ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านหนองใหญ่
1
บ้านเกาะขวาง
2
บ้านคลองขุด
3
บ้านบางปรง
4
บ้านเนินยาง
5
บ้านปากพีด
6
บ้านฉางเกลือ
7
บ้านแหลมตอง
9
บ้านหินโคร่ง
10
บ้านเขาหมาก
11
บ้านเขาตาโปน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00