ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเตาหม้อ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเตาหม้อ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
2
บ้านนอกเขา ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
8
บ้านอัมพวา ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
9
บ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00