ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
17
บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00