ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านห้วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2
บ้านไทรงาม ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3
บ้านหนองเกตุ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
5
บ้านหน้าค่าย ต.เขาแหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
7
บ้านฝายพัฒนา ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
8
บ้านเนินทองพัฒนา ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00