ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1066350177
66020001
350177
วัดวังไคร้
Watwangkrai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 01
หมู่ 1 บ้านวังไคร้
คลองคูณ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
wangkrischool@gmail.com
wangkri.circlecamp.com
คลองคูณ
056-619744
-
17 พฤษภาคม 2481
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
12
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:14:43 น.
2
1066350179
66020003
350179
วัดคลองคูณ
Wat Khlong Khun
นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 01
หมู่ 2 คลองคูณ
คลองคูณ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
-
-
คลองคูณ
0947548336
-
3 ตุลาคม 2476
14
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
196
11
13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:53:38 น.
3
1066350190
66020004
350190
วัดต้นชุมแสง
WAT TONCHUMSAENG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 1 ต้นชุมแสง
งิ้วราย
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
งิ้วราย
056-845804
1 ก.ค. 2477
8
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
93
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:42 น.
4
1066350203
66020007
350203
วัดหนองคล่อ
WATNONGKLOR
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 10 หนองคล่อ
ดงตะขบ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
-
ดงตะขบ
056-647266
-
พ.ศ.2477
26
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
21
6
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:06 น.
5
1066350204
66020008
350204
วัดใหม่สำราญ
wanmaisomlan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 6 ใหม่สำราญ
ดงตะขบ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
ดงตะขบ
29 สิงหาคม 2479
25
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
21
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:24:54 น.
6
1066350205
66020009
350205
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
dongthakhob
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 02
หมู่ 4 ดงตะขบ
ดงตะขบ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
sy_kbua@hotmail.com
www.dongtakhop.ac.th
ดงตะขบ
056-647174
056647174
2457
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
154
12
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:53:57 น.
7
1066350171
66020011
350171
วัดทับปรู
Wattuppu
นางสุวรรรณา เข็มเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 2 ทับปรู
ทับหมัน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
som boo 14 10@ obecmail.obec.go.th
ทับหมัน
056-687329
16/08/2486
19
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
46
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:51 น.
8
1066350169
66020012
350169
บ้านบึงประดู่
Baanbuengpradoo
นายทศพล ขุนนาถ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 5 บึงประดู่
ทับหมัน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
ทับหมัน
17 พฤศจิกายน 2498
16
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:18:32 น.
9
1066350170
66020013
350170
วัดทับหมัน
wat tap man
นายประสิทธิ์ ภู่สอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 01
หมู่ 6 บ้านทับหมัน
ทับหมัน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
tbmschool66@hotmail.com
tbmschool.net
ทับหมัน
056-687323
1 มกราคม 2476
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
355
14
07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:24:18 น.
10
1066350187
66020015
350187
วัดคลองข่อย
watklongkhoi
นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 3 คลองข่อย
ไผ่หลวง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
-
-
ไผ่หลวง
056-906059
-
1สิงหาคม2477
6
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:02 น.
11
1066350172
66020018
350172
บ้านสามบึงบาตร
Bansambungbat
นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 3 สามบึงบาตร
วังสำโรง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
nong02-num@hotmail.com
วังสำโรง
0822267864
8 ก.ค.2499
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
9
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:28:00 น.
12
1066350173
66020019
350173
บ้านหนองหวาย
ฺBANNONGWAI
นายสมคิด ศรีบุบผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 5 หนองหวาย
วังสำโรง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
nongwai-s@thaimail.com
วังสำโรง
0800468056
2508
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
46
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:27:48 น.
13
1066350167
66020020
350167
วัดวังสำโรง
watwangsamrong school
นายยุทธการ เทียนปั่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 01
หมู่ 2 วังสำโรง
วังสำโรง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
Wangsamrong@hotmail.com
วังสำโรง
056-687130
2461
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
211
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:16:46 น.
14
1066350168
66020021
350168
วัดบึงน้ำกลัด
WATBUNGNAMKLAT
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 01
หมู่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด
วังสำโรง
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
yuttakarntuinpan@thaima
วังสำโรง
056-618410
-
1/1/2495
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
161
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 16:31:21 น.
15
1066350197
66020022
350197
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ChumchonWanglumWittayakarn School
นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 02
หมู่ 4 วังหลุม
วังหลุม
ตะพานหิน
พิจิตร
66150
wanglumschool@gmail.com
www.ccwl.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
056-845947
16 พฤษภาคม 2499
14
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
168
12
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50:19 น.
16
1066350198
66020023
350198
วัดสัตตวนาราม
WATSATTAWANARAM
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 1 กิโล 7
วังหลุม
ตะพานหิน
พิจิตร
66150
วังหลุม
056-621513
09 /08/2479
9
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
119
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:21 น.
17
1066350200
66020025
350200
วัดเขารวก
watkhaoruak
นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 02
หมู่ 5 เขารวก
วังหลุม
ตะพานหิน
พิจิตร
66150
thanakrit148@gmail.com
วังหลุม
0934946365
27 กันยายน 2477
18
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
243
12
25 เมษายน 2561 เวลา 09:47:51 น.
18
1066350201
66020026
350201
บ้านเนินทราย
BANNOENSAI
นายอดิศร สวยสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 6 เนินทราย
วังหลุม
ตะพานหิน
พิจิตร
66150
Bannoensai@gmail.com
วังหลุม
056-850020
8 สิงหาคม 2497
23
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:41 น.
19
1066350174
66020027
350174
วัดวังหว้า
wangwa
นายประจวบ เพ็งพัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 1 วังหว้า
วังหว้า
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
prajueb34@hotmail.com
วังหว้า
0819629050
-
10 ตุลาคม 2476
6
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
214
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:10:19 น.
20
1066350175
66020028
350175
วัดท่าปอ
watthapo
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 7 ท่าปอ
วังหว้า
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
วังหว้า
0639689514
10 พฤษภาคม 2481
7
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:07:48 น.
21
1066350202
66020030
350202
เขาพนมกาวหนองนกยาง
Khaopanomkaonongnokyang
นายประเจน จันทร์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 9 หนองนกยาง
หนองพยอม
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
-
-
หนองพยอม
-
-
พ.ศ.2517
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:36:31 น.
22
1066350193
66020032
350193
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
ANUBANTAPANHIN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 02
หมู่ 3 หนองพยอม
หนองพยอม
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
joecw1@hotmail.com
หนองพยอม
056-622610
2502
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
3
2
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:25:10 น.
23
1066350194
66020033
350194
วัดป่าแดง
watpadaeng
นายปรีดา จันทร์ทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ตะพานหิน 02
หมู่ 6 ป่าแดง
หนองพยอม
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
watphadangschool@yahoo.co.th
-
หนองพยอม
056-845091
056845091
2470
6.5
ึ7.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
207
11
08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:45:33 น.
24
1066350183
66020035
350183
วัดโพธิ์ลอย
Wat Pholoi School
นายวิสูตร กรุดอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 4 โพธิ์ลอย
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
ห้วยเกตุ
1 มกราคม 2480
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
09 มิถุนายน 2561 เวลา 21:25:57 น.
25
1066350184
66020036
350184
วัดคลองทองหลาง
Watkongtonglang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 6 คลองทองหลาง
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
อบต.ห้วยเกตุ
8 มิถุนายน 2481
2
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
36
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 09:13:06 น.
26
1066350182
66020039
350182
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
Watthongthaiyaram(plangupatham)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตะพานหิน 01
หมู่ 1 น้ำโจนใต้
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
ห้วยเกตุ
056-902661
18/7/2477
9.5
10.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
12
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:24 น.
27
1066350105
66020041
350105
บำรุงราษฎร์วิทยาคม
Bumrungruttvittayakom
นายวัชระ เจริญภาพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 01
หมู่ 1 บ้านไข่เน่า
หอไกร
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
bumrangrat02@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1066350105&page=info
เทศบาลตำบลหอไกร
056-633082
1 มกราคม 2464
25
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
92
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:11 น.
28
1066350108
66020044
350108
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
chumchonwatphothongpakasitwittaya
นางสาวสมปอง ม่วงกร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางมูลนาก 01
หมู่ 5 เนินมะกอก
เนินมะกอก
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
phothongpakasit@gmail.com
phothongpakasit.com
เนินมะกอก
056-631971
15 ตุลาคม 2476
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
173
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 22:03:09 น.
29
1066350098
66020046
350098
บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
Bangphairatsongkhro
นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางมูลนาก 02
หมู่ 4 บ้านบางไผ่
บางไผ่
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
ิbangphairat@gmail.com
เทศบาลตำบลบางไผ่
056-683186
2446
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
162
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 20:24:22 น.
30
1066350102
66020050
350102
ศรีประสิทธิ์วิทยา
Si Prasit Witthaya
นายประมินทร์ กิ่งชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางมูลนาก 02
หมู่ 9 บางไผ่
บางไผ่
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
บางไผ่
083-1672544
1 พฤษภาคม 2520
15
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
172
12
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:35:54 น.
31
1066350110
66020051
350110
อนุบาลบางมูลนาก
anubanbangmulnak rath-u-thid
นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 01
หมู่
บางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
anubanbmn2496@gmail.com
www.anubanbmn.com
เทศบาลตำบลบางมูลนาก
056-631076
056660152
5 กรกฎาคม 2495
22
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
81
1,245
35
06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:38:00 น.
32
1066350111
66020052
350111
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
BANGMULNAK(RATHUTHID) SCHOOL
นางมณลักษณ์ ภักดีชน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 01
หมู่ 0 บางมูลนาก
บางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
rajutisschool@hotmail.com
www.rathuthid.com/
เทศบาลตำบลบางมูลนาก
056-631215
056631125
2505
24
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
27
634
19
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:33 น.
33
1066350119
66020054
350119
วัดลำประดาใต้
lumpradatai
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 1 ลำประดาใต้
ลำประดา
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
ลำประดา
056-638123
1 พฤษภาคม 2477
27
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
123
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:26:13 น.
34
1066350122
66020057
350122
วัดลำประดากลาง
watlumpradaklang
นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 10 ลำประดากลาง
ลำประดา
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
sawet.mas@gmail.com
อบต.ลำประดา
0871951675
2482
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
9
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:09:30 น.
35
1066350128
66020061
350128
วัดห้วยเรียงกลาง
wathuayreagkang
นายสมพร กลแกม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 5 ห้วยเรียงกลาง
วังกรด
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
sompon456@hotmail.com
วังกรด
0899599481
28/09/2483
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
8
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:13 น.
36
1066350130
66020062
350130
วัดวังตะกู
Wat Wang Taku
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 3 วังตะกู
วังตะกู
บางมูลนาก
พิจิตร
66210
เทศบาลตำบลวังตะกู
056-657013
056657013
26 กันยายน พ.ศ.2468
39
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
111
8
26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:40:54 น.
37
1066350132
66020063
350132
วัดมะกอกงอ
watmakokngo
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 5 มะกอกงอ
วังตะกู
บางมูลนาก
พิจิตร
66210
.jirat_12@hotmail.com
วังตะกู
056-638234
2448
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
14 มิถุนายน 2560 เวลา 07:49:42 น.
38
1066350123
66020064
350123
วัดลำประดาเหนือ
watlumpradanuew
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 02
หมู่ 7 ลำประดาเหนือ
วังตะกู
บางมูลนาก
พิจิตร
66210
วังตะกู
056-638228
2501
35
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
9
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:40:17 น.
39
1066350113
66020068
350113
วัดหนองกอไผ่
nongkhopai school
นายประกอบ บรรณาธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางมูลนาก 01
หมู่ 6 หนองกอไผ่
วังสำโรง
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
วังสำโรง
2477
38
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
122
11
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:23 น.
40
1066350114
66020069
350114
บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
Bandaipladuk
นายประเวทย์ ทองแบน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางมูลนาก 01
หมู่ 2 ไดปลาดุก
วังสำโรง
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
www.daipladuk.com
วังสำโรง
056-638572
-
26 พฤษภาคม 2515
34
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
155
12
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:05:40 น.
41
1066350129
66020070
350129
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
ANUBANAMPERBANGMULNAK(WATHOUYKHEN)
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางมูลนาก 02
หมู่ 3 หัวยเขน
ห้วยเขน
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
wathouykhen@hotmail.com
http://school.obec.go.th/wathouykhen
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
056-693227
7 มิถุนายน 2465
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
211
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:19:31 น.
42
1066350073
66020073
350073
บ้านน้ำผึ้ง
bannamphung wijitwuttikonuppatam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 8 บ้านน้ำผึ้ง
ทะนง
โพทะเล
พิจิตร
66130
namphungschool2561@gmail.com
ทะนง
0882889050
16 มีนาคม 2519
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
6
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:05 น.
43
1066350064
66020074
350064
ชุมชนทะนงบ้านไร่
chumchontanongbanrai
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 03
หมู่ 5 บ้านยางนกตระกรุม
ทะนง
โพทะเล
พิจิตร
66130
tanong2553@hotmail.com
www.chumchontanongbanrai.com
ทะนง
056667254
-
01022465
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
237
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 08:48:35 น.
44
1066350065
66020075
350065
บ้านหนองตะแบก
Ban Nong Tabaek
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 3 หนองตะแบก
ทะนง
โพทะเล
พิจิตร
66130
bannongtabaekschool2019@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1066350065&page=history
ทะนง
0869392515
2498
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
100
8
06 มีนาคม 2561 เวลา 12:53:07 น.
45
1066350068
66020076
350068
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
chumchonwatnongklayangpanead
นายชัยพร ชุ่มมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 6 หนองคล้า
ท่าขมิ้น
โพทะเล
พิจิตร
66130
dokyaschool@thaimail.c0m
www.nkynschool.co.th
ท่าขมิ้น
0872129313
-
6 มิถุนายน 2543
67
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
09 มิถุนายน 2559 เวลา 12:53:01 น.
46
1066350094
66020077
350094
วัดบ้านท่าขมิ้น
watbanthamin
นายสุรพล ทองอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 1 บ้านท่าขมิ้น
ท่าขมิ้น
โพทะเล
พิจิตร
66130
thakamin_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350094
ท่าขมิ้น
0895625511
2 พฤษภาคม 2482
55
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:51 น.
47
1066350095
66020078
350095
บ้านทุ่งใหญ่
BANTHUNGYAI
นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่
ท่าขมิ้น
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
-
ท่าขมิ้น
056-610375
-
2 ก.ค.2482
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
48
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:57:25 น.
48
1066350067
66020080
350067
วัดบ้านห้วยยาว
Watbanhuaiyao
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 10 ห้วยยาวใต้
ท่าขมิ้น
โพทะเล
พิจิตร
66130
huaiyao1@hotmail.com
http://huaiyao.ac.th
ท่าขมิ้น
0810429009
-
2491
52
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
255
10
21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:37:38 น.
49
1066350087
66020081
350087
บ้านวังแดง
banwangdang
นายสมบัติ ผลาผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 1 บ้านวังแดง
ท่านั่ง
โพทะเล
พิจิตร
66130
sombat29929@gmail.com
banwangdang.com
ท่านั่ง
056-669215
056-669215
27 มิถุนายน 2476
44
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
113
9
29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:49:35 น.
50
1066350088
66020082
350088
บ้านเนินแค
Ban Noen Khae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 2 บ้านเนินแค
ท่านั่ง
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
-
ท่านั่ง
0894373497
-
25 กันยายน 2482
50
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
18
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:01:48 น.
51
1066350096
66020083
350096
วัดบ้านท่านั่ง
Watbanthanang
นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 03
หมู่ 4 บ้านท่านั่ง
ท่านั่ง
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
www.wbn.ac.th
ท่านั่ง
056850018
-
2468
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
153
11
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:06 น.
52
1066350062
66020084
350062
บ้านท่าบัว
Bantabua
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 4 ท่าบัว
ท่าบัว
โพทะเล
พิจิตร
66130
Tabouw.sc@hotmail.com
ท่าบัว
0805118028
2466
31
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:35 น.
53
1066350083
66020086
350083
วัดทับทิม
wattabtim
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 1 วัดทับทิม
ท่าบัว
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
ท่าบัว
056-638690
-
2486
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
18 มิถุนายน 2558 เวลา 09:57:31 น.
54
1066350075
66020087
350075
บ้านปากน้ำ
BanParknum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 3 พญาวัง
ท้ายน้ำ
โพทะเล
พิจิตร
66130
miss_you114@hotmail.com
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-994655257269536/
ท้ายน้ำ
0818867435
-
2482
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
7
07 มิถุนายน 2560 เวลา 09:15:45 น.
55
1066350074
66020088
350074
บ้านเนินโพธิ์
Bannoenpho
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 4 เนินโพธิ์
ท้ายน้ำ
โพทะเล
พิจิตร
66130
bannoenpho@gmail.com
ท้ายน้ำ
089-6382853
20/08/2490
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
80
8
16 มิถุนายน 2559 เวลา 13:41:18 น.
56
1066350070
66020089
350070
วัดบ้านท้ายน้ำ
Watbanthynam school
นางสาวสายไพเราะ นาคดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 01
หมู่ 8 ท้ายน้ำ
ท้ายน้ำ
โพทะเล
พิจิตร
66130
wbtn.sch@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350070
ท้ายน้ำ
0817868775
-
01 / 01 / 2470
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
152
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 21:56:29 น.
57
1066350071
66020090
350071
บ้านหนองบัว
bannongbur
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 5 บ้านหนองบัว
ท้ายน้ำ
โพทะเล
พิจิตร
66130
ท้ายน้ำ
056-850017
25/05/2482
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
72
8
26 กันยายน 2559 เวลา 15:10:07 น.
58
1066350089
66020091
350089
วัดบ้านท่ามะไฟ
watbantamafai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 1 ท่าเสา
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
winai.kham@hotmail.com
watbantamafaischool.com
เทศบาลตำบลท่าเสา
056903311
15 ก.ย. 2476
54
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
7
14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:08:20 น.
59
1066350090
66020092
350090
วัดบ้านหนองดง
WATBANNHONGDONG
นายชัยณรงค์ บุญหนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 2 หนองดง
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
ท่าเสา
5/04/2479
70
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07:50 น.
60
1066350091
66020093
350091
วัดบ้านพังน้อย
watbanphangnoi
นายบุญชอบ นาคแนม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 4 บ้านพังน้อย
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
pangnoischools@yahoo.co
ท่าเสา
056-638788
056638788
1 พ.ค. 2477
77
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
9
14 มิถุนายน 2560 เวลา 12:47:01 น.
61
1066350092
66020094
350092
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
Banbangphloyangluang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 03
หมู่ 8 บางพล้อยางหลวง
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
http://www.banbangphloyangluang.com/
ท่าเสา
056-850016
2519
70
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
9
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:16:06 น.
62
1066350093
66020095
350093
บ้านยี่มุ่ย
BANYEEMUI
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 03
หมู่ 3 บ้านยี่มุ่ย
ท่าเสา
โพทะเล
พิจิตร
66130
ท่าเสา
086-4011371
พ.ศ. 2500
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
95
12
06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:35:20 น.
63
1066350077
66020096
350077
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
Chumchonbanthungnoi Pipatsophonwittaya School
นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 02
หมู่ 4 ทุ่งน้อย
ทุ่งน้อย
โพทะเล
พิจิตร
66130
thungnoi11pipatsophon@gmail.com
www.chumchonbanthungnoi.com
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
056903482
056903482
11 พฤษภาคม 2497
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
202
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:44 น.
64
1066350061
66020097
350061
บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
BANNONGPHAI-MAPCHUMSAENG
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 2 มาบชุมแสง
บางคลาน
โพทะเล
พิจิตร
66130
nongphai-map@hotmail.com
บางคลาน
0882727822
-
1 พฤษภาคม 2522
47
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
9
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:52:11 น.
65
1066350084
66020098
350084
ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
CHUMCHONBANBANGKHLAN ( NGOEN ANUSON )
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 1 บ้านบางคลาน
บางคลาน
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
-
บางคลาน
056-669201
056669201
2527
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
119
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:20:55 น.
66
1066350085
66020099
350085
วัดคงคาราม
watkhongkharam
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 2 บางคลาน
บางคลาน
โพทะเล
พิจิตร
66130
watkhongkharam@hotmail.com
บางคลาน
056-669183
-
10/11/2505
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:06:54 น.
67
1066350086
66020100
350086
บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
bannoi
นางวรยา สายสุจริต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 02
หมู่ 1 บ้านน้อย
บ้านน้อย
โพทะเล
พิจิตร
66130
บ้านน้อย
056-659052
056659052
2463
37.
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
204
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:44 น.
68
1066350076
66020101
350076
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
banvangtayod
นายชนะภูมิ ยศแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 4 วังตายศ
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
voraya6@gmail.com
โพทะเล
056-638277
7 พฤษภาคม 2507
42
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
46
9
09 มิถุนายน 2559 เวลา 14:59:01 น.
69
1066350057
66020102
350057
อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
Anubanphotalae
นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 3 โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
-
www.anubanphotale.ac.th
เทศบาลตำบลโพทะเล
056-681162
056681162
25/04/2480
40
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
889
25
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:22 น.
70
1066350058
66020103
350058
วัดโพทะเล
Watphothale school
นายสมยศ กาญจนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 01
หมู่ 9 บ้านคลองปากรัง
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
Watpho@gmail.com
http://Watphothaleschool.com
เทศบาลตำบลโพทะเล
0812801535
056681178
15/05/2505
42
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
12
07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:03:57 น.
71
1066350059
66020104
350059
วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
watbantan
นายเดชา บัวดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 6 บ้านตาล
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
bantan1@chaiyo.com
-
โพทะเล
056628738
-
01/09/2475
42
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:54 น.
72
1066350060
66020105
350060
บ้านคลองตางาว
Banclongtangaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 01
หมู่ 8 คลองตางาว
โพทะเล
โพทะเล
พิจิตร
66130
laiad24@windowslive.com
โพทะเล
056-681505
056-681505
1/7/2584
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
16
6
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:41:48 น.
73
1066350078
66020106
350078
วัดขวาง
watkhang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพทะเล 02
หมู่ 3 วัดขวาง
วัดขวาง
โพทะเล
พิจิตร
66130
thiti2509@hotmail.com
วัดขวาง
056-610533
9 กรกฎาคม 2481
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:51:10 น.
74
1066350079
66020107
350079
วัดพร้าว
watpraw
นายสมพงษ์ นรพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพทะเล 02
หมู่ 4 วัดพร้าว
วัดขวาง
โพทะเล
พิจิตร
66130
watpraw02school@gmail.com
http://www.watpraw.com
วัดขวาง
056-991116
056-991116
18/02/2454
25
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
244
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:46 น.
75
1066350274
66020111
350274
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
banmairatdumrong
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 8 นิคม
เขาเจ็ดลูก
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
bm.banmai@gmail.com
www.banmainew.com
เขาเจ็ดลูก
089-180-4059
2501
38
38
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
122
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:33:50 น.
76
1066350275
66020112
350275
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
thairutwitaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 2 เขาตะพานนาก
เขาเจ็ดลูก
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
เขาเจ็ดลูก
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
128
9
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:45:12 น.
77
1066350276
66020113
350276
วัดสัตตศิลาอาสน์
wadsattasilaad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 11 เนินพวง
เขาเจ็ดลูก
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
wadsattasilaad@hotmail.com
เขาเจ็ดลูก
056-618294
12 มิถุนายน 2494
40
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:45:32 น.
78
1066350277
66020114
350277
บ้านเขาโล้น
Bankhaolone
นางสาวณัฐธัญ แก้วชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 6 เขาโล้น
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
อบต.เขาเจ็ดลูก
0616869559
7/08/2512
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:42:35 น.
79
1066350278
66020115
350278
บ้านคีรีเทพนิมิต
Bankeereetapnimit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 3 เขาดิน
เขาเจ็ดลูก
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
kheereethepnimit@gmail.com
bankeereeschool.3owl.com/
เขาเจ็ดลูก
0933086222
23 พฤษภาคม 2505
51
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
91
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:49:28 น.
80
1066350287
66020118
350287
วัดเขาทราย
WATKHAOSAI
นายกุศล จันทร์ปาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 10 เขาทราย
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
watkhaosaischool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1066350287&page=history
เทศบาลตำบลเขาทราย
056-649114
2482
23
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
326
16
27 มีนาคม 2561 เวลา 16:49:37 น.
81
1066350288
66020119
350288
วัดวังหินเพลิง
WAT WANG HIN PHLOENG
นายเดชา วิภาตะภูติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 11 วังหินเพลิง
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
เขาทราย
056-638158
พ.ศ. 2502
25
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
92
9
08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:55:03 น.
82
1066350289
66020120
350289
วัดวังแดง
Watwangdaeng
นายประเสริฐ เทพศร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 02
หมู่ 2 วังแดง
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
wangdaengcity@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350289
เขาทราย
081-9738833
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482
35
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
336
12
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:38 น.
83
1066350291
66020122
350291
บ้านเขานกยูง
khaonokyungschool
นางทวีสิน โอ่งวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 8 เขานกยูง
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
-
http://khaonokyungschool.wordpress.com
เขาทราย
-
-
08/08/2511
28
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
120
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:51 น.
84
1066350292
66020123
350292
บ้านเขาพระ
BANKHAOPRA
นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 7 เขาพระ
เขาทราย
ทับคล้อ
พิจิตร
66230
mhuthu@gtmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1066350292
อบต.เขาทราย
056-668203
056-668052
01/01/2489
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
130
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:05:20 น.
85
1066350271
66020124
350271
วัดหนองน้ำเต้า
watnongnamtao
นายวิรัตน์ เกตุเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 4 หนองน้ำเต้า
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
ทับคล้อ
056-642185
2481
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
93
9
06 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00:12 น.
86
1066350272
66020125
350272
วัดชัยศรี
watchaisri
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 8 หนองอ้ายตู้
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
ทับคล้อ
056-642192
16/06/2485
25
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
198
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44:29 น.
87
1066350267
66020126
350267
บุรพรัตน์วิทยาคาร
BURAPHARATWITTAYAKHAN
นายวิริต ชื่นเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 01
หมู่ 1 ทับคล้อใต้
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
burapharat.web@gmail.com
sites.google.com/site/burapharatweb/
เทศบาลตำบลทับคล้อ
056-641368
-
16 มิถุนายน 2476
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
221
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:00 น.
88
1066350268
66020127
350268
ชุมชนวัดสายดงยาง
Chumchonwadsaydongyang
นายสมัย ใจภูมิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 01
หมู่ 6 สายดงยาง
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
rbtpkpk@mail.com
อบต.ทับคล้อ
056-642085
056-642085
14 มิถุนายน 2482
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
122
12
07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:05 น.
89
1066350269
66020128
350269
อนุบาลทับคล้อ
anubanthabklo
นายพินิจ พวงทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 01
หมู่ 9 วังโอ่ง
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
tabkloschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1066350269&page=info
ทับคล้อ
056-641588
-
16พฤษภาคม2516
23
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
122
14
29 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:40 น.
90
1066350270
66020129
350270
วัดป่าเรไร
watpararai
นายสนิท รอดเที่ยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 01
หมู่ 2 วัดป่าเรไร
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
krubat_06@hotmail.com
-
ทับคล้อ
0932126357
-
พ.ศ.2482
18
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
127
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:25 น.
91
1066350266
66020130
350266
วัดศรีรัตนวราราม
Watsrirattanawararam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 01
หมู่ 5 สายคลองแห้ง
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
-
ทับคล้อ
056-641932
-
24/06/2481
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
9
05 มิถุนายน 2558 เวลา 11:00:46 น.
92
1066350281
66020132
350281
วัดไดอีเผือก
Daiephuak
นางสาวสุนีย์ อินทยุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ03
หมู่ 9 ไดอีเผือก
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
dep40308@gmail.com
ท้ายทุ่ง
0848176534
15 พฤษภาคม 2480
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
116
11
09 มิถุนายน 2561 เวลา 18:19:57 น.
93
1066350294
66020135
350294
ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
thaytoongschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 1 ท้ายทุ่ง
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
thaytoongschool@yahoo.com
thaytoongschool.com
ท้ายทุ่ง
0834899346
พ.ศ.2475
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
24
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:39:39 น.
94
1066350295
66020136
350295
วัดบางเบน
watbangben
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 4 บางเบน
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
-
-
ท้ายทุ่ง
1 กรกฏาคม 2466
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:04 น.
95
1066350296
66020137
350296
วัดวังกระชัน
watwangkrachan
นายชัยรัตน์ กาปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 02
หมู่ 5 วังกระชัน
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
-
-
ท้ายทุ่ง
-
-
1 กรกฎาคม 2477
26.7
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48:11 น.
96
1066350297
66020138
350297
สี่แยกเขาดิน
seeyakkhaodin
นายสมศักดิ์ พ่วงพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทับคล้อ 03
หมู่ 6 สี่แยกเขาดิน
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
khaodin2556@hotmail.com
www.khaodin.net
ท้ายทุ่ง
0864404724
1 พฤษภาคม 2506
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
180
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:00 น.
97
1066350298
66020139
350298
วัดเขาส้าน
watkhounsan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 03
หมู่ 8 เขาส้าน
ทับคล้อ
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
ท้ายทุ่ง
2486
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
20
7
08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30:40 น.
98
1066350285
66020140
350285
บ้านเนินม่วง
Ban Noen Muang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 03
หมู่ 16 เนินม่วง
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
-
-
ท้ายทุ่ง
0862008176
-
01/06/2519
33
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
23
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:23:43 น.
99
1066350283
66020141
350283
บ้านหนองจอก
Ban Nong Chok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทับคล้อ 03
หมู่ 11 หนองจอก
ท้ายทุ่ง
ทับคล้อ
พิจิตร
66150
ท้ายทุ่ง
0945481397
29/07/2477
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
16
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 17:38:39 น.
100
1066350337
66020143
350337
วัดบ้านบางลายเหนือ
Watbanbanglainua
นายสุนทร สุขรื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 01
หมู่ 2 บางลายเหนือ
บางลาย
บึงนาราง
พิจิตร
66130
บางลาย
1 ตุลาคม 2465
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
165
9
19 ตุลาคม 2560 เวลา 06:44:20 น.
101
1066350338
66020144
350338
บ้านทุ่งพรหมทอง
ฺBanthungpromtong
นายมานะ พรหมอยู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 01
หมู่ 8 บ้านทุ่งพรหมทอง
บางลาย
บึงนาราง
พิจิตร
66130
-
www.banthungpromthong.com
บางลาย
0892717373
-
15 กรกฎาคม 2514
26
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
254
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:56:55 น.
102
1066350340
66020146
350340
วัดบ้านบางลายใต้
Wadbanbanglaitai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 01
หมู่ 7 บางลาย
บางลาย
บึงนาราง
พิจิตร
66130
-
-
บางลาย
-
20 เมษายน พ.ศ.2468
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
68
11
07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:34 น.
103
1066350341
66020147
350341
วัดบ้านคลองข่อย
watbanklongkhoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 01
หมู่ 5 คลองข่อย
บึงนาราง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
-
klanglhoi.org
บางลาย
056-685000
-
16 กันยายน 2476
29.3
24.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:35:07 น.
104
1066350336
66020148
350336
บ้านหนองแขม
Bannongkham
นายเฉลียง เนื้อไม้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 01
หมู่ 4 บ้านหนองแขม
บึงนาราง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
bannongkham.phi@gmail.com
https://sites.google.com/site/unongkhamschool
บึงนาราง
03/05/2520
43
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
163
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57:30 น.
105
1066350334
66020149
350334
วัดบ้านบึงนาราง
Wadbanbuengnarang
นายสำเริง นันตรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 01
หมู่ 2 หนองตาสิงห์
บึงนาราง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350334
บึงนาราง
21 04 2462
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
94
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 21:07:45 น.
106
1066350335
66020150
350335
บ้านห้วงปลาไหล
Banhuangplalai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 01
หมู่ 3 ห้วงปลาไหล
บึงนาราง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
-
-
บึงนาราง
-
24/05/2495
33
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:27 น.
107
1066350347
66020151
350347
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
BANSRISATTHAMITTRAPAB TEE 176
นายพิษณุ แท่งทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 02
หมู่ 1 โพธิ์ไทรงาม
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
พิจิตร
66130
srisattha@hotmail.com
www.bansrisattha.com
โพธิ์ไทรงาม
0864459952,0871950091
23 มิถุนายน 2512
47
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
259
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:05 น.
108
1066350348
66020152
350348
บ้านทุ่งทอง
Banthungthong
นายอรัญ คันธมาศน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 02
หมู่ 3 บ้านทุ่งทอง
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
พิจิตร
66130
-
-
โพธิ์ไทรงาม
0857360421
-
26 มิ.ย. 2513
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
156
9
08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:28 น.
109
1066350349
66020153
350349
บ้านบึงลี
BANBEUNGLEE
นายอภิชาติ อ่อนเอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 02
หมู่ 4 บึงลี
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
พิจิตร
66020
-
-
โพธิ์ไทรงาม
-
-
14 มกราคม 2480
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
45
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 05:51:19 น.
110
1066350342
66020154
350342
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
anubanboungnarang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 02
หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว
ห้วยแก้ว
บึงนาราง
พิจิตร
66130
ห้วยแก้ว
056902224
056902224
2497
47
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
192
12
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:42:51 น.
111
1066350343
66020155
350343
บ้านวังพร้าว
Banwangprao
นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 02
หมู่ 5 บ้านวังพร้าว
ห้วยแก้ว
บึงนาราง
พิจิตร
66130
banwangprao2557@gmail.com
ห้วยแก้ว
มิถุนายน 2512
51
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
85
12
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:42:32 น.
112
1066350346
66020156
350346
บ้านแหลมรัง
Banlaemrang
นายประจักษ์ โคชะถา
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงนาราง 02
หมู่ 1 แหลมรัง
แหลมรัง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
laemrang@obec.go.th
www.laem-rang.com/
แหลมรัง
0838783832
-
02/05/2519
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
331
15
11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56:07 น.
113
1066350344
66020157
350344
บ้านบึงทับจั่น
Banbeungtubjun
นายบุญนำ บัวทิม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 02
หมู่ 3 บึงทับจั่น
แหลมรัง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
แหลมรัง
0821650787
13/8/2513
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
264
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:56:06 น.
114
1066350345
66020158
350345
บ้านโป่งวัวแดง
Ban Pongwuadaeng School
นายสว่าง สิงหะคเชนทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บึงนาราง 02
หมู่ 4 โป่งวัวแดง
แหลมรัง
บึงนาราง
พิจิตร
66130
pongschool.ob.tc@gmail.com
gg.gg/pongwuadaeng
แหลมรัง
เบอร์ ผอ.098-7469761
-
10 มกราคม 2515
47.2
15.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
380
20
11 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:44 น.
115
1066350323
66020159
350323
วังก้านเหลือง
wangkanluang
นายสานิตย์ พุดทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเจริญ 01
หมู่ 2 โคกสนั่น
วังงิ้ว
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
WKL2018_School@gmail.com
วังงิ้ว
0616150021
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
336
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:39 น.
116
1066350325
66020161
350325
วัดใหม่ดงเจริญ
watmaidongcharoenschool
นายสมหวัง เขียวสวาท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเจริญ 01
หมู่ 7 ดงเจริญ
วังงิ้ว
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
watmaidongcharoenschool@gmail.com
http://www.wdjschool.com
วังงิ้ว
08-1324-0545
24 มิถุนายน 2517
78
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
144
11
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:53:15 น.
117
1066350322
66020162
350322
บ้านวังกะทะ
Banwangkata
นายคำรณ อ่อนสำลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 01
หมู่ 6 วังกะทะ
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
Somingmea@yahoo.co.th
อบต. วังงิ้วใต้
0801250539
16/04/2501
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
33
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:10 น.
118
1066350320
66020163
350320
อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
Anuban Dongcharoen(Wangngiu)
นายวันชัย บุญเสริม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 2 วังงิ้วใต้
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350320
อบต.วังงิ้วใต้
-
-
17/11/2479
37
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
130
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:44 น.
119
1066350321
66020164
350321
วัดวังเรือน
Watwungruan
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 01
หมู่ 5 วังเรือน
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
วังงิ้วใต้
8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2497
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
178
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:29 น.
120
1066350326
66020165
350326
วัดวังหินแรง
wadwanghinrang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 01
หมู่ 3 วังหินแรง
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
Sanoeh_5555@hotmail.com
เทศบาลตำบลวังบงค์
15 มิถุนายน 2496
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
5
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:51 น.
121
1066350316
66020166
350316
วัดหนองง้าว
nongngaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 01
หมู่ 6 คลองตัน
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
วังบงค์
056-638262
36.2
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:07 น.
122
1066350317
66020167
350317
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
Samnakkhunnen Luangphokhianuthit
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเจริญ 01
หมู่ 1 สำนักขุนเณร
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
parinya2501@gmail.com
samnakkhunnen.ac.th/
สำนักขุนเณร
24 ตุลาคม 2477
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
331
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:25:14 น.
123
1066350318
66020168
350318
บ้านวังบงค์
Banwangbong School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 01
หมู่ 5 บ้านวังบงค์
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1066350318
เทศบาลตำบลวังบงค์
056-638464
5 มิถุนายน พ.ศ.2506
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
21
7
30 มิถุนายน 2558 เวลา 14:43:24 น.
124
1066350327
66020169
350327
บ้านไดลึก
Bandailuk
นายขวัญประชา บุญจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 6 บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"
ห้วยพุก
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
ห้วยพุก
0899075526
1 มกราคม 2480
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:46:17 น.
125
1066350328
66020170
350328
วัดใหม่วังหว้า
Watmaiwangwa
นายธนพล ฉ่ำเพียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 8 วังหว้า
ห้วยพุก
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
wan.momon@hotmail.co.th
ห้วยพุก
0959374622
12/01/2521
42
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
51
8
23 ตุลาคม 2560 เวลา 01:43:53 น.
126
1066350330
66020172
350330
ห้วยพุกวิทยา
Huayphukwitthaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 1 ห้วยพุก
ห้วยพุก
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
ห้วยพุก
056-905835
2476
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 10:03:03 น.
127
1066350319
66020173
350319
วัดหนองสนวน
Wadnongsanuan
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 2 หนองสนวน
ห้วยร่วม
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
nsn_school@hotmail.co.th
ห้วยร่วม
056-638989
-
18/05/2481
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:30:30 น.
128
1066350331
66020174
350331
บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
BANDAIRANG (RAD-U-TID)
นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเจริญ 02
หมู่ 5 บ้านไดรัง
ห้วยร่วม
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
อบต.ห้วยร่วม
056-905644
056905644
พ.ศ. 2508
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
136
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:53 น.
129
1066350333
66020175
350333
วัดหนองสองห้อง
watnongsonghong
นายสำเริง คำแผลง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเจริญ 02
หมู่ 9 ชะลอมยาว
ห้วยร่วม
ดงเจริญ
พิจิตร
66210
nongsonghong2011@hotmail.com
ห้วยร่วม
081-7851911
2478
45
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
48
8
17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:19:00 น.