ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1067380203
67030001
380203
ชุมชนบ้านโคกปรง
Chumchonbankrokprong
นายชาญชัย วิเศษกุลพรหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
หมู่ 17 โคกปรง
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ch_khokprong@hotmail.com
www.khokprong.com
โคกปรง
056-926680
056-926680
15 ตุลาคม 2501
36
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
241
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:26:35 น.
2
1067380204
67030002
380204
บ้านเขายางโปร่ง
khaoyangprong
นางลออ เกตุขุนทด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เขายางโปร่ง
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
-
khaoyangprong.pbn3.go.th
โคกปรง
056-029284
-
1 พฤษภาคม 2516
38
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
74
9
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:28:50 น.
3
1067380205
67030003
380205
บ้านซับอีลุม
bansubelum
นายณรงศักดิ์ ยอดแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ซับอีลุม
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bansubilum@gmail.com
โคกปรง
056-760238
ปี พ.ศ. 2514
29
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
04 มกราคม 2560 เวลา 14:00:54 น.
4
1067380207
67030004
380207
บ้านซับสวัสดิ์
Ban Sap Sawat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านซับสวัสดิ์
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
school.obec.go.th/swws
โคกปรง
056-760243
พ.ศ. 2521
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:42:05 น.
5
1067380210
67030005
380210
บ้านน้ำเดือด
Namduad
นายชำนาญ อินทรสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านน้ำเดือด
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bannamduadschool@gmail.com
โคกปรง
056-760237
-
2523
28
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
32
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:10 น.
6
1067380196
67030008
380196
บ้านซับน้อย
subnoi
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์-ซับน้อย
หมู่ 1 บ้านซับน้อย
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
-
http://supnoi.pbn3.go.th/
ซับน้อย
056-726122
-
2513
30
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
183
12
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:17:03 น.
7
1067380186
67030013
380186
รัฐประชานุสรณ์
Rathpachanusorn
นายกรเอก มิ่งศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
หมู่ 5 ซับปางช้าง
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
www.rpchschool.lnw.mn/
ซับน้อย
1 พฤษภาคม 2520
24
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:43:08 น.
8
1067380193
67030014
380193
บ้านคลองทราย
klongsai
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
TOT
หมู่ 11 บ้านคลองทราย
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
klongsaipbn3@gmail.com
klongsai.pbn3.go.th
ซับน้อย
0872113922
16/05/2522
52
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
311
11
29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:52:26 น.
9
1067380194
67030015
380194
บ้านฟุบสะแก
Fubsakae
นายก่อเกียรติ นาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ฟุบสะแก
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
kanika.epink@gmail.com
ซับสมบูรณ์
0895199862
-
17พฤษภาคม2513
42
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
49
9
07 มกราคม 2560 เวลา 18:42:20 น.
10
1067380185
67030016
380185
บ้านซับสมบูรณ์
Bansubsombun
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชารัฐ
หมู่ 1 ซับสมบูรณ์
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
ssb.pbn3.go.th/
ซับสมบูรณ์
056-725052
19 พฤษาคม 2510
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
121
12
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:33:24 น.
11
1067380187
67030017
380187
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
Potaleyprachasan School
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โพทะเล
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
photaley@hotmail.com
www.potalay.pbn3.go.th
ซับสมบูรณ์
0918379287
2516
50
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
9
16 ตุลาคม 2561 เวลา 10:31:58 น.
12
1067380189
67030019
380189
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
bankratumthongprachasun
นายพนม ใบภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กระทุ่มทอง
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
kratumthongprachasan@gmail.com
ซับสมบูรณ์
056-760227
2518
45
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
9
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:19:20 น.
13
1067380191
67030020
380191
บ้านแสงมณีวิทยา
Bansangmaneewittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ซับสมบูรณ์ซับน้อย
หมู่ 6 แสงมณี
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
-
-
ซับสมบูรณ์
-
-
2 พฤษภาคม 2518
52
43
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
85
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:38 น.
14
1067380152
67030021
380152
บ้านท่าโรง
bantarong
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
หมู่ 13 ท่าน้ำ
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
www.tarongschool.com
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
056-791463
1 มิถุนายน 2459
27
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
9
29 ตุลาคม 2561 เวลา 18:44:42 น.
15
1067380153
67030022
380153
บ้านนาไร่เดียว
Bannaraideaw
นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนยพัฒนาวิชาการท่าโรง-โคกปรง
หมู่ 10 บ้านนาไร่เดียว
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
naraideawschool.pbn3@gmail.com
http://nrds.pbn3.go.th/
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
2505
32
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
12
21 มิถุนายน 2561 เวลา 07:34:12 น.
16
1067380154
67030023
380154
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ANUBANWATNAIRUEAGSRIWICHIANBURI
นายเสรี ปานเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่ข่ายโรงเรียนอนุบาล, แม่ข่ายปฐมวัยต้นแบบ, แม่ข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ, แม่ข่ายประกันคุณภาพภายใน, แม่ข่าย บ้าน วัด โรงเรียน, เครือข่ายผู้ปกครอง
หมู่ 12 ตะโกเตี้ย
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
mix_bolan@hotmail.co.th
www.watnai.com
วิเชียรบุรี
056-791466
056-791466
10 ตุลาคม พ.ศ. 2511
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
522
20
05 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:16:06 น.
17
1067380155
67030024
380155
บ้านทุ่งใหญ่
Bantungyai
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านท่งใหญ่
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ท่าโรง
056-029290
-
16 ส.ค. 2485
28.5
6.6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
119
12
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:29:03 น.
18
1067380156
67030025
380156
บ้านบุมะกรูด
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบุมะกรูด
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
-
-
ท่าโรง
099-2733058
-
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
123
8
06 มกราคม 2560 เวลา 14:14:07 น.
19
1067380227
67030026
380227
บ้านมาบสมอสามัคคี
mabsamor
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านมาบสมอ
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ท่าโรง
062-2629514
2518
38
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
29 มกราคม 2562 เวลา 13:38:26 น.
20
1067380221
67030027
380221
บ้านโคกสำราญ
Bankoksamran
นายประชุม เอี่ยมสุขประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโคกสำราญ
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
www.koksamran.pbn3.go.th
น้ำร้อน
056-726474
08/05/2512
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
321
11
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:02:05 น.
21
1067380222
67030028
380222
บ้านไทรงาม
ban sai-ngam school
นายสมบุญ ชูสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน-ยางสาว
หมู่ 8 บ้านไทรงาม
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
น้ำร้อน
0816453234
9 มีนาคม 2518
50
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
81
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:22:35 น.
22
1067380224
67030029
380224
บ้านคลองบง
khlongbong
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคลองบง
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
น้ำร้อน
056-724350
20/05/2521
49
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
8
26 มกราคม 2560 เวลา 15:06:40 น.
23
1067380225
67030030
380225
บ้านถ้ำมงคลชัย
Bantummongkolchai
นายอำพล สลับแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านถ้ำมงคลชัย
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
mongkolchaischool@gmail.com
school.obec.go.th/tmc3
น้ำร้อน
0647647988
-
ตุลาคม 2521
54
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
56
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:39:52 น.
24
1067380220
67030031
380220
บ้านน้ำร้อน
BANNAMRON
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านน้ำร้อน
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
น้ำร้อน
-
พ.ศ. 2464
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
158
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:34:48 น.
25
1067380172
67030032
380172
บ้านวังไผ่
wangphai
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 6 วังไผ่
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
banwungpai@gmail.com
http://www.wangpai.ac.th/
บ่อรัง
056-726517
-
1 มกราคม 2496
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
213
11
04 มิถุนายน 2560 เวลา 13:40:58 น.
26
1067380218
67030033
380218
บ้านหนองสะแก
Bannongsakea
นางสาววิภาพร ซาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองสะแก
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
บ่อรัง
24/11/2515
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
126
12
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:38:21 น.
27
1067380214
67030035
380214
บ้านหนองบัวขาว
Bannongbuakhao
นายจุลภาสน์ พุทธชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองบัวขาว
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
บ่อรัง
056-713588
2481
42
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
183
11
06 มกราคม 2560 เวลา 14:41:10 น.
28
1067380215
67030036
380215
บ้านใหม่วิไลวัลย์
Banmaiwilaiwan
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 10 บ้านใหม่วิไลวัลย์
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
Banmaiwilaiwan2559@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
092-4259962
-
2518
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
146
11
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:20:46 น.
29
1067380216
67030037
380216
บ้านหนองบัวทอง
Nongbuathong
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
อบต.
หมู่ 11 หนองบัวทอง
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bannongbuathong.school@gmail.com
nbt.pbn3.go.th
บ่อรัง
056026661
-
22 ธันวาคม 2521
47
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
222
11
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:02:39 น.
30
1067380217
67030038
380217
บ้านหนองไม้สอ
Ban Nongmaisor School
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ่อรัง
หมู่ 5 บ้านหนองไม้สอ
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
pratal0101@pbecmail.obec.go.th
www.pbn3.obec.go.th/ban nongmaisor
บ่อรัง
056-726492
1 มิถุนายน 2484
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
11
04 มกราคม 2560 เวลา 14:24:49 น.
31
1067380212
67030039
380212
บ้านบ่อรัง
Ban Boh Rang
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 2 บ้านบ่อรัง
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bohrang@hotmail.com
www.bohrang.ac.th
บ่อรัง
056920090
056920090
1 เมษายน 2465
42.6
11.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
259
14
08 มีนาคม 2562 เวลา 21:48:41 น.
32
1067380213
67030040
380213
บ้านหนองโป่ง
bannongpong
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 หนองโป่ง
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bannongpong2016@gmail.com
บ่อรัง
0892728611
10 มิถุนายน 2500
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
127
11
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:31:56 น.
33
1067380158
67030041
380158
บ้านบึงกระจับ
Bungkrajub
นายถนอม ยศสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บึงกระจับ
บึงกระจับ
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
?????????
056-726528
15 กรกฎาคม 2502
20
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
170
11
06 มกราคม 2560 เวลา 14:31:34 น.
34
1067380157
67030042
380157
บ้านโคกปรือ
kokpure
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 โคกปรือ
บึงกระจับ
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
pisit10298@gmail.com
บีงกระจับ
056713839
7 สิงหาคม 2499
34.3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
201
11
09 มกราคม 2560 เวลา 10:06:27 น.
35
1067380169
67030043
380169
บ้านพุขาม
banpukham
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 พุขาม
พุขาม
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
www.pukam.pbn3.go.th/
พุขาม
056-792717
1 สิงหาคม 2489
35
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
203
9
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:59:22 น.
36
1067380170
67030044
380170
บ้านโคกสง่า
Khoksanga school
นายกิตติภณ กรพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 โคกสง่า
พุขาม
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
khoksa-nga.pbn3.go.th
พุขาม
056-792929
-
16 /05 /2500
45
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
94
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:38:11 น.
37
1067380171
67030045
380171
บ้านหนองกระทุ่ม
bannongkratum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองกระทุ่ม
พุขาม
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
พุขาม
056-760131
19/02/2510
36
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
73
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:42:44 น.
38
1067380182
67030046
380182
บ้านหนองคล้า
bannongkla
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 หนองคล้า
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
พุเตย
056-725019
1 กันยายน 2513
35
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:11:17 น.
39
1067380165
67030047
380165
ชุมชนบ้านพุเตย
chumchonbanphutoie
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 5 พุเตย
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
เทศบาลตำบลพุเตย
056-797443
2502
34.8
15.4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
876
26
01 มิถุนายน 2560 เวลา 13:21:15 น.
40
1067380166
67030048
380166
บ้านตะกุดไผ่
bantakudpai
นางอัญชลี นากแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พุเตย - พุขาม
หมู่ 6 ตะกุดไผ่
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
takudpaischool@hotmail.com
takudpaischool.com
พุเตย
16 พ.ค.2503
35
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
191
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:28:17 น.
41
1067380173
67030049
380173
บ้านสามัคคีพัฒนา
Bansamakkeepattana School
นายชัยวัฒน์ บรรยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ยางสามต้น
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
chaiwat3679@hotmail.com
ภูน้ำหยด
056-725041
2519
46
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
92
8
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:42:22 น.
42
1067380174
67030050
380174
บ้านภูน้ำหยด
Banphunamyod
นายชริก สง่าทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 ภูน้ำหยด
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
www.pny.pbn3.go.th/
ภูน้ำหยด
056-029293
22/05/2522
54
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
45
8
17 มกราคม 2560 เวลา 08:52:10 น.
43
1067380177
67030053
380177
บ้านรวมทรัพย์
ruamsub
นางสมหมาย แพงวาปี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมู่ 6 รวมทรัพย์
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
ruamsub56@gmail.com
ภูน้ำหยด
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
218
11
09 มกราคม 2560 เวลา 15:31:08 น.
44
1067380178
67030054
380178
บ้านพรหมประชาสรรค์
Banpromprachasan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังใหญ่-ภูน้ำหยด
หมู่ 14 บ้านพรหมประชาสรรค์
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
www.promprachasan.pbn3.go.th
ภูน้ำหยด
056-760245
22 พ.ค. 2521
53
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
14
6
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:58:35 น.
45
1067380180
67030055
380180
บ้านพระที่นั่ง
prathinang
นายมนูญ สิงห์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 พระที่นั่ง
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
prathinang.pbn3.go.th
ภูน้ำหยด
056-725020
3 มิถุนายน 2519
51
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
8
09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:11:52 น.
46
1067380195
67030056
380195
บ้านวังลึก
banwangluk
นายสงัด จันทร์เพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 15 วังลึก
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
banwangluk8@gmail.com
wangluk.pbn.go.th
ภูน้ำหยด
056-760214
-
15 กุมภาพันธ์2515
57
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
66
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:39 น.
47
1067380208
67030057
380208
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
khaosoogratbumroung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการ น้ำร้อน - ยางสาว
หมู่ 4 บ้านเขาสูง
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
-
ตำบลยางสาว
0850538151
17 เมษายน 2520
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
95
9
31 มีนาคม 2562 เวลา 22:13:59 น.
48
1067380206
67030059
380206
บ้านเนินสะอาด
BANNURNSAARD
นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 2 โนนสง่า
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bnsobec@gmail.com
sites.google.com/a/pbn3.go.th/bns/
ยางสาว
0862092711
13 กรกฎาคม 2512
34
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
167
11
17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:49:21 น.
49
1067380223
67030060
380223
บ้านโคกกรวด
Khokgruad
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกกรวด
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
bkk.pbn3.go.th
ยางสาว
056-724348
2 พฤษภาคม 2520
44
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
209
8
12 มกราคม 2560 เวลา 10:37:49 น.
50
1067380226
67030061
380226
บ้านซับตะแบก
Bansubtabak
นายชาคริต โพธิปิ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน -ยางสาว
หมู่ 5 บ้านซับตะแบก
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
Subtabeak@hotmail.com
ยางสาว
095-6411642
-
21 /12/2521
40
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
109
9
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:24:28 น.
51
1067380228
67030062
380228
บ้านซับกระโซ่
subkraso
นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร.ร.บ้านซับตะแบก,ร.ร.บ้านน้ำอ้อม
หมู่ 6 บ้านซับกระโช่
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
subkaso@hotmail.com
ยางสาว
056-209295
2526
43
42
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
83
8
22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:47:56 น.
52
1067380229
67030063
380229
บ้านน้ำอ้อม
namaom
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านน้ำอ้อม
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
namaomschool2528@gmail.com
www.namaom@pbn3.go.th
ยางสาว
056-029297
-
พ.ศ.2528
50
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
39
9
04 มกราคม 2560 เวลา 14:14:16 น.
53
1067380179
67030064
380179
บ้านวังน้อย
banwangnoi
นายประวิทย์ ติดประมาณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังน้อย
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
banwangnoischool@gmail.com
banwangnoi.pbn3.go.th
วังใหญ่
056-760182
-
22/05/2522
45
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
9
09 มกราคม 2560 เวลา 22:07:27 น.
54
1067380181
67030065
380181
บ้านวังใหญ่
banwangyaischool
นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วังใหญ่
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
-
wangyai@pbn3.go.th
วังใหญ่
056-725014
-
2 พฤษภาคม 2510
42
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
208
8
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:23:32 น.
55
1067380192
67030066
380192
บ้านดาดอุดม
Bandadudom
นางจิรัชญา สนธิญาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังใหญ่-ภูน้าหยด
หมู่ 7 ดาดอุดม
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
bddbdd55@gmail.com
bdd.pbn3.go.th
วังใหญ่
056-029298
-
พ.ศ.2522
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
25 มกราคม 2561 เวลา 13:26:11 น.
56
1067380183
67030067
380183
วัลลภานุสรณ์
Vullapanusorn School
นายธวัช ศรีบรรเทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านยางตอ
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
vullapanusorn
vallapa.pbn3.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
056-029301
-
18 กรกฎาคม 2518
48
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
9
09 มกราคม 2560 เวลา 18:37:54 น.
57
1067380184
67030068
380184
บ้านไทรทอง
bansaithong
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไทรงาม
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
วังใหญ่
056-760232
54
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:46:07 น.
58
1067380160
67030069
380160
บ้านสระประดู่
บ้านสระประดู่
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 สระประดู่
สระประดู่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
sa2312@thaimail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
056-791462
056928108
05/02/2503
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
131
12
22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00:12 น.
59
1067380167
67030071
380167
บ้านลำนารวย
banlamnaruai
นางสุวรรณ์ ทำคาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.พช3
หมู่ 8 ลำนารวย
สระประดู่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
-
-
สระประดู่
056-797442
-
05052509
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
158
12
28 ตุลาคม 2560 เวลา 16:03:24 น.
60
1067380163
67030073
380163
บ้านพรหมยาม
promyam
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 พรหมยาม
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
promyarm.pbn3.go.th
สามแยก
056-724890
-
พ.ศ.2517
13
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
8
17 มกราคม 2560 เวลา 09:17:11 น.
61
1067380164
67030074
380164
บ้านแก่งหินปูน
Bankaenghinpun
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 แก่งหินปูน
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
kang_sch@hotmail.com
kaenghinpun.pbn3.go.th
สามแยก
-
20062500
19
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
197
12
06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:20:28 น.
62
1067380162
67030075
380162
บ้านเข็มทอง
khemthong
นายวัฒนกร บัวทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สระประดู่
หมู่ 3 ดงเข็ม
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
khemthongschool@gmailcom
-
สามแยก
056713687
-
14 พฤษภาคม 2511
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
181
11
06 มกราคม 2560 เวลา 11:31:32 น.
63
1067380159
67030076
380159
บ้านไร่ตาพุฒ
banraitaput school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 ไร่ตาพุฒ
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ิbanraitaput@gmail.com
raitaput.pbn3.go.th
สามแยก
056-726526
-
10 ก.ย.2508
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
47
9
09 มกราคม 2560 เวลา 11:24:54 น.
64
1067380249
67030077
380249
บ้านม่วงชุม
Muangchum
นายพงศธร พรมวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านม่วงชุม
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
คลองกระจัง
056-760215
-
13 กรกฎาคม พ.ศ.2500
64
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
111
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:28:01 น.
65
1067380250
67030078
380250
บ้านคลองกระจังวังไทร
banchongkrajangwangtri
นายสุทัศน์ วิเศษดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คลองกระจัง
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
http://www.kjwschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
056-700511
056921227
10/05/2505
ุ65.
18.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
109
11
06 มกราคม 2560 เวลา 12:22:03 น.
66
1067380251
67030079
380251
บ้านเขาคลัง
kaoklung
นายเสณี น้อมสมบัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเขาคลัง
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
คลองกระจัง
056-700726
12 กรกฎาคม 2512
54
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
71
8
12 มกราคม 2560 เวลา 17:27:13 น.
67
1067380253
67030081
380253
บ้านหนองสรวง
ฺBannongsuang
นายอำนวย สนประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คลองกระจัง
หมู่ 2 บ้านหนองสรวง
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
http://nongsuang.pbn3.go.th/
คลองกระจัง
056-811109
17/05/2515
66
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
199
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:13 น.
68
1067380254
67030082
380254
บ้านเกาะแก้ว
BAN KOEKAE
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เกาะแก้ว
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
??????????
056-921032
1/8/2500
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
191
11
17 มกราคม 2560 เวลา 15:09:01 น.
69
1067380234
67030083
380234
บ้านคลองดู่
Banklongdoo
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์วิชการคลองกระจัง
หมู่ 11 คลองดู่
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
คลองกระจัง
056-820416
21/09/2513
68
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
153
11
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:56:00 น.
70
1067380235
67030084
380235
บ้านวังขอน
Ban Wangkhon
นายชาตรี ตรีภาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
Wangkhon@gmail.com
Wangkhon.ac.th
คลองกระจัง
088-2863419
-
2508
64
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
371
11
09 สิงหาคม 2561 เวลา 13:37:07 น.
71
1067380236
67030085
380236
บ้านนาสวรรค์
Bannasawan
นายสมจิต ช่วยบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 นาสวรรค์
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
คลองกระจัง
056-700612
2521
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
96
8
10 ตุลาคม 2560 เวลา 04:25:08 น.
72
1067380237
67030086
380237
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
CHUMCHONBANKHOKSA-AD
นายทวี บุญมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 โคกสะอาด
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
khoksaad_school@hotmail.com
www.khoksa-ad.com
โคกสะอาด
056-799227
056799227
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
90
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
250
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:35 น.
73
1067380238
67030087
380238
บ้านซับหินเพลิง
ิBan Sap Hin Phloeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านซับหินเพลิง
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
โคกสะอาด
056-762016
-
ปี พ.ศ.2521
40
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
31
8
24 มกราคม 2560 เวลา 13:01:50 น.
74
1067380239
67030088
380239
บ้านหนองสะแกสี่
BANNONGSAKAESI
นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองสะแกสี่
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
โคกสะอาด
056-029304
พ.ศ.2518
50.8
13.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:09:19 น.
75
1067380264
67030089
380264
บ้านนาสนุ่น
bannasanun
นางสาวนัตทยา ทองงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 นาสนุ่น
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
bannasanun@bannasanun.ac.th
www.bannasanun.ac.th
นาสนุ่น
056920642
-
9 กรกฎาคม2479
47
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
89
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:24:09 น.
76
1067380265
67030090
380265
บ้านหนองบัว
bannongbua
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านหนองบัว
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
http://www.nongbua.pbn3.go.th/
นาสนุ่น
05681114
2529
46
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
332
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:01 น.
77
1067380266
67030091
380266
บ้านโคกตะขบ
KHOKTAKHOP SCHOOL
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 บ้านหนองขามพัฒนา
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
pbn3.school099@pbn3.go.th
sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khok-takhb/
นาสนุ่น
-
-
วันที่ 5 มิถุนายน 2502
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
113
8
26 สิงหาคม 2561 เวลา 19:20:26 น.
78
1067380267
67030092
380267
บ้านเนินถาวร
nernthawon
นายเสรี สุขพ่อค้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 เนินละคร
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
www.nernthawon.pbn3.go.th
นาสนุ่น
0879926485
1 /1/16
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
260
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 16:42:55 น.
79
1067380268
67030093
380268
บ้านนาน้ำโครม
nanumkrom
นางสาววิไล หลงใจคอย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาน้ำโครม
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
www.nanumkrom.pbn3.go.th/
นาสนุ่น
0956426485
-
2489
56
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:34:40 น.
80
1067380269
67030094
380269
บ้านจัดสรร
Jadsan school
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านจัดสรร
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นาสนุ่น
056-726510
23 มิ.ย. 2523
48
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
105
8
23 มกราคม 2560 เวลา 19:00:26 น.
81
1067380240
67030096
380240
บ้านแควป่าสัก
BanKhwaePaSak
นายศมากร เกดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 กุดตาแร้ว
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นาสนุ่น
056-713440
2 มีนาคม 2509
48
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:18:04 น.
82
1067380244
67030097
380244
บ้านสันติธรรม
bansantitam school
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หมู่ 4 สันติธรรม
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
santitam_school@hotmail.com
ประดู่งาม
056-700668
09072516
58
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
11 ธันวาคม 2561 เวลา 09:52:36 น.
83
1067380245
67030098
380245
บ้านด่านไทรสามัคคี
danchaisamakee
นายวันชัย แก้วต่างสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ด่านไทร
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
ประดู่งาม
056-700667
54
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
7
26 มกราคม 2560 เวลา 13:53:15 น.
84
1067380246
67030099
380246
บ้านหนองหมู
bannongmoo
นายสงัด สอนสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองหมู
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
ประดู่งาม
056-760220
2523
55
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
92
8
24 มกราคม 2560 เวลา 10:48:59 น.
85
1067380233
67030100
380233
บ้านท่าไม้ทอง
Tamaitong
นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 ท่าไม้ทอง
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
ศรีเทพ
056-760221
-
-
53
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
82
9
15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:33:08 น.
86
1067380260
67030101
380260
บ้านนาตะกุด
Bannatakud
นายนิจชัย บุญแจ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีเทพ
หมู่ 3 นาตะกรุด
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
ศรีเทพ
056-784220
พ.ศ.2464
60
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
214
9
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:20:13 น.
87
1067380263
67030102
380263
บ้านศรีเทพน้อย
srithepnoi
นายธานัท หงษ์โม่
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 ศรีเทพน้อย
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
อบต.ศรีเทพ
0841353387
-
พ.ศ. 2503
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
9
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:49:43 น.
88
1067380261
67030103
380261
บ้านโคกสะแกลาด
bankoksakaelad
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีเทพ
หมู่ 4 โคกสะแกลาด
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
ศรีเทพ
056-784333
26 มกราคม 2491
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
185
9
22 มีนาคม 2562 เวลา 13:22:31 น.
89
1067380262
67030104
380262
บ้านบึงนาจาน
bungnajans
นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 16 บึงนาจาน
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
bungnajans@gmail.com
http://www.bungnajan.ac.th
ศรีเทพ
056-921347
-
เมื่อปี 2481
53
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
230
11
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:33:41 น.
90
1067380242
67030105
380242
บ้านหนองจอกวังกำแพง
nongjokwangkumpang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 8 หนองจอก
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
สระกรวด
-
-
29/11/2442
55
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
127
11
22 มีนาคม 2562 เวลา 20:51:25 น.
91
1067380243
67030106
380243
บ้านร่องหอยพัฒนา
Banronghoyphatthana
นางบุษรา เรืองซ้อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ร่องหอย
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
สระกรวด
056-760223
24/9/2513
54
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
51
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:40:59 น.
92
1067380247
67030107
380247
บ้านทุ่งเศรษฐี
ban thung setthi
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สระกรวด-ประดู่งาม
หมู่ 10 บ้านทุ่งเศรษฐี
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
สระกรวด
056-700645
พ.ศ. 2503
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
164
11
21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:02:31 น.
93
1067380248
67030108
380248
บ้านวังขาม
Banwangkham
นางสาวธิดา กระต่ายเผือก
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 วังขาม
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
Teacherwangkamschool@gmail.com
www.wangkham.pbn3.go.th
สระกรวด
0818862845
12 กรกฎาคม 2501
56.2
5.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:25:36 น.
94
1067380230
67030109
380230
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
anubansritep
นายคมสัน คุ้มทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกลาง
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
anubansrithep@gmail.com
www.anubansritep.pbn3.go.th/
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
056-799053
056799716
17/10/2497
47
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
557
17
22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:30:40 น.
95
1067380231
67030110
380231
บ้านสระกรวด
Ban Sargruad
นายชาตรี ตรีภาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สระกรวด
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
-
-
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
056-755263
-
พ.ศ.2477
48
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
135
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:51:38 น.
96
1067380232
67030111
380232
บ้านโคกหิน
Bankokhin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศพว.โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
หมู่ 9 โคกหิน
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
kokhin1@hotmail.com
สระกรวด
056-700695
30/07/2500
56
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:56:34 น.
97
1067380259
67030113
380259
บ้านซับน้อยพัฒนา
Bansubnoipattana
นางสวงสุดา แก้วแพง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศพว.ศรีเทพ-หนองย่างทอย
หมู่ 5 ซับน้อย
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
subnoipattanaschool@gmail.com
หนองย่างทอย
056713795
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
75
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
89
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:12 น.
98
1067380255
67030114
380255
บ้านหนองย่างทอย
Bannongyangtoy
นายสกุลศักดิ์ กุลวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 หนองย่างทอย
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
อบต.หนองย่างทอย
056-700588
พ.ศ. 2511
75
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
362
12
11 มกราคม 2560 เวลา 10:42:19 น.
99
1067380256
67030115
380256
บ้านโคกรังน้อย
kokrangnoi
นายอักษร ปลื้มชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีเทพ หนองย่างทอย
หมู่ 4 โคกรังน้อย
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
www.krn-pbn3.com
หนองย่างทอย
056-784399
056784399
2516
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
411
15
06 มกราคม 2560 เวลา 13:44:44 น.
100
1067380257
67030116
380257
บ้านรังย้อย
Banrangyoi
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.พช. 3
หมู่ 1 บ้านรังย้อย
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
banrangyoi_school@hotmail.com
หนองย่างทอย
056-700602
056811103
01/07/2509
78
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
07 ธันวาคม 2561 เวลา 12:54:07 น.
101
1067380258
67030117
380258
บ้านด่านเจริญชัย
Bandanjaroenchai
นายฉัตรชัย ขันธะรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
หมู่ 9 ด่านเจริญชัย
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
หนองย่างทอย
พ.ศ.2520
80
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
06 สิงหาคม 2561 เวลา 15:02:06 น.
102
1067380302
67030118
380302
บ้านน้ำเขียว
NUMKEAW
นายธาตรี พรมคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 น้ำเขียว
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
กองทูล
056-760230
5 พฤษภาคม 2510
28
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
8
12 มกราคม 2560 เวลา 10:33:13 น.
103
1067380295
67030119
380295
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
Bankongtool
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านกองทูล
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
thepdang00711@gmail.com
bankongtool.wikifoundry.com/
กองทูล
056-782975
056-782975
03/02/2463
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
11
03 มีนาคม 2560 เวลา 21:32:55 น.
104
1067380300
67030121
380300
บ้านเนินพัฒนา
Banneanpattana
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านเนินพัฒนา
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
somnukmeesook03@gmail.com
กองทูล
0614945265
9 พฤษภาคม 2520
36
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:22:11 น.
105
1067380313
67030123
380313
บ้านท่าด้วง
Banthaduang
นายวิชชา อยู่เพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านท่าด้วง
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
Bantaduang@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ท่าด้วง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
54
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
311
11
19 มกราคม 2561 เวลา 09:31:58 น.
106
1067380314
67030124
380314
บ้านห้วยตลาด
banhuaytalad
นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป พช3
หมู่ 7 ห้วยตลาด
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
huaytaladschool@yahoo.c
wwwhuaytalad.gs.th
ท่าด้วง
056-760137
-
5/04/2522
73
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:50:50 น.
107
1067380315
67030125
380315
บ้านปางยาง
Banpangyang
นายนิพนธ์ พุ่มชะเอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปางยาง
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
pangyang2555@gmail.com
pangyang.pbn3.go.th
ท่าด้วง
056-760139
21 พฤษภาคม 2523
72.2
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
97
8
05 มกราคม 2560 เวลา 09:57:39 น.
108
1067380316
67030126
380316
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
Bansancharoeanpongsaton
นายศุภชัย บรรพลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 สันเจริญ
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
ท่าด้วง
056-029317
2522
58
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
125
8
24 มิถุนายน 2561 เวลา 16:22:23 น.
109
1067380317
67030127
380317
บ้านเฉลียงทอง
chaleingtong
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เฉลียงทอง
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
ท่าด้วง
056-760140
1 พ.ค. 26
60
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30:49 น.
110
1067380334
67030129
380334
บ้านเนินคนธา
bannurnkonta school
นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าแดง-วังท่าดี
หมู่ 8 เนินคนธา
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
ท่าแดง
-
2507
27
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
211
8
25 มกราคม 2560 เวลา 13:15:43 น.
111
1067380307
67030130
380307
บ้านท่าสวาย
bantasavai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าสวาย
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
tawat_udom@hotmail.co.th
bantasavai.pbn3.go.th
ท่าแดง
056-916040
10/08/2514
31
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
69
9
06 มกราคม 2560 เวลา 12:47:23 น.
112
1067380310
67030131
380310
บ้านไร่ขอนยางขวาง
Banraikhon-yangkhuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไร่ขอนยางขวาง
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
ท่าแดง
056-915562
08/09/2499
38
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
100
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:59:34 น.
113
1067380304
67030132
380304
บ้านท่าแดง
Bantadaeng
นายชีพ แก้วสุกใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
หมู่ 1 ท่าแดง
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
Bantadeng@gmail.com
tadaeng.pbn3.go.th
ท่าแดง
056-916112
056-916112
2486
35
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
259
11
06 มกราคม 2560 เวลา 13:44:54 น.
114
1067380305
67030133
380305
บ้านนาทุ่ง
bannatung
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 7 โคกสูง
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
chamnong_80@hotmail.co.th
www.Natung.pbn3.go.th
ท่าแดง
0812127554
-
3 พฤษภาคม 2498
32
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
323
14
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:53:12 น.
115
1067380306
67030134
380306
บ้านท่าเยี่ยม
thayiam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแดง
หมู่ 4 ท่าเยี่ยม
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
j_obeye@hotmail.com
www.thayiam.pbn3.go.th
ท่าแดง
พ.ศ.2463
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
9
11 มกราคม 2560 เวลา 15:16:22 น.
116
1067380277
67030135
380277
บ้านหัวโตก
huatok school
นางรับพรดี วัดมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหัวโตก
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
huatok@gmail.com
เฉลียงทอง
056-713969
22 พ.ค. 2482
48
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
100
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:47 น.
117
1067380278
67030136
380278
บ้านนาเฉลียงใต้
bannachalieangtai
นายโกศล สีไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาเฉลียง
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
เทศบาลตำบลนาเฉลียง
056-789300
25 มิถุนายน 2502
32
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
411
14
06 มกราคม 2560 เวลา 14:11:35 น.
118
1067380280
67030137
380280
บ้านคลองกรวด
banklongkrud
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 คลองกรวด
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
klongkruad@hotmail.com
เฉลียงทอง
056-783973
086441340
2508
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
59
9
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:19:59 น.
119
1067380284
67030139
380284
บ้านบ่อไทย
Banborthai
นายประวัติ นามปัญญา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ่อไทย
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
http://www.borthai.com/
บ่อไทย
056-916744
พ.ศ.2466
50
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
461
15
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:21:00 น.
120
1067380286
67030140
380286
บ้านตีบใต้
teebtai
นายคำเพชร ชัยพิเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตีบใต้
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บ่อไทย
056-780237
2508
42
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
179
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:33:43 น.
121
1067380289
67030141
380289
บ้านนาวังแหน
navanghan
นายสุรชัย จันทาทับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังโบสถ์-บ่อไทย
หมู่ 7 นาวังแหน
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บ่อไทย
056-760142
14/06/2514
54
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
24 มกราคม 2560 เวลา 12:21:07 น.
122
1067380312
67030142
380312
บ้านโคกเจริญ
BANKOKCHARERN
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โคกเจริญ
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
bankokcharern.pbn.go.th
เทศบาลตำบลบ่อไทย
056-780266
มกราคม พ.ศ.2527
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
222
12
06 มกราคม 2560 เวลา 14:19:50 น.
123
1067380292
67030143
380292
บ้านซับกระถินทอง
bansubkratintong
นายอัครพนธ์ บุญลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนดู่
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บ้านซับกระถินทอง
056-760143
13 มีนาคม 2520
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
9
19 มีนาคม 2562 เวลา 12:52:27 น.
124
1067380311
67030144
380311
บ้านป่าคาย
Pakai
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ซับป่าคาย
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
pakaischool53@gmail.com
www.pakai.pbn3.go.th/index.php
บ่อไทย
056-760141
10 กุมภาพันธ์ 2522
56
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
62
9
11 มกราคม 2560 เวลา 17:34:09 น.
125
1067380319
67030145
380319
บ้านบัววัฒนา
buawuttana
นายเฉลิม เนาว์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
บัววัฒนา
หมู่ 1 บัววัฒนา
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บัววัฒนา
0800281026
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
9
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:13:41 น.
126
1067380320
67030146
380320
บ้านไร่เหนือ
banrainuae
นางจันทิรา ประสานทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
หมู่ 2 ไร่เหนือ
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
rainaue3@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1067380320&page=info
บัววัฒนา
0956309028
-
2500
24
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
212
12
26 มิถุนายน 2561 เวลา 17:43:29 น.
127
1067380321
67030147
380321
บ้านเนินมะค่า
nernmaka
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลบัววัฒนา
หมู่ 3 เนินมะค่า
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
เทศบาลตำบลบัววัฒนา
0819150380
2507
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:09:23 น.
128
1067380322
67030148
380322
บ้านวังอ่าง
Banwangang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 4 วังอ่าง
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
wangangschool@hotmail.co.th
-
บัววัฒนา
056-810910
-
30 พฤษภาคม 2509
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
9
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:54:58 น.
129
1067380323
67030149
380323
บ้านซับวารินทร์
subvarin
นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ซับวารินทร์
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1067380323
เทศบาลตำบลบัววัฒนา
-
27/6/2517
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
20 มีนาคม 2562 เวลา 11:03:02 น.
130
1067380324
67030150
380324
บ้านลำตาเณร
Banlamtanan
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 6 ลำตาเณร
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บัววัฒนา
056-780330
07062521
24
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
70
9
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:00 น.
131
1067380325
67030151
380325
ชุมชนบ้านโภชน์
chumchonbanphot
นายวิทยา เกษาอาจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 11 บ้านโภชน์
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
banphotschool@hotmail.com
บ้านโภชน์
056-563233
056563233
1 พ.ค. 2465
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
253
12
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:33:11 น.
132
1067380326
67030152
380326
บ้านโคกคงสมโภชน์
Bankokkhongsomphotschool
ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกคงสมโภชน์
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
บ้านโภชน์
0956345487
พฤษภาคม 2512
14
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
140
9
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:09:08 น.
133
1067380327
67030153
380327
บ้านซับชมภู
Bansubchomphoo School
นางอรชา เขียวมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ซับชมภู
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
subchomphoo@hotmail.com
schoolobec.obec.go.th/bscp
บ้านโภชน์
056760225
056760225
5 พฤษภาคม 2509
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:23:39 น.
134
1067380328
67030154
380328
บ้านคลองกะโบน
นางสาวณปภา สายคำทอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองกะโบน
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
???????????????????????
0918412251
1พฤษภาคม 2504
13.8
23.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:13 น.
135
1067380329
67030155
380329
บ้านเนินสวรรค์
nernsawan
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 เนินสวรรค์
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
-
บ้านโภชน์
056-760144
-
1 กันยายน 2518
35
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:48:46 น.
136
1067380330
67030156
380330
บ้านซับเดื่อ
Bansubdia
นางอธิติยา เขียวสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ซับเดื่อ
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
chartchai5217@gmail.com
บ้านโภชน์
0832700875
20/05/2519
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
13 มีนาคม 2562 เวลา 10:10:27 น.
137
1067380331
67030157
380331
บ้านเพชรละคร
Ban Phetlakron School
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 เนินมะค่า
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
เพชรละคร
056-927668
2499
20
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
242
10
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:31:33 น.
138
1067380332
67030158
380332
ชุมชนบ้านท่าเสา
Chumchonbanthasao
นางสมนึก นิพนธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 ท่าเสา
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
Banthasaoschool@hotmail.com
-
เพชรละคร
056-927051
-
2 พฤษภาคม 2503
22
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
232
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:37:57 น.
139
1067380333
67030159
380333
บ้านสระเกษ
Bansaket School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กองทูลเพชรละคร
หมู่ 6 สระเกษ
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
kongphet.pbn3.go.th
เพชรละคร
10/02/2509
23
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
70
9
24 มกราคม 2560 เวลา 11:06:13 น.
140
1067380336
67030161
380336
บ้านซับตะเคียนทอง
subtakiantong
นายสุเมธ จงใจมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
กองทูลเพชรละคร
หมู่ 9 ซับตะเคียนทอง
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
subta2013@hotmail.com
-
เพชรละคร
-
-
19 เมษายน 2519
22.9
13.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
95
9
28 ธันวาคม 2559 เวลา 15:47:28 น.
141
1067380279
67030162
380279
บ้าน กม.30
Ban Kor Mor Sam Sib
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
หมู่ 6 ซับมะขามหวาน
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
ยางงาม
056-565417
056-565417
6 กรกฎาคม 2502
28
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
145
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:33:02 น.
142
1067380274
67030165
380274
บ้านปากตก
banpaktok
นางสายบัว สอาดพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านปากตก
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
banpaktok.com
ยางงาม
056-760171
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
195
11
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00:50 น.
143
1067380275
67030166
380275
บ้านวังเหว
BanWanghew school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 วังเหว
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
wanghew@hotmail.com
Wanghew.pbn3.go.th
ยางงาม
056-760172
-
7 เมษายน 2519
44
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:30:47 น.
144
1067380276
67030167
380276
บ้านนาเฉลียง
bannachaleang
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โรงบ่ม
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
??????
056-789320
2469
32
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
130
11
01 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:59:11 น.
145
1067380309
67030168
380309
บ้านกลาง
banklang
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ขอนยางขวาง
วังท่าดี
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
banklang_2483@hotmail.com
http://school.obec.go.th/klangphaitong/
วังท่าดี
056-915629
056915629
2483
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
380
13
17 มกราคม 2561 เวลา 21:00:10 น.
146
1067380308
67030169
380308
บ้านวังท่าดี
banwangtadee
นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 วังท่าดี
วังท่าดี
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
วังท่าดี
056-915563
2482
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
165
8
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:52:45 น.
147
1067380285
67030170
380285
บ้านวังโบสถ์
Banwongbost
นายเสถียร มณีรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วังโบสถ์
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
วังโบสถ์
15 มิถุนายน 2507
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
241
11
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:24:33 น.
148
1067380287
67030171
380287
บ้านตะกุดงาม
takudngam
นายพินิจ คำนนสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตะกุดงาม
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
วังโบสถ์
056-780155
15 พฤษภาคม 2512
38
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
108
9
22 มกราคม 2561 เวลา 15:09:04 น.
149
1067380288
67030172
380288
บ้านสระหมื่นเชียง
Samuenchiang
นายสุเมธ พรมเทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.พช.3
หมู่ 3 สระหมื่นเชียง
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
akp2@hotmail.co.th
วังโบสถ์
056-780174
10/06/2550
29
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
9
22 ตุลาคม 2561 เวลา 19:05:04 น.
150
1067380290
67030173
380290
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
khoksa-nganakawdor
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านโคกสง่า
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
khoksanga@gmail.com
วังโบสถ์
056-780257
17052519
41
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
83
9
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:54:30 น.
151
1067380291
67030174
380291
บ้านไทรทอง
Bansaithong
นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไทรทอง
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
bansaithongschool@hotmail.com
ตำบลวังโบสถ์
17 พฤษภาคม 2519
46
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
77
9
12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:45:22 น.
152
1067380293
67030175
380293
บ้านคลองตะพานหิน
klongtapanhin
นายเสกสรร ศรีเลย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลวังโบสถ์
หมู่ 7 คลองตะพานหิน
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
วังโบสถ์
056-780170
1 พฤษภาคม 2525
46
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
123
9
19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:13:37 น.
153
1067380303
67030176
380303
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
BANPHONGPHETANUSON
นายสมนึก บุญทั่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 พงษ์เพชร
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
phongphetanuson@hotmail.com
-
หนองไผ่
056-781950
-
2521
24
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
126
9
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:08:21 น.
154
1067380294
67030177
380294
อนุบาลหนองไผ่
Anuban Nongphai School
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 ชุมชนที่ 9 (ไผ่เลี้ยง)
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
anubannongphai@gmail.com
www.abnp.in.th
เทศบาลตำบลหนองไผ่
056-781744
056-781744
24 พฤษภาคม 2497
21
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
356
13
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:46 น.
155
1067380296
67030178
380296
บ้าน กม.35
Ban Komo35
นายเรือน สิงห์โสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 14 กม.35
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
lumwim0401@obecmail.obec.go.th
http://www.bankm35school.pbn3.go.th/
หนองไผ่
056-781733
056781733
1 พฤษภาคม 2518
22
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
1,058
33
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:05:03 น.
156
1067380297
67030179
380297
บ้านคลองยาง
Banklongyang School
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านคลองยาง
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
หนองไผ่
056-781922
08/04/2506
27
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
115
9
05 เมษายน 2561 เวลา 10:51:57 น.
157
1067380298
67030180
380298
บ้านลำพาด
lumpad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ลำพาด
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
หนองไผ่
056-780350
2519
29
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
9
01 มิถุนายน 2557 เวลา 12:31:00 น.
158
1067380271
67030181
380271
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
Banhuaipong-Phaikwang School
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
hppk.school@hotmail.com
www.huaipong.pbn3.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
056-789316
056789316
2495
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
404
15
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:57:21 น.
159
1067380272
67030182
380272
บ้านปู่จ้าว
poochaw
นายสมชาย สิงห์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 5 บ้านปู่จ้าว
ห้วยโป่ง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
poochaw_2496@hotmail.com
poochaw.pbn3.go.th
ห้วยโป่ง
056-029330
-
2496
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
9
11 ธันวาคม 2561 เวลา 09:11:27 น.
160
1067380506
67030184
380506
บ้านกันจุ
ฺBankanju
นายเพชระ เทพวาที
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 เนินเสรี
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
Krupet-T@hotmail.com
กันจุ
087-1953239
20 พฤษภาคม 2478
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
9
24 มกราคม 2560 เวลา 15:34:51 น.
161
1067380507
67030185
380507
บ้านลำตะคร้อ
Lamtakrow
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ลำตะคร้อ
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
lamtakrow@hunsa.com
www.lamtakrow.pbn3.go.th/
กันจุ
056-926056
056-926056
7
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
251
12
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:50:14 น.
162
1067380508
67030186
380508
บ้านโคกกรวด
kokkruadschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 โคกกรวด
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
krupat2509@gmail.com
www.kokkruadschool.com
กันจุ
056-760255
2519
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
9
10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:46:36 น.
163
1067380509
67030187
380509
บ้านซับบอน
subbon
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 ซับบอน
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
subon.2558@gmail.com
subbon.pbn3.go.th
กันจุ
056020721
-
15 มิถุนายน 2512
20
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:51 น.
164
1067380510
67030188
380510
บ้านหนองพลวง
nongplung
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองพลวง
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
กันจุ
056-928434
1 กันยายน 2514
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
8
09 มกราคม 2560 เวลา 16:37:27 น.
165
1067380513
67030189
380513
บ้านโคกสะอาด
bankoksaad
นายทรงพล มากแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 โคกสะอาด
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
baby.nicu870g@gmail.com
-
กันจุ
056-760239
-
18/08/2518
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
94
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 12:35:07 น.
166
1067380515
67030190
380515
บ้านราษฎร์เจริญ
Banradjarearn
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 ราษฎร์เจริญ
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
กันจุ
081-7860667
3 พฤษภาคม 2514
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
06 มกราคม 2560 เวลา 13:06:48 น.
167
1067380521
67030191
380521
บ้านซับไม้แดง
Submaidang
นายประสาน มั่นฟัก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 ซับไม้แดง
ซับไม้แดง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
ps092501@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1067380521
อบต.ซับไม้แดง
0862108973
-
พ.ศ.2509
15
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
222
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50:43 น.
168
1067380525
67030194
380525
บ้านซับสมพงษ์
supsompong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.พช3
หมู่ 5 ซับสมพงษ์
ซับไม้แดง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
ซับไม้แดง
056-726139
9 พฤษภาคม 2515
18
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
25
8
09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:02:16 น.
169
1067380483
67030196
380483
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
Anubanbungsamphan
นายสมนึก พันธุ์วงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ชุมชนบ้านซับสมอทอด(เกาะแก้ว)
ซับสมอทอด
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
bungsamphan_sch@hotmail
www.anubanbung.pbn3.go.th/
เทศบาลตำบลซับสมอทอด
056-731283
056741283
10 มกราคม 2500
3
0.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
549
23
13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:23:28 น.
170
1067380493
67030197
380493
บ้านตะกรุดหิน
Takudhin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตะกรุดหิน
ซับสมอทอด
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67060
nakganok@yahoo.co.th
ซับสมอทอก
056-760209
22/05/2522
6
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
9
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:02:49 น.
171
1067380524
67030198
380524
บ้านหินดาดน้อย
Banhindadnoi
นายประสาน มั่นฟัก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หินดาดน้อย
ซับสมอทอด
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
rampeung_k@hotmail.com
hindadnoi.pbn3.go.th
ซับสมอทอด
056-731936
1 พฤษภาคม 2515
7
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
21
8
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:40:46 น.
172
1067380486
67030200
380486
บ้านบึงสามพัน
BANBUNGSAMPHAN
นายมาณิฏ ทองปอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบึงสามพัน
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
banbuengsamphan.pbn3.go.th
บึงสามพัน
056-731810
2497
5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
93
12
09 มกราคม 2560 เวลา 14:24:04 น.
173
1067380484
67030201
380484
บ้านทรัพย์เกษตร
subkased
นายเดชา กลมเกลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 ทรัพย์เกษตร
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
บึงสามพัน
056-732739
-
17 พฤษภาคม 2507
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
12
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:09:02 น.
174
1067380494
67030202
380494
บ้านราหุล
banrahul school
นายลำจวน ขันทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ราหุล
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
komarn@gmail.com
School.obec.go.th/banra
บึงสามพัน
056-731057
1 กรกฏาคม 2483
0
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
306
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:33:04 น.
175
1067380519
67030203
380519
บ้านวังปลา
Banwangpla
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 วังปลาใน
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
-
-
-
056-732245
-
พ.ศ.2519
19
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
7
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:43:51 น.
176
1067380520
67030204
380520
บ้านซับสำราญเหนือ
bansubsamrannear school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
หมู่ 9 ซับสำราญเหนือ
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
subsamrannear@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1067380520
พญาวัง
056-760253
พ.ศ. 2519
34.1
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
67
8
08 มกราคม 2560 เวลา 20:42:45 น.
177
1067380516
67030205
380516
บ้านพญาวัง
payawang school
นายเฉลียว ซาทรง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 พญาวัง
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
พญาวัง
056029735
15 เมษายน 2515
20
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
243
12
09 มกราคม 2560 เวลา 09:55:59 น.
178
1067380517
67030206
380517
บ้านซับสามัคคี
bansabsamakkee
นายวันชนะ พิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ซับสามัคคี
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
พญาวัง
พ.ศ.2517
22
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
04 มกราคม 2560 เวลา 20:24:42 น.
179
1067380518
67030207
380518
บ้านซับสำราญใต้
subsamrantai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต3
หมู่ 2 ซับสำราญใต้
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
subsamrantaischool@gmail.com
http://www.subsamrantai.pbn3.go.th/
พญาวัง
0877352429
3 พฤษภาคม 2519
31.7
34.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
9
5
09 มกราคม 2560 เวลา 09:02:23 น.
180
1067380505
67030208
380505
บ้านเนินสมบูรณ์
Bannuensombun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองขาม
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
-
วังพิกุล
-
-
16 พฤษภาคม 2518
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
9
19 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:25 น.
181
1067380501
67030210
380501
ชุมชนบ้านวังพิกุล
chumchonbanwangpikul
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 9 วังพิกุล
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
chwang_009@hotmail.com
http://school.obec.go.th/chwang
วังพิกุล
056-757014
056-757014
1 กรกฎาคม 2510
25
21
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
811
27
24 มกราคม 2560 เวลา 09:13:01 น.
182
1067380502
67030211
380502
บ้านโป่งบุญเจริญ
banpongbooncharoen
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
หมู่ 15 โป่งบุญเจริญ
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
pongwang@gmail.com
sites.google.com/site/rongreiynbanpongbuyceriy/home
วังพิกุล
056-757017
056-757017
23/6/2513
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
254
11
13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:03:43 น.
183
1067380503
67030212
380503
บ้านห้วยทราย
Ban Huay Sai
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 ห้วยทราย
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
j.janjit@yahoo.co.th
www.huaisai.pbn3.go.th/
-
056-029257
-
11 มีนาคม 2511
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
122
11
26 มกราคม 2560 เวลา 10:21:42 น.
184
1067380495
67030214
380495
บ้านศรีมงคล
srimongkhol
นายผจญ ขันธะสุโข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 1 ศรีมงคล
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
pbn67030214@gmail.com
ศรีมงคล
056-928288
2515
26
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
188
9
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:36:35 น.
185
1067380496
67030215
380496
บ้านพนมเพชร
banpanomphet
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.พช.เขต3
หมู่ 2 พนมเพชร
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
-tanitmk007@gmail.com
sites.google.com/site/banpns
ศรีมงคล
0935074131
-
พ.ศ.2520
28
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
04 มกราคม 2560 เวลา 12:22:52 น.
186
1067380500
67030218
380500
บ้านยางสาว
yangsaw
นายวันชาติ ลอเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.พช.เขต 3
หมู่ 3 ยางสาว
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
aranya_1820@hotmail.com
ศรีมงคล
056-760204
24 พฤษภาคม 2520
25
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
20
7
01 มีนาคม 2561 เวลา 15:14:30 น.
187
1067380511
67030219
380511
บ้านเขาพลวง
khaopluang
นายกัน อินพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เขาพลวง
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
สระแก้ว
089-5828764
42
47
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
190
12
07 มกราคม 2560 เวลา 16:45:45 น.
188
1067380512
67030220
380512
บ้านสระแก้ว
sakeaw
นายสมศักดิ์ ดีแป้น
อนุบาล-ประถมศึกษา
กันจุ-สระแก้ว
หมู่ 3 สระแก้ว
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
sakeawschool.pbn3@hotmail.com
sakeaw.pbn3.go.th
สระแก้ว
0885780233
-
พ.ศ 2521
34
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
7
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:48:22 น.
189
1067380514
67030221
380514
บ้านวังไลย์
Wanglai
นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.พช3
หมู่ 1 วังไลย์
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
-
-
สระแก้ว
056-760174
-
19/05/2524
22
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
104
11
11 มกราคม 2560 เวลา 17:53:18 น.
190
1067380492
67030222
380492
บ้านคลองตะคร้อ
klongtakor
นายเกษม น้อยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 วังหูดิน
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
-
หนองแจง
056-760233
-
26112521
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
81
9
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:26:28 น.
191
1067380490
67030223
380490
วัดเขาเจริญธรรม
Watkhaocharerntham
นายสมเกตุ ศรีพลัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 บ้านลำพื้นทอง
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
Watkhaowk@gmail.com
www.watkhao.pbn3.go.th/
หนองแจง
056-760203
-
2512
17
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
125
12
29 มิถุนายน 2561 เวลา 03:01:58 น.
192
1067380487
67030225
380487
บ้านหนองแจง
nongchaeng
นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 หนองแจง
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
หนองแจง
056-926321
-
20 มิ.ย.2498
3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
24 มกราคม 2560 เวลา 10:27:32 น.
193
1067380488
67030226
380488
บ้านหนองชุมแสง
Ban Hnongchumsang School
นายศักรภพ นิพนธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 หนองชุมแสง
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
ps_naiyana@hotmail.com
-
หนองแจง
056-563232
-
01/05/2506
6.5
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
142
12
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:50:54 น.