ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1057120247
57020001
120247
เจริญเมืองวิทยา
Jareanmeangvittaya
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจริญเมืองวิทยา
หมู่ 14 เจริญเมือง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
jmvsch@gmail.com
เจริญเมือง
053738356
พ.ศ. 2481
17
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
109
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:38:37 น.
2
1057120248
57020002
120248
บ้านเจริญเมือง
Banjaroenmaung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานอุดร
หมู่ 19 บ้านศรีทรายทอง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
crm-phan@hotmail.com
-
เจริญเมือง
53738258
-
15 มิถุนายน พ.ศ.2510
19
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
38
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:02:17 น.
3
1057120249
57020003
120249
บ้านป่าตึง
phatoung
นายทองคำ บัวอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานอุดร
หมู่ 5 บ้านป่าตึง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
Jervon0105@obecmail.obec.go.th
เจริญเมือง
53738264
พ.ศ.2508
22
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
55
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:36 น.
4
1057120250
57020004
120250
บ้านป่าบง
Ban Phabong
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานอุดร
หมู่ 9 บ้านป่าบง
เจริญเมือง
พาน
เชียงราย
57120
Jervon0105@obecmail.obec.go.th
phabong.cri2.go.th
เจริญเมือง
53738252
2482
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
166
11
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:44 น.
5
1057120302
57020005
120302
บ้านสิบสอง
bansibsong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสันหนองควาย
หมู่ 1 สันทราย
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
bansibsong@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
53186089
30.4
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:26:04 น.
6
1057120303
57020006
120303
บ้านจำคาวตอง
JUMKOWATHONG
นายจำนง ไชยประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสันหนองควาย
หมู่ 2 จำคาวตอง
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
jumkowathong@gmail.com
ดอยงาม
053605223
พ.ศ.2586
33
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
15
6
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:21 น.
7
1057120304
57020007
120304
สันหนองควาย
Sunnongkwai
นายสมพร กันทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานบูรพา
หมู่ 4 สันหนองควาย
ดอยงาม
พาน
เชียงราย
57120
snk2551@gmail.com
snk.cri2.go.th/
ดอยงาม
053604579
053604579
พุทธศักราช 2482
31.5
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
57
11
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:32:25 น.
8
1057120242
57020010
120242
ร่องธารวิทยา
Rongtharnwittaya
นางทองพูน ปัญจมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานอุดร
หมู่ 3 บ้านร่องธาร
ทรายขาว
พาน
เชียงราย
57120
rongtharn@gmail.com
http://rongtharn.cri2.go.th
อบต.ทรายขาว
0-5318-6788
0-5318-6788
1 มิถุนายน พ.ศ.2481
13.2
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
216
11
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:23:34 น.
9
1057120245
57020013
120245
บ้านโป่งแดง
Banpongdang
นายชัย สันกว๊าน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ธารทองทรายขาว
หมู่ 12 บ้านโป่งแดง
ทรายขาว
พาน
เชียงราย
57120
pongdang2008@gmail.com
ทรายขาว
053958086
053958086
2494
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
183
11
31 สิงหาคม 2560 เวลา 09:07:18 น.
10
1057120281
57020016
120281
บ้านร่องคตสันปูเลย
Banrongkotsanpulay
นางวรวีร์ ด่านทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานทักษิณ
หมู่ 2 สันปูเลย
ทานตะวัน
พาน
เชียงราย
57280
banrongkot@gmail.com
www.facebook.com/banrongkotcr2
ทานตะวัน
053957059
053957059
1 กรกฎาคม 2482
32
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
9
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:02 น.
11
1057120282
57020017
120282
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
tantawanwittaya school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานทักษิณ
หมู่ 7 ห้วยบง
ทานตะวัน
พาน
เชียงราย
57280
tantawan.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120282
อบต.ทานตะวัน
053762100
-
4 กันยายน 2497
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
12
25 เมษายน 2561 เวลา 12:09:55 น.
12
1057120283
57020018
120283
บ้านดงเวียง
dongwieng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
หมู่ 8 ดงเวียง
ทานตะวัน
พาน
เชียงราย
57120
dongwieng@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120283
ทานตะวัน
-
-
พ.ศ.2517
40
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
11 มิถุนายน 2559 เวลา 13:35:50 น.
13
1057120238
57020020
120238
บ้านสันมะแฟน
sanmafan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ชร.2
หมู่ 6 บ้านสันมะแฟน
ธารทอง
พาน
เชียงราย
57250
sanmafan@thai.com
http://school.obec.go.t
ธารทอง
53666845
053666845
-
10
-
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
06 มิถุนายน 2559 เวลา 13:02:00 น.
14
1057120239
57020021
120239
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
Tantongwittaya
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ธารทองทรายขาว
หมู่ 9 ป่ารวกใต้
ธารทอง
พาน
เชียงราย
57250
tantongwit@gmail.com
ธารทอง
53666844
053666844
พ.ศ. 2483
7.22
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
301
13
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:03:34 น.
15
1057120285
57020023
120285
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
toopardad
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 4 ทุ่งป่าแดด
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
toopardad@gmail.com
ป่าหุ่ง
053658703
พ.ศ.2475
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
14
3
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:01:22 น.
16
1057120286
57020024
120286
บ้านป่าหัดป่าแขม
pahadpakam
นายเกศ ปาณะการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 2 ป่าหัด
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
pahadpakamgmail.com
ป่าหุ่ง
53676612
1 มิถุนายน 2482
29
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
17
17
19 กันยายน 2560 เวลา 06:00:31 น.
17
1057120289
57020027
120289
บ้านศาลา
Bansala
นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภูผาป่าหุ่ง
หมู่ 14 ศาลาวังโค้ง
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
bansala2@gmail.com
ป่าหุ่ง
53676312
-
1 กุมภาพันธ์ 2463
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
36
7
19 กันยายน 2560 เวลา 06:18:57 น.
18
1057120290
57020028
120290
บ้านปางเกาะทราย
pangkosai
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ประถมศึกษา
ภูผาป่าหุ่ง
หมู่ 6 ปางเกาะทราย
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
pangkosai2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120290
อบต.ป่าหุ่ง
052-029375
-
8 พฤษภาคม 2505
38.6
17.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
6
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:20:12 น.
19
1057120291
57020029
120291
ริมวัง ๑
rimvang 1
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 7 งิ้วเฒ่า
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
rimvang1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120291
ป่าหุ่ง
-
-
1 มิถุนายน 2508
48.4
24.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
6
30 สิงหาคม 2560 เวลา 07:59:43 น.
20
1057120292
57020030
120292
ริมวัง ๒
rimwang2
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 8 ผาวี
ป่าหุ่ง
พาน
เชียงราย
57120
rimwang2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120292
อบต.ป่าหุ่ง
091-0795852
-
2506
58
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:10 น.
21
1057120267
57020032
120267
บ้านสันผักแค
bansanpakkae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพาน
หมู่ 5 สันผักแค
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
sanpakkae@gmail.com
ม่วงคำ
53721483
พ.ศ.2548
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:34:14 น.
22
1057120269
57020034
120269
บ้านม่วงคำ
Muangkham school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
หมู่ 17 บ้านม่วงทอง
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
maungkhamschool@gmail.com
ม่วงคำ
53721777
พ.ศ.2470
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
84
9
27 กันยายน 2561 เวลา 12:43:19 น.
23
1057120270
57020035
120270
บ้านสันต้นผึ้ง
BanSantonpueng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
หมู่ 7 สันต้นผึ้ง
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
santonwoug@gmail.com
ม่วงคำ
-
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
29
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
35
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:34 น.
24
1057120271
57020036
120271
บ้านฝั่งตื้น
BANFUNGTUEN
นายสมัย อิ่มอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ
หมู่ 8 บ้านฝั่งตื้น
ม่วงคำ
พาน
เชียงราย
57120
banfungtuen@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120271
อบต.ม่วงคำ
0861907383
26 ธันวาคม 2489
35.7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
173
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:28 น.
25
1057120265
57020038
120265
บ้านหนองบัว
BANNONGBUA
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 20 บ้านหนองบัวใต้
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
nongbour@gmail.com
เมืองพาน
053722657
27/04/2484
25.2
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
64
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:19:49 น.
26
1057120266
57020039
120266
บ้านป่าส้าน
banpasan
ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 21 บ้านป่าส้านทรายมูล
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
pasanchool50@gmail.com
-
เมืองพาน
053658844
-
2 กรกฎาคม 2482
26.4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
57
8
11 มกราคม 2560 เวลา 21:41:33 น.
27
1057120264
57020042
120264
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพาน
หมู่ 17 ป่ากว๋าวเหนือ
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
anubanphan@gmail.com
อบต.เมืองพาน
53721700
053721700
1 มีนาคม 2481
32
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
230
14
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:26:05 น.
28
1057120256
57020043
120256
พานพสกสวัสดิ์
phanpasoksawad
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานพสกสวัสดิ์
หมู่ 1 บ้านเด่น
เมืองพาน
พาน
เชียงราย
57120
phanpasoksawad@gmail.com
www.ppsw.ac.th
เทศบาลตำบลเมืองพาน
53722139
053722139
1/5/2468
24
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
879
30
26 ธันวาคม 2561 เวลา 11:37:50 น.
29
1057120275
57020044
120275
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
pukaeng school
นายสฤษดิ์ ตาคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปูแกงฯ
หมู่ 9 สุขสันติ
แม่เย็น
พาน
เชียงราย
05728
pukeangschool@gmail.com
อบต.แม่เย็น
53957306
053957306
2471
34.2
11.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
307
13
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:22 น.
30
1057120276
57020045
120276
บ้านป่าสัก
Pasakschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานทักษิณ
หมู่ 4 ป่าสัก
แม่เย็น
พาน
เชียงราย
57280
pasak.phan2@gmail.com
-
แม่เย็น
53604719
-
9 กรกฎาคม 2465
35
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
31 สิงหาคม 2560 เวลา 03:45:35 น.
31
1057120278
57020047
120278
บ้านดง
ิbandong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปูแกง
หมู่ 8 บ้านดงน้ำล้อม
แม่เย็น
พาน
เชียงราย
57280
แม่เย็น
53604766
11 สิงหาคม 2499
38
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
25 มิถุนายน 2559 เวลา 15:06:01 น.
32
1057120279
57020048
120279
บ้านสันต้นแหน
bansantonhan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนปูแกงฯ
หมู่ 7 สันต้นแหน
แม่เย็น
พาน
เชียงราย
57120
santonhan@gmail.com
แม่เย็น
53604533
-
01/05/2473
36.1
13.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:40:57 น.
33
1057120293
57020049
120293
บ้านจำผักกูดทรายทอง
champakkutchaitong
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 5 จำผักกูด
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
champakkut@gmail.com
แม่อ้อ
53605294
1 พฤษภาคม 2500
30.8
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
9
5
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:54:41 น.
34
1057120294
57020050
120294
โป่งทะลายใหม่เจริญ
Pongtalaimaijarern
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
หมู่ 4 ้โป่งทะลาย
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
pongtalai@gmail.com
-
แม่อ้อ
53671210
-
1 เมษายน 2486
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
28
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:47 น.
35
1057120295
57020051
120295
บ้านแม่แก้วเด่นชัย
Banmaekaewdenchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
หมู่ 9 เด่นชัย
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
phandenchai4@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120295
อบต.แม่อ้อ
053671018
-
พ.ศ.2518
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
14
6
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:20 น.
36
1057120296
57020052
120296
บ้านแม่แก้วเหนือ
maekaewnuea
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อ
หมู่ 10 แม่แก้วเหนือ
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maekaewnuea@gmail.com
-
แม่อ้อ
053671610
-
2513
40
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:54:01 น.
37
1057120297
57020053
120297
แม่อ้อประชารัฐ
mae oo pracharath
นายสันต์ คำมะนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
หมู่ 19 แม่แก้ว
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maekaew@gmail.com
www.Maekaew.th.gs
แม่อ้อ
053671636
053671636
01/05/2471
40
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
123
9
02 มกราคม 2562 เวลา 15:02:51 น.
38
1057120298
57020054
120298
บ้านแม่แก้วใต้
BANMAEKAEWTAI
นายเชษฐ์สาทร อินทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพานบูรพา
หมู่ 14 แม่แก้วรุ่งเรือง
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maekeawtai@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
53671208
-
17 สิงหาคม พ.ศ.2497
40
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
29
9
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:58 น.
39
1057120301
57020055
120301
บ้านปอเรียง
BanPorriang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 7 ปอเรียง
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
porriang2@gmail.com,
แม่อ้อ
053671679
1960
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:07 น.
40
1057120299
57020056
120299
บ้านแม่อ้อนอก
banmaeoonok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่อ้อ
หมู่ 13 สันป่าเมา
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
maeoonok@gmail.com
แม่อ้อ
053605110
1922
42
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
110
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02:21 น.
41
1057120300
57020057
120300
บ้านแม่อ้อ
Banmaeoo
-
ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 1 แม่อ้อใน
แม่อ้อ
พาน
เชียงราย
57120
b.maeoo@gmail.com
แม่อ้อ
053671372
1920
40
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:43:03 น.
42
1057120316
57020058
120316
เวียงห้าววิทยา
wianghaowittaya school
นายประเมต นันตาเครือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานบูรพา
หมู่ 7 ร่มโพธิ์งาม
เวียงห้าว
พาน
เชียงราย
57120
wianghao@gmail.com
wianghaowittaya.cri2.go.th
อบต.เวียงห้าว
53605145
พ.ศ. 2485
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
100
11
23 มกราคม 2560 เวลา 11:15:29 น.
43
1057120255
57020061
120255
บ้านแม่คาวหลวง
Banmaekawloung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจริญเมืองวิทยา
หมู่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
maekawloung@gmail.com
-
สันกลาง
53770223
-
12 พฤษภาคม 2484
23.7
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:48:23 น.
44
1057120253
57020062
120253
สันกลางวิทยา
Sanklangvittaya School
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานอุดร
หมู่ 4 บ้านป่าข่า
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
Sanklangvittaya9@gmail.com
สันกลาง
0934383322
-
1 กันยายน 2483
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
144
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:08 น.
45
1057120254
57020063
120254
บ้านถ้ำ
bantum
นายผจญ เอกจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจริญเมือง
หมู่ 3 บ้านถ้ำ
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
bantum8@gmail.com
htrtp://members.thai.ne
สันกลาง
0979745131
-
11/05/2484
27.7
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
96
9
15 สิงหาคม 2561 เวลา 11:05:16 น.
46
1057120252
57020065
120252
บ้านป่าต้าก
banpatak
นายวิเชียร คำตุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานอุดร
หมู่ 5 บ้านป่าต้าก
สันกลาง
พาน
เชียงราย
57120
pataksc@gmail.com
-
สันกลาง
53770221
-
12/05/2010
19.9
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
151
9
30 สิงหาคม 2560 เวลา 12:38:28 น.
47
1057120261
57020066
120261
บ้านเหมืองง่า
banmuangnga
นายธาดา ยาวังเสน
ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 6 บ้านเหมืองง่า
สันติสุข
พาน
เชียงราย
57120
banmuangnga@gmaill.com
mngschool.5gbfree.com
สันติสุข
053722950
053722950
1 ก.ค 2502
25
7.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
6
01 สิงหาคม 2561 เวลา 12:30:43 น.
48
1057120258
57020068
120258
บ้านสันติวัน
BANSANTIWAN
นายไชยา วงค์เวียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าหุ่งพานสันติ
หมู่ 1 บ้านดอยชัยมงคล
สันติสุข
พาน
เชียงราย
57120
santiwanumperphan@gmail.com
สันติสุข
053721070
-
21 เมษายน 2481
22.5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
9
21 สิงหาคม 2560 เวลา 11:54:35 น.
49
1057120306
57020071
120306
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
Banmai Thathonkeing
นายสมพจน์ อินทจักร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านใหมใน
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
banmai11@gmail.com
สันมะเค็ด
053677630
053677630
2501
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
143
12
31 สิงหาคม 2560 เวลา 06:41:00 น.
50
1057120307
57020072
120307
ชุมชนสันมะเค็ด
Choomchonsanmaket
นายธวัชชัย เต็มคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 1 สันมะเค็ด
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
Choomchonsanmaket@gmail.com
สันมะเค็ด
53677181
053677181
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
48
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:17 น.
51
1057120309
57020074
120309
บ้านสันต้นดู่
santondoo
นายประพันธ์ สมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลสันมะเค็ด
หมู่ 19 สันป่าสักทอง
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
santondoo@gmail.com
สันมะเค็ด
53677182
053677182
16 ธันวาคม 2486
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:56:14 น.
52
1057120310
57020075
120310
บ้านกล้วย
bankluay
นายบุญค้ำ ศรีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
bankluay@gmil.com
203.172.131.103/bankluay
สันมะเค็ด
53677180
1 กรกฎาคม 2483
40.1
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
184
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:41 น.
53
1057120312
57020077
120312
บ้านป่าแดงงาม
banpadangngam
นายธวัช อินทรจักร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานบูรพา
หมู่ 8 ป่าแดงงาม
สันมะเค็ด
พาน
เชียงราย
57120
taifapadang@gmail.com
สันมะเค็ด
053605103
-
2508
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
95
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:42:30 น.
54
1057120314
57020078
120314
บ้านหนองฮ่างสันหลวง
Nonghang-Sanluang
นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 4 หนองฮ่าง
หัวง้ม
พาน
เชียงราย
57120
nonghang0@gmail.com
หัวง้ม
53762245
1 มิถุนายน 2482
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
30 สิงหาคม 2560 เวลา 06:22:16 น.
55
1057120315
57020079
120315
บ้านป่าคา
Paka
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พานบูรพา
หมู่ 2 บ้านป่าคา
หัวง้ม
พาน
เชียงราย
57120
pakaschool@gmail.com
อบต.หัวง้ม
53721101
11 สิงหาคม 2501
28
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
8
03 สิงหาคม 2561 เวลา 15:21:05 น.
56
1057120313
57020080
120313
ป่าแดงวิทยา
Padaengwittaya
นายราชัน มานะกิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พานบูรพา
หมู่ 6 บ้านป่าแดง
หัวง้ม
พาน
เชียงราย
57120
padaengwit@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120313
หัวง้ม
053659020
053659020
พ.ศ.2467
27
5.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
231
11
29 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:46:21 น.
57
1057120228
57020082
120228
บ้านป่าแงะ
Banpangae School
นายทิวา สุริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 1 บ้านป่าแงะ
ป่าแงะ
ป่าแดด
เชียงราย
57190
ipangae6@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120228
เทศบาลตำบลป่าแงะ
053186405
1 พ.ค. 2495
50
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
217
12
20 มิถุนายน 2561 เวลา 11:33:48 น.
58
1057120229
57020083
120229
บ้านป่าเส้า
banpasao
-
ประถมศึกษา
ป่าแงะสามัคคี
หมู่ 14 ศรีดอนชัย
ป่าแงะ
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banpasao@gmail.com
เทศบาลตำบลป่าแงะ
53160129
5/11/2506
52
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:36:14 น.
59
1057120230
57020084
120230
บ้านใหม่พัฒนา
Maipattana School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าแงะสามัคคี
หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา
ป่าแงะ
ป่าแดด
เชียงราย
57190
maipattana@gmail.com
-
เทศบาลตำบลป่าแงะ
-
-
7 พ.ค. 2513
47
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56:12 น.
60
1057120226
57020087
120226
บ้านใหม่ใต้
Banmaitai School
นางรุ่งจิตร ลือยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่าแดดพัฒนา
หมู่ 6 บ้านใหม่ใต้
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banmaitai@gmail.com
เทศบาลตำบลป่าแดด
053761007
053761007
2502
55.9
2.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
26 มกราคม 2560 เวลา 13:46:11 น.
61
1057120222
57020089
120222
บ้านสักพัฒนา
Bansakpattana
นายสุริยัน ยารวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนป่าแดดพัฒนา
หมู่ 10 บ้านสักใต้
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
bansak7@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120222
เทศบาลตำบลป่าแดด
053761450
พ.ศ. 2519
55.2
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
9
21 สิงหาคม 2560 เวลา 09:59:21 น.
62
1057120223
57020090
120223
บ้านแม่พุง
MAEPHUNG
นายชาญวิทย์ ออมสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 5 บ้านแม่พุง
ป่าแดด
ป่าแดด
เชียงราย
57190
maephung@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120223
เทศบาลตำบลป่าแดด
53710136
053607211
พ.ศ.2484
53.9
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
07 มิถุนายน 2559 เวลา 19:50:36 น.
63
1057120224
57020091
120224
โรงช้างวิทยา
Rongchangwitthaya
นายยนต์ ปัญญางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 5 โรงช้างวิทยา
โรงช้าง
ป่าแดด
เชียงราย
57190
rcw.2524@gmail.com
เทศบาลตำบลโรงช้าง
053761446
053761446
06/05/2480
57.9
4.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:56:25 น.
64
1057120225
57020092
120225
บ้านโป่ง
banpong school
นายสัญญา ทะกัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 11 บ้านโป่ง
โรงช้าง
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banpong103@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120225&page=info
โรงช้าง
053761500
พ.ศ. 2487
57
3.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
8
21 สิงหาคม 2560 เวลา 09:45:26 น.
65
1057120235
57020094
120235
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
SRIPHONGOENWITTHAYA
นายประเสริฐ ชินวะโร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 2 ศรีมงคล
ศรีโพธิ์เงิน
ป่าแดด
เชียงราย
57190
sripho375@gmail.com
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
053607303
053607303
2504
63.3
10.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
161
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:24:28 น.
66
1057120236
57020095
120236
บ้านวังวิทยา
Banwangwittaya
นายถวิล สุริยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 2 บ้านวังผา
สันมะค่า
ป่าแดด
เชียงราย
57190
banwangpha@gmail.com
สันมะค่า
0945631522
-
15 พฤศจิกายน 2504
70
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
267
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:53:00 น.
67
1057120234
57020096
120234
ชุมชนบ้านสันมะค่า
Choomchonbansanmaka
นางรุ่งจิตร ลือยศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด
หมู่ 1 สันมะค่า
สันมะค่า
ป่าแดด
เชียงราย
57190
sanmaka03@gmail.com
sanmaka2505.com
สันมะค่า
053761084
053761084
13/11/2505
59.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
106
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:34:43 น.
68
1057120396
57020097
120396
บ้านป่าตึงงาม
PATUNGNAM
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
หมู่ 11 ใหม่แสงแก้ว
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
patungngam@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
-
-
2497
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
9
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:15 น.
69
1057120397
57020098
120397
บ้านร้องบง
RONGBONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจดีย์หลวง
หมู่ 2 ร้องบง
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
rongbong@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120397
เจดีย์หลวง
052029333
-
01/06/2482
39
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
129
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:23:00 น.
70
1057120398
57020099
120398
เจดีย์หลวงพิทยา
Jedeeluangpittaya
นายธนากร วรากุลพิชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เจดีย์หลวง - ท่าก๊อ
หมู่ 4 หนองหล่ม
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
jedeeluang48@gmail.com
www.jedeeluang.ac.th
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
053950474
053950474
28 ธันวาคม 2476
38
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
207
12
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:33:20 น.
71
1057120399
57020100
120399
บ้านห้วยหมอเฒ่า
BanHuaMorTow
นายปกาศิต อนุกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลเจดีย์หลวง-ตำบลท่าก๊อ
หมู่ 10 ห้วยหมอเฒ่า
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
Mortow34@Gmail.com
เจดีย์หลวง
53950275
14 มีนาคม 2511
12.9
40.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
108
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:58 น.
72
1057120400
57020101
120400
บ้านสันก้างปลา
SANGANGPA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจดีย์หลวง
หมู่ 7 บ้านสันก้างปลา
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sangangpa@gmail.com
เจดีย์หลวง
53950651
2502
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
77
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07:55 น.
73
1057120404
57020102
120404
บ้านแม่ตาแมว
MAETAMAW
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
หมู่ 9 บ้านแม่ตาแมว
เจดีย์หลวง
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maetamaw@gmail.com
-
เจดีย์หลวง
-
-
2530
55
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
8
26 เมษายน 2561 เวลา 20:38:18 น.
74
1057120406
57020103
120406
บ้านดินดำ
Dindum School
นายดำริ สุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อบต.ท่าก๊อ
หมู่ 1 ดินดำ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
dindum511@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120406
ท่าก๊อ
053-950043
1 พฤษภาคม 2500
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
17 มิถุนายน 2559 เวลา 16:21:53 น.
75
1057120407
57020104
120407
บ้านแม่ผักแหละ
Banmaephuklae
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าก๊อ
หมู่ 11 แม่ผักแหละ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maephuklae@gmail.com
banmaephuklae.ac.th
ท่าก๊อ
052-029337
-
02 พฤษภาคม 2542
78
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
266
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:03 น.
76
1057120408
57020105
120408
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
Pathon(Wittayasmith)
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก๊อ
หมู่ 2 ใหม่สุขสรรค์
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pathon.v@gmail.com
ท่าก๊อ
-
-
15 กันยายน 2476
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:20:35 น.
77
1057120409
57020106
120409
บ้านแม่ต๋ำ
Banmaetam
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก๊อ
หมู่ 20 แม่ต่ำ
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
School.maetam@gmail.com
ท่าก๊อ
053724156
053724156
11/08/2502
52
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
372
14
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:38:18 น.
78
1057120410
57020107
120410
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
Takoeplabpla Pittaya
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลท่าก๊อ
หมู่ 6 ท่าก๊อพลับพลา
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
takoeplabpla@gmail.com
ท่าก๊อ
53724145
053724145
29 พฤศจิกายน 2442
47
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
268
14
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:56:39 น.
79
1057120411
57020108
120411
บ้านปางหลวง
Phangluang
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลท่าก๊อ
หมู่ 8 บ้านปางหลวง
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
phangluang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120411
ท่าก๊อ
052029336
พ.ศ. 2478
74.8
46.7
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
7
42
9
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:33 น.
80
1057120412
57020109
120412
บ้านปางหก
banpanghok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 ปางหก
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banpanghok.school@gmail.com
ท่าก๊อ
052029616,087-6580776
2488
78
30
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
2
25
8
08 ตุลาคม 2561 เวลา 19:04:11 น.
81
1057120413
57020110
120413
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
huainamkhunvittaya
นายสนิท นันทชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำบลท่าก๊อ
หมู่ 16 บ้านห้วยน้ำข่น
ท่าก๊อ
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huainamkhun@gmail.com
www.huainamkhun.ac.th
ท่าก๊อ
053163390
053163390
30/11/2513
71
44
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
715
26
20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:51:57 น.
82
1057120394
57020112
120394
บ้านห้วยมะแกง
huaymakaeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลป่าแดด
หมู่ 20 บ้านห้วยมะแกง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaymakaeng@gmail.com
-
ป่าแดด
098-5414693
-
01/12/2530
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
141
8
08 ตุลาคม 2561 เวลา 18:52:40 น.
83
1057120395
57020113
120395
บ้านห้วยสะลักวิทยา
huaysalakvittaya
นายสุพจน์ ปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลป่าแดด
หมู่ 21 บ้านห้วยสะลัก
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaysalakvittaya@gmail.com
ป่าแดด
53160064
-
01/06/2541
51
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
216
9
01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:13 น.
84
1057120388
57020114
120388
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
BANPADAET(WETTAYASMIS)
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำบลป่าแดด
หมู่ 17 สันโค้งใต้
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
padaetschool@gmil.com
203.172.210.163/main/
ป่าแดด
53656504
053656504
2475
33.4
6.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
439
19
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:39:08 น.
85
1057120389
57020115
120389
ชุมชนบ้านโป่ง
chumchonbanpongschool
นายอำพล โทอรัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลป่าแดด
หมู่ 6 สันขี้เหล็ก
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
chumchonbanpongschool@gmail.com
ป่าแดด
053708262
053708033
16/05/2460
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
189
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 20:15:47 น.
86
1057120390
57020116
120390
บ้านดอนสลี
BANDONSALEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลป่าแดด
หมู่ 19 ศรีดอนมูล
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
donsalee1@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
-
2522
39.2
12.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
140
8
07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:33:21 น.
87
1057120391
57020117
120391
บ้านหัวฝาย
banhuafai
นายปรีชา นิธิเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลป่าแดด
หมู่ 8 หัวฝาย
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banhuafai1@gmail.com
ป่าแดด
052029343
2501
37
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
176
9
22 สิงหาคม 2560 เวลา 08:23:06 น.
88
1057120392
57020118
120392
บ้านห้วยหญ้าไซ
huayyasai
นายสงคราม มังคะละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำบลป่าแดด
หมู่ 11 ห้วยหญ้าไซ
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huayyasai@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120392
ป่าแดด
052029342
1/3/2522
51
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
438
18
09 มีนาคม 2560 เวลา 17:30:32 น.
89
1057120393
57020119
120393
บ้านแม่ตาช้าง
banmaetachang
นายบดินทร์ ศรีเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 18 แม่ตาช้าง
ป่าแดด
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maetachang@gmail.com
ป่าแดด
052-029339
-
2533
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
93
9
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:21:40 น.
90
1057120386
57020120
120386
บ้านปางอ้อย
Banpangaoy
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
หมู่ 9 ปางอ้อย
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pangaoy.school@gmail.com
แม่พริก
2500
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
32
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:39 น.
91
1057120387
57020121
120387
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
Banparmiengmaeprig
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
หมู่ 4 บ้านปางกลาง
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
parmiengmaeprig@gmail.com
แม่พริก
0887626499
1 เมษายน 2484
48
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:56:42 น.
92
1057120382
57020122
120382
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
Banmaeprik
นายวันชัย วงศ์เรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลแม่พริก-ศรีถ้อย
หมู่ 1 บ้านแม่พริก
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maeprik@gmail.com
แม่พริก
053656586
053656586
2496
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
8
07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:10:26 น.
93
1057120383
57020123
120383
ชุมชนบ้านสันจำปา
sanjumpaschool@gmail.com
นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมชนสันจำปา
หมู่ 3 สันจำปา
แม่พริก
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sanjumpaschool@gmil.com
-
แม่พริก
53656399
-
พ.ศ. 2464
27
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
521
24
29 มิถุนายน 2561 เวลา 21:30:03 น.
94
1057120377
57020126
120377
บ้านโป่งปูเฟือง
banpongpufeang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
หมู่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pongpufeang@gmail.com
-
เวียงสรวย
53160139
-
๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
23 สิงหาคม 2560 เวลา 03:48:04 น.
95
1057120379
57020128
120379
บ้านหนองผำ
bannongpam school
นายอภิชาติ สุปิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลแม่สรวย
หมู่ 9 หนองผำ
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bonnongpam.2008@gmail.com
-
แม่สรวย
53160183
2520
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
83
8
22 สิงหาคม 2560 เวลา 07:22:12 น.
96
1057120380
57020129
120380
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
pabongtaoganjan
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่สรวย
หมู่ 4 ป่าบง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pabongtaoganjan428@gmail.com
pabongtaoganjan.cri2.go.th/
เวียงสรวย
53656428
053656428
17 พฤษภาคม พ.ศ.2516
28
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
102
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:34:01 น.
97
1057120375
57020130
120375
อนุบาลแม่สรวย
anubanmeasuai
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
หมู่ 5 บ้านตลาด แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
anumeasuai@gmail.com
school.obec.go.th/anuma
เทศบาลตำบลแม่สรวย
053656290
053786371
พ.ศ.2454
28.5
0.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
490
21
30 มิถุนายน 2560 เวลา 09:33:17 น.
98
1057120376
57020131
120376
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
bansanklang(radpattana)
นายมนตรี นวลจีน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลแม่สรวย
หมู่ 2 สันกลาง
แม่สรวย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bansanklang.radpattana@gmail.com
เทศบาลตำบลเวียงสรวย
053786008
053786008
วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2487
25
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
187
10
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:36:43 น.
99
1057120414
57020132
120414
บ้านวาวี
Banwawee
นายเสรี เชื้ออ้วน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวาวี
หมู่ 1 บ้านวาวี
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banvavee@gmail.com
www.banvavee.ac.th
วาวี
053760147
053760176
2509
74
55
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
29
645
30
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:14:55 น.
100
1057120415
57020133
120415
บ้านมังกาล่า
mangkalaุ67@gmail.com
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วาวี
หมู่ 22 บ้านมังกาล่า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
mangkala67@gmail.com
https://www.facebook.com/mangkala67/
วาวี
0889259208
2526
72
55
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
106
8
14 ธันวาคม 2561 เวลา 20:21:34 น.
101
1057120417
57020134
120417
บ้านเลาลี
BANLAOLEE
นายสมชาย สุทธิพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวาวี
หมู่ 20 เลาลี
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
laolee.chiangrai@gmail.com
banlaolee59.wordpress.com/
วาวี
053760215
053760215
24/04/2520
80
55
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
187
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:48:15 น.
102
1057120418
57020135
120418
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
Banpangkew
นายภิญโญ อุโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
วาวี
หมู่ 2 ปางกิ่ว
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pangkew@gmail.com
www.pangkew.ac.th
วาวี
052029349
-
พ.ศ. 2509
88
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
84
8
22 มีนาคม 2560 เวลา 11:53:20 น.
103
1057120419
57020136
120419
บ้านแม่โมงเย้า
Ban Maemongyao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวาวี
หมู่ 15 แม่โมงเย้า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maemongyou@gmail.com
วาวี
052-029630
พ.ศ. 2527
78
57
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
74
8
08 มิถุนายน 2559 เวลา 10:40:51 น.
104
1057120431
57020138
120431
ดอยเวียงวิทยา
Doywiangwittaya
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวาวี
หมู่ 19 บ้านจู้จี้
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
Doywiangwittaya@gmail.com
-
วาวี
53609440
-
3 พศจิกายน 2539
61
38
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
8
100
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:01 น.
105
1057120416
57020139
120416
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
Pongklangnam
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนบ้านวาวี
หมู่ 12 โป่งกลางน้ำ
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
pongklangnam@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
0843682112
-
วันที่ 20 ธันวาคม 2525
62
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
261
13
17 มิถุนายน 2561 เวลา 09:29:07 น.
106
1057120424
57020140
120424
บ้านขุนสรวย
Bankhunsuay School
นางณาตยา มานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วาวี
หมู่ 14 ขุนสรวย
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
khunsuay14@gmail.com
วาวี
-
2535
80
55
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
94
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:38:44 น.
107
1057120426
57020141
120426
บ้านห้วยไคร้
Huaykrai
นายสุทัด จันทะสินธุ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านห้วยไคร้
หมู่ 13 ห้วยไคร้
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
hauykrai@gmail.com
www.hauykrai.ac.th
วาวี
053918079
053918079
16/05/2529
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
416
17
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:30:24 น.
108
1057120427
57020142
120427
บ้านห้วยน้ำเย็น
Hauynamyen
นายเจษฎา แซ่หาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี
หมู่ 11 ห้วยน้ำเย็น
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
namyen@hny.ac.th
วาวี
053727102
12/06/2532
52
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
267
13
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:23:52 น.
109
1057120429
57020143
120429
บ้านห้วยกล้า
hauykar
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ห้วยไคร้
หมู่ 18 บ้านห้วยกล้า
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
banhauykar@gmail.com
อบต.วาวี
53160070
16062532
ุ60
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
56
9
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:44:42 น.
110
1057120430
57020144
120430
บ้านผาแดงหลวง
phadangluang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ห้วยไคร้-วาวี
หมู่ 17 บ้านผาแ ดงหลวง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
phadangluang@gmail.com
วาวี
053160186
-
16/06/2530
67
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:17 น.
111
1057120420
57020145
120420
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
Ban Thoong Prao School (Peky Hitchcock)
นางสาวนฤมล เกิดมูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้
หมู่ 7 บ้านทุ่งพร้าว
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
thoongprao2@gmail.com
thoongprao.ac.th
วาวี
0652798294
-
14/02/2514
39.6
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
250
11
08 ตุลาคม 2561 เวลา 13:04:51 น.
112
1057120421
57020146
120421
บ้านแสนเจริญ
sanjareanschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
หมู่ 10 แสนเจริญ
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
sanjareansc@gmai.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
0807907992,0904674916
2525
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
6
30 มีนาคม 2561 เวลา 16:09:15 น.
113
1057120422
57020147
120422
บ้านดอยช้าง
Ban Doichang
นายสวง กองจักร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้วยไคร้
หมู่ 3 ดอยช้าง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
doichangschool@gmail.com
www.doichangschool.ac.th
วาวี
053160844
053160844
2488
40
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
672
24
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 22:09:40 น.
114
1057120423
57020148
120423
บ้านห้วยมะซาง
huaimasangschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ห้วยไคร้
หมู่ 5 ห้วยมะซาง
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huaimasangschool@gmail.com
วาวี
052-029356
-
2525
42
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
280
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:40 น.
115
1057120425
57020149
120425
บ้านห้วยขี้เหล็ก
Ban Huai Khilek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
หมู่ 9 ห้วยขี้เหล็ก
วาวี
แม่สรวย
เชียงราย
57180
hkl9ms50@gmail.com
วาวี
053160137
16 มิถุนายน 2524
51
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
02 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:00:21 น.
116
1057120401
57020150
120401
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
sritoysoontornratwittayaschool
นายภิญโญ ยอดกระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่พริก - ศรีถ้อย
หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
bansritoy@gmail.com
-
ตำบลศรีถ้อย
053602722
-
1 พ.ค. 2466
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:17 น.
117
1057120402
57020151
120402
บ้านห้วยเฮี้ย
banhuayhia
นายอุดม บุญทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านห้วยเฮี้ย
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
huayhia@gmail.com
-
ศรีถ้อย
053605929
-
07/04/2570
43
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
9
31 สิงหาคม 2560 เวลา 08:18:09 น.
118
1057120403
57020152
120403
บ้านแม่ยางมิ้น
maeyangminshool
นายบัญชร เตปินยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย
หมู่ 11 บ้านสันติ
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
maeyangmin@gmail.com
maeyangmin.com
ศรีถ้อย
53160073
-
พ.ศ.2525
46.3
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
9
30 มิถุนายน 2561 เวลา 20:13:59 น.
119
1057120405
57020153
120405
เวียงผาวิทยา
wiangphawittaya
นายนิเรก หอมรส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำบลแม่พริก - ศรีถ้อย
หมู่ 6 พญากองดี
ศรีถ้อย
แม่สรวย
เชียงราย
57180
wiangpha@gmail.com
http://wiangpha.ac.th
ศรีถ้อย
096-5505570
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
49
27
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
610
28
05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:06:14 น.
120
1057120481
57020154
120481
บ้านสัน
Bansun
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านโป่ง
หมู่ 3 บ้านสัน
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
bansun98@gmail.com
บ้านโป่ง
0861152198
2500
72
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
9
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:37:27 น.
121
1057120482
57020155
120482
บ้านลังกา
Baanlungka
นายชูเกียรติ เมืองงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลังกา
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
lungka85@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120482
บ้านโป่ง
053781222
30 เมษายน 2498
70
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
70
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:25:27 น.
122
1057120483
57020156
120483
บ้านโป่งเทวี
pongtewee
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโป่ง
หมู่ 5 บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongtewee@gmail.com
บ้านโป่ง
053782111
053782111
2464
70
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
229
12
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:18 น.
123
1057120492
57020157
120492
บ้านป่าตึง
patungschool
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลบ้านโป่ง
หมู่ 5 ป่าตึง
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
ptschool54@gmail.com
-
บ้านโป่ง
052029386
-
16 ต.ค. 2530
84
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:45:17 น.
124
1057120493
57020158
120493
บ้านห้วยหินลาดใน
school hinladnai
นายถวิล วงษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบ้านโป่ง
หมู่ 7 บ้านห้วยหินลาดใน
บ้านโป่ง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
hinladnai@gmail.com
-
053163605
12 พฤษภาคม 2530
105
20
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
5
21
7
14 กันยายน 2561 เวลา 12:04:28 น.
125
1057120484
57020160
120484
บ้านป่าสัก
pasak
นายฤทธิไกร ใจคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลป่างิ้ว
หมู่ 2 ป่าสัก
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pasak5@gmail.com
-
ป่างิ้ว
0531821971
-
30 พฤศจิกายน 2442
74
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
85
8
10 มิถุนายน 2561 เวลา 12:53:47 น.
126
1057120485
57020161
120485
บ้านฮ่างต่ำ
Banhangtum
นายชูชาติ ชัยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ป่างิ้ว
หมู่ 12 ฮ่างต่ำเหนือ
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
htschool5@gmail.com
www.hangtamschool.ac.th
ป่างิ้ว
4 มิถุนาย 2482
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
237
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:49:49 น.
127
1057120488
57020164
120488
ป่างิ้ววิทยา
Pa-Ngiu Wittaya
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลป่างิ้ว
หมู่ 1 ป่างิ้ว
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
png.wit@gmail.com
เทศบาลตำบลป่างิ้ว
-
-
1 พฤษภาคม 2464
72
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
333
14
09 สิงหาคม 2561 เวลา 11:06:46 น.
128
1057120489
57020165
120489
บ้านหม้อ
bamoschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลป่างิ้ว
หมู่ 6 บ้านหม้อ
ป่างิ้ว
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
banmoschool@gmail.com
ป่างิ้ว
53952456
053952456
80
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
30 มิถุนายน 2559 เวลา 21:42:27 น.
129
1057120509
57020167
120509
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
thairathwitya๓๒
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 3 บ้านสา
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
thairat32@gmail.com
-
แม่เจดีย์
53789353
-
2481
85
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
206
13
10 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40:57 น.
130
1057120510
57020168
120510
อนุบาลแม่ขะจาน
Anuban Mae Kha Chan
นายทวี กันทะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่ขะจาน
หมู่ 1 แม่ขะจาน
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
mkcschool@gmail.com
-
แม่ขะจาน
53789464
-
-
80
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
265
13
10 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:46 น.
131
1057120511
57020169
120511
บ้านป่าแงะ
Banpangae School
นางพัฒนา กิติลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่ขะจาน
หมู่ 5 ป่าแงะ
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pangae01wpp@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120511
แม่เจดีย์
053187091
พ.ศ.2513
90
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:46:25 น.
132
1057120512
57020170
120512
บ้านทุ่งยาว
bantungyao
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่ขะจาน
หมู่ 7 ทุ่งยาว
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
tungyao4@gmail.com
tungyaosch.thai.ac
แม่เจดีย์
0910717989
01/05/2512
110
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
27
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:24 น.
133
1057120513
57020171
120513
ปางมะกาดวิทยา
pangmakad
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 8 ปางมะกาด
แม่เจดีย์
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pangmakad@gmail.com
แม่เจดีย์
1/5/2500
117
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
90
11
10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:40:50 น.
134
1057120506
57020172
120506
บ้านห้วยโป่ง
huaipong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 13 ห้วยโป่ง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
huaipong@gmail.com
?????????????
0931355749
3 กรกฎาคม 2530
108
34
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
29 สิงหาคม 2561 เวลา 08:53:11 น.
135
1057120507
57020173
120507
บ้านห้วยม่วง
banhuaimuang
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 10 ห้วยม่วง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
huaimuang@gmail.com
-
แม่เจดีย์ใหม่
053160090
มิ.ย. 2532
110
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
108
8
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:04:44 น.
136
1057120502
57020174
120502
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
banpangaihuaichompoo
นายประยูร สุจริง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 4 ปางอ่าย
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banpangai@gmail.com
banpangai.wordpress.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679297
053679297
2499
96
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
112
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:12:15 น.
137
1057120503
57020175
120503
โป่งน้ำร้อนวิทยา
pongnamronwittaya
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 6 โป่งน้ำร้อน
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
pongnamwittaya@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1057120503
แม่เจดีย์ใหม่
053679035
053679035
1 มิถุนายน 2482
98
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
213
11
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:39:58 น.
138
1057120504
57020176
120504
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
muangnoi
นายจรูญ ปาต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 8 เมืองน้อย
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
muangnoi@hotmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053-160157
20 มิถุนายน 2520
115
41
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
124
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:18:54 น.
139
1057120505
57020177
120505
บ้านขุนลาว
khunlaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 7 ขุนลาว
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
khunlaw@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
-
-
27 พ.ค. 2497
108
60
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
08 สิงหาคม 2561 เวลา 20:05:44 น.
140
1057120500
57020178
120500
บ้านแม่เจดีย์
Banmaejadee
นายดิลก ผ่องอักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 3 แม่เจดีย์
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banmaechedi@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679089
1 พ.ค. 2483
92
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
22 มิถุนายน 2559 เวลา 12:16:31 น.
141
1057120501
57020179
120501
บ้านโฮ่ง
banhong
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่
หมู่ 1 บ้านโฮ่ง
แม่เจดีย์ใหม่
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
banhong87@gmail.com
แม่เจดีย์ใหม่
053679276
053679276
2466
93
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
133
11
15 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:09 น.
142
1057120474
57020180
120474
อนุบาลเวียงป่าเป้า
anuban weangpapao
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันสลี ศรีเวียง
หมู่ 2 ในเวียง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
wppschool2@gmail.com
awp.cri2.go.th/
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
053781458
053781458
71.4
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
27
579
24
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:52:47 น.
143
1057120475
57020181
120475
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
chumchonbankou school
นายสุมน ถาเตรียม
อนุบาล-ประถมศึกษา
สันสลีศรีเวียง
หมู่ 11 บ้านกู่
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
chumchonbankou@gmail.com
ตำบลเวียง
53648709
-
30 พ.ย. 2442
69
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
10
28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:28 น.
144
1057120476
57020182
120476
บ้านหนองยาว
Nhongyao school
นายธีรพล เกียรติเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสันสลีศรีเวียง
หมู่ 4 หนองยาว
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
nhongyao@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120476
เวียง
053649042
-
1 พฤษภาคม 2464
67
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
133
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:41:56 น.
145
1057120479
57020183
120479
ดอยเวียงผาพิทยา
doiwiangphapittaya
นายพิษณุกร แก้วนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันสลีศรีเวียง
หมู่ 9 แม่ปูนล่าง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
doiwiangphapittaya@gmail.com
ตำบลเวียง
053160096
-
12 ธันวาคม 2532
73
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
419
16
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:21:18 น.
146
1057120490
57020184
120490
บ้านแม่ปูนหลวง
school maerpoonlog
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มศรีเวียง
หมู่ 8 แม่ปูนหลวง
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
mapoon11@gmail.com
-
-
52209394
-
4 เมษายน 2522
155
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
332
11
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:13:46 น.
147
1057120498
57020186
120498
เวียงกาหลงวิทยา
wianggalongwittaya
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลเวียงกาหลง
หมู่ 10 แม่ห่างเหนือ
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
wianggalong.wit@gmail.com
-
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
053704134
053704134
ปี พ.ศ. 2481
78
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
130
11
21 มีนาคม 2561 เวลา 16:29:15 น.
148
1057120499
57020187
120499
บ้านป่าจั่น
Banpajun
นางปรานอม จรเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวียงกาหลงวนาเทวี
หมู่ 7 ป่าจั่น
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
prajun93@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120499&page=info
เวียงกาหลง
-
-
1 พ.ค. 2500
82
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
116
8
28 มีนาคม 2561 เวลา 10:00:54 น.
149
1057120495
57020188
120495
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
Bansanmaked sankheelel huafaipattana school
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สันมะเค็ด
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
sanmaked@gmail.com
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
53952249
053952249
90
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
112
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:35:28 น.
150
1057120496
57020189
120496
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
thungman school
นายจัตุพล นันทโภคิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำบลเวียงกาหลง
หมู่ 2 ทุ่งม่าน
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
thungman@gmail.com
053789354
053789354
92
78
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
195
12
18 เมษายน 2561 เวลา 12:55:57 น.
151
1057120497
57020190
120497
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
Dongpasanmaijarern
นายสมบุญ เสาร์ปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลเวียงกาหลง
หมู่ 14 ใหม่เจริญ
เวียงกาหลง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57260
dongpasan@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120497
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
053704384
053704384
1 พฤษภาคม 2481
90
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
9
28 มีนาคม 2561 เวลา 15:29:18 น.
152
1057120473
57020191
120473
บ้านเด่นศาลา
bandensala
นายอุดร สมฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลสันสลี
หมู่ 3 เด่นศาลา
เวียง
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
bandensala@gmail.com
สันสลี
53649000
053649000
62
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
221
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48:40 น.
153
1057120477
57020192
120477
บ้านแม่ตะละ
banmaeta
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำบลสันสลี
หมู่ 7 แม่ตะละ
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
banmaetala@gmail.com
www.facebook.com/meatalaschool/
สันสลี
0987986617
-
2520
85
15
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
14
160
11
20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:06:27 น.
154
1057120478
57020193
120478
บ้านปางมะขามป้อม
Banpangmakampom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ปางมะขามป้อม
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120478
สันสลี
90
21
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
2
23
9
25 กันยายน 2557 เวลา 14:26:01 น.
155
1057120480
57020194
120480
บ้านโป่งนก
pongnokschool
นายสนิท สายปินตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันสลีศรีเวียง
หมู่ 6 โป่งนก
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongnokschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
053781366
053781366
2533
65
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
291
12
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:14:00 น.
156
1057120470
57020195
120470
บ้านโป่งเหนือ
pongnuaschool
นายทวี จันทร์เขียว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สันสลีศรีเวียง
หมู่ 1 โป่งเหนือ
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
pongnuaschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
053602556
0
67
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
179
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43:51 น.
157
1057120471
57020196
120471
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
Tungharajsamukkeewittaya school
นายบุญธรรม บุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตำบลสันสลี
หมู่ 2 ทุ่งห้า
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
tungharaj.wit@gmail.com
สันสลี
53605506
-
2483
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
12
24 สิงหาคม 2560 เวลา 01:06:25 น.
158
1057120472
57020197
120472
บ้านสันสลี
Bansansalee
นายสราวุธ พรมเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนตำบลสันสลี
หมู่ 5 สันสลี
สันสลี
เวียงป่าเป้า
เชียงราย
57170
sansalee42@gmail.com
บ้านสันสลี
53781792
61.6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:53:22 น.
159
1057120641
57020198
120641
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
Anubanjommokkeaw School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 3
หมู่ 2 บ้านสันต้อม
จอมหมอกแก้ว
แม่ลาว
เชียงราย
57250
jommok@gmail.com
www.jommokkaew.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
053666117
053666117
1 กันยายน พ.ศ.2482
2
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
123
9
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:13:02 น.
160
1057120643
57020200
120643
บ้านท่ามะโอ
bantamao
นายชัชวาล ปัญญาไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว2
หมู่ 8 ท่ามะโอ
จอมหมอกแก้ว
แม่ลาว
เชียงราย
57250
bantamao2007@gmail.com
จอมหมอกแก้ว
053184200
053184200
3 พฤษภาคม 2481
8.7
4.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 04:19:25 น.
161
1057120634
57020203
120634
บ้านดงมะดะ
bandongmada
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว1
หมู่ 7 ดงมะดะ
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
dongmada@gmail.com
ดงมะดะ
53729418
053729418
1 มิ.ย. 2482
7
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
94
9
01 กันยายน 2560 เวลา 04:12:53 น.
162
1057120635
57020204
120635
อนุบาลแม่ลาว
anubanmaelao
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 1
หมู่ 4 แม่ลาว
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
anubanmaelao@gmail.com
anubanmaelao@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่ลาว
053666840
053666840
01052461
3
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
138
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:27:59 น.
163
1057120636
57020205
120636
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
banphabong
นายสำราญ โปทาวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 1
หมู่ 8 ห้วยส้านผาบ่อง
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
phabong@gmail.com
ดงมะดะ
53729143
20 เมษายน 2500
6.9
11.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
134
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30:42 น.
164
1057120637
57020206
120637
ห้วยส้านยาววิทยา
huaysanyaowittaya
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ลาว 1
หมู่ 13 ห้วยส้านยาว
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
้huaysanyaowittaya@gmail.com
ดงมะดะ
-
-
-
10.1
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
183
11
24 ธันวาคม 2561 เวลา 12:48:27 น.
165
1057120638
57020207
120638
บ้านหนองเก้าห้อง
Bannongkaohong
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 1
หมู่ 12 หนองเก้าห้อง
ดงมะดะ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
nong9hong@gmail.com
ดงมะดะ
053184148
053184148
1 เมษายน 2482
8.7
7.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
49
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 04:32:14 น.
166
1057120652
57020209
120652
บ้านต้นง้าว
bantonngao
นายจำเริญ ไชยยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 3
หมู่ 2 บ้านต้นง้าว
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
tonngao.sch@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120652
บัวสลี
-
-
15 มิถุนายน 2482
14.1
6.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
7
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:32 น.
167
1057120650
57020210
120650
บัวสลีวิทยา
buasaleewittaya
นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ลาว 3
หมู่ 12 บัวสลี
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
buasalee@gmail.com
บัวสลี
053673785
053673785
1 มกราคม 2462
9.2
9.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
65
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:51 น.
168
1057120651
57020211
120651
บ้านต้นยาง
bantonyang
นายนวภัทร หมื่นองค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 3
หมู่ 6 ต้นยาง
บัวสลี
แม่ลาว
เชียงราย
57250
tyschool7@gmail.com
อบต.บัวสลี
53673375
-
1 มิถุนายน 2482
7
12.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:30:48 น.
169
1057120648
57020212
120648
บ้านโป่งมอญ
banpongmon
นายสมเกียรติ ไชยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 2
หมู่ 1 โป่งมอญ
ป่าก่อดำ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
banpongmon@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
53778186
-
2481
10
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
76
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:47:46 น.
170
1057120649
57020213
120649
บ้านแม่ผง
banmaepong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 2
หมู่ 5 บ้านแม่ผง
ป่าก่อดำ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
banmaepong@gmail.com
ป่าก่อดำ
053778269
053778269
1 กันยายน 2481
8.3
6.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
9
01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:26:26 น.
171
1057120647
57020214
120647
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
Chumchon Ban Pa Kor Dam
นายอำนวย จอมใจ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ลาว 3
หมู่ 10 ป่าก่อดำ
ป่าก่อดำ
แม่ลาว
เชียงราย
57250
office@pkd.ac.th
www.pkd.ac.th
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
53666187
053666187
2463
5
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
129
11
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:35:35 น.
172
1057120646
57020215
120646
บ้านห้วยส้านพลับพลา
huaisanplubplaschool
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ลาว 2
หมู่ 5 ห้วยส้านพลับพลา
โป่งแพร่
แม่ลาว
เชียงราย
57000
huaisanplubpla@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120646
อบต.โป่งแพร่
053184706
-
15/6/2482
12.9
7.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
100
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:31 น.
173
1057120645
57020216
120645
โป่งแพร่วิทยา
pongphraewitthayaschool
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
;พัฒนาวิชาการอำเภอแม่ลาว
หมู่ 2 ป่าซางใต้
โป่งแพร่
แม่ลาว
เชียงราย
57250
pongphrae.cr2@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120645
โป่งแพร่
53778333
053778333
29/11/2442
16.1
10.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
152
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:10 น.