ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1049730062
49010001
730062
บ้านกุดแข้
Ban kudkaeschool
นายวิพัฒน์ บัวชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สมสะอาด
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
bkk25school@gmail.com
www.kudkae school.go.th
กุดแข้
042660978
-
05/01/2497
17
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
165
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:17 น.
2
1049730063
49010002
730063
บ้านกุดแข้ใต้
BANKUTKHAE-TAI
นายเชาวลิต แสงเดือน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กุดแข้ใต้
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
october0124@hotmail.com
BKKTschool.ac.th
กุดแข้
042670139
01/07/2525
23
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:40 น.
3
1049730065
49010003
730065
บ้านดงยางนันทวัน
Dongyangnantawan
นายวิเชียร สุขสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดงยาง
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
กุดแข้
-
-
1 พฤษภาคม 2497
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:18 น.
4
1049730008
49010004
730008
บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
Bansamkamittapapti3
นายปรัชญา มานะวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านสามขา
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
คำป่าหลาย
042643780
01/05/2481
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
415
14
11 มิถุนายน 2562 เวลา 19:44:38 น.
5
1049730009
49010005
730009
แก้งโนนคำประชาสรรค์
kangnonkumprachasan
นายสมถิ่น โทจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 แก้ง
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kangnonkumprasan@hotmail.com
www.bkschool.info
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
01 สิงหาคม 2481
38
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
149
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:41:04 น.
6
1049730010
49010006
730010
บ้านคำป่าหลาย
bankompalai
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คำน้ำเที่ยง
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kumpalai038@hotmail.com
https://bit.iy/2TnsxQs
ทต.คำป่าหลาย
042643084
8 มิถุนายน 2482
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
247
10
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:59:40 น.
7
1049730011
49010007
730011
บ้านนาคำน้อย2
NAKAMNOI2
นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาคำน้อย
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
NAKAMNOI2_SCHOOL@HOTMAIL,COM
คำป่าหลาย
042-670126
-
2515
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:56 น.
8
1049730012
49010008
730012
บ้านนาตะแบง1
ฺBan Natabaeng 1 School
นายประกาศ สว่างวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นาตะแบง
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
natabang@thaimail.com
http://school.obec.go.t
คำป่าหลาย
0821976142
-
1 สิงหาคม 2484
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
288
13
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.
9
1049730013
49010009
730013
บ้านนาสองห้อง
Bannasonghong
นายศาสตรา เพียงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาสองห้อง
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
คำป่าหลาย
042670102
-
20 ตุลาคม 2491
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:05 น.
10
1049730014
49010010
730014
บ้านนาเสือหลายหนองยอ
nasuaelainongyaw
นายทินกร จันทรโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาเสือหลาย
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
คำป่าหลาย
0896239043
20 สิงหาคม 2502
29
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
124
8
29 มีนาคม 2562 เวลา 18:40:36 น.
11
1049730015
49010011
730015
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
kamahuansrisuratwitthaya
นายรณชัย ปัญญาพ่อ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคำอาฮวน
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kamarhuan.school2477@gmail.com
-
คำอาฮวน
042640060
-
2497
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:05 น.
12
1049730016
49010012
730016
บ้านคำเขือง
Baan Khumkeung school
นายสมจิตร แสนคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคำเขือง
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
คำอาฮวน
042570157
4 มิถุนายน พ.ศ.2479
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
10 กันยายน 2562 เวลา 21:40:50 น.
13
1049730017
49010013
730017
บ้านคำเม็ก
BANKHAMMEX
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คำเม็ก
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
คำอาฮวน
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
16
7
15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:50:54 น.
14
1049730018
49010014
730018
บ้านโค้งสำราญ
kongsumranschool
นางชลนภา ประภาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโค้งสำราญ
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kongsumran_school@hotmail.com
คำอาฮวน
042662001
3 พฤษภาคม 2511
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:09 น.
15
1049730019
49010015
730019
บ้านดงมัน
Ban Dongman
นายวิเศษ เผ่าเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดงมัน
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
dongman_school@hotmail.com
คำอาฮวน
5 กันยายน 2506
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
9
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37:56 น.
16
1049730020
49010016
730020
โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
nonsaadradpumronk
นายกาจณ์นัท กิ่งเกษบุญเยี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
042-676344
8 พ.ค. 2511
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
38
8
19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:43:18 น.
17
1049730021
49010017
730021
บ้านพรานอ้น
banpranon
นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 พรานอ้น
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
banphranonschool@yahoo.co.th
http://www.thaischool in.th/banphranon/
คำอาฮวน
0815467409
-
1 สิงหาคม 2482
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
125
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:36:29 น.
18
1049730022
49010018
730022
บ้านเหล่าคราม
Ban Lhaokram
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านเหล่าคราม
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
คำอาฮวน
-
-
พ.ศ.2515
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
249
13
12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:05:49 น.
19
1049730077
49010019
730077
บ้านเหมืองบ่า
banmaungbaa
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เหมืองบ่า
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
คำอาฮวน
042640064
-
2424
7
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
35
8
19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:57 น.
20
1049730055
49010020
730055
บ้านนาดี2
bannadee2
นายกี้ พรหมวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นาดี
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
mynametoon25512hotmail.com
ดงมอน
0823119249
1 มกราคม 2508
29
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:13 น.
21
1049730058
49010021
730058
บ้านสงเปือยเหนือ
Bansongpauynau
นายเพ็ญสมัย แก้วตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โชคชัย
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ban3410@hotmail.com
ดงมอน
042661516
042661516
1/05/2520
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
204
8
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:04:08 น.
22
1049730059
49010022
730059
ห้วยยางจอมมณี
HUAIYANG
นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยยาง
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
เทศบาลตำบลดงมอน
042661503
1/05/2523
26
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:14:28 น.
23
1049730061
49010023
730061
บ้านไร่
Banrai
นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านไร่
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
?????
-
-
2 พฤษภาคม 2537
43
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
18
7
15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:38:24 น.
24
1049730051
49010024
730051
บ้านดงมอน
dongmon
นายบุญอำนวย แฝงสาคู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดงมอน
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
bandongmonschool@gmail.com
Facebook:โรงเรียนบ้านดงมอน
เทศบาลตำบลดงมอน
042661501
19/5/2480
36
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
176
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:21 น.
25
1049730029
49010025
730029
บ้านดงเย็น
Bandongyen
นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดงเย็น
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
www.dongyen.go.th
ดงเย็น
042612583
1 พฤษภาคม พ.ศ.2481
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
163
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:39 น.
26
1049730030
49010026
730030
บ้านคำบง2
bankambong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คำบง
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
bankhambong2@gmail.com
ดงเย็น
16 มิถุนายน 2523
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
5
3
07 มิถุนายน 2562 เวลา 08:03:44 น.
27
1049730031
49010027
730031
บ้านโคกขามเลียน
BANKHOKKHAMLIAN
นายประกอบ มีธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโคกขามเลียน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
web.facebook.com/bkklschool
ดงเย็น
042676422
7 พฤษภาคม 2412
27
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
185
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:08 น.
28
1049730032
49010028
730032
นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
Naratip-Poisupinbankoktabang
นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โคกตะแบง
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ดงเย็น
042049845
24 มีนาคม 2516
32
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
90
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:05 น.
29
1049730033
49010029
730033
บ้านป่งโพน
banpongphon
ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ป่งโพน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ดงเย็น
2516
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
153
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:08 น.
30
1049730034
49010030
730034
บ้านโพนสวาง
ponsawang
นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โพนสวาง
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
poansawang@gmail.com
ดงเย็น
042-610117
-
17 ตุลาคม 2506
30
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
159
12
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:42 น.
31
1049730035
49010031
730035
บ้านสามขัว
Ban Samkua School
นายสมมัคร ผลสว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สามขัว
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
15 พฤษภาคม 2453
35
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
8
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:46:52 น.
32
1049730036
49010032
730036
บ้านหนองแคนนาจาน
Nongkhannachan
นายโอนัด เพชราเวช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองแคน, บ้านนาจาน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
nongkhan-najansch@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ดงเย็น
0818729950
2500
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:13 น.
33
1049730005
49010033
730005
บ้านบุ่งอุทัย
banbunguthai school
นายรวมมิตร พันธ์มุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คำภูเงิน
นาสีนวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ฺBaanboong1@gmail.com
นาสีนวน
1พฤษภาคม 2518
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
94
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:01 น.
34
1049730007
49010034
730007
บ้านส้มป่อย
sompoirodnukool
นายประยูร บุญประสพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านส้มป่อย
นาสีนวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
sompoirodnugul@gmail.com
school.obec.go.th/bansompoi
นาสีนวน
-
-
01/05/2479
16
ุ16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
226
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:51:40 น.
35
1049730002
49010035
730002
บ้านท่าไค้
Bantakai school
นายสุนทร ไชยพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่าไค้
นาสีนวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
thakai@hotmail.com
นาสีนวน
0872149348
-
01/10/2469
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
119
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:01 น.
36
1049730004
49010036
730004
บ้านโนนศรี
Nonsri School
นางเอมอร ภูแด่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนศรี
นาสีนวน
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
taweesupjung@hotmail.com
school.obec.go.th/bannonesri
นาสีนวน
0892744693
28 พฤษภาคม 2513
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:24 น.
37
1049730037
49010037
730037
บ้านป่งเปือย
Pongpuay
นายบรรลือ มิระสิงห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โคกป่งเปือย
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
pongpouischool@gmail.com
นาโสก
042049855
10/มิถุนายน/2481
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
174
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:59 น.
38
1049730038
49010038
730038
บ้านนาโด่
Bannado
นางปาริชาต ทับทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาโด่
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
nadoschool99@gmail.com
http://school/bed.go.th
นาโสก
042670118
29
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
97
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:38 น.
39
1049730039
49010039
730039
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
keangnabonpittayasan
นายประสาทชัย แสนนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาบอน
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
keangnabon022@gmail.com
data.bopp.obec.info/
เทศบาลตำบลนาโสก
042660002
พ.ศ.2482
35
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:22 น.
40
1049730040
49010040
730040
ชุมชนนาโสก
Chumchonnasok School
นายประชาน แสนสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาโสก
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
นาโสก
042660009
1 เมษายน 2465
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
242
8
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:17:24 น.
41
1049730041
49010041
730041
บ้านหนองน้ำเต้า
NONGNAMTAO
นายไชยา สุวะไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
nongnamtaoschool@gmail.com
นาโสก
042620717
1 พฤษภาคม 2520
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 15:03:16 น.
42
1049730042
49010042
730042
บ้านนาหัวภู
nahuapoo
นางเยาวลักษณ์ สะภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาหัวภู
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
Bannahuaphoo school62@gmail.com
school.obec.go.th/bannahuapoo
นาโสก
042-676461
042-676461
20 มิถุนายน 2520
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:08 น.
43
1049730246
49010043
730246
บ้านเหล่าป่าเป้ด
banlaopaped
นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหล่าป่าเป้ด
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
school.cres.in.th/banlaopapad
นาโสก
7 ตุลาคม 2545
30
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30:29 น.
44
1049730044
49010044
730044
บ้านคำผักหนอกสงเปือย
kampaknongsongpuay
นายอดุลย์ ลมงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คำผักหนอก
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
บางทรายใหญ่
042674121
1 พฤษภาคม 2523
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
28 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00:43 น.
45
1049730046
49010045
730046
บ้านดอนม่วย
bangdonmuy
นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนม่วย
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
บางทรายใหญ่
0857781369
12/09/ 2496
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:21:44 น.
46
1049730049
49010046
730049
บ้านหนองแอก
bannong-ake
นายปริญญา บุญล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองแอก
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
บางทรายใหญ่
2 สิงหาคม 2482
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
93
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:40:55 น.
47
1049730047
49010047
730047
ชุมชนบางทรายใหญ่
Choomchonbangsaiyai
นางนิภาพร อุปนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางทรายใหญ่
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ss.bangsaiyai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730047
บางทรายใหญ่
12 ตุลาคม 2486
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:45 น.
48
1049730048
49010048
730048
บ้านหนองหอยป่าหวาย
ิbannonghoipawai
นายสมบัติ นาจาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองหอย
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
www.bannonghoipawai.com
บางทรายใหญ่
042660412
2507
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:58:48 น.
49
1049730025
49010049
730025
บ้านป่าหวาย
phawai
นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านป่าหวาย
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
h4dcp@hotmail.com
-
บ้านโคก
042670105
-
2519
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:26:16 น.
50
1049730026
49010050
730026
บ้านพังคอง
banpungkong
นายทวีศักดิ์ สายคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพังคอง
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
บ้านโคก
042049859
30/04/2483
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
148
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:27 น.
51
1049730027
49010051
730027
บ้านสงเปือย
SONGPUAI
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสงเปือย
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
sumretsupr@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บ้านโคก
042143670
1 พฤษภาคม 2481
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
153
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:45 น.
52
1049730028
49010052
730028
บ้านหนองบัว
bannongbua
นายสมบัติ ศรีวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองบัว
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
บ้านโคก
พ.ศ.2513
27.7
27.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:48 น.
53
1049730023
49010053
730023
บ้านหนองแวง
ฺBannongwaeng
นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองแวง
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ิbannongwaeng89@hotmail.com
http://school.obec.go.th/bannongwaeng/
บ้านโคก
4 มิถุนายน 2486
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
233
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 19:44:43 น.
54
1049730024
49010054
730024
บ้านโคก1
BanKok 1
นายลิขิต หาคุ้มคลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคก
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
?Bankok @ Chaiyoth.com
http|:// School .bed.go
บ้านโคก
019650362
2460
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:42:02 น.
55
1049730052
49010055
730052
บ้านคำผึ้ง
Bankhamphueng
นายไชยพันธ์ พันธ์ชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำผึ้ง
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kampuengschool1@gmail.com
https://sites.google.com/view/kampueng
ผึ่งแดด
0872308894
29/11/2545
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:38 น.
56
1049730053
49010056
730053
บ้านจอมมณีใต้
Banjommanytai School
นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 จอมมณีใต้
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
Petpirin.ptw@gmail.com
-
ผึ่งแดด
0877714473
-
2518
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
9
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:28 น.
57
1049730054
49010057
730054
บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
TAIMIT
นายอาทิตย์ ทองรอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองแล้ง
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
ผึ่งแดด
042610450
-
19/05/2519
28
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
134
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 21:17:47 น.
58
1049730056
49010058
730056
บ้านโนนตูม
Bannontum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนตูม
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
ผึ่งแดด
0833802820
-
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
7
16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:59:33 น.
59
1049730057
49010059
730057
บ้านผึ่งแดด
banphuengdad
นายพินิจ ภูนาโคก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ผึ่งแดด
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
ผึ่งแดด
1/12/2495
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:21 น.
60
1049730060
49010060
730060
บ้านหนองไผ่
bannongphai
นายกฤษดา ปาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองเขียน
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
suwanpornn@gmail.com
ผึ่งแดด
0879533991
29พฤศจิกายน2442
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
8
13 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30:24 น.
61
1049730066
49010061
730066
บ้านนาถ่อน
bannathon
นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาถ่อน
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
โพนทราย
042670113
10 มิถุนายน 2481
22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
160
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:06 น.
62
1049730067
49010062
730067
บ้านนาโสกน้อย
NASOKNOI
นายบุญรอด ริมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นาโสกน้อย
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
school.obec.go.th/bannasokenoi
โพนทราย
10 กรกฎาคม 2523
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
42
9
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:33:25 น.
63
1049730068
49010063
730068
ชุมชนโพนทราย
Phonsai
นายโอวาท สุเลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โพนทราย
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
โพนทราย
042-660963
12 กันยายน 2459
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
127
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:26 น.
64
1049730069
49010064
730069
บ้านม่วงหัก
Banmuanghak
นายวสันต์ ปัญญาบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ม่วงหัก
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
โพนทราย
042-660964
-
1 พฤษภาคม 2520
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
30 ตุลาคม 2561 เวลา 21:01:03 น.
65
1049730070
49010065
730070
บ้านหนองหญ้าไซย์
NONGYASAI
นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองหญ้าไซย์
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
ตำบลโพนทราย
042670114
-
19 ธันวาคม 2500
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:35 น.
66
1049730050
49010066
730050
คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
Kamhee Benjawit Sakhadonmaungpattana
-
ประถมศึกษา
หมู่ 11 ดอนม่วงพัฒนา
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
โพนทราย
2538
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
34
6
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:18 น.
67
1049730045
49010067
730045
คำฮีเบญจวิทย์
KAMHEE BENJAWIT
นายภูวดล พลอยพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 คำฮี
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
โพนทราย
042610427
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
189
11
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 00:42:24 น.
68
1049730064
49010068
730064
บ้านแก่นเต่า
khaentow
นายชินชาติ ชูคำสัตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 แก่นเต่า
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
-
-
???????
042670150
-
2484
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:48 น.
69
1049730071
49010069
730071
คำสายทองวิทยา
Khamsaithongwittaya
นายหัสดร สุดชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - ชุมชนคำหอย
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kamsaytong@gmail.com
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
-
-
2523
4.2
2.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
35
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:25 น.
70
1049730072
49010070
730072
บ้านกุดโง้ง
gootngong
นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กุดโง้งใหญ่
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
gootngong@sanook.com
มุกดาหาร
042673005
-
พ.ศ.2480
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
139
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:31 น.
71
1049730073
49010071
730073
บ้านดานคำ
Bandankham
นางอภิวันท์ บุญประสพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดานคำ
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
Dankham62@gmail.com
sites.google.com/view/dankham
เทศบาลตำบลมุก
30 /4/2523
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:38 น.
72
1049730074
49010072
730074
นาคำน้อยวิทยา
nakhamnoiwittaya
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาคำน้อย
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
nakhamnoiwittaya3@gmail.com
http://area.obec.go.th/
มุกดาหาร
089-2771370
1 /5/2519
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:27 น.
73
1049730075
49010073
730075
เมืองใหม่
muangmai
นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เมืองใหม่
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
mumin_2009@windowslive.com
www.thaischool.in.th/muangmai
มุกดาหาร
042611346
20 มิถุนายน 2495
3
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
130
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:50 น.
74
1049730076
49010074
730076
บ้านศูนย์ไหม
bansoonmai
นายประสาน จันทร์เผือก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศูนย์ไหม
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
soonmaiscool@yahoo.com
soonmai.com
เทศบาลตำบลมุก
086-2210621
พ.ศ.2517
9
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
123
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:12:18 น.
75
1049730003
49010075
730003
บ้านนาโปน้อย
Bannaponoi
นายอังกูร อ้วนพรหมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้านนาโปน้อย
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
naponoischool_2562@hotmail.com
เมืองมุกดาหาร
0956141289
2470
3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
8
09 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:27:02 น.
76
1049730006
49010076
730006
มุกดาลัย
Mukdalai
นายชาติชาย ก่อคุณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ ชุมชนแก้วกินรี
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
mukdalai007@gmail.com
mukdalai.thai.ac/home/
มุกดาหาร
042611311
042611311
1 ธันวาคม 2453
1
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
1,057
36
24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:11:55 น.
77
1049730043
49010077
730043
บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
Bannapoyai-Khosuwan
นายประดิน อินไชยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - โคกสุวรรณ
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
bannapoyai@mdh.go.th
www.napoyai.com
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
042661016
2495
5
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:21 น.
78
1049730078
49010078
730078
อนุบาลมุกดาหาร
anubanmukdahan
นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ ชุมชนค่ายลูกเสือ-
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
kruanubanmuk@gmail.com
anubanmuk.ac.th
042613006
042613006
2
0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
1,347
41
31 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:20:35 น.
79
1049730001
49010079
730001
ชุมชนศรีบุญเรือง
CHUMCHUNSRIBROONRUANG
นายวิเศษ ปรีประสาท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 ชุมชนศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
49000
มุกดาหาร
042-611820
13 ตุลาคม 2497
3
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
113
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:40:13 น.
80
1049730154
49010080
730154
คำแฮดประชาสรรค์
KHAMHADPRACHASAN
นายสมชัย เจริญไกร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คำแฮด
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
กกแดง
042641008
-
35
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
116
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:07:29 น.
81
1049730156
49010081
730156
บ้านนาหลวง2
naluang2 School
นายทินกร วิชิตพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาหลวง
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
bannaluang2@mdh.go.th
www. school.obec.go.th/bannaluang
-
0956609399
-
10 กรกฎาคม 2524
36
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:41 น.
82
1049730157
49010082
730157
บ้านบะ
BANBA
นายชุมพล ประเทพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบะ
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
banba@mdh.go.th
กกแดง
641007
20/08/2507
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:17 น.
83
1049730158
49010083
730158
บ้านป่าแดง
padaeng
นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กกแดง
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
padang2500@hotmail.com
http://school.obec.go.th/banpadaeng
กกแดง
0857446200
-
1 ตุลาคม 2479
32
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:52 น.
84
1049730159
49010084
730159
บ้านหนองสระพัง
Bannongsrapung
นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองสระพัง
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
-
-
-
-
-
15 พฤษภาคม 2515
37
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:12 น.
85
1049730160
49010085
730160
บ้านอุ่มไผ่
umpai
นายสุพจน์ ทาระขจัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 อุ่มไผ่
กกแดง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
chaiya_muk@hotmail.com
http://school.obec.go.th/ban-umpai
-
0812631443
-
14 มิถุนายน 2522
36
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:48 น.
86
1049730161
49010086
730161
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
chumchonbannongweangnoi
นายสุเพศ ยุติพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองแวงน้อย
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
pak_2505@hotmail.co.th
-
โชคชัย
-
-
22 ตุลาคม 2497
45
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
115
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:10:48 น.
87
1049730162
49010087
730162
บ้านคำบง1
Bankhambong1
นายสังคม วีระพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำบง
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
p.thongmon@gmail.com
www.bankhambong1
โชคชัย
042670110
-
4 ธันวาคม 2518
29.5
6.50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
434
16
19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:56 น.
88
1049730163
49010088
730163
บ้านคำพอก2
bankhampork2
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำพอก
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
khamphok2@mdh.go.th
sites.google.com/mdh.go.th/khamphok2
โชคชัย
0899731370
-
ธันวาคม 2511
34
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
8
3
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:40 น.
89
1049730165
49010089
730165
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ฺBumrungphong- uppatum
นายธงชัย บุตรกาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ชัยมงคล
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
bumrungpongtc@hotmail.com
school.obec.go.th/bumrungpong
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
042638299
15/04/2521
32
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
519
20
13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:25:10 น.
90
1049730167
49010090
730167
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองแวงน้อย
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
โชคชัย
45
15
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
0
44
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:15:00 น.
91
1049730168
49010091
730168
บ้านห้วยกอก1
Banhuikok 1
นายวิมาน พันธุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 เกษตรสมบูรณ์
นากอก
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
นากอก
042638067
2501
27
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:56 น.
92
1049730169
49010092
730169
เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
triamtahan roontee sibsam anusorn
นางสาวปรียะปภัสร์ ทาสีเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านด่านยาว
นากอก
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
tt13md@gmail.com
traimthahan@mdh.go.th
นากอก
-
-
6 พฤศจิกายน 2515
32
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
90
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:54 น.
93
1049730170
49010093
730170
บ้านนากอก
BANNAKOK
นายพิทยา ศรีลาศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนากอก
นากอก
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
nakok.2562@gmail.com
นากอก
2503
31
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
50
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:12 น.
94
1049730171
49010094
730171
บ้านนาสองเหมือง
bannasongmuang
นายอภิเชก เผ่าภูไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาสองเหมือง
นากอก
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
bnsm_mukdahan@hotmail.com
-
นากอก
-
-
8 ต.ค. 2502
32
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
135
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:26 น.
95
1049730172
49010095
730172
บ้านน้ำเที่ยง 2
BanNhamtiang 2
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 น้ำเที่ยง
นากอก
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
นากอก
38
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
5
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:56 น.
96
1049730173
49010096
730173
บ้านนาอุดม
naudom
นายวิจิตร คุณพูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 นาเจริญ
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
naudom_school@hotmail.com
-
??????
0857595135
-
12มิถุนายน 2509
47
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
161
8
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:18:01 น.
97
1049730174
49010097
730174
บ้านขอนแก่น
Ban-khon-kean
นายกานต์ นักลำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขอนแก่น
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
http://school.obec.go.t
นาอุดม
17 พฤษภาคม
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
164
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:56 น.
98
1049730175
49010098
730175
บ้านคำไหล
Bankhamlai
นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำไหล
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
-
-
นาอุดม
-
-
13 มิถุนายน 2513
44
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:43 น.
99
1049730176
49010099
730176
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
khanathetsaban Nakhon Krungthep 3
นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลาธนพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทรายไหลแล้ง
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
kroongtep3@mdh.go.th
อบต.นาอุดม
5 สิงหาคม 2505
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
151
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:39 น.
100
1049730177
49010100
730177
บ้านป่าเตย
Patoey
นายอุดม ส่วยโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านป่าเตย
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
-
www.banpatoey.ac.th
นาอุดม
042049831
-
2514
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
174
11
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:43:43 น.
101
1049730152
49010101
730152
บ้านโนนเกษม
Bannonkasem school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโนนเกษม
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
bannonkasem@gmail.com
อบต.นิคมคำสร้อย
042681126
2526
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:00 น.
102
1049730153
49010102
730153
บ้านภูแผงม้า
Banphupangma
นายเผย สุพรรณโมก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
PPmschool2016@hotmail.com
https://www.facebook.com/Phupangmaaschool?fref=ts
อบต.นิคมคสร้อย
093-0833824
2512
36
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
161
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:32 น.
103
1049730149
49010103
730149
ชุมชนบ้านม่วงไข่
Chumchonbanmungkhai school
นายคุณาธรณ์ พลสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านม่วงไข่
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
cmkschool2014@hotmail.com
http://school.obec.go.t
นิคมคำสร้อย
21 ตุลาคม 2497
32
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
90
9
19 มิถุนายน 2560 เวลา 05:50:33 น.
104
1049730150
49010104
730150
บ้านคำสร้อย
BANKUMSOI
นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
ban_kumsoi@hotmail.com
เทศบาล ต.นิคมคำสร้อย
042638203
042638203
1 กุมภาพันธ์ 2479
27
200
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
333
14
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:49 น.
105
1049730151
49010105
730151
บ้านด่านมน
Bandanmol
นายเศรษฐา สลางสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านด่านมน
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
นิคมคำสร้อย
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
25 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:47 น.
106
1049730155
49010106
730155
บ้านคำนางโอก
Bankhamnang ok
นายไพศาล เจริญราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สุริโย
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
khamnang.oke@facebook.com
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
ร่มเกล้า
2 สิงหาคม 2482
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
121
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:58 น.
107
1049730166
49010107
730166
บ้านหนองนกเขียน
nongnokekean school
นายทัศน์เทพ เทพสุระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองนกเขียน
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
ร่มเกล้า
20 กันยายน 2498
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
90
8
14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:18 น.
108
1049730164
49010108
730164
บ้านนิคมร่มเกล้า
Bannikhomromkhao
นายสุริยา เสียงเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นิคมร่มเกล้า
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
htp;//school.obec.go th
ทต.ร่มเกล้า
1 มิถุนายน 2517
44
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:43 น.
109
1049730178
49010109
730178
ป่งแดงวิทยาคม
pongdeangwittayakhom
นายสมชาย อุตสาหะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านป่งแดง
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
vc.po@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730178
หนองแวง
2454
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
170
12
09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:05 น.
110
1049730179
49010110
730179
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
laoluangtaotan
นางฐนิศรา นักลำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 เหล่าหลวง
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
laoluang.tao@gmail.com
laoluangtaotan.blogspot.com
หนองแวง
2 พ.ค.2520
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
151
12
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:21:48 น.
111
1049730180
49010111
730180
บ้านโนนสะอาด2
นายชัยยา สาระไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โนนสะอาด
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
0812631443
22 พฤษภาคม 2513
25.0
14.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:14:35 น.
112
1049730181
49010112
730181
หนองข่าประชาอุทิศ
NONGKHAPRACHAUTHIT
นายอภินันท์ อินลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองข่า
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
apinan1985@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730181
หนองแวง
-
-
15 พฤษภาคม 2511
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:01 น.
113
1049730182
49010113
730182
บ้านหนองแวงใหญ่
Ban Nongwangyai school
นายพิริยะ ทองมนต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองแวงใหญ่
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
49130
???????
042670164
2484
27
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
132
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 19:20:56 น.
114
1049730113
49010114
730113
ชุมชนดอนตาล
Chumchondontan
นายทวี ซามงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2-3 ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
ch.dtschool@gmail.com
เทศบาลตำบลดอนตาล
042689091
042689091
28 สิงหาคม 2460
35
0.15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
315
15
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:32 น.
115
1049730114
49010115
730114
บ้านนาม่วง
bannamuang
นางกนกนุช เขียวเขิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาม่วง
ดอนตาล
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
School.obec.goTh/ bannamuang
เทศบาลดอนตาลผาสุก
042689467
1 พฤษภาคม 2519
38
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:21:50 น.
116
1049730115
49010116
730115
บ้านโพนสว่าง
BONPONSAWANG
นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โพนสว่าง
ดอนตาล
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
ดอนตาลผาสุก
28/09/2481
35
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
152
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09:15 น.
117
1049730116
49010117
730116
บ้านห้วยกอก2
Banhuykok2
นายธนิตศักดิ์ ว่องไว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยกอก
ดอนตาล
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
-
เทศบาลดอนตาลผาสุก
-
-
23 พ.ค.2509
52
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:47 น.
118
1049730117
49010118
730117
นาสะเม็งวิทยา
nasamengwittaya
นายจิรวัฒน์ ผิวงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 นาสะเม็ง
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
nasameng@gmail.com
นาสะเม็ง
042613152
2475
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
258
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:36 น.
119
1049730118
49010119
730118
บ้านโคกพัฒนา
kokephattana School
นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โคกพัฒนา
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
kokpatana.school@gmail.com
http://school.obec.go.t
นาสะเม็ง
0817684964
-
08/05/2511
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:16 น.
120
1049730119
49010120
730119
บ้านนาสะโน
Bannasano
นายไชยยศ จันทพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาสะโน
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
bannasano@gmail.com
-
นาสะเม็ง
042670148
-
24 มิถุนายน 2483
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
88
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:06:38 น.
121
1049730120
49010121
730120
นาหว้าประชาสรรค์
nawaprachason
นายวิชยา คนไว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 นาหว้า
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
nawaprachasan@gmail.com
gg.gg/schoolnawa
นาสะเม็ง
042049811
-
1 สิงหาคม 2482
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
161
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 23:29:25 น.
122
1049730121
49010122
730121
บ้านหนองกระยัง
Nongayung
นายสมเกียรติ ศรีอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองกระยัง
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
นาสะเม็ง
2512
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
50
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:25 น.
123
1049730126
49010123
730126
บ้านภูผาหอมพัฒนา
phuphahompattana
นายสิริพงศ์ ปิยะวิบูลย์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ภุผาหอม
นาสะเม็ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
phuphahom.pt@gmail.com
นาสะเม็ง
-
2525
63
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 15:43:51 น.
124
1049730135
49010124
730135
บ้านแก้ง2
ฺBANKANG2
นายวุฒิไกร จันทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แก้ง
บ้านแก้ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
-
-
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
-
-
30/11/2508
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:53 น.
125
1049730137
49010125
730137
บ้านคำดู่
Bankhamdoo
นายสุริยัน ทรัพย์ผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คำดู่
บ้านแก้ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1040050665
บ้านแก้ง
042640675
12 กันยายน 2554
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:25 น.
126
1049730138
49010126
730138
บ้านดง
BANDONG SCHOOL
นายวชิระ แสงบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดง
บ้านแก้ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
Bandong@mdh.go.th
www.Data.bopp-obec.info./web/?school_ID=1049730138
บ้านแก้ง
0887989241
-
2 สิงหาคม 2482
20
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
92
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:29 น.
127
1049730139
49010127
730139
บ้านนาคำน้อย1
nakhamnoi1
นางสาวสุวิมล คนไว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาคำน้อย
บ้านแก้ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
เทสบาลตำบลบ้านแก้ง
17/04/2509
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:42 น.
128
1049730141
49010128
730141
บ้านภูวง
phuwong
นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ภูวง
บ้านแก้ง
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
w.thanaputtiwirot@gmail.com
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
0642428987
4 พฤษภาคม 2519
23
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:50:07 น.
129
1049730124
49010129
730124
บ้านภูล้อม
banphulom
นางเยาวรัตน์ แก้วมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ภูล้อม
บ้านบาก
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
banphulom12p@outlook.com
www.facebook/banpulom
บ้านบาก
042670137
12 พฤษภาคม 2512
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
106
9
09 มิถุนายน 2561 เวลา 19:54:39 น.
130
1049730125
49010130
730125
บ้านหนองบอน
bannongbon
นายวีรชาติ บุตรดีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองบอน
บ้านบาก
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
sophon095@gmail.com
อบต.บ้านบาก
042620719
-
2511
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:08:30 น.
131
1049730122
49010131
730122
บ้านบาก2
banbak2
นายสุรชัย กุลวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บาก
บ้านบาก
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
-
-
บ้านบาก
042641217
-
01/08/2482
47
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
366
16
13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:07:25 น.
132
1049730123
49010132
730123
บ้านนายาง
bannayang
นายวิบูลย์ ราชอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นายาง
บ้านบาก
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
sophon095@gmail.com
บ้านบาก
-
2514
42
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
95
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:07:19 น.
133
1049730127
49010133
730127
ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
praraiprachadwittaya
นายไพโรจน์ ยืนยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ป่าชาด
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
-
http://school.obec.go.t
?????
042664408
-
01012481
63
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
196
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:58 น.
134
1049730132
49010134
730132
บ้านห้วยทราย2
banhuaysai2
นายสมบัติ ทานะสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยทราย
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
ป่าไร่
66
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:18:06 น.
135
1049730133
49010135
730133
บ้านหนองเม็ก
Bannongmeg
นายธนัตถกานต์ ลามุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองเม็ก
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
nongmek@bannongmeg.net
bannongmeg.net
ป่าไร่
0985561985
-
15 มิถุนายน 2496
56
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
170
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:04:14 น.
136
1049730128
49010136
730128
บ้านนาทาม
ฺBannatam
นายจิตติพงษ์ มัธยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 นาทาม
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
ป่าไร่
0917215175
13/05/2512
70
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
277
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:33:13 น.
137
1049730129
49010137
730129
บ้านนาป่ง
napong school
นายสมหมาย นุทธบัตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาป่ง
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
-
-
ป่าไร่
-
-
2453
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 20:46:14 น.
138
1049730130
49010138
730130
บ้านนามน
bannamon
นายอรรคพล แดนดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นามน
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
bannamon@thaimail.com
http://www.bannamonschool.com/
ป่าไร่
0941701301
2520
44
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
56
9
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00:00 น.
139
1049730131
49010139
730131
บ้านโนนสวาท
bannonsawat
นายบุญแสง สมไวย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โนนสวาท
ป่าไร่
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
viengtong169@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School ID=1049730131
อบต.ป่าไร่
0918611366
-
2510
69
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
194
11
30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:57:56 น.
140
1049730134
49010140
730134
ชุมชนโพธิ์ไทร
CHUMCHONPHOSAI
นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
อบต.โพธิ์ไทร
042640530
23
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 19:55:35 น.
141
1049730140
49010141
730140
บ้านนาโพธิ์
bannapho
นายเดชดำรง ตุระซอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 นาโพธิ์
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
bannapho_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730140
อบต.โพธิ์ไทร
พ.ศ.2481
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
185
11
23 ตุลาคม 2562 เวลา 12:18:46 น.
142
1049730136
49010142
730136
บ้านโคกหนองหล่ม
KOKNONGLOM
นายสมพร หมันสิงห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองหล่ม
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
knlshcool@gmail.com
โพธิ์ไทร
042640564
พ.ศ.2479
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
114
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:37 น.
143
1049730142
49010143
730142
บ้านเหล่าหมี
ฺBanlaomi school
นายอนันต์ ปริปุรณะ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เหล่าหมี
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
laomi-@hotmail.com
www.laomee.ac.th
เหล่าหมี
0817395480
-
1 ก.ย. 2480
28
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
199
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:39:19 น.
144
1049730143
49010144
730143
บ้านโคกสว่าง1
bankoksawang1
นายเสน่ห์ สุพรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โคกสว่าง
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
y-som@hotmail.com
?http://school.obec.th/
042670169
19/02/2498
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:53:39 น.
145
1049730148
49010145
730148
บ้านเหล่าแขมทอง
laokhamtong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เหล่าแขมทอง
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
laokham166@gmaill.com
เหล่าหมี
0880589512
-
1 พฤษภาคม 2518
38
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
6
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47:24 น.
146
1049730144
49010146
730144
บ้านท่าห้วยคำ
tahuycom school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ท่าห้วยคำ
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
bob-raycity@hotmail.com
-
เหล่าหมี
042613307
-
1 พฤษภาคม 2518
34
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
40
8
17 กันยายน 2562 เวลา 13:19:42 น.
147
1049730145
49010147
730145
บ้านนายอ
nayor
นายทักษิณ สุวรรณไตรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นายอ
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
http://School.obec.go.t
เหล่าหมี
042670170
-
5 สิงหาคม 2482
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:09 น.
148
1049730146
49010148
730146
บ้านป่าพยอม
paphayom school
นายสุทัศน์ บุญแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่าพยอม
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
????????
พฤษภาคม 2517
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:55:37 น.
149
1049730147
49010149
730147
สยามกลการ4
SIAMKONLAKAN4
นายพลพักษ์ คนหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นาซิง
เหล่าหมี
ดอนตาล
มุกดาหาร
49120
school@siamkonlakan4.ac.th
www.siamkonlakan4.ac.th
เหล่าหมี
042613279
29 พฤษภาคม 2509
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
234
11
31 มกราคม 2560 เวลา 19:51:09 น.
150
1049730187
49010150
730187
บ้านกกตูม
BANKOKTOOM
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 กกตูม
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
กกตูม
1 มกราคม 2477
82
48
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
165
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:02:17 น.
151
1049730188
49010151
730188
บ้านแก้งนาง
Ban Kaengnang School
นายวุฒิชัย ไชยกาศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 แก้งนาง
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
กกตูม
042670106
1 มกราคม พ.ศ. 2490
120
80
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
311
13
27 มิถุนายน 2561 เวลา 19:58:10 น.
152
1049730189
49010152
730189
บ้านขัวสูง
Kuasung
นายมนาส สาระไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ขัวสูง
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
กกตูม
0901140447
2512
91
63
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:12 น.
153
1049730190
49010153
730190
บ้านนาหินกอง
BANNAHINGONG
นายทองสม สมลับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาหินกอง
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
nahingong_@hotmail.com
http://www.school.obec.go.th/bannahingong
กกตูม
042670124
2490
132
80
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
146
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:00 น.
154
1049730191
49010154
730191
บ้านปากช่อง
Banparkchong
นายยุทธนา เชื้อคมตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ปากช่อง
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
-
กกตูม
042-670129
-
24/06/2524
120
80
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
22
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:12 น.
155
1049730192
49010155
730192
สยามกลการ 5
sayamkonlakran 5
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กกกอก
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
wichaya1509@gmail.com
กกตูม
2511
85
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
25 ตุลาคม 2562 เวลา 08:27:10 น.
156
1049730193
49010156
730193
บ้านสานแว้
sanwae
นายธิรัตน์ เหลือผล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสานแว้
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
bansanwae@hotmail.com
sites.google.com/site/sanwaeschool/
กกตูม
042-670144
-
17/05/2525
120
71
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
265
11
10 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:11 น.
157
1049730194
49010157
730194
หมู่บ้านป่าไม้
mubanpamai
นายโกสินธ์ พรหมเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา
กกตูม
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
pm_009@mdh.go.th
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730194&Area_CODE=4901
กกตูม
0816619120
1 ธันวาคม 2530
120
66
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:05 น.
158
1049730206
49010158
730206
บ้านชะโนด 2
นายสุเทพ ทองผา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ชะโนดน้อย
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
chanot2@gmail.com
ชะโนดน้อย
042644526
042644526
2482
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
327
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:04 น.
159
1049730208
49010159
730208
บ้านหนองยาง
Ban Nongyang school
นายวทัญญู ปังอุทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หนองยาง
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
-
-
อบต.ชะโนดน้อย
086-2187098
-
18/06/2482
35
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
360
17
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:51:15 น.
160
1049730211
49010160
730211
บ้านย้อมพัฒนา
Banyompattana
นายธวัชชัย อยู่พุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ย้อมพัฒนา
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
-
-
ชะโนดน้อย
-
-
2 พฤษภาคม 2527
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:13:17 น.
161
1049730186
49010161
730186
บ้านโสก
BANSOK
นายศิโรจน์ อาจวิชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โสก
ดงหลวง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
??????
50
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
258
11
29 มิถุนายน 2558 เวลา 13:50:54 น.
162
1049730184
49010162
730184
บ้านเปียด
ฺฺฺิิBanpiad
นายอารักษ์ ทองมหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เปียด
ดงหลวง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
maprang2501@hotmail.com
??????
042697222
พ.ศ.2480
55
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
155
9
08 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:40 น.
163
1049730185
49010163
730185
บ้านโพนแดง
banponedang
นายพงศักดิ์ คนหมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แสงสว่าง
ดงหลวง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
เทศบาลตำบลดงหลวง
-
5 สิงหาคม 2514
55
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
179
8
19 ตุลาคม 2561 เวลา 11:30:21 น.
164
1049730183
49010164
730183
บ้านดงหลวง
bandongluang
นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เลื่อนเจริญ
ดงหลวง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
ดงหลวง
042697051
พ.ศ.2449
56
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
216
8
01 มิถุนายน 2559 เวลา 12:37:28 น.
165
1049730197
49010165
730197
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
bantewradutid
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ติ้ว
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
Bantew@hotmail.co.th
-
พังแดง
-
-
23062523
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
91
91
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:14 น.
166
1049730198
49010166
730198
บ้านนาหลัก
BANNALAK
นายธีรกร เชื้อคำจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาหลัก
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
bannalak@mdh.go.th
http://school.obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง
0892213840
-
11 ตุลาคม 2499
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:35 น.
167
1049730199
49010167
730199
บ้านฝั่งแดง
Banfungdaeng
นายศรีเนือง ใสลำเพาะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 พังแดง
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
พังแดง
042644757
2507
ุ65
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
276
14
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:12:15 น.
168
1049730201
49010168
730201
บ้านมะนาว
Ban Manao School
นายสมบูรณ์ ศรีหาพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 มะนาว
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
manaoschool@gmail.com
-
พังแดง
042670138
-
2512
75
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:49:40 น.
169
1049730202
49010169
730202
บ้านหนองคอง
nongkong
นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองคอง
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
nongkongschool@hotmail.co.th
-
??????
042670145
-
2526
67
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
173
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:03 น.
170
1049730203
49010170
730203
พระราชทานบ้านหนองหมู
Praratchatanbannongmoo
นายคำพันธ์ ชนะมาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองหมู
พังแดง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
ืnongmoo2556@outlook.co.th
พังแดง
042670152
10 พฤษภาคม 2528
60
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:23:15 น.
171
1049730200
49010171
730200
บ้านโพนไฮ
Phonhi
นายเผด็จ ปานอีเม้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โพนไฮ
หนองแคน
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
PHONHAI@hotmil.com
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านโพนไฮ
หนองแคน
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
111
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 23:28:11 น.
172
1049730204
49010172
730204
บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกยาว
ดงหลวง
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
???????
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
3
2
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:34 น.
173
1049730196
49010173
730196
บ้านก้านเหลืองดง
Bankanluengdong
นายนิพนธ์ สินพูน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ก้านเหลืองดง
หนองแคน
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
http://www.kanluengdong.ac.th
หนองแคน
042644027
-
26/04/2477
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
118
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:30 น.
174
1049730195
49010174
730195
ร่มเกล้า
romklao
ดร.รังสรรค์ สุทารัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองแคน
หนองแคน
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
romklao_muk@thimail.com
www.romklao.ac.th
หนองแคน
042644123
042644123
18 มิถุนายน 2479
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
371
17
27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32:35 น.
175
1049730205
49010175
730205
ชุมชนบ้านหนองบัว
Choomchonbannongbua
นายประศักดิ์ จิตอามาตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนสะอาด
หนองบัว
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
P.jek2009@gmail.com
หนองบัว
042644515
พ.ศ. 2467
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
278
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:36 น.
176
1049730207
49010176
730207
บ้านน้ำบ่อดง
BANNAMBODONG
นายจำรัส รัตนวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำบ่อดง
หนองบัว
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
wat991@gmail.com
หนองบัว
0839312633
15 กรกฎาคม 2502
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
7
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:11:31 น.
177
1049730210
49010177
730210
บ้านเหล่าดง
Laowdong
นายไมตรี พนันชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเหล่าดง
หนองบัว
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
อบต.หนองบัว
17/05/2471
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:27:08 น.
178
1049730209
49010178
730209
บ้านหนองหนาว
nongnow
นายภาสกร จันทะรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองหนาว
หนองบัว
ดงหลวง
มุกดาหาร
49140
หนองบัว
042644512
พ.ศ. 2485
50
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
91
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 08:21:13 น.
179
1049730096
49010179
730096
ชุมชนบ้านคำชะอี
chumchonbankhamcha-e
นายสมปอง เสียงล้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคำชะอี
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
chumchon104@hotmail.co.th
www.chumchonkamchae.com/
คำชะอี
0833435809
-
2459
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
173
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:06 น.
180
1049730097
49010180
730097
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
bankokhainonnomkok
นายยุธนา ผิวขำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกกไฮ
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
jareanrit@gmail.com
http://school.obec.go.th/bankokhainone
คำชะอี
042674510
-
01/05/2483
50
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 08:17:21 น.
181
1049730098
49010181
730098
บ้านแก้งช้างเนียม
BANKAENGCHANGNIAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านแก้งช้างเนียม
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
phatchrapanbuadee@gmail.com
คำชะอี
042676388
-
1 เมษายน 2512
60
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
4
3
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:55:43 น.
182
1049730099
49010182
730099
บ้านนาปุ่ง
bannapung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาปุ่ง
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730099
คำชะอี
1 พ.ค.2489
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 04:50:04 น.
183
1049730100
49010183
730100
บ้านโนนสว่าง1
Nonesawang1
นายอิทธิพล พุทธพรหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
คำชะอี
พ.ศ.2512
52
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:10:54 น.
184
1049730101
49010184
730101
บ้านหนองกะปาด
Bannongkapard
นายสมหมาย คำมุงคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองกะปาด
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
http://school.obec.go.th/bannongkapard
คำชะอี
0872319050
1 พฤษภาคม 2507
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:55 น.
185
1049730102
49010185
730102
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
watlaungpucham mahapumyo banhuaisai rasprasong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ห้วยทราย
คำชะอี
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
ss.watlaungpucham@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730102
อบต.คำชะอี
080 799 8079
1 พ.ค.2480
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
169
9
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:40:24 น.
186
1049730103
49010186
730103
บ้านกลาง
banklang
ว่าที่ ร.ท.ธงชัย ถิตย์ฉาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด
คำบก
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
-
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730103&Area_CODE=4901
อบต.คำบก
-
-
พ.ศ.2516
50
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:19 น.
187
1049730104
49010187
730104
คำบกราษฎร์นุกูล
Khambokeratnugool
นายประภาส หมั่นเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำบก
คำบก
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
ss.kambok@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730104
คำบก
0898627429
-
1 กุมภาพันธ์ 2478
49
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:14:15 น.
188
1049730105
49010188
730105
บ้านบาก ๑
Banbak1
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบาก
คำบก
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
banbak114@gmail.com
คำบก
042633002
-
01/08/2482
50
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 04:53:37 น.
189
1049730106
49010189
730106
บ้านห้วยลำโมง
banhuailammong
นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยลำโมง
คำบก
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
ss.huailammong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730106
คำบก
042663140
-
2482
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:58 น.
190
1049730079
49010190
730079
บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
ิbannamtiangwankru 2501
นางรัตนภรณ์ คนหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนสวรรค์
น้ำเที่ยง
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
moe11122214@gmail.com
nt2501.com
เทศบาล ต.คำชะอี
042049782
042049782
11 กรกฏาคม 2454
35
0.50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
525
20
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:27 น.
191
1049730084
49010191
730084
บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"
Ban Nong-ien Dong Ratsongkrou
นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง
น้ำเที่ยง
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
nongdong097@gmail.com
น้ำเที่ยง
042691452
2493
45
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
198
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:11 น.
192
1049730095
49010192
730095
ห้วยตาเปอะ
HULTAPER
นายวรชาติ สกุลเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ห้วยตาเปอะ
บ้านค้อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
taperschool@hotmail.com
บ้านค้อ
042670153
14 พฤศจิกายน 2543
98
64
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
288
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:57 น.
193
1049730086
49010193
730086
บ้านค้อ
Bankor
นายบุญทอม สุพรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านค้อ
บ้านค้อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
www.bankhaow.com
บ้านค้อ
042684200
1 ธันวาคม 2459
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:54 น.
194
1049730087
49010194
730087
บ้านโคก2
Ban Khok 2
นายเชิญสิน ไชยเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคก 2
บ้านค้อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
บ้านค้อ
042684020
042684020
พ.ศ. 2497
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
95
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:10:17 น.
195
1049730088
49010195
730088
บ้านดงยาง1
บ้านดงยาง1
นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงยาง1
บ้านค้อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
dongyang1.school@gmail.com
บ้านค้อ
2 กรกฎาคม 2482
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:24 น.
196
1049730092
49010196
730092
ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
Thairathwittaya11 Bankhae
นางศิวพร อาจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแข้
บ้านค้อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
thairathwittaya11@gmail.com
บ้านค้อ
6 มิถุนายน 2481
34
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:44:48 น.
197
1049730081
49010197
730081
บ้านโนนสังข์ศรี
Ban Non Sang Si
นางวรกัญญาพิไล แกระหัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โนนสังข์ศรี
บ้านซ่ง
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
บ้านซ่ง
085-7460318
-
4 สิงหาคม 2479
35
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
239
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:33:54 น.
198
1049730080
49010198
730080
บ้านซ่ง
bansong school
นายสุรไกร แสนโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ซ่ง
บ้านซ่ง
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
http://school.obec.go.t
บ้านซ่ง
042691453
1 พ.ค. 2482
35
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
123
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:07 น.
199
1049730082
49010199
730082
บ้านม่วง
Banmoung School
นายฉลาด สุพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านม่วง
บ้านเหล่า
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
-
บ้านเหล่า
042684006
-
2490
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:44:21 น.
200
1049730083
49010200
730083
บ้านแมด
BANMAD
นางสาวอนัตตา ชาวนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแมด
บ้านเหล่า
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
บ้านเหล่า
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:32:50 น.
201
1049730085
49010201
730085
บ้านเหล่า
Banlao
นายทักษิณ คนซื่อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเหล่า
บ้านเหล่า
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
baanlauschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
042684118
2 กรกฎาคม 2459
35
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
203
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:36:22 น.
202
1049730094
49010202
730094
บ้านหนองสระพังทอง
bannongsapungthong
นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองสระพังทอง
โพนงาม
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
bannongsra@hotmail.com
http://school.obec.go.th/bannongsra
โพนงาม
042664502
-
29/09/2512
37
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:45 น.
203
1049730089
49010203
730089
บ้านดอนป่าแคน
ฺBANDONPACAN
นางสุมินตรา โคตรพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนป่าแคน
โพนงาม
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
โพนงาม
042664504
-
42
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
7
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:18 น.
204
1049730090
49010204
730090
บ้านตูมหวาน
BANTOOMWAN
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้
โพนงาม
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
โพนงาม
042 664538
40
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
126
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:13 น.
205
1049730091
49010205
730091
บ้านแฝก
Banfak
ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านแฝก
โพนงาม
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
โพนงาม
13062491
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:11:54 น.
206
1049730093
49010206
730093
โพนงาม
phonngam
นายปานไทย ภูล้นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโพนงาม
โพนงาม
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
http://www.banphonngam.com/
โพนงาม
0899439525
1 กุมภาพันธ์ 2479
38
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
8
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:01:16 น.
207
1049730109
49010207
730109
บ้านนาหลวง1
ิBan·naluang1
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาหลวง
หนองเอี่ยน
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
nal2502@thaimail.com
-
-
-
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:29:29 น.
208
1049730110
49010208
730110
บ้านหนองบง
Bannongbong
นายประยุทธ ศรีเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองบง
หนองเอี่ยน
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
nongbong118@hotmail.com
หนองเอี่ยน
042-664033
042-664033
1 พฤษภาคม 2517
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
134
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:02 น.
209
1049730107
49010209
730107
บ้านหนองเอี่ยน
NONG-IAN
นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองเอี่ยน
หนองเอี่ยน
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
อบต.หนองเอี่ยน
042636040
8 สิงหาคม 2459
32
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
178
11
23 ตุลาคม 2561 เวลา 19:53:07 น.
210
1049730108
49010210
730108
บ้านโคกสว่าง2
bankoksawang2
นางวัชราภรณ์ สกุลทราย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกสว่าง2
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
bankoksawang2@mdh.go.th
เหล่าสร้างถ่อ
0621522102
2523
26
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:56 น.
211
1049730111
49010211
730111
บ้านหนองไฮ
Bannonghai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองไฮ
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
เหล่าสร้างถ่อ
0819747689
2501
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58:47 น.
212
1049730112
49010212
730112
บ้านเหล่าสร้างถ่อ
Laosangto
นายจักรกฤษณ์ โลคลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เหล่าสร้างถ่อ
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
มุกดาหาร
49110
เหล่าสร้างถ่อ
25 พฤษภาคม 2473
28
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
105
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:50:24 น.
213
1049730221
49010213
730221
เมืองพาลุกากรภูมิ
Muangphalukakoraphoom School
นายไชยนะคร บัวระพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านพาลุกา
ชะโนด
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
muangpha.2521@gmail.com
https://sites.google.com/mdh.go.th/muangpha
ชะโนด
0843929460
5/6/2521
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:59:04 น.
214
1049730223
49010214
730223
บ้านชะโนด 1
Banchanode1
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านชะโนด
ชะโนด
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
chanode1@hotmail.co.th
ชะโนด
081-9544432
-
1/10/2479
20
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
163
11
09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:16 น.
215
1049730216
49010215
730216
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
Somdejprasrinakarintraborommarachachonnani 84 pansa
สิบเอกจิตติ ช่างแกะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 นิคมทหารผ่านศึก
ดงหมู
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
bella84muang@yahoo.co.th
www.somdej84.ac.th/
ดงหมู
0817995769
5 กรกฎาคม 2527
38
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
239
14
09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:48 น.
216
1049730222
49010216
730222
บ้านขามป้อม
bankampom
นายพิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
-
-
บางทรายน้อย
-
-
7 กันยายน 2481
18
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
181
11
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:18:50 น.
217
1049730224
49010217
730224
บ้านทรายทอง
Bansaithong
นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทรายทอง
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
http://school.obec.go.th/bansaitong/
บางทรายน้อย
1/5/2524
16
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
101
8
19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:34:21 น.
218
1049730226
49010218
730226
ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
Chumchonbanbangsainoischool
นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บางทรายน้อย
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
บางทรายน้อย
0898425214
24 พฤษภาคม 2473
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
67
11
29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:44:38 น.
219
1049730217
49010219
730217
บ้านสองคอน
Songkon
จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านสองคอน
ป่งขาม
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
songkorn.school2560@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002698911187&fref=ts
ป่งขาม
042-643530
042-643530
31 มีนาคม 2497
41
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
241
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:26 น.
220
1049730215
49010220
730215
บ้านป่งขาม
Banpongkham
นางทัศนีย์ บุญมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ป่งขาม
ป่งขาม
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
school.obec.go.th/banpongkarm
ป่งขาม
042699310
2 สิงหาคม 2482
34
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:20:58 น.
221
1049730213
49010221
730213
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
BANNAKAMPOMVITTAYAKOM
นางปิยะมาศ ขวานคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ป่งขาม
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
-
bnkp-school.com
ป่งขาม
042699455
-
26 มกราคม 2520
37
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
74
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 21:13:54 น.
222
1049730214
49010222
730214
บ้านนาดีโคกสวาท
BANNADEEKOKSAWAT
นายธีระพล พันธุพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกสวาท
ป่งขาม
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
-
school.obec.go.th/bannadee
ป่งขาม
087-4215781
-
1 พฤษภาคม 2483
31
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:18:27 น.
223
1049730212
49010223
730212
บ้านหว้านใหญ่
Banwanyai
นายยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
wanyai1@hotmail.com
school.obec.go.th/banwarncyai
หว้านใหญ่
042699260
042699260
1 พฤศิกายน 2463
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
209
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 07:58:47 น.
224
1049730218
49010224
730218
หนองผือดอนม่วง
Nongpuedonmuang
นางสรัลรัชน์สิริ สุดชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองผือ
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
kittiyothada56@gmail.com
หว้านใหญ่
0895767520
10 มิถุนายน พ.ศ. 2480
35
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:01:54 น.
225
1049730219
49010225
730219
บ้านหว้านน้อย
Banwannoi School
ว่าที่ร้อยตรีวินัย วะหาโล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หว้านน้อย
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
benwannoil@mdh.go.th
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
042699454
32
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
46
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:54 น.
226
1049730220
49010226
730220
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
Banna phaengkhoknamsang
นายสำพันธ์ แก้วโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 นาแพง
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
sites.google.com/a/nmi.ac.th/bannapaeng/
หว้านใหญ่
042620844
1 พฤษภาคม 2518
35
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
121
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:28 น.
227
1049730225
49010227
730225
บ้านโนนสว่าง 2
noansawang2
นายเมธาวิร ชาวนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โนนสว่าง
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
มุกดาหาร
49150
noansawang2@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
20 มกราคม 2524
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
38
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:15 น.
228
1049730233
49010228
730233
บ้านโนนยาง
nonyang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโนนยาง
โนนยาง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
bannonyang@mdh.go.th
-
โนนยาง
042674537
-
2483
52
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
107
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:02 น.
229
1049730234
49010229
730234
บ้านคำพอก 1
Ban Kampog 1
นายยุทธชัย น้อยทรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำพอก 1
โนนยาง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
-
www.khampok1.ac.th
โนนยาง
042 670111
-
2487
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
121
9
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:31:35 น.
230
1049730235
49010230
730235
บ้านงิ้ว
banngew
นายเศรษฐชาติ ชาวันดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านงิ้ว
โนนยาง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
banngaew@hotmail.com
thaischool.in.th/banngew/
โนนยาง
0898627104
10 พฤษภาคม 2483
58
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
163
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:49 น.
231
1049730236
49010231
730236
บ้านวังนอง
Banwungnong School
นายสมาน ฤทธิ์น้ำคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังนอง
โนนยาง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
wangnong_school@hotmai.com
http://school.obec.go.th/banwangnong
โนนยาง
0804604793
-
26 มิถุนายน 2500
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
9
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:52:17 น.
232
1049730237
49010232
730237
บ้านหนองโอใหญ่
nongoyai
นายโอภาส จันปุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองโอ
โนนยาง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
kuwa1384@gmail.com
-
โนนยาง
085-7659568
2480
50
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
9
16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:38 น.
233
1049730239
49010233
730239
บ้านคำพี้
Bankhampee
นายกฤษฎา อาจวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำพี้
บ้านเป้า
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
bankhampee@mdh.go.th
sites.google.com/mdh.go.th/khampee
บ้านเป้า
-
-
1 พฤษภาคม 2507
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:55 น.
234
1049730241
49010234
730241
บ้านเป้าป่าแสด
Banpaopasaed
นายสโมสอน หนองสูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเป้า
บ้านเป้า
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
paopasaed@hotmail.com
เทศบาลตำบล
042642650
0
2466
65
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:15 น.
235
1049730242
49010235
730242
บ้านภู
Banpu
นายวิบูลย์ ทิพย์ลม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านภู
บ้านเป้า
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
banpusch@yahoo.com
http://school.obec.go.t
บ้านเป้า
042642628
2466
58
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
37
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:38 น.
236
1049730232
49010236
730232
บ้านวังไฮ
WANGHAI SCHOOL
นายจรูญ คนหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังไฮ
ภูวง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
Charoon9709@gmail.com
School.obec.go.th/banwanghai
ภูวง
06-1149-9527
-
10/06/2481
56
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:29 น.
237
1049730229
49010237
730229
บ้านนาตะแบง 2
Natabang2
นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาตะแบง 2
ภูวง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
ภูวง
0611649356
-
1 พ.ค.2483
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
91
8
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:16:58 น.
238
1049730231
49010238
730231
บ้านบุ่ง
BANBUNG SCHOOL
นายพัทธนา กลางประพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บุ่ง
ภูวง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
CHAICHAN2503@HOTMAIL.COM
WWW.obec.go.th/school/b
ภูวง
-
-
2482
56
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
93
10
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:47:16 น.
239
1049730238
49010239
730238
บ้านโคกกลาง
BAN KOKKLANG
นายศราวุธ อาจวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกกลาง
หนองสูงใต้
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
thaischool.in.th/Bangkokklang/
หนองสูงใต้
0938919351
5 กันยายน 2491
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:46:04 น.
240
1049730243
49010240
730243
บ้านแวง
Banwang
นายเสกสรรค์ อาจวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแวง
หนองสูงใต้
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
urakreang@hotmail.com
www.school.obec.go.th/banwang
หนองสูงใต้
042-642837
-
พ.ศ.2479
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:51 น.
241
1049730240
49010241
730240
บ้านโคกหินกอง
kokehingong
นายทองพูล ไตรยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกหินกอง
หนองสูงใต้
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
kokhinkongschool@gmail.com
http://school.obec.go.t
0910647392
2499
56
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
61
61
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:27 น.
242
1049730244
49010242
730244
บ้านหลุบปึ้ง
Lubepueng School
นายชา ท่าประโคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หลุบปึ้ง
หนองสูงใต้
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
หนองสูงใต้
01/05/2484
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:32 น.
243
1049730245
49010243
730245
บ้านเหล่าน้อย
banlaonoi
นายพิพัฒน์ แสมโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย
หนองสูงใต้
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
Ppipatss@hotmail.com
www.school.obec.go.th./
หนองสูงใต้
-
-
2519
55
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:28 น.
244
1049730230
49010244
730230
บ้านนาหนองแคน
BanNaNongKan
นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาหนองแคน
หนองสูง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
-
-
หนองสูงเหนือ
-
-
1 สิงหาคม 2482
62
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
33
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:19 น.
245
1049730228
49010245
730228
บ้านคันแท
bankantae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคันแท
หนองสูง
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
banthantae@gmail.com
-
หนองสูงเหนือ
-
-
17/07/2500
62
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
23
7
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:43:09 น.
246
1049730227
49010246
730227
ชุมชนเมืองหนองสูง
ชุมชนเมืองหนองสูง
นายไพโรจน์ กลางประพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองสูง
หนองสูงเหนือ
หนองสูง
มุกดาหาร
49160
sompipo@hotmail.com
ชุมชน
หนองสูงเหนือ
081-9645398
-
1 เมษายน 2549
51
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
218
8
08 สิงหาคม 2562 เวลา 10:03:45 น.