ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวังแขม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านวังแขม ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
8
บ้านคลองมะเกลือ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00