ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองกะขะ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านใหม่ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1
บ้านมาบโป่ง ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
1
บ้านหนองกะขะ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3
บ้านหนองกะขะล่าง ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
4
บ้านปุนเถ้าม้า ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
5
บ้านกระโดน ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
7
บ้านฟากห้วย ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00