ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
2
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
3
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
4
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
5
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
6
ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี
6
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
5
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00