน้อย
khoknoy
นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านโคกน้อย
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
khoknoy_school@hotmail.com
บ้านตูม
045-370564
045-370564
1พฤษภาคม2509
60
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
347
17
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:13 น.
116
1034710469
34050116
710469
บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
Bantoomrajburana
นายวินิจ บุญลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ใหม่บูรพา
บ้านตูม
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
-
-
อบต.บ้านตูม
0872550149
-
11 กรกฎาคม 2483
58.5
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:20:13 น.
117
1034710471
34050117
710471
บ้านม่วง
Banmuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านม่วง
พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
banmuang02@hotmail.com
-
พรสวรรค์
0898491366
-
09/09/2509
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
24 ธันวาคม 2561 เวลา 09:39:48 น.
118
1034710472
34050118
710472
บ้านฝั่งเพ
fangphe
นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านฝั่งเพ
พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
-
-
พรสวรรค์
045-370209
-
21 มีนาคม 2481
40
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
206
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30:32 น.
119
1034710467
34050119
710467
บ้านคุ้มแสนชะนี
KUMSANSHANI
นายสุเนียร กาบบัวศรี
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคุ้ม
พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
พรสวรรค์
045-370128
16 สิงหาคม 2550
65
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
78
6
28 มีนาคม 2562 เวลา 07:32:07 น.
120
1034710465
34050120
710465
บ้านบุ่งคำ
banbungkham
นายอนุชา พุ่มพฤกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบุ่งคำ
พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
-
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710465
โนนพรสวรรค์
045-299060
-
1พฤษภาคม 2483
70
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
148
11
02 กันยายน 2563 เวลา 15:06:53 น.
121
1034710466
34050121
710466
บ้านแก้งขอ
Bankangkho
นายโกเมน จันทะสิงห์
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแก้งขอ
พรสวรรค์
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
พรสวรรค์
0950619914
01/04/2520
53
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
6
28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:12:59 น.
122
1034710463
34050122
710463
บ้านทุ่งเพียง
banthungpiang
นายอารันทร์ บำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านนาคำ
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
maketmurai3000@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710463
โสกแสง
0801690303
-
1 พ.ย.2511
76
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
228
12
10 สิงหาคม 2563 เวลา 19:44:14 น.
123
1034710479
34050123
710479
บ้านโสกแสง
SOKESANG SCHOOL
นายประวิทย์ สุวรรณราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโสกแสง
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
sokesang@gmail.com
โสกแสง
045-950383
01 พ.ค. 2509
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
185
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:33 น.
124
1034710480
34050124
710480
บ้านคำม่วง
bantkummumg
นางนพดา ศรีคะเณย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคำม่วง
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
-
-
อบต.โสกแสง
045-331034
-
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
49.5
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:23 น.
125
1034710481
34050125
710481
บ้านดอนชัยชนะ
bandonchaichana
นายสุริยัน ทุ่มแห่ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนชัยชนะ
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
donchaichana@hotmail.com
โสกแสง
083-7371617
15/04/2513
45
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
28 มิถุนายน 2563 เวลา 11:14:48 น.
126
1034710482
34050126
710482
บ้านทับไฮ
BANTUPHAI SCHOOL
นายศุภชัย ศรีคะเณย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทับไฮ
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
tuphaischool@gmail.com
www.facebook.com/TubhaiSchool/
อบต.โสกแสง
045-331064/0998842920
01/05/2512
65
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
12 สิงหาคม 2562 เวลา 16:52:00 น.
127
1034710483
34050127
710483
บ้านโนนสว่าง
bannonsawang
นายเกษม ศิริโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนสว่าง
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
nonsawangnaja@gmail.com
อบต.โสกแสง
088-5832212
27/07/2519
39
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
06 สิงหาคม 2563 เวลา 11:05:32 น.
128
1034710484
34050128
710484
บ้านป่าไร่
Banparai
นางบุณฑริกา ขวัญยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ป่าไร่
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
-
-
โสกแสง
045959163
-
1 พ.ค. พ.ศ. 2515
43.5
23.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:46 น.
129
1034710485
34050129
710485
บ้านโพนแอวขัน
BanPonelkhun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โพนแอวขัน
โสกแสง
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
34280
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710485
องค์การบริหารส่วนตำบล
0934097299
01/05/2518
42
30.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
7
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:04 น.
130
1034710488
34050130
710488
โนนสูงโนนโฮมวิทยา
Nonsungnonhom
นายธงชัย อัจฉฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนสูง
เก่าขาม
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
nonsungnonhom@gmail.com
อบต.เก่าขาม
045-370189
02/05/2509
53.5
20.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
150
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:38 น.
131
1034710489
34050131
710489
บ้านคำกลาง
Bankumklang
นายธงกร ประทาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำกลาง
เก่าขาม
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
เก่าขาม
0862579718
-
1 พฤษภาคม 2519
51
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
28 มิถุนายน 2563 เวลา 13:27:32 น.
132
1034710490
34050132
710490
บ้านเก่าขาม
kaokham school
นายอรุณ บุญวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เก่าขาม
เก่าขาม
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
เก่าขาม
0899174343
-
11 สิงหาคม 2500
45
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
262
19
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:35 น.
133
1034710492
34050133
710492
บ้านหนองทัพ
ฺBANNONGTAP
นายวิฑูรย์ ลาสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองทัพ
เก่าขาม
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
อบต.เก่าขาม
045959250
08/06/2508
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
143
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:21 น.
134
1034710517
34050134
710517
บ้านโซง
bansong
นายนิรันดร์ ยานิพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โซง
โซง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
poomarinlove@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710517
เทศบาลตำบลโซง
0943102778
9 เมษายน 2453
52
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
455
20
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:18 น.
135
1034710518
34050135
710518
บ้านดวน
banduan
นางอรจิตต์ สุพรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดวน
โซง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
banduan.school@hotmail.com
โซง
0828700445
-
1/05/2510
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
100
7
24 ธันวาคม 2561 เวลา 00:29:41 น.
136
1034710519
34050136
710519
บ้านค้อ
BANKHO
นายสา สีลากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ค้อ
โซง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
bankho.school@gmailc.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710519
เทศบาลตำบลโซง
0818772178
09/05/2505
48
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
187
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:35 น.
137
1034710520
34050137
710520
บ้านตาโม
Bantamo
นายอมรพันธ์ บุญฉิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตาโม
โซง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710520
เทศบาลตำบลโซง
0987487499
1 พ.ค.2520
65
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
157
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:51 น.
138
1034710521
34050138
710521
บ้านหนองเทา
Bannongtao
นายไสว บุตวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองเทา
โซง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
null
null
อบต.เทศบาลตำบลโซง เทศบาลเมืองอุบล
0825395824
null
พ.ศ.2516
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
104
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:55 น.
139
1034710494
34050139
710494
บ้านหนองขอน
NONGKHON
นางสาวกัลยา สอนคำเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองขอน
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
http://turakan5.blogspot.com/
อบต.โดมประดิษฐ์
0942912629
20/03/2503
70
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:15 น.
140
1034710495
34050140
710495
บ้านแข้ด่อน
Ban Khaedon School
นางภัทราวรรณ พวงบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แข้ด่อน
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
suwinya_amnok@hotmail.c
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710495
อบต.โดมประดิษฐ์
045-370117
1มีนาคม 2466
80
24.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
122
122
30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30:49 น.
141
1034710496
34050141
710496
ตชด.บ้านค้อ
Bankho
นายคณากร พูลเพิ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ค้อ
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
ัyink_pookpik@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1034710496
อบต.โดมประดิษฐ์
0821597835
-
07/05/2513
79
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
133
8
26 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00:18 น.
142
1034710497
34050142
710497
บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
Bannonsung
นายถาวร วรพิมพ์รัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โนนสูง
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
Nonsungdom@Hotmail.com
-
โดมประดิษฐ์
045-370188
-
16 กันยายน 2482
72
25.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
257
10
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:35 น.
143
1034710498
34050143
710498
บ้านกุดเชียงมุน
Ban Kood Chiang Moon
พันจ่าอากาศเอกวีรพงษ์ ศรีวรรณะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กุดเชียงมุน
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
ladawan333@gmail.com
school.cres.in.th/kudchiang
อบต.โดมประดิษฐ์
0898483083
-
11 สิงหาคม 2500
80
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
227
11
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:47:40 น.
144
1034710499
34050144
710499
บ้านจันลา
CHANLA
นายสมศักดิ์ ธรรมวงษ์ศา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 จันลา
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
banjanlaschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710499
โดมประดิษฐ์
0873581606
-
10 สิงหาคม 2500
81
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
169
11
07 สิงหาคม 2563 เวลา 09:38:22 น.
145
1034710500
34050145
710500
บ้านแปดอุ้ม
padum
นายไพรัช บุญล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แปดอุ้ม
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
อบต.โดมประดิษฐ์
045-370206
-
2501
80
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
173
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:29 น.
146
1034710505
34050146
710505
บ้านตายอย
Tayoy
นายสุนทร วิเศษดอนหวาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตายอย
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
อบต.โดมประดิษฐ์
0862599329
-
6 มิถุนายน 2501
85
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
195
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:59 น.
147
1034710506
34050147
710506
บ้านโพนทอง
banpontong
นายรชต บุปผาวัลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โพนทอง
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-pontong_1_@hotmail.com
-
อบต.โดมประดิษฐ์
061-9293914
01/05/2516
62
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 16:48:17 น.
148
1034710515
34050148
710515
หนองโพดวิทยา
Nongpodwittaya
นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองโพด
โดมประดิษฐ์
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
www.npwittaya.com
อบต.โดมประดิษฐ์
0934976144
045252803
29/11/2477
74
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
273
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:07 น.
149
1034710509
34050149
710509
บ้านแก้งโตน
Bankangtone school
นางรวิษฎา พูลเพิ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แก้งโตน
บุเปือย
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710509
อบต.บุเปือย
0811596514
08/06/2508
ุ60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
167
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:46:09 น.
150
1034710510
34050150
710510
บุเปือยวิทยาคาร
Bupuai Wittayakarn
นายสุพล ทิพย์สุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บุเปือย
บุเปือย
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
kaewladda@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย
045-333069
045333069
29/05/2467
50
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
44
726
27
01 กันยายน 2563 เวลา 19:55:31 น.
151
1034710511
34050151
710511
บ้านเปือย
banpuey
นางเบญญาภา สารีพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เปือย
บุเปือย
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
winut14siribut@gmail.com
อบต.บุเปือย
0985872683
12 มิ.ย. 2508
72
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
7
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:51 น.
152
1034710508
34050152
710508
ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
tochodor. ฺBankasetsombun
นายอุดร ดวงแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เกษตรสมบูรณ์
บุเปือย
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
บุเปือย
-
-
1 มิถุนายน 2522
65
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
119
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:07 น.
153
1034710493
34050153
710493
รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
Ratchamangkhalapisek Bannonpalao
นายระพีพัฒน์ ภามาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนป่าเลา
ยาง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
pp191036wm@gmail.com
-
ยาง
0894274174
17/09/2527
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
8
30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:11:11 น.
154
1034710491
34050154
710491
บ้านยางกลาง
Banyangklang
นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ยางกลาง
ยาง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
banyangklang_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710491
ยาง
045-959264
-
7 พฤษภาคม 2510
50
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
8
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:54:58 น.
155
1034710487
34050155
710487
บ้านหนองคู
Ban Nongku
นายรณชัย สำเภานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองคู
ยาง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
ยาง
081-9662526
-
14/05/2514
38
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:18:45 น.
156
1034710486
34050156
710486
ชุมชนบ้านปลาขาว
Chomconbanplakhao
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ปลาขาว
ยาง
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
1034710486@prracharath.ac.th
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1034710486&page=info
ยาง
045859463
045859463
5 กรกฎาคม 2483
43
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
464
19
17 สิงหาคม 2563 เวลา 16:21:00 น.
157
1034710512
34050157
710512
บ้านยางใหญ่
Banyangyai School
นายจรัส ชูพูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ยางใหญ่
ยางใหญ่
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
yangyaiyy@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1034710512
ยางใหญ่
045-370625
09/05/2509
65
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
186
11
07 สิงหาคม 2563 เวลา 08:57:45 น.
158
1034710513
34050159
710513
บ้านโนนสวาง
Bannonsawang
นายอุทัย ศรีวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนสวาง
ยางใหญ่
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
nonsawarngschool@gmail.com
-
ยางใหญ่
045-959268
-
1 พฤษภาคม 2516
56
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43:38 น.
159
1034710514
34050160
710514
บ้านดงกระชู
BANDONGKRACHOO
สิบตำรวจตรีโอร่อน บุญสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดงกระชู
ยางใหญ่
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
อบต.ยางใหญ่
0945685246
-
02/07/2481
73
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
8
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:32:16 น.
160
1034710507
34050161
710507
บ้านห้วยแก้ว
Ban Huaykaew
นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ห้วยแก้ว
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1034710507
เทศบาลตำบลสีวิเชียร
045-959272
-
1 พ.ค. 2522
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:36:04 น.
161
1034710501
34050162
710501
น้ำยืน
Numyuen
นายไสว วงศ์สาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วารีอุดม
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
numyuenschool@gmail.com
เทศบาลตำบลน้ำยืน
-
2514
56
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
27
627
26
25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:46:10 น.
162
1034710502
34050163
710502
บ้านนาสามัคคี
ฺBannasamakki
นายสุนทร มะลัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาสามัคคี
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
bannasamakki.school@gmail.com
เทศบาลตำบลสีวิเชียร
-
6 มิถุนายน 2492
59.5
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
202
8
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:03:14 น.
163
1034710503
34050164
710503
บ้านซำหวาย
Bansamwai
นายบุญเรือง คงสิม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 162 ซำหวาย
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
-
-
-
045-370133
-
25/05/2501
54
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
260
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:58 น.
164
1034710504
34050165
710504
เจริญศึกษา
Chareansuksa
นายปรีชา สุพรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 โนนเจริญศึกษา
สีวิเชียร
น้ำยืน
อุบลราชธานี
34260
สีวิเชียร
045-371050
18 พฤษภาคม 2518
59
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:35:14 น.
165
1034710540
34050166
710540
บ้านดงเมย
Bandongmoei
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ดงเมย
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
www.facebook.com/DongmoeiSchool/
คอแลน
045-959274
-
01/01/2491
49
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
169
11
08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:29:32 น.
166
1034710542
34050167
710542
บ้านคอแลน
BANCOLAN
นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คอแลน
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
www.colan5.com
เทศบาลตำบลคอแลน
045-334048
045334055
ปี พ.ศ. 2453
61.7
12.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
268
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:13 น.
167
1034710543
34050168
710543
บ้านขอนแป้น
Bankhonpan
นายปรีดา ชิดดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ศิลาชัย
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
rudchadaporn.pp@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710543
เทศบาลตำบลคอแลน
0991966578
19/09/2483
62
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
128
8
02 ธันวาคม 2563 เวลา 23:35:42 น.
168
1034710544
34050169
710544
บ้านหนองกบ
Bannongkob
นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองกบ
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
http://www.nongkob.ac.th/
เทศบาลตำบลคอแลน
045-959276
2486
70
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
8
01 ตุลาคม 2563 เวลา 09:57:27 น.
169
1034710545
34050170
710545
บ้านป่าแขมหนองเรือ
BANPAKHAMNONGRUA
ว่าที่ ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ป่าแขม
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
pr.school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710545
คอแลน
-
-
01/05/2484
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
214
12
01 ตุลาคม 2563 เวลา 11:43:10 น.
170
1034710546
34050171
710546
บ้านห้วยทราย
Ban Huay Sai
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ห้วยทราย
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
school@huaisai.ac.th
www.huaisai.ac.th
คอแลน
045-959278
12 มิถุนายน 2494
65
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
339
12
08 มกราคม 2563 เวลา 13:11:14 น.
171
1034710547
34050172
710547
บ้านแก้งยาง
Bunkangyang
นายวิสุทธิ์ ชารีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แก้งยาง
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
คอแลน
0892856510
10/05/2520
68
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
7
29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:13:18 น.
172
1034710565
34050173
710565
บ้านโนนสำราญ
Bannonsamran
นายบัญญัติ ประทุมวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 โนนสำราญ
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nonsamranschool@hotmail.com
เทศบาลตำบลคอแลน
045-370186
2515
42
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
240
11
15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:29:34 น.
173
1034710566
34050174
710566
บ้านหนองบัว
nongbua
ส.ต.ต.ยุทธพงศ์ วิโรจน์อุไรเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองบัว
คอแลน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nongbua5124@hotmail.com
คอแลน
045-959277
01/01/2522
38
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:41:41 น.
174
1034710563
34050175
710563
บ้านโนนเขืองจงเจริญ
ฺBANNONKHUANG CHONGCHAROEN
นายเจริญ ศาสตรวาหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 โนนเขือง
นาโพธิ์
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
weerachai1117@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710563
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
0844986276
-
05/05/2505
36
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
270
14
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:43 น.
175
1034710529
34050176
710529
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
chumchonbannapho
นายทองคำ สำราญจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านค่าย
นาโพธิ์
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
napho2008@hotmail.com
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
045-870223
045-870223
16 พฤษภาคม 2477
30
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
317
14
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:19:25 น.
176
1034710557
34050177
710557
บ้านโนนหมากเดือย
Nonmakduey
นางยลรวี พิพัฒน์พร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนหมากเดือย
โนนค้อ
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nonmakduey@gmail.com
โนนค้อ
-
-
16 พ.ค. 2505
62
14.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
29 มิถุนายน 2563 เวลา 09:39:31 น.
177
1034710558
34050178
710558
บ้านหนองยู
Bannongyoo
นายอ่วง สุธรรมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองยู
โนนค้อ
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
อบต.โนนค้อ
0857199193
-
2522
60
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
25
7
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00:08 น.
178
1034710555
34050179
710555
บ้านโนนค้อ
BANNONKHO
นายไพบูลย์ วรรณโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โนนค้อ
โนนค้อ
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
อบต.โนนค้อ
0872561491
-
25 พฤศจิกายน 2492
65
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
293
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 23:19:44 น.
179
1034710556
34050180
710556
บ้านโนนสว่าง
Nonsavang
นางสายสมร เคหารมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โนนสว่าง
โนนค้อ
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
http://ubon.obec.go.th/
โนนค้อ
045-247414
-
9/04/2547
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
191
10
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:44 น.
180
1034710553
34050181
710553
บ้านโนนสวรรค์
Nonsawan
นายวัฒนา กันยามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนสวรรค์
บัวงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nonsawan@hotmail.com
-
บัวงาม
045-370182
045-376082
8 พฤษภาคม 2521
51
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
360
14
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:01:38 น.
181
1034710549
34050182
710549
บ้านหัวแข้
ฺBanhuakhae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวแข้
บัวงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
huakhae.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=SC1034710549
อบต.บัวงาม
0898413540
-
24 มิถุนายน 2484
54.5
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:07 น.
182
1034710550
34050183
710550
บ้านห้วยปอ
Banhuaipor
นายเวียงชัย นิลดวงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ห้วยปอเจริญ
บัวงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
Huaiporschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710550
อบต.บัวงาม
081-1935-918
-
17 มิถุนายน 2483
60
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
8
29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:19:56 น.
183
1034710548
34050184
710548
อนุบาลบุณฑริก
Anubanbuntharik
นายสมาน นามปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โพนงาม
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
anubalboontharik@gmail.com
เทศบาลตำบลบุณฑริก
045-376112
045376112
01/01/2475
50
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
318
15
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:52:02 น.
184
1034710535
34050185
710535
บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
BANNONBAK MITTRAPHAP 83
นายจินดา วงศ์อำมาตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 อุดรเจริญ
บัวงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nonbakschool.83@gmail.com
nonbakschool.com
อบต.บัวงาม
0986708755
4 พ.ค. 2493
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
334
15
24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:14:37 น.
185
1034710533
34050186
710533
บ้านดอนโจด
BanDonjod
นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ดอนโจด
บ้านแมด
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
donjod@hotmail.com
-
อบต.บ้านแมด
0879647592
-
01/05/2522
54
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
9
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:59:27 น.
186
1034710534
34050187
710534
บ้านนาแคน
bannacan
นายทัศนพงศ์ โคพะนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาแคน
บ้านแมด
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
บ้านแมด
09 2299 6663
2483
46
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
142
8
06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:40:08 น.
187
1034710530
34050188
710530
บ้านหาดทรายคูณ
BANHADSAIKHUN
นายอัมพร ผาดโผน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หาดใหม่พัฒนา
บ้านแมด
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
banhadsaikhun@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1034710530
บ้านแมด
0933351371
-
06/04/2515
50
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
305
12
30 สิงหาคม 2563 เวลา 21:01:33 น.
188
1034710531
34050189
710531
บ้านโนนกาหลงน้อย
NONKALONGNOI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนสมบูรณ์
บ้านแมด
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
-
บ้านแมด
097-3426838
-
24/02/2514
50
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
8
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:45:19 น.
189
1034710564
34050191
710564
บ้านแมด
ฺBanmaed
นายชัยยา แสนวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองขามใหญ่
บ้านแมด
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710564
อบต.บ้านแมด
084-6465423
-
25/05/2492
42.7
18.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
114
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46:02 น.
190
1034710551
34050192
710551
บ้านป่าสน
Banpason
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ป่าสน
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
go_306@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710551
อบต.โพนงาม
0944136062
-
18 กันยายน 2483
54
5.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:51 น.
191
1034710567
34050193
710567
บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
BANNONGSAENGCHAROENPATTANA
นายชำนาญ วงษ์นาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองแสง
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
-
โพนงาม
0892853572
-
24/04//2487
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
230
11
19 สิงหาคม 2563 เวลา 09:58:41 น.
192
1034710569
34050194
710569
บ้านโนนน้อย
BANNONNOI
นางสาวจัสรินทร์ โคตถา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนน้อย
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
โพนงาม
045-959-286
22 มิถุนายน 2483
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:36 น.
193
1034710570
34050195
710570
บ้านโนนสูง
Bannonsung
นายเรืองชัย ปริบาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โนนสูง
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710570
อบต.โพนงาม
03/09/2499
53
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
141
11
06 มกราคม 2563 เวลา 14:39:43 น.
194
1034710571
34050196
710571
บ้านป่าเตี้ย
Banpatea
นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านป่าเตี้ย
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
banpatia134@gmail.com
-
อบต.โพนงาม
0973351995
-
18/11/2500
63
13.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:22 น.
195
1034710572
34050197
710572
บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
BanLakpaiprachanugroh
นางพรรณี พันธ์โชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หลักป้าย
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
lapai@hotmail.com
อบต.โพนงาม
081-8774275
-
2477
56
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
166
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:07 น.
196
1034710539
34050198
710539
บ้านโนนหุ่ง
bannonhoong
นายนิวัตน์ สินธุจรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนหุ่ง
โพนงาม
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
nonhoongschool@gmail.com
อบต.โพนงาม
0863866097
28 มิถุนายน พ.ศ.2481
48
8.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
76
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 16:59:27 น.
197
1034710537
34050199
710537
บ้านนาโดม
Bannadom
นายกมล กิ่งบู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นาโดม
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
โรงเรียนบ้านนาโดม
หนองสะโน
045-370156
8 พฤษภาคม 2493
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
25
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:10 น.
198
1034710538
34050200
710538
บ้านอุดมชาติ
๊Udomchart
นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 อุดมชาติ
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
-
อบต.หนองสะโน
0854668690
-
14 พ.ค.2515
55
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 19:00:23 น.
199
1034710536
34050201
710536
บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
Nonlaingkrungjarern
นายมนเทียน บัวใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 โนนเลียง
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710536
อบต.หนองสะโน
15 มีนาคม 2477
41
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
263
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:22:01 น.
200
1034710554
34050203
710554
บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
BansangmuangSomsiaw
นายเวทย์ชาย วงศ์เพม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 ม่วงงาม
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
SCSangmuang@gmail.com
อบต.หนองสะโน
0856790023
-
01/06/2481
55.5
8.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
262
12
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:09 น.
201
1034710561
34050204
710561
บ้านโนนจิก
BanNhonjik
นายจำนงค์ พรมโลก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 โนนแสนสุข
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
Nonjig2017@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710561
อบต.หนองสะโน
045-950349
-
2510
44
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
04 เมษายน 2563 เวลา 12:45:41 น.
202
1034710562
34050205
710562
ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
chumchonbannongsanononchan
ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ธาตุนางพญา
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1034710562
อบต. หนองสะโน
0878720538
-
23/09/2483
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
312
12
03 กันยายน 2563 เวลา 08:49:30 น.
203
1034710559
34050206
710559
บ้านหนองม่วง
ban nong muang
นายนพดล ใจบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองม่วง
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
www.nmschool.ac.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
045-370245
045370245
25 มิถุนายน 2503
45
18.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
197
11
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:02 น.
204
1034710560
34050207
710560
บ้านสมพรรัตน์
Bansompornrat
นายประจักษ์ ทอนอนันต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 สมพรรัตน์
หนองสะโน
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710560
อบต.หนองสะโน
0621087409
-
1/05/2511
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:07 น.
205
1034710552
34050208
710552
บ้านแก้งสว่าง
Kaengsawang School
นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แก้งสว่าง
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
-
อบต.ห้วยข่า
087-3566309
-
30/01/2480
57.5
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:26:09 น.
206
1034710568
34050209
710568
บ้านบก
Banbok
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บก
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
banbok2500@hotmail.com
www.facebook.com/banbok.school/
อบต.ห้วยข่า
0817906276
-
2511
59
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
182
11
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:50 น.
207
1034710573
34050210
710573
บ้านเก่ากลาง
kaoklang
นายภาณุมาศ พรหมกสิกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 เก่ากลาง
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
-
data.bopp-obec.info
ห้วยข่า
082-1377104
-
1 พฤษภาคม 2534
56
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:48:04 น.
208
1034710525
34050211
710525
บ้านหนองแปน
Ban Nongpan
นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองแปน
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34320
nongpansch@hotmail.com
อบต.ห้วยข่า
045-370243
7 เมษายน 2509
64.5
14.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
187
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:06:24 น.
209
1034710526
34050212
710526
บ้านสร้างหอม
SANGHOM
นายคำเภา ปาปะสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สร้างหอม
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
fonsupansa99@gmail.com
www.sanghorm
ห้วยข่า
045-370113
-
20/04/2483
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
197
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:03:42 น.
210
1034710527
34050213
710527
บ้านคำบาก
BanKumbak
นายยืนยง หงษ์จันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คำบาก
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
natdapon25@gmail.com
34105931
ห้วยข่า
045-959300
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
80
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
227
10
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:16:52 น.
211
1034710528
34050214
710528
บ้านแก้งสมบูรณ์
Ban Kaeng Sombun
นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 แก้งสมบูรณ์
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
ห้วยข่า
24/05/2502
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
351
14
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:05:41 น.
212
1034710522
34050215
710522
บ้านห้วยข่า
Ban Huai-Kha school
นายโสภณ เพ็งแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยข่า
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
ห้วยข่า
26/06/2468
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:52 น.
213
1034710523
34050216
710523
บ้านหนองเม็ก
Bannongmek
นายประหยัด อุตรา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 21 หนองเม็ก
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
Bannongmek.0523school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710523
อบต.ห้วยข่า
0895840290
2482
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
214
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:22 น.
214
1034710524
34050217
710524
บ้านหนองแปก
bannongpak
นายศักดา นาจาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองแปก
ห้วยข่า
บุณฑริก
อุบลราชธานี
34230
Bannongpak.com
ห้วยข่า
045-370167
16/05/2515
60
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
288
12
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:56 น.
215
1034710993
34050218
710993
บ้านซำงู
Bansumngu
นางสายสมร แคนังเรียะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ซำงู
กุดเรือ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
อบต.กุดเรือ
0622695516
2508
37
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
142
11
15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:42 น.
216
1034710994
34050219
710994
บ้านกุดเรือ
Kutrua School
นางเสริมสวย วงศ์ด้วง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กุดเรือ
กุดเรือ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
Kutruea2562_@gmail.com
www.google.com/url?q=https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID%3D1034710994&sa=D&ust=1597311340880000&usg=AFQjCNEmZ_tHXMrdGVcDTQiOtD1d1RUw_g
กุดเรือ
0947729783
-
29 กุมภาพันธ์ 2478
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
169
11
20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:29 น.
217
1034710995
34050220
710995
บ้านทุ่งช้าง
ฺBanthungchang
นายวิทยา นาโสก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทุ่งเกษตร
กุดเรือ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
tch.school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034710995
กุดเรือ
0801741831
-
01/05/2517
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:27:35 น.
218
1034710999
34050221
710999
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
Bannongwakutkaikeaw
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองหว้า
กุดเรือ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
kittiya2804@gmail.com
-
อบต.กุดเรือ
045-370239
-
3 พฤษภาคม 2517
43
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
05 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:50:13 น.
219
1034710986
34050222
710986
บ้านโคกชำแระ
Bankogchamrae
นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกชำแระ
โคกชำแระ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
kogchamrae@gmail.com
โคกชำแระ
045-307232
11/05/2482
32
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
361
16
04 ตุลาคม 2562 เวลา 10:57:37 น.
220
1034710987
34050223
710987
บ้านหนองสนมพะลาน
Bannongsanompalan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองสนม
โคกชำแระ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
โคกชำแระ
0804810365
-
26/07/2500
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
122
8
24 ธันวาคม 2561 เวลา 15:25:12 น.
221
1034710988
34050224
710988
บ้านคำกลางวังม่วง
bankumglangwangmuang
นางสุภัทร์ธนัน คงทนศิรินันณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คำกลางวังม่วง
โคกชำแระ
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
-
โคกชำแระ
045-370563
-
16/04/2513
37
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:46:13 น.
222
1034710996
34050225
710996
นาเกษมเจริญวิทยา
Nakasemchareanwittaya
นายกมล จินพละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นาเจริญ
นาเกษม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
อบต.นาเกษม
081-2652068
26 พฤษภาคม 2507
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
420
16
21 ธันวาคม 2561 เวลา 12:26:36 น.
223
1034710997
34050226
710997
บ้านโนนใหญ่
Bannoonyai
นายอุทัย วันคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนใหญ่
นาเกษม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
นาเกษม
1/4/2519
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:18 น.
224
1034710998
34050227
710998
บ้านหนองถาวร
BanNongThawon
นายจรัล สารีพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองถาวร
นาเกษม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
Http://data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1034050227
อบต.นาเกษม
0803463830
25/04/2517
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:21:24 น.
225
1034710989
34050228
710989
บ้านนาห่อม
Bannahom
นายไพรี สายแวว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นาห่อม
นาห่อม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
na_hom2009@hotmail.com
นาห่อม
045-370286
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
34
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
86
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:38 น.
226
1034710990
34050229
710990
บ้านโนนจานหนองสีขา
Nonjannongsika
นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนจาน
นาห่อม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
nonjannongsika229@gmail.com
นาห่อม
045-370171
28 กรกฏาคม 2500
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:18 น.
227
1034710991
34050230
710991
บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
namkhunkamnokpoul
นางสาวสิริกร ประสพสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำขุ่น
นาห่อม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
https://data.bopp-obec.info/web/School ID=1034710991
อบต.นาห่อม
0902629416
04/05/2515
40
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:27:22 น.
228
1034710992
34050231
710992
บ้านหนองบัวอารี
Bannongbua-aree School
นายสุขฤทัย สุขใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองบัวอารีย์
นาห่อม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
nongbua.aree231@gmail.com
นาห่อม
087-2555921
17 พฤษภาคม 2491
33
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:23:30 น.
229
1034711000
34050232
711000
บ้านหนองอ้ม
ฺBannongom
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองอ้ม
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
-
gg.gg/l8pp8
อบต.หนองอ้ม
0874399779
-
2498
26
8.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
209
12
11 สิงหาคม 2563 เวลา 11:29:01 น.
230
1034711001
34050233
711001
บ้านทองสวัสดิ์
Banthongsawat School
นางจิราพร สุวรรณธนรัชต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทองสวัสดิ์
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
หนองอ้ม
0895798030
19052519
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
84
8
22 มกราคม 2563 เวลา 11:30:06 น.
231
1034711002
34050234
711002
บ้านโนนรังหนองบัวดง
nonrungnongbuadong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนรัง
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
หนองอ้ม
045-370178
31/07/2512
25
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
8
30 มิถุนายน 2563 เวลา 10:48:59 น.
232
1034711003
34050235
711003
บ้านเบญจ์โนนดู่
Banbennondoo
นายสนองชัย แสนสีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เบญจ์
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
jumbenben@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034711003
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
0851207265
-
18 มิถุนายน 2500
28.5
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
169
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:11 น.
233
1034711004
34050236
711004
บ้านห่องปอ
นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห่องปอ
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
Hongphoschool@gmail.com
-
หนองอ้ม
045-370261
-
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
40
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:29 น.
234
1034711005
34050237
711005
บ้านหนองขี้เห็น
นายนายวิสูตร ม่วงหวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองขี้เห็น
หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
34160
หนองอ้ม
0913987965
26
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
6
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:58:29 น.
235
1034711078
34050238
711078
บ้านตาโอง
ฺBanTaong
นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ตาโอง
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
taongschool2559@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034711078
ต.ขี้เหล็ก
081-7182565
พ.ศ. 2492
46.5
6.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
204
10
29 มิถุนายน 2563 เวลา 12:05:56 น.
236
1034711079
34050239
711079
บ้านโนนสวรรค์
bannonsawan
นางนิตยา สุทธิประภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนสวรรค์
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
-
-
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
096 6392993
-
17 พ.ค. 2517
56
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:37:11 น.
237
1034711083
34050240
711083
บ้านหนองดินดำ
BANNONGDINDAM SCHOOL
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองดินดำ
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
Bannongdindam2015@hotmail.com
http://School.obec.goth
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
0910133232
-
2514
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
186
11
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:29:19 น.
238
1034711086
34050241
711086
บ้านขี้เหล็ก
Bankheelek
นายสุรทอน หมั่นนิยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID1034711086
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
097-9235325
14มิถุนายน2508
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
338
13
26 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46:09 น.
239
1034711090
34050242
711090
บ้านห้วยเสลา
Banhuaysalao
นายบัณฑิต จันทะมุด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยเสลา
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ขี้เหล็ก
045-370256
7 พฤษภาคม 2510
55
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
7
24 ธันวาคม 2561 เวลา 20:06:53 น.
240
1034711093
34050243
711093
บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
Bannonghualingnongkhon
นายสายัณต์ สำเภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองหัวลิง
ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
-
้htt://data.bopp-obec.info/web?School_id=1034711093
เทศบาทตำบลขี้เหล็ก
0879654949
-
01/05/2512
51.5
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
104
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:37 น.
241
1034711085
34050244
711085
บ้านโนนยาง
Bannonyang
นายณัฐพล วงค์คำจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านโนนยาง
โคกสะอาด
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
bnyschool@hotmail.com
-
โคกสะอาด
-
-
1 พฤษภาคม 2509
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
289
14
25 ธันวาคม 2562 เวลา 10:24:44 น.
242
1034711082
34050245
711082
บ้านห้วยยาง
Banhuayyang
นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยยาง
โคกสะอาด
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
โคกสะอาด
045-370339
พ.ศ.2511
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
72
8
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00:28 น.
243
1034711080
34050246
711080
ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
sitkaowanglangwattana
นายกิตติภาส สิงห์เสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 โคกสะอาด
โคกสะอาด
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
โคกสะอาด
8 ตุลาคม 2508
74
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
191
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:18 น.
244
1034711077
34050247
711077
บ้านตาเกาตาโกย
Bantakaotakoy
นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตาเกา
ตาเกา
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
takaotakoy@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034711077
เทศบาลตำบลตาเกา
0928866399
-
1 พฤษภาคม 2481
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
155
8
04 ตุลาคม 2562 เวลา 16:56:33 น.
245
1034711084
34050248
711084
บ้านหมากแหน่ง
Ban maknang
นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หมากแหน่ง
ตาเกา
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ตาเกา
045-403803
2482
55
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
157
7
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:20:35 น.
246
1034711075
34050249
711075
อนุบาลน้ำขุ่น
Anubannamkhun
นางสาวกาญจนา โพธิบา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำขุ่น
ตาเกา
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
http://www.ubon5.net/ba
ตาเกา
045864042
045864042
1 พฤษภาคม 2466
55
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
331
16
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:31 น.
247
1034711076
34050250
711076
บ้านซำสะกวยน้อย
Bansamsakuaynoi
นางสริยา ป้องโล่ห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านซำสะกวยน้อย
ตาเกา
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
1034711076@pracharath.ac.th
gg.gg/lcpc3
ตาเกา
0611466929
-
11 พฤษภาคม 2511
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
232
12
12 สิงหาคม 2563 เวลา 09:35:59 น.
248
1034711081
34050251
711081
บ้านแสนถาวร
Santhaworn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แสนถาวร
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ไพบูลย์
094-7578882
2517
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
8
24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:42:34 น.
249
1034711087
34050252
711087
บ้านดอนโมกข์
Bandonmok
นายสุริยนต์ ศรีมุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนโมกข์
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
boss.donmokk@gmail.com
ไพบูลย์
045-370139
-
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
8
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:13:05 น.
250
1034711088
34050253
711088
บ้านโนนสว่างวังเสือ
nonsawangwangsuea
นายอารีย์ สุดาชม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โนนสว่าง
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
nswubon5@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1034711088
ไพบูลย์
045-403806
พ.ศ.2509
59
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
154
11
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:01:04 น.
251
1034711089
34050254
711089
บ้านไพบูลย์
Banphaiboon
นายธีระ เหล่าหมวด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ไพบูลย์
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
allyupaporn.school2018@gmail.com
0981910875
5/5/2514
58
13.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:12 น.
252
1034711091
34050255
711091
บ้านหนองดุม
BanNongdoom
นายสมพร สอดศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 หนองดุม
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ไพบูลย์
2506
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
178
11
01 กันยายน 2563 เวลา 13:42:44 น.
253
1034711092
34050256
711092
บ้านหนองโด
Ban Nongdo
นายสิงห์ ศรีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองโด
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ไพบูลย์
045-403808
2509
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
7
11 มกราคม 2561 เวลา 11:26:42 น.
254
1034711094
34050257
711094
บ้านอิสานเศรษฐกิจ
Ban Isansetthakit
นายมนตรี ศรีคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 อิสานเศรษฐกิจ
ไพบูลย์
น้ำขุ่น
อุบลราชธานี
34260
ไพบูลย์
045-370336
2520
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
40
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:50:00 น.