ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกวัด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
5
บ้านโคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
7
บ้านสุขใจ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
13
บ้านคลองพริก ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
14
บ้านวังแจง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
15
บ้านคลองใหม่ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
12
บ้านเกาะลอย ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00