ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านหนองแสง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
6
บ้านน้อยสนามบิน ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11
บ้านหนองคลอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00