ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00