ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1071020167
71020035
020167
วัดเขาสามสิบหาบ
นายอาทิตย์ โยมด้วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เขาสามสิบหาบ
เขาสามสิบหาบ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
เขาสามสิบหาบ
034-640629
48
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
172
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:28 น.
2
1071020168
71020036
020168
บ้านหนองหิน
Bannonghin school
นางปภาวริน เลิศอาวาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองหิน
เขาสามสิบหาบ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
เขาสามสิบหาบ
0615614553
14 มิถุนายน พ.ศ. 2494
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
155
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:26 น.
3
1071020169
71020037
020169
บ้านเขาช่อง
Bankhaochong
นายอำนาจ คุ้มญาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เขาช่อง
เขาสามสิบหาบ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
เขาสามสิบหาบ
034-528763
034-52876
2 มิถุนายน 2483
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
136
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:57:39 น.
4
1071020155
71020038
020155
วัดเขาใหญ่
Khaoyai
นายสฤษดิ์ กองสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกตะบอง
โคกตะบอง
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
????????
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:34 น.
5
1071020156
71020039
020156
บ้านชายธูป
Banchaitoop
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ชายธูป
โคกตะบอง
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
chaitoop.school@gmail.com
chaitoop.com
โคกตะบอง
063-1466958
-
4 ก.ค. 2483
48
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
37
8
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:56:50 น.
6
1071020158
71020040
020158
วัดเขาตะพั้น
Watkhaotapunt
นายจามร วรรณากาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เขาตะพั้น
กาญจนบุรี
71120
www.khoatapunt.com
โคกตะบอง
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
9
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:07:10 น.
7
1071020159
71020041
020159
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
Anuwatlukkaeprachachanutid
นายบรรจง ปิ่นปฐม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 ตลาดลูกแก
ดอนขมิ้น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
www.abwk.ac.th
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
034-566102
034649210
01 กรกฎาคม 2466
31
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
1,361
43
15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:00 น.
8
1071020160
71020042
020160
วัดดอนขมิ้น
Watdonkhamin
นายนพพร ประเสริฐลาภ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนขมิ้น
ดอนขมิ้น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
don_khamin@hotmail.com
ดอนขมิ้น
034-566427
41.6
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
94
8
10 กันยายน 2562 เวลา 09:17:12 น.
9
1071020141
71020043
020141
วัดทุ่งมะกรูด
Wattungmagrood
นายนพดล เล็กบาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทุ่งมะกรูด
ดอนชะเอม
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
อบต. ดอนชะเอม
085-9442440
28 พฤศจิกายน 2481
34
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:32 น.
10
1071020142
71020044
020142
บ้านทุ่งประทุน
นางสุจิตรา มีจำรัส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทุ่งประทุน
ดอนชะเอม
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
-
ดอนชะเอม
034-695733
20 สิงหาคม 2505
31
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:58 น.
11
1071020146
71020045
020146
วัดดอนชะเอม
doncham
นายประเดิม มีล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนชะเอม
ดอนชะเอม
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020146
ดอนชะเอม
034-695661
-
01/05/2473
34.6
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
163
8
14 กันยายน 2562 เวลา 21:19:11 น.
12
1071020187
71020046
020187
บ้านบึงวิทยา
banbung
นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองขี้แรด
ตะคร้ำเอน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
Rose.kon14@gmail.com
www.bvy.ac.th
ตะคร้ำเอน
034-540520
034-540520
16 พฤษภาคม 2519
23
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
105
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:28 น.
13
1071020145
71020047
020145
บ้านหนองตาแพ่ง
Bannongtapang school
นายสมปอง ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองตาแพ่ง
ตะคร้ำเอน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
ตะคร้ำเอน
034-562964
22 กันยายน /ภคภ
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
74
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:10 น.
14
1071020147
71020048
020147
บ้านรางกระต่าย
banrangkratai
นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 รางกระต่าย
ตะคร้ำเอน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
ิbanrangkratai@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1071020147
ตะคร้ำเอน
034-601503
034601503
12 พฤษภาคม 2502
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
215
12
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:51 น.
15
1071020148
71020049
020148
บ้านหนองตาคง
Bannongtakong
นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองตาคง
ตะคร้ำเอน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
ตะคร้ำเอน
034-919866
01/05/2511
22
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:42 น.
16
1071020149
71020050
020149
วัดตะคร้ำเอน
Wattakramen School
นางสาววารุณี ตะโกภู่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 0 ตะคร้ำเอน
ตะคร้ำเอน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
takramen@hotmail.com, Wattakramenschool@gmail.com
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
034-561464
24-10-2481
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
531
20
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:48 น.
17
1071020150
71020051
020150
วัดสำนักคร้อ
นายโกวิท ทั่วจบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สำนักคร้อ
กาญจนบุรี
ตะคร้ำเอน
034-552669
26.4
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
28
470
21
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:32 น.
18
1071020138
71020052
020138
บ้านหนองลาน
bannonglan
นายยุทธนา เหงี่ยมจุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ห้วยปากง่าม
ท่ามะกา
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
ท่ามะกา
12 กรกฎาคม 2483
40
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
150
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:04:46 น.
19
1071020136
71020054
020136
บ้านท่ามะกา
Banthamaka School
นายอภิชาต แก่นน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่ามะกา
ท่ามะกา
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
banthamakas@gmail.com
www.banthamaka.ac.th
เทศบาลตำบลท่ามะกา
034 694 162
034 694 162
1 มิถุนายน 2466
36.7
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
34
699
26
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:08 น.
20
1071020137
71020055
020137
วัดคร้อพนัน
Watkrawpanan
นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 คร้อพนัน
ท่ามะกา
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
watkrawpananschool@gmail.com
เทศบาลตำบลท่าไม้
034542135
034541314
42
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
261
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:39 น.
21
1071020140
71020056
020140
วัดกระต่ายเต้น
Watkrataiten
นางสุชาดา ชาวนาดอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กระต่ายเต้น
ท่าไม้
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
7112
Watkrataitenschool1@gmail.com
เทศบาลตำบลท่าไม้
034-542681
034542681
1 เมษายน 2479
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
131
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:30:28 น.
22
1071020144
71020057
020144
วัดท่าเรือ
Wattharuea Utsahawitthayakhan School
นายวรเทพ รักษาพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เลขที่ 587
ท่าเรือ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
tarua_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1071020144
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
0-3456-1982
0-3456-1982
3 ตุลาคม 2464
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
215
9
23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50:50 น.
23
1071020143
71020058
020143
วัดใหม่เจริญผล
Watmaichareonpol School
นางภรภัทร อรุณแข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - เขตเทศบาลตําบลท่าเรือ
ท่าเรือ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
watmai53@gmail.com
https://th-th.facebook.com/watmai2481/
เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น
034-561983
-
พ.ศ.2481
-
-
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
173
9
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:36:52 น.
24
1071020153
71020059
020153
บ้านท่าพะเนียง
ฺBanthaphaneng
นางสาวอานุช ศรสินชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 รางวาลย์
ท่าเสา
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
ท่าเสา
0899137652
-
02/05/2509
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
34
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:36 น.
25
1071020154
71020060
020154
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
นางสาวราตรี ทองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สามง่าม
กาญจนบุรี
donsamngam@kan2.go.th
www.kan2.go.th
ท่าเสา
034-639493
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
9
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:25:53 น.
26
1071020157
71020061
020157
วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
nongphantaw
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองพันท้าว
พงตึก
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
พงตึก
034510281
6 มิ.ย. 2472
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:11 น.
27
1071020152
71020062
020152
เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
-
หมู่ 1 ปากบาง
กาญจนบุรี
พงตึก
034-542144
ไม่มีไฟฟ้า
2
0
0
28
1071020151
71020063
020151
วัดดงสัก
waddangsak
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 พงตึก
พงตึก
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
พงตึก
034-541356
15 พ.ย.2477
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:41:08 น.
29
1071020181
71020064
020181
วัดพระแท่นดงรัง
Wat Phrathaendongrang School
นายปรีชา ศรีนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 พระแท่น
พระแท่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
watprataenschool@gmail.com
034601868
034601869
พ.ศ.2469
21
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
33
711
22
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:20:51 น.
30
1071020184
71020065
020184
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
Banrai School
นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านไร่
พระแท่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
เทศบาลตำบลพระแท่น
034-543585
1 เมษายน 2517
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
143
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:49 น.
31
1071020185
71020066
020185
บ้านดอนรัก
DONRAK
นายเสนอ ลักษณุกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนรัก
พระแท่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
aum_1993ptcn@hotmail.com
พระแท่น
034-643184
034528537
พ.ศ.2484
16
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
140
8
01 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:34 น.
32
1071020165
71020067
020165
บ้านหนองกรด
BannongKrod
นายนภภูมิ พรมแดน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองกรด
ยางม่วง
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
ฺBNKschool.th@gmail.com
Bannonggrod.com
ยางม่วง
034-540249
-
พ.ศ.2484
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
111
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:48 น.
33
1071020161
71020068
020161
วัดห้วยตะเคียน
Huaytakien School
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยตะเคียน
ยางม่วง
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
Huaytakien-school@hotmail.com
-
ยางม่วง
061-2288671
-
2548
42.4
7.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
83
9
02 กันยายน 2562 เวลา 15:16:06 น.
34
1071020162
71020069
020162
วัดหนองโรง
Watnongrong
นางสาวศศิมาพร คชาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองโรง
ยางม่วง
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
watnongrong80@gmail.com
ยางม่วง
-
-
2475
93.7
8.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:58 น.
35
1071020163
71020070
020163
วัดเขาสะพายแร้ง
watkhowsapairang
นายสมเพชร จันทะจิตต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เขาสะพายแร้ง
สนามแย้
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
70190
sapairang_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020163
สนามแย้
-
-
17 พฤษภาคม 2481
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
220
9
30 สิงหาคม 2562 เวลา 14:20:34 น.
36
1071020164
71020071
020164
วัดสนามแย้
WATSANAMYAE
นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สนามแย้
สนามแย้
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
70190
อบต.สนามแย้
034-691175
034-691175
5 กรกฎาคม 2466
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
236
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:18 น.
37
1071020173
71020072
020173
บ้านดอนเขว้า
donkwoa
นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนเขว้า
แสนตอ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
donkwoa@gmail.com
อบต.แสนตอ
034-641107
-
15 ตุลาคม พ.ศ. 2498
37
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
06 มีนาคม 2562 เวลา 12:47:15 น.
38
1071020170
71020073
020170
วัดหนองพลับ
nongplubschool
นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 หนองพลับ
แสนตอ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020170
แสนตอ
034-690419
27 ธันวาคม 2512
47
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
156
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:32 น.
39
1071020171
71020074
020171
วัดท่ากระทุ่ม
Watthagratoom School.
นายอำพร เลิศอาวาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่ากระทุ่ม
แสนตอ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
tagratoom@gmail.com
สพป กจ 2
062-5545617
-
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
121
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:36:02 น.
40
1071020172
71020075
020172
วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
Wat Santaw School
นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แสนตอ
แสนตอ
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
santawschool@gmail.com
แสนตอ
034-561516
1 มิถุนายน 2471
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:28 น.
41
1071020182
71020076
020182
วัดหนองลาน
WATNONGLAN
นายเกษม ประจักษ์ศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองลาน
หนองลาน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
watnonglanschool@gmail.com
หนองลาน
2481
22
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:06:42 น.
42
1071020179
71020077
020179
บ้านจันทร์ลาดวิทยา
Banjanladwittaya
นายวินัย สีบานเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 จันทร์ลาด
หนองลาน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
หนองลาน
034-540246
2 พฤษภาคม 2511
26
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:56 น.
43
1071020183
71020078
020183
วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
Watdapannimit mittraphabtee 142
นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หกหลังนอก
หนองลาน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
-
-
หนองลาน
034-540245
-
พ.ศ. 2516
25
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
266
10
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:49 น.
44
1071020180
71020079
020180
วัดหนองไม้แก่น
Watnongmaikan
นายชลิตร์ ตันเรืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หกหลัง
หนองลาน
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
-
-
หนองลาน
0817442043
-
18 เมษายน 2490
25
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
9
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:29 น.
45
1071020166
71020080
020166
วัดหวายเหนียว
Watwainew
นางสาวปัทมา สายสอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หวายเหนียว
หวายเหนียว
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71120
หวายเหนียว
034-543382
38
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
504
22
12 มีนาคม 2562 เวลา 13:46:27 น.
46
1071020177
71020081
020177
บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ืnongsonpungschool
นางชีวรัตน์ พลบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองซ่อนผึ้ง
อุโลกสี่หมื่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
nongsonpung@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020177&Area_CODE=7102
อุโลกสี่หมื่น
0852913375
034-54024
2490
23
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:43 น.
47
1071020178
71020082
020178
ประชาวิทยาคาร
Prachavitthayakhan
นางยุกฟ้า พวงธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองสามเกวียน
อุโลกสี่หมื่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
prachawittayakan@gmail.com
อุโลกสี่หมื่น
089-2087585
-
1/5/04
24
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
145
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:33 น.
48
1071020175
71020084
020175
บ้านดอนตาลเสี้ยน
Bandontansian
นายวินัย ทองดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนตาลเสี้ยน
อุโลกสี่หมื่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
-
-
อุโลกสี่หมื่น
-
-
2499
16
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
149
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:01:43 น.
49
1071020176
71020085
020176
บ้านอุโลกสี่หมื่น
บ้านอุโลกสี่หมื่น
นายมะนู กาญจนพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนตะไล้
อุโลกสี่หมื่น
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
71130
schoolulok@gmail.com
-
อุโลกสี่หมื่น
0861737065
-
2477
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
101
9
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:02:37 น.
50
1071020276
71020086
020276
วัดดอนเจดีย์
Watdonjadee
นางดวงฤดี สมจิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
034-540496
034-540496
-
10.5
17.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
210
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:49 น.
51
1071020278
71020087
020278
วัดบ้านน้อย
watbannoi school
นายประยูร อินทะนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านน้อย
ดอนเจดีย์
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020278
ดอนเจดีย์
-
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:06:17 น.
52
1071020265
71020090
020265
วัดสาลวนาราม
salawanaram
นายวิรัช กุ้ยอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ทุ่งสมบูรณ์
ดอนตาเพชร
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
ดอนตาเพชร
034-680458
13.9
9.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
262
11
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:33:28 น.
53
1071020266
71020091
020266
บ้านบ่อหว้า
BANBOOWA
นายผจญ เสนเข็ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ่อหว้า
ดอนตาเพชร
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
banbowa@hotmail.com
ดอนตาเพชร
034510684
-
11 มกราคม 2501
11.9
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
8
18 กันยายน 2562 เวลา 10:18:31 น.
54
1071020267
71020092
020267
บ้านหนองโพธิ์
ฺBannongpo
นายศักดิ์ชาย ผิวสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองโพธิ์
ดอนตาเพชร
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
ดอนตาเพชร
034-516631
11 มกราคม 2501
20
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
77
9
18 กันยายน 2562 เวลา 08:56:52 น.
55
1071020262
71020093
020262
บ้านดอนมะขาม
ฺBANDONMAKHAM
นายไพวิทย์ ใจกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนมะขาม
ดอนตาเพชร
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
dk020262@gmail.com
ดอนตาเพชร
034-680088
-
8.7
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
124
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:58 น.
56
1071020269
71020094
020269
วัดทุ่งสมอ
Watthungsamor
นายนิพร เห็นประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทุ่งสมอ
ทุ่งสมอ
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
ทุ่งสมอ
034-579235
2489
5
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
182
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:12 น.
57
1071020277
71020095
020277
บ้านดอนสระ
Bandonsa
ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนสระ
พนมทวน
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
พนมทวน
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
63
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:28 น.
58
1071020261
71020097
020261
วัดบ้านทวน
Watbanthuan
นายธวัชชัย จึงประวัติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
เทศบาลตำบลพนมทวน
089-2569988
7.2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
226
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:38 น.
59
1071020282
71020098
020282
วัดพังตรุ
Phangtru
นางสุรีพร บำรุงชล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 พังตรุ
พังตรุ
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
พังตรุ
034 510603
16 มิถุนายน 2476
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
191
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:51 น.
60
1071020284
71020099
020284
บ้านบ่อระแหง
ฺBanborahang
นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ่อระแหง
พังตรุ
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
Banborahang@hotmail.com
พังตรุ
034-577137
-
10 มีนาคม พ.ศ. 2500
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:03 น.
61
1071020285
71020100
020285
บ้านโป่งกูป
นางอัจฉรา รอดภัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โป่งกูป
พังตรุ
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
ponggoop5@hotmail.com
พังตรุ
034-577303
17.9
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:59 น.
62
1071020287
71020102
020287
บ้านกระเจา
BANKRACHAO SCHOOL
นายปรีดา วิเศษสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 กระเจา
พังตรุ
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
krachao_school@hotmail.com
พังตรุ
034-656042
2500
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
136
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:12 น.
63
1071020288
71020103
020288
วัดเบญพาด
Watbenpad
นายวิชา จุลทรักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เบญพาด
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
579109@gmail.com
-
พังตรุ
034-577911
034-577911
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
410
14
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:31 น.
64
1071020289
71020104
020289
อนุบาลพนมทวน
Anubanphanomthuan
นายพีระพล ปฎิทัศน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 รางหวาย
รางหวาย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71170
-
-
เทศบาลตำบลรางหวาย
-
-
2465
20.5
15.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
349
15
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:59:48 น.
65
1071020290
71020105
020290
บ้านโคราช
Bankorat
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 ตลาดใหม่
รางหวาย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71170
korathouseschool@gmail.com
เทศบาลตำบลตลาดเขต
034682732
16.8
11.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:55 น.
66
1071020291
71020106
020291
บ้านดอนเตาอิฐ
Bandontawit
นายสงัด ไล่กระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนเตาอิฐ
รางหวาย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71170
dontawit.2561@gmail.com
-
รางหวาย
-
-
01/05/2482
21.8
15.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
154
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:02 น.
67
1071020292
71020107
020292
บ้านหนองจอก
Bannongjok
นายภาคภูมิ ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองจอก
รางหวาย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71170
bannongjok999@gmail.com
-
รางหวาย
0892083625
-
21
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
146
8
27 สิงหาคม 2562 เวลา 15:13:29 น.
68
1071020293
71020108
020293
บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
Bantaladkhet 105 School
นายธรรมะ เที่ยงธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ตลาดเขต
รางหวาย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71170
taladkt@kan2.go.th
School.odec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเขต
034-571233
034-571233
1 พฤษภาคม 2501
26
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
402
20
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:02 น.
69
1071020268
71020109
020268
วัดห้วยสะพาน
wathuaysaphan
นายบุญทรง สัปปุริสสกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ห้วยสะพาน
หนองโรง
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
หนองโรง
034-540923
1 พฤษภาคม 2465
0.1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
118
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:07:10 น.
70
1071020274
71020110
020274
วัดนาพระยา
นางสาวรจนา วรรณะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาพระยา
หนองโรง
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
???????
034-540144
13.7
17.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
53
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:49 น.
71
1071020275
71020111
020275
บ้านรางยอม
Banrangyom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 รางยอม
หนองโรง
พนมทวน
กาญจนบุรี
ึ7114
หนองโรง
034-528415
18 เมษายน 2524
13
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
4
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:51:24 น.
72
1071020271
71020113
020271
บ้านห้วยด้วน
Banhuayduan
นางเกณิกา ชัยวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยด้วน
หนองโรง
พนมทวน
กาญจนบุรี
ึ7114
หนองโรง
034-540139
12
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
40
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 19:37:36 น.
73
1071020272
71020114
020272
บ้านวังรัก
นางสุดาพร ชูชื่น
หมู่ 7 วังรัก
กาญจนบุรี
หนองโรง
ไม่มีไฟฟ้า
7
38
9
74
1071020273
71020115
020273
บ้านหลุมหิน
Banloomhin
นายสมาน สีสังข์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหลุมหิน
หนองโรง
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
อบต.หนองโรง
034682293
034682293
14 ธันวาคม 2479
9
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
256
11
15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:38:18 น.
75
1071020280
71020116
020280
บ้านหนองขุย
BANNONGKHUI
นายจำเริญ ทองศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองขุย
หนองสาหร่าย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
-
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
หนองสาหร่าย
-
-
1 มิถุนายน 2497
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
12 มกราคม 2563 เวลา 08:00:12 น.
76
1071020281
71020117
020281
บ้านสระลุมพุก
นางสาวอัจฉรี จำนงกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสระลุมพุก
หนองสาหร่าย
พนมทวน
กาญจนบุรี
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020281
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
034-682080
-
20 กุมภาพันธ์ 2500
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
134
11
30 เมษายน 2559 เวลา 16:11:00 น.
77
1071020283
71020118
020283
เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
Kiatwatthanavekin2
นายประวัติชัย อินทวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปลักเขว้า
หนองสาหร่าย
พนมทวน
กาญจนบุรี
71140
หนองสาหร่าย
034-510559
034-510559
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
12 ธันวาคม 2562 เวลา 14:14:11 น.
78
1071020438
71020183
020438
วัดดอนแสลบ
watdonsalabschool
นายสมนึก พงษ์สกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนแสลบ
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
watdonsalab@hotmail.com
watdonsalab.ac.th
ดอนแสลบ
034-568166
034568166
2465
30
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
278
11
30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:37:41 น.
79
1071020440
71020185
020440
วัดหนองปลิง
Nongpling
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองปลิง
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
nongpling-h-@kan 2.go.t
ht;//nongpling-h-kan2.g
ดอนแสลบ
23 ตุลาคม 2478
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
210
11
30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:47 น.
80
1071020441
71020186
020441
วัดเขารักษ์
WATKHOARAKSCHOOL
นายบรรพต ท่านำ้ตื้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เขารักษ์
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
khoarak@hotmail.com
ดอนแสลบ
034571861
034571861
1 พฤษภาคม 2465
24
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
258
11
04 ตุลาคม 2562 เวลา 19:59:55 น.
81
1071020442
71020187
020442
บ้านตลุงใต้
bantaloongtai
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ตลุงใต้
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
???????
1
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
11
30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:07 น.
82
1071020443
71020188
020443
บ้านพนมนาง
panomnang
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พนมนาง
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
ึ7117
ดอบแสลบ
034-681227
25
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
8
30 สิงหาคม 2562 เวลา 14:13:11 น.
83
1071020444
71020189
020444
บ้านหนองนางเลิ้ง
bangnongnanglueng
นายธานี เพิกเฉย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองนางเลิ้ง
ดอนแสลบ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
nanglueng@kan2.go.th
ดอนแสลบ
034-680236
034680236
9มีนาคม2509
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:23 น.
84
1071020420
71020190
020420
บ้านวังไผ่
นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านวังมะค่า
วังไผ่
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
วังไผ่
034510295
42
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:23 น.
85
1071020421
71020191
020421
บ้านหนองตายอด
Bannongtayod
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองตายอด
วังไผ่
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
tayodschool@hotmail.com
-
วังไผ่
034-678024
-
เมษายน พ.ศ.2502
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
75
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:58:23 น.
86
1071020426
71020192
020426
บ้านอ่างหิน
Ban Ang Hin
นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านอ่างหิน
วังไผ่
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
anghinteacher@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
034-540218
2525
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
67
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:47 น.
87
1071020431
71020193
020431
บ้านนาใหม่
bannamai
นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาใหม่
วังไผ่
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
-
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
-
-
20/04/2518
47
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:21 น.
88
1071020437
71020194
020437
บ้านไผ่สี
นายเมธี ทองรอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไผ่สี
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
banphaisee_school@hotmail.com
สระลงเรือ
354568221
23 กรกฎาคม 2483
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
9
26 มีนาคม 2557 เวลา 11:02:37 น.
89
1071020435
71020195
020435
บ้านห้วยยาง
Banhuayyang school
นางประทุม บุญมาเกิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยยาง
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
้school huayyang@gmaill.com
-
-
0817365862
-
20 สิงหาคม 2489
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
136
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:30 น.
90
1071020436
71020196
020436
บ้านสระจันทอง
BANSAJANTHONG SCHOOL
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สระจันทอง
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
sjtschoool888@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020436
สระลงเรือ
034-540493
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:13 น.
91
1071020430
71020197
020430
วัดสระลงเรือ
WatSralongrua School
นายธนิต โพธิ์เจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สระลงเรือ
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
71020197.pracharathkan2.com/index.php
เทศบาลตำบลสระลงเรือ
034-568053
พ.ศ.2481
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
150
12
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:04:47 น.
92
1071020432
71020198
020432
บ้านหนองเจริญสุข
Bannongjareansuk
นายลิขิต โคกแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองเจริญสุข
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
?????????
034-540259
2480
38.2
15.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:58 น.
93
1071020433
71020199
020433
เมตตาจิตต
mattajitt
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หมู่บ้านหนองบัวหิ่ง
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
สระลงเรือ
01/03/2517
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
9
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:15:33 น.
94
1071020434
71020200
020434
บ้านห้วยลึก
banhuayluek
นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยลึก
สระลงเรือ
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
banhuayluek@gmail.com
สระลงเรือ
034-510823
7 มิถุนายน 2519
40
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:51:18 น.
95
1071020425
71020201
020425
บ้านเขาศาลา
Bankhoasala
นายวีรพันษ์ พยาบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเขาศาลา
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
khoasala@kan2.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020425
ห้วยกระเจา
-
2517
23.9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
49
9
02 กันยายน 2562 เวลา 15:01:29 น.
96
1071020427
71020202
020427
บ้านทุ่งมังกะหร่า
BANTUNGMANGGARA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
manggara@kan2.go.th
ห้วยกระเจา
-
-
1 กันยายน 2521
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
8
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:37 น.
97
1071020428
71020203
020428
บ้านทัพพระยา
BANTAPPRAYA
นายสามารถ จันหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านทัพพระยา
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
tappraya677@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020428
ห้วยกระเจา
034-677025
034677025
1 พฤษภาคม 2512
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
197
12
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:24:21 น.
98
1071020429
71020204
020429
บ้านเขากรวด
นายชลอ ทองดีเลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเขากรวด
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
ห้วยกระเจา
034-517751
17/05/2499
20
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
179
12
30 สิงหาคม 2562 เวลา 14:19:38 น.
99
1071020419
71020205
020419
อนุบาลห้วยกระเจา
Anubanhuaikrachao
นางอนงค์ หอมทวนลม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
anuban677@gmail.com
ห้วยกระเจา
034677290
034677290
41
4.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
245
11
22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:34 น.
100
1071020422
71020206
020422
บ้านซ่อง
BANZONG
นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านกรอกฟ้า
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
-
-
ห้วยกระเจา
0922549665
-
24/07/2483
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
9
18 ตุลาคม 2562 เวลา 19:20:41 น.
101
1071020423
71020207
020423
บ้านไพรงาม
Banphraingam
นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านไพรงาม
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
71170
Banphraingam11school@gmail.com
ห้วยกระเจา
0899191859
-
15 มกราคม 2517
25
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
9
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:22:03 น.