ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดขุนซ่อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองยาง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
2
บ้านขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
3
บ้านขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
4
บ้านหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
5
บ้านโคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
6
บ้านเขาป้อม ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
7
บ้านสุขใจ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
8
บ้านหินดาด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุร
9
บ้านอ่างสีเสียด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
10
บ้านคลองโป่ง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
11
บ้านวังสัมพันธ์ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
12
บ้านหนองเสม็ด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
13
บ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
14
บ้านเขาดินวังแจง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
15
บ้านคลองใหม่ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
16
บ้านตลาด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
17
บ้านโอ่งแตก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00