ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาเกลือ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2
บ้านล่าง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านกลาง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านห้วยทวน ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านวัดคงคาไล ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านท่าถ่านล่าง ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4
บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านหัวหิน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านวัดเขาบางทราย ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านหนองตะโก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2
บ้านหนองตาท้วม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านห้วยทวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4
บ้านสวนแขก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านหนองแหน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
7
บ้านเขามยุรา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
8
บ้านเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
9
บ้านบ่อบุญทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
10
บ้านศาลาคู่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านหนองไข่เน่า ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านหนองปีกนก ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4
บ้านบ่อน้ำจืด ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านบน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านปากคลอง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านดอนล่าง ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านศรีพโลทัย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2
บ้านตีนเขา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3
บ้านห้วยสาริกา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4
บ้านกันทุ่ง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านสมอกาฝาก ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6
บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
7
บ้านหนองไม้แดง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านนาล่าง ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1
บ้านห้วย ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2
บ้านท้องคุ้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
5
บ้านทุ่งบางกระแบง ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
8
บ้านบ่อหวด ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
9
บ้านหนองทราย ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
10
บ้านไร่บน ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
12
บ้านหนองยายรัก ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00