ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1077280024
77010001
280024
บ้านหนองกก
bannongkok
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองกก
เกาะหลัก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
bannongkok.w@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1077280024
อบต.เกาะหลัก
0892006036
-
16/05/2519
14
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
112
8
09 กันยายน 2563 เวลา 13:06:39 น.
2
1077280025
77010002
280025
บ้านทุ่งเคล็ด
banthungkled
นางวราพร คลังชะนัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทุ่งเคล็ด
เกาะหลัก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
banthungkleid@hotmail.com
https://sites.google.com/site/rongreiynbanthungkheld/swn-thi-1-prawatikar-rab-rachkar-k-ph-7
อบต.เกาะหลัก
0914061199
-
20/05/2502
15
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:37 น.
3
1077280030
77010005
280030
ด่านสิงขร
dansingkhon
นางทัศนีย์ พรมสอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ด่านสิงขร
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
dansc.77000@gmail.com
www.dansingkhonschool.com
อบต.คลองวาฬ
032810562
-
04/02/2503
13
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
154
8
09 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:30 น.
4
1077280031
77010006
280031
อุดมราชภักดี
udomrachapakdee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองน้ำขาว
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
-
-
อบต.คลองวาฬ
-
-
17/05/2510
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:17 น.
5
1077280032
77010007
280032
บ้านทางหวาย
bantangwai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทางหวาย
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
bantangwai@gmail.com
-
อบต.คลองวาฬ
032654336
-
17/05/2515
6
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
8
22 กันยายน 2563 เวลา 14:56:58 น.
6
1077280033
77010008
280033
บ้านหนองหิน
bannonghin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองหิน
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
bnhs.2554@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1077280033
อบต.คลองวาฬ
0850145831
-
24/03/2480
0.2
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
7
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:56:49 น.
7
1077280034
77010009
280034
บ้านคลองวาฬ
banklongwan
นายวีระ รุ่งแจ้ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คลองวาฬ
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
ban_klongwan@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1077280034
เทศบาล ต.คลองวาฬ
032661317
032661317
01/01/2480
3
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
259
12
21 กันยายน 2563 เวลา 15:04:31 น.
8
1077280035
77010010
280035
บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
banwaghormittapaptee 72
นางมณี อาจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หว้าโทน
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
waghorschool@hotmail.com
-
อบต.คลองวาฬ
032510263
-
17/05/2513
1
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
9
30 กันยายน 2563 เวลา 08:25:32 น.
9
1077280036
77010011
280036
บ้านห้วยใหญ่
banhuaiyai
นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยใหญ่
คลองวาฬ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
bhy896@gmail.com
-
อบต.คลองวาฬ
032640065
-
18/05/2518
10
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:28 น.
10
1077280037
77010012
280037
เศรษฐพานิชวิทยา
saedthapanichwittaya
นางจงกล พรมสอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สองกะลอน
ห้วยทราย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
sedtapanitwittaya2555@hotmail.com
-
อบต.ห้วยทราย
032640068
-
27/08/2506
30
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:43:12 น.
11
1077280038
77010013
280038
พัฒนาประชานุเคราะห์
pattanaprachanukhro
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 วังมะเดื่อ
ห้วยทราย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
pattanam3@hotmail.com
www.pattanaschool.com
อบต.ห้วยทราย
032510683
-
01/01/2500
20
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
329
11
19 มกราคม 2561 เวลา 16:25:44 น.
12
1077280039
77010014
280039
บ้านห้วยน้ำพุ
banhuaynamphu
นางสุนีย์ อยู่หลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ห้วยทราย
ห้วยทราย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
namphu.school@hotmail.com
www.namphu.ac.th
อบต.ห้วยทราย
032578060
032578279
11/07/2501
5
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
313
12
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:36 น.
13
1077280040
77010015
280040
ประชารังสรรค์
pracharangsun
นายสามารถ หอมชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หัวโก
ห้วยทราย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
pacharangsan@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1077280040
อบต.ห้วยทราย
032640067
-
01/05/2517
12
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
30 กันยายน 2563 เวลา 15:35:26 น.
14
1077280001
77010016
280001
วัดปากคลองเกลียว
wadpagklongkleaw
นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปากคลองเกลียว
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
wpkk.school@windowslive.com
-
อบต.บ่อนอก
032682170
-
01/01/2468
44
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:10 น.
15
1077280002
77010017
280002
บ้านท่าฝาง
bantafang
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 อู่ตะเภา
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
-
-
อบต.บ่อนอก
032646764
-
01/01/2473
43
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
170
9
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:13:12 น.
16
1077280004
77010019
280004
วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
watbonok
นางจรี วัชรวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ่อนอก
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
jaree2504@gmail.com
wabnok.in.th/index1.html
อบต.บ่อนอก
032820108
-
19/08/2480
36.5
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
24 กันยายน 2563 เวลา 15:08:33 น.
17
1077280005
77010020
280005
บ้านคอกช้าง
Bankokchang School
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 คอกช้าง
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
piyakul2210@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1077280005
อบต.บ่อนอก
0818803314
-
05/09/2499
32
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
127
11
14 กันยายน 2563 เวลา 09:13:14 น.
18
1077280006
77010021
280006
บ้านหนองปุหลก
bannongpuloke
นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองปุหลก
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
nanta98@gmail.com
-
อบต.บ่อนอก
-
-
15/05/2511
46
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
9
28 มกราคม 2563 เวลา 10:00:57 น.
19
1077280007
77010022
280007
บ้านยุบพริก
banyupprig
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ยุบพริก
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
yupprig@hotmail.co.th
-
อบต.บ่อนอก
-
-
12/03/2520
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:30 น.
20
1077280008
77010023
280008
บ้านคลองชายธง
bankhlongchaythong
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คลองชายธง
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
chaithong.sch@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1077280008
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
032646714
-
01/12/08
27
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
9
03 ธันวาคม 2562 เวลา 11:33:14 น.
21
1077280009
77010024
280009
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
yuwasamakomprachuapkhirikhananuson
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองบุญยงค์
บ่อนอก
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
yuwa54@hotmail.com
school.obec.go.th/jc
อบต.บ่อนอก
-
-
09/01/2523
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
26
5
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:03:24 น.
22
1077280028
77010025
280028
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
anubanmuaengprachuapkhirikhan (salacheep)
นายจิรายุ สีมาพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 186 ถนนสละชีพ
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
salacheepschool@gmail.com
-
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
032-611305
16/05/2464
8
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
413
12
09 กันยายน 2563 เวลา 10:18:06 น.
23
1077280014
77010026
280014
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
anubanprachuapkhirikhan
นายบุญมา พ่วงสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 ถนนสู้ศึก
ประจวบคีรีขันธ์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
anuban_prachuapkhinkhan1@hotmail.com
www.pkk.ac.th
เทศบาลมืองประจวบคีรีขันธ์
032603948
032611191
17/05/2499
15
0.2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
90
1,675
47
28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:04:34 น.
24
1077280021
77010027
280021
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
prachasongkrouppatham
นางพรรณทิวา พันธฺ์พิริยะเจตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 กิโล 12
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
kilo12school@gmail.com
www.prachar-sch.ac.th
อบต.อ่าวน้อย
032652104
-
13/12/2503
34
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
9
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:11 น.
25
1077280011
77010029
280011
บ้านบึง
banbueng
นางสาวทับทิม เอี่ยมแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านบึง
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
-
www.banbuengschool.com
อบต.อ่าวน้อย
0819437381
-
19/05/2497
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
88
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:46:31 น.
26
1077280012
77010030
280012
บ้านคั่นกระได
bankankradai
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คั่นกระได
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
kanpt3405@gmail.com
http://kkd.pck1.go.th
อบต.อ่าวน้อย
-
-
01/01/2480
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
204
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32:01 น.
27
1077280013
77010031
280013
บ้านอ่าวน้อย
banaonoi
นายปภังกร เงาะลำดวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 อ่าวน้อย
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77000
-
อบต.อ่าวน้อย
032611542
-
01/01/2486
15
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
22 กันยายน 2563 เวลา 12:57:34 น.
28
1077280022
77010032
280022
บ้านหนองเสือ
bannongsua
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หนองเสือ
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
bannongsue@hotmail.co.th
-
อบต.อ่าวน้อย
032602661
-
17/05/2514
15
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
205
12
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:26:52 น.
29
1077280029
77010034
280029
เนินแก้ววิทยาคาร
noenkaewwittayakarn
นายพีระชาติ ศรีมหันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ชุมนุมมะละกอ
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
rewadee261@gmail.com
nernkaew.pck1.go.th
อบต.อ่าวน้อย
0811991477
-
16/05/2521
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:21 น.
30
1077280015
77010035
280015
บ้านย่านซื่อ
banyansue
นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ย่านซื่อ
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
-
-
อบต.อ่าวน้อย
032906070
-
17/05/2514
38
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
84
9
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:45 น.
31
1077280016
77010036
280016
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
thairathwittaya65
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 วังไทรติ่ง
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
thairathvittaya65@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1077280016
อบต.อ่าวน้อย
032812544
032812544
17/05/2504
25
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
122
11
03 ตุลาคม 2563 เวลา 21:48:06 น.
32
1077280017
77010037
280017
สามัคคีร่วมจิต
samakkhiruamjit
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 1 หนองหญ้าปล้อง
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
samakkeeschool2015@gmail.com
school.obec.go.th/samakkee
อบต.อ่าวน้อย
032-906072
-
17/05/2519
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
9
12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:42:53 น.
33
1077280018
77010038
280018
วังมะเดื่อ
wangmaduea
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วังมะเดื่อ
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
wangmaduea@gmail.com
www.wangmaduea.ac.th
อบต.อ่าวน้อย
032602683
-
17/05/2504
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
155
8
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:50:10 น.
34
1077280019
77010039
280019
ประชาบูรณะวิทยา
Prachaburanawittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ซอยแขก 2
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
sirirat25102553@hotmail.com
-
อบต.อ่าวน้อย
-
-
25/06/2508
26
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 19:16:01 น.
35
1077280020
77010040
280020
หาดสนุกราษฏร์บำรุง
hadsanookratbamrung
นายพิสดาร ดีหริ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 กิโล 5
อ่าวน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
77210
hadsanook@hotmail.co.th
hadsanook.ac.th
เทศบาล ต. ก.ม.5
032510884
032510884
09/07/2502
26
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
529
18
30 กันยายน 2562 เวลา 16:37:58 น.
36
1077280082
77010041
280082
บ้านพุตะแบก
banputabaek
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 พุตะแบก
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
tan_tree@hotmail.com
www.banputabaek.ac.th
เทศบาล ต.ทับสะแก
-
-
16/05/2484
42
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
8
30 กันยายน 2563 เวลา 13:39:08 น.
37
1077280083
77010042
280083
วัดทุ่งกลาง
watthungklang
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทุ่งกลาง
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
watthungklang@gmail.com
-
อบต.เขาล้าน
032672871
-
17/05/2504
43
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
67
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:08 น.
38
1077280084
77010043
280084
บ้านดอนใจดี
bandonjaidee
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนใจดี
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
bandonjaideeschool@hotmail.com
-
อบต.เขาล้าน
-
-
30/11/2515
40
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
108
8
09 ตุลาคม 2563 เวลา 14:18:15 น.
39
1077280085
77010044
280085
บ้านมะเดื่อทอง
banmaduaethong
นายเมธา ศรีกำเหนิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 มะเดื่อทอง
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
kitikorn-12345@hotmail.com
www.banmaduathongschool.com
อบต.เขาล้าน
032510575
18/05/2508
55
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
375
14
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:18 น.
40
1077280087
77010045
280087
วัดนาหูกวาง
watnahukwang
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาตาปะขาว
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
-
-
อบต.เขาล้าน
032814119
-
01/01/2474
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
9
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:54:26 น.
41
1077280088
77010046
280088
วัดนาล้อม
watnalom
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาล้อม
เขาล้าน
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
-
-
อบต.เขาล้าน
032906015
-
05/04/2478
39
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
104
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:44 น.
42
1077280077
77010048
280077
วัดทุ่งประดู่
wattungpradoo
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทุ่งประดู่
ทับสะแก
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
tungpradoo2018@gmail.com
-
อบต.ทับสะแก
032651272
-
25/11/2467
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:44 น.
43
1077280078
77010049
280078
อนุบาลทับสะแก
anubanthapsakae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ทับสะแก
ทับสะแก
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
anubanthabsakae@gmail.com
http://thapsakae.pck1.go.th/
เทศบาล ต.ทับสะแก
032671088
032671088
01/01/2473
40
0.10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
586
17
08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:45 น.
44
1077280079
77010050
280079
บ้านดอนทราย
bandonsai
นายสันธาร อินไชยยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ดอนทราย
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
Bandonsai1@hotmail.com
-
อบต.นาหูกวาง
032815258
-
01/06/2477
52
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
117
8
23 กันยายน 2563 เวลา 10:12:29 น.
45
1077280080
77010051
280080
ประชาราษฏร์บำรุง
pracharadbumrung
นางสุภัทร์ นครสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ประชาราษฎร์
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
-
-
อบต.นาหูกวาง
032640091
-
17/05/2515
30
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:57:15 น.
46
1077280081
77010052
280081
สมาคมเลขานุการสตรี 2
samakhomlakhanukhansatri2
นางสิริกร ธงสอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โป่งแดง
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
samakom.tk2@gmail.com
www.smk2.ac.th
อบต.นาหูกวาง
032672392
032672374
12/05/2515
40
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
146
11
09 กันยายน 2563 เวลา 11:54:40 น.
47
1077280086
77010053
280086
บ้านเหมืองแร่
banmuaengrae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เหมืองแร่
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
banmuaengrae2555@hotmail.co.th
banmueangrae.pck1.go.th
อบต.นาหูกวาง
-
-
02/06/2512
44
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:39 น.
48
1077280089
77010054
280089
บ้านทุ่งตาแก้ว
bantungtakaew
นางสุนันท์ ประสพผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทุ่งตาแก้ว
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
Bantungtakaew@gmail.com
-
อบต.นาหูกวาง
032640012
-
20/06/2527
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
138
8
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:02:28 น.
49
1077280090
77010055
280090
อ่างทองพัฒนา
angthongpattana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สิบเอ็ดเจ้า
นาหูกวาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
angtongpattana@hotmail.com
-
อบต.นาหูกวาง
-
-
05/09/2509
43
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
76
9
08 ตุลาคม 2563 เวลา 11:03:15 น.
50
1077280074
77010056
280074
บ้านไร่ใน
banrainai
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ไร่ใน
แสงอรุณ
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
rainai.school@hotmail.com
-
อบต.แสงอรุณ
-
-
06/04/2509
30
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
85
9
29 กันยายน 2563 เวลา 15:32:33 น.
51
1077280075
77010057
280075
บ้านหินเทิน
banhinturn
นายประพันธ์ พันธ์ุพราหมณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หินเทิน
แสงอรุณ
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
banhinturn2010@gmail.com
-
อบต.แสงอรุณ
032640013
-
17/05/2515
33
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
29 กันยายน 2563 เวลา 15:39:41 น.
52
1077280070
77010058
280070
บ้านเนินดินแดง
bannoendindang
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 คลองหินจวง
ห้วยยาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
bannoendindang@hotmail.com
-
อบต.ห้วยยาง
-
-
1/05/2517
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
99
9
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:53:43 น.
53
1077280071
77010059
280071
ประชาพิทักษ์
prachapitak
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 หนองพลับ
ห้วยยาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
prachapitak57@gmail.com
-
อบต.ห้วยยาง
-
-
17/05/2515
26
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
149
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:25 น.
54
1077280072
77010060
280072
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
banhuayyangmitrapap 35
นายเอกภพ กลำพบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบน
ห้วยยาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
huayyangmit35@hotmail.com
-
อบต.ห้วยยาง
032815149
032815149
17/10/2478
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
393
13
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:23:19 น.
55
1077280073
77010061
280073
บ้านทุ่งยาว
banthungyao
นางสุภาพรรณ จูสวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ทุ่งยาว
ห้วยยาง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
banthungyao@hotmail.com
bty.ac.th
อบต.ห้วยยาง
0922634468
-
05/11/2498
30
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
107
9
11 ตุลาคม 2562 เวลา 16:37:38 น.
56
1077280091
77010062
280091
บ้านอ่างทอง
banangthong
นางณัชธาร แดงเหมือน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 อ่างทอง
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
schoolbaanangthong@gmail.com
-
อบต.อ่างทอง
032815461
032815461
13/10/2481
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
218
12
09 กันยายน 2563 เวลา 13:36:50 น.
57
1077280092
77010063
280092
บ้านสีดางาม
ฺBansida-ngam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เกาะสีดา
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
ฺBansidangamschool@gmail.com
school.obec.go.th/sidangam
อบต.อ่างทอง
-
-
14/09/2507
48
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
7
25 กันยายน 2563 เวลา 14:46:21 น.
58
1077280093
77010064
280093
บ้านวังยาง
Banwangyang
นายสุรวุฒิ จูสวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วังยาง
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
s.jusuay@hotmail.co.th
-
อบต.อ่างทอง
032556018
-
17/07/2482
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
8
01 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:00 น.
59
1077280094
77010065
280094
วัดหนองหอย
watnonghoi
นายพีระ รวดเร็ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองหอย
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
watnonghoi.thapsakae@gmail.com
www.watnonghoi.ac.th
อบต.อ่างทอง
032556019
-
10/10/2478
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
313
11
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:05:56 น.
60
1077280096
77010067
280096
บ้านหนองมะค่า
bannongmakha
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หนองมะค่า
อ่างทอง
ทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
77130
-
www.bannongmakha.ac.th
อบต.อ่างทอง
032510392
-
19/05/2518
53
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
158
12
24 กันยายน 2563 เวลา 11:45:53 น.
61
1077280113
77010068
280113
บ้านห้วยทรายขาว
banhuaysaikhao
นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยทรายขาว
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
-
-
อบต.กำเนิดนพคุณ
032691289
032691289
17/05/2513
86
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
158
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:05:43 น.
62
1077280114
77010069
280114
บ้านดอนทอง
bandonthong
นายจรัญ คงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดอนทอง
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
bandonthong2561@hotmail.com
-
อบต.กำเนิดนพคุณ
032691006
-
15/08/2485
98
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
110
9
24 กันยายน 2563 เวลา 09:51:44 น.
63
1077280115
77010070
280115
วัดนาผักขวง
watnaphakkhuang
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาผักขวง
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
a_jumnongrat@hotmail.com
-
อบต.กำเนิดนพคุณ
032690043
-
01/10/2478
85
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
9
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:51 น.
64
1077280116
77010071
280116
บ้านถ้ำเขาน้อย
bantumkhaonoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ถ้ำเขาน้อย
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
Bantumkhaonoi2561@gmail.com
-
อบต.กำเนิดนพคุณ
080 0784606
-
26/12/2498
80
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:29:27 น.
65
1077280117
77010072
280117
บ้านดอนสง่า
Bandonsanga
นางวิมลพรรณ รักทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองตาจ่า
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
bandonsanga@hotmail.com
-
อบต.กำเนิดนพคุณ
032646734
-
01/05/2517
95
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
184
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:55 น.
66
1077280126
77010073
280126
อนุบาลบางสะพาน
Anubanbangsaphan
นายวิโรจน์ โตแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดบางสะพาน
กำเนิดนพคุณ
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
anuban_bangsaphan@hotmail.com
-
เทศบาล ต.กำเนิดนพคุณ
032691008
032691008
01/10/2465
90
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
1,013
29
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:25:36 น.
67
1077280110
77010074
280110
ไตรกิตทัตตานนท์
traikittattanon
นายนพดล ส่วนน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 สามขุม
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
prchs@outlook.co.th
www.webrongrean.in.th/trikittattanon/home
อบต.ชัยเกษม
032640025
-
20/10/2514
ุ60
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
77
8
16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:18:16 น.
68
1077280111
77010075
280111
บ้านดงไม้งาม
bandongmaingam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดงไม้งาม
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
bandongmaingam@hotmail.com
www.bandongmaingam.ac.th
อบต.ชัยเกษม
032697401
-
17/05/2513
74
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:48:06 น.
69
1077280106
77010076
280106
บ้านมรสวบ
banmorasuab
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 มรสวบ
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
banmorasuabschool@gmail.com
www.banmorasobschool.ac.th
อบต.ชัยเกษม
0861644623
-
18/06/2511
90
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
252
11
08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:30 น.
70
1077280107
77010077
280107
บ้านเขามัน
bankhaoman
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 เขามัน
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
khaoman.school@gmail.com
อบต.ชัยเกษม
032640024
032640024
23/04/2523
65
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
135
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:45:16 น.
71
1077280108
77010078
280108
สมาคมเลขานุการสตรี 1
samakhomlakhanukhansatri 1
นายสุรจิตร สุขสีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ห้วยไก่ต่อ
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
nippon322@hotmail.com
-
อบต.ชัยเกษม
0899159777
-
07/09/2514
60
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
335
11
15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00:46 น.
72
1077280109
77010079
280109
บ้านหนองจันทร์
bannongchan
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองจันทร์
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
nongchan2504l@hotmail.com
-
อบต.ชัยเกษม
032640022
032640022
02/05/2504
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:50:20 น.
73
1077280104
77010080
280104
บ้านยางเขา
banyangkhao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยางเขา
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
ิbanyangkhao@pck1.go.th
-
อบต.ชัยเกษม
032906030
-
17/05/2514
57
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:39 น.
74
1077280105
77010081
280105
บ้านหนองหญ้าปล้อง
bannongyaplong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองหญ้าปล้อง
ชัยเกษม
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
nongyaplongsch@gmail.com
อบต.ชัยเกษม
032602860
-
20/05/2484
56
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 12:20:11 น.
75
1077280130
77010082
280130
บ้านวังยาว
banwangyao
นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วังยาว
ทองมงคล
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
Banwangyao@gmail.com
-
อบต.ทองมงคล
032697255
-
17/08/2494
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
9
26 ตุลาคม 2561 เวลา 21:43:05 น.
76
1077280131
77010083
280131
บ้านทองมงคล
banthongmongkol
นางสาวนันท์รัตน์ เกื้อหนุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 เขาแก้ว
ทองมงคล
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
-
banthongmongkol.ac.th
อบต.ทองมงคล
-
-
17/05/2520
90
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
31
599
18
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:27:02 น.
77
1077280132
77010084
280132
บ้านราษฏร์ประสงค์
banradprasong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ราษฎร์ประสงค์
ทองมงคล
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
Inmalai98@Gmail.com
-
อบต.ทองมงคล
032640028
-
20/05/2508
90
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
72
9
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:46:04 น.
78
1077280133
77010085
280133
บ้านธรรมรัตน์
Banthammarat
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ธรรมรัตน์
ทองมงคล
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
banthammarat.school@gmail.com
http://www.facebook.com/banthammaratschool
อบต.ทองมงคล
032906033
-
13/06/2505
90.7
23.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
208
11
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23:44 น.
79
1077280137
77010086
280137
บ้านในล็อค
bannailock
นายธงชัย แสงโพลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ในล็อค
ทองมงคล
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
gantimaporn2517@gmail.com
-
อบต.ทองมงคล
032640026
-
28/04/2529
85
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
409
13
28 มิถุนายน 2561 เวลา 06:18:58 น.
80
1077280102
77010087
280102
วัดธงชัยธรรมจักร
watthongchaitammajak
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ปากคลอง
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
watthongchai@hotmail.com
-
เทศบาล ต.บ้านกรูด
032695126
032695522
01/05/2457
71.7
21.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
224
11
30 กันยายน 2563 เวลา 13:01:00 น.
81
1077280103
77010088
280103
วัดดอนยาง
watdonyang
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ดอนกระทุ
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
watdonyang.school@yahoo.com
เทศบาล ต.บ้านกรูด
032695320
032695320
02/07/2474
70
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
254
11
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:20:44 น.
82
1077280098
77010089
280098
บ้านหนองมงคล
bannongmongkol
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองมงคล
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
nmkschool.089@gmail.com
nongmongkol.superwebsite.com/
อบต.ธงชัย
-
-
25/09/2484
75
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
78
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:38:21 น.
83
1077280099
77010090
280099
บ้านดอนสูง
Bandonsung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ดอนสูง
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
donsong.sch@hotmail.com
-
อบต.ธงชัย
081-7011701
-
10/01/2523
80
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:47 น.
84
1077280101
77010091
280101
บ้านหนองระแวง
bannongrawang
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองระแวง
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
rawang_school@hotmail.com
-
อบต.ธงชัย
-
-
16/05/2500
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
272
10
07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:19:24 น.
85
1077280097
77010092
280097
วัดถ้ำคีรีวงศ์
wadthamkiriwong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ถ้ำคีรีวงศ์
ธงชัย
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77190
wadthumkiriwong_sch@hotmail.com
-
อบต.ธงชัย
0817453245
-
01/07/2502
60
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:54:05 น.
86
1077280121
77010095
280121
บ้านหินกอง
banhinkhong
นายศิลปิน พรหมมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หินกอง
พงศ์ประศาสน์
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
ban_hinkong@hotmail.com
-
อบต.พงศ์ประศาสน์
-
-
02/06/2481
91
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
141
9
30 กันยายน 2563 เวลา 12:39:05 น.
87
1077280122
77010096
280122
บ้านชะม่วง
banchamuang
นายพนม ถือพุดซา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ชะม่วง
พงศ์ประศาสน์
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
baanchamoung@gmail.com
-
อบต.พงศ์ประศาสน์
0933624536
-
21/07/2498
94
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
9
10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:40:04 น.
88
1077280123
77010097
280123
บ้านสวนหลวง
bansuanluang
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 สวนหลวง
พงศ์ประศาสน์
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
bsuanluang@gmail.com
-
อบต.พงศ์ประศาสน์
032817029
032817029
16/05/2523
98
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
163
12
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:16:17 น.
89
1077280125
77010098
280125
บ้านห้วยแก้ว
banhuaykaew
นายกลยุทธ ยกย่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ห้วยแก้ว
พงศ์ประศาสน์
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
-
-
อบต.พงศ์ประศาสน์
032640030
-
27/06/2485
79
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
132
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:33 น.
90
1077280124
77010099
280124
บางสะพาน
bangsaphan
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านล่าง
แม่รำพึง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
bangsaphanschool@gmail.com
www.bangsaphanschool.net
อบต.แม่รำพึง
032691007
032692146
01/05/2496
86
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
862
27
09 กันยายน 2563 เวลา 14:14:24 น.
91
1077280118
77010100
280118
บ้านท่าขาม
banthakham
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าขาม
แม่รำพึง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
-
www.banthakham.com
อบต.แม่รำพึง
032691253
-
18/11/2483
100
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
176
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:04 น.
92
1077280100
77010101
280100
บ้านดอนสำราญ
bandonsamran
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนสำราญ
แม่รำพึง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1077280100
อบต.แม่รำพึง
032640031
-
27/06/2484
74
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
129
12
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:27:34 น.
93
1077280112
77010102
280112
บ้านอ่าวยาง
banaowyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 อ่าวยาง
แม่รำพึง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77140
aowyang.school@gmail.com
-
อบต.แม่รำพึง
032693212
-
01/10/2494
91
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:38:41 น.
94
1077280135
77010103
280135
บ้านคลองลอย
banklongloi
นายอุดรรักษ์ คำลุน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองลอย
ร่อนทอง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
khongloi@hotmail.com
www.banklongloi.ac.th
อบต.ร่อนทอง
032694048
032690048
23/06/2520
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
231
9
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:09:31 น.
95
1077280127
77010104
280127
บ้านวังน้ำเขียว
banwangnamkhaew
นางภัทรามาศ กำนิล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 วังน้ำเขียว
ร่อนทอง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
wang_1234@windowslive.com
http://www.banwangnamkhaew.ac.th/
อบต.ร่อนทอง
032-819045
032-819045
17/5/2516
96
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
513
17
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:20 น.
96
1077280134
77010105
280134
ธนาคารออมสิน
thanakhanoomsin
นายสุรชัย แคลนกระโทก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 เกาะยายฉิม
ร่อนทอง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
tnk.oomsinschool@hotmail.com
http://school.obec.go.th/thanakarnomsin/
เทศบาล ต.ร่อนทอง
032697253
032697254
01/01/2507
68
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
1,291
40
27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:54:23 น.
97
1077280128
77010106
280128
บ้านทุ่งเชือก
banthungchueak
นายจงรักษ์ วัตรสติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทุ่งเชือก
ร่อนทอง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
banthungchueak@pck1.go.th
-
อบต.ร่อนทอง
-
-
24/06/2522
80
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
126
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:23 น.
98
1077280129
77010107
280129
บ้านดอนสำนัก
bandonsamnak
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนสำนัก
ร่อนทอง
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
77230
-
เทศบาล ต.ร่อนทอง
032557270
-
03/11/2495
82
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:39:32 น.
99
1077280198
77010108
280198
มูลนิธิศึกษา
mulnithisuksa
นางกอบกุล การางวัล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองจันทร์หอม
ช้างแรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
nutty_perfect7421@hotmail.co.th
-
อบต.ช้างแรก
032558020
-
06/07/2514
94
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
192
11
30 กันยายน 2563 เวลา 10:51:49 น.
100
1077280199
77010109
280199
บ้านไร่บนสามัคคี
banraibonsamakkee
นายสุรพล ณ วันจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ไร่บน
ช้างแรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
banraibon@gmail.com
-
อบต.ช้างแรก
-
-
22/02/2514
110
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
129
11
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:19:47 น.
101
1077280200
77010110
280200
บ้านบางเจริญ
banbangjaroen
นายอรรถพล บัวทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บางเจริญ
ไชยราช
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
Admin@bcr.ac.th
www.bcr.ac.th
อบต.ไชยราช
032646945
-
15/12/2530
115
31
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
390
13
18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:29:59 น.
102
1077280201
77010111
280201
บ้านทองอินทร์
banthongin
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทองอินทร์
ไชยราช
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
tisc.2532@gmail.com
www.tisc.ac.th
อบต.ไชยราช
0810826899
-
01/04/2532
131
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
206
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:22 น.
103
1077280202
77010112
280202
บ้านช้างเผือก
banchangpueak
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คอกอ้ายเผือก
ไชยราช
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
banchangpueak@yahoo.co.th
www.pck1.go.th/changpueak/
อบต.ไชยราช
032640038
-
19/05/2518
125
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
235
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:43:30 น.
104
1077280196
77010113
280196
บ้านไชยราช
banchairach
นางสาวภาวิณี เสนาการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หนองหิน
ไชยราช
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
-
www.banchairach.ac.th
อบต.ไชยราช
032694611
032694612
25/08/2485
100
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
545
19
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:42 น.
105
1077280197
77010114
280197
อนุบาลบางสะพานน้อย
anubanbangsaphannoi
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ช้างแรก
ช้างแรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
bowy252706@gmail.com
อบต.ช้างแรก
032558018
03255018
25/05/2502
110
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
309
12
21 กันยายน 2563 เวลา 10:04:43 น.
106
1077280206
77010115
280206
บ้านบางเบิด
banbangberd
นายนิธิ พวงเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บางเบิด
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
-
-
อบต.ทรายทอง
032-817269
032817269
12/03/2507
130
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:31 น.
107
1077280207
77010116
280207
บ้านฝั่งแดง
banfangdang
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ฝั่งแดง
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
Banfungdang.bangsaphannoi@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1077280207
อบต.ทรายทอง
032640045
-
01/01/2500
115
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:03:50 น.
108
1077280208
77010117
280208
วัดกำมะเสน
watkammasen
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กำมะเสน
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
Kamsen1@hotmail.com
อบต.ทรายทอง
0885436756
-
01/10/2478
108
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
11
05 ตุลาคม 2563 เวลา 09:28:44 น.
109
1077280193
77010119
280193
บ้านห้วยสัก
banhuaysak
นายสมคิด ไชยแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยสัก
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
-
-
อบต.ทรายทอง
0917153139
-
01/05/2473
108
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
03 ธันวาคม 2562 เวลา 10:57:45 น.
110
1077280194
77010120
280194
บ้านทุ่งสีเสียด
banthungsisiad
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ทุ่งสีเสียด
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
banthungsiseadschool@hotmail.com
www.btsschool.com
อบต.ทรายทอง
032640042
032640042
17/5/2508
100
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
12
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:01:42 น.
111
1077280195
77010121
280195
บ้านทรายทอง
bansaithong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ่อไพ
ทรายทอง
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
-
bansaitong.pck1.go.th/
อบต.ทรายทอง
032640046
-
16/05/2503
120
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:55:08 น.
112
1077280189
77010122
280189
บ้านหนองฆ้อง
bannongkhong
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองฆ้อง
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
bnk068@hotmail.com
-
อบต.บางสะพาน
032694832
-
01/10/2500
96
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
12
19 มีนาคม 2562 เวลา 14:01:32 น.
113
1077280190
77010123
280190
บ้านทุ่งไทร
banthungsai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทุ่งไทร
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
thoongsai@hotmail.com
thoong@sai
อบต.บางสะพาน
-
-
09/03/2517
100
6.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
9
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:07 น.
114
1077280186
77010124
280186
บ้านบางสะพานน้อย
banbangsaphannoi
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ละหาน
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
bbnschool2555@gmail.com
www.bbnschool.com
เทศบาล ต.บางสะพานน้อย
032699028
032699028
01/01/2478
110
0.50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
441
14
29 กันยายน 2563 เวลา 11:52:43 น.
115
1077280187
77010125
280187
วัดดอนตะเคียน
watdontakhain
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองคล้า
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
Dontakhain58@outlook.com
www.watdontakhainschool.com
อบต.บางสะพาน
0860208074
-
01/01/2476
125
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:21:44 น.
116
1077280188
77010126
280188
บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
banparkklong
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ปากคลอง
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
tinan7919@gmail.com
www.banpakklong.com
อบต.บางสะพาน
032699029
-
01/06/2479
110
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
114
9
30 กันยายน 2563 เวลา 17:25:28 น.
117
1077280191
77010127
280191
บ้านทุ่งกะโตน
bantunggatone
นายจเร พวงเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองบอน
ปากแพรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
toonggaton@hotmail.com
www.bantoonggatone.ac.th
อบต.ปากแพรก
032699501
-
19/06/2548
116
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
47
861
25
18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:45:43 น.
118
1077280192
77010128
280192
บ้านหนองห้วยฝาด
Bannonghuayfad
นายจตุรานน เกิดพร้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทุ่งสะท้อน
ปากแพรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
nhf_sc@hotmail.com
www.thaischool.in.th/77102034/
อบต.ปากแพรก
032699538
-
04/07/2483
101
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
424
15
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:06 น.
119
1077280204
77010129
280204
วัดเขาราษฎร์บำรุง
Watkhaoratbumrung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดเขาราษฎร์บำรุง
ปากแพรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
watkao_1234@hotmail.com
-
อบต.ปากแพรก
032640048
-
01/09/2493
111
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
8
28 มกราคม 2562 เวลา 13:33:20 น.
120
1077280205
77010130
280205
บ้านปากแพรก
banpakprak
นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปากแพรก
ปากแพรก
บางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
77170
value-usa@hotmail.com
-
อบต.ปากแพรก
032640049
-
10/05/2473
111
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
9
30 กันยายน 2563 เวลา 14:56:01 น.