ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,2
ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1,2
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00