ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเชิงเลน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
สุเหร่าแดง ตำบท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
8
บ้านหัวเตย ตำท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
9
บ้านลำพูลาย ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00