ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2
บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
5
บ้านช่องกุ่มน้อย ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
7
บ้านหนองบัว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
9
บ้านซับมล ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8
บ้านโคกไม้งาม, บ้านหนองยาง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00