ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
หมู่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
1
บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
2
บ้านฟากห้วย ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
4
บ้านสามแยกมาเจริญ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
3
บ้านอ่างทอง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
6
บ้านหนองพิกุล ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
7
บ้านดงใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00