ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
4
บ้านแก่งสะเดา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
5
บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
6
บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
7
บ้านซับเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
8
บ้านด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
9
บ้านวังสุเทพ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
10
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
11
บ้านคลองขี้เหล็ก ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
12
บ้านคลองพัฒนาน้อย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
13
บ้านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
14
บ้านคลองตะขบหวาน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
16
บ้านสันตะวา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
19
บ้านแสงตะวัน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
18
บ้านแสนสุข ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
17
บ้านชัยอุดม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
20
บ้านไร่เหนือพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
21
บ้านไพรวัลย์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
23
บ้านคลองเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
24
บ้านแผ่นดินทอง ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
25
บ้านเนินสามัคคี ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
26
บ้านศรีบูรพา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
27
บ้านสระหลวง ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
3
บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
5
บ้านเพชรพนานิคม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
14
บ้านวังเพชร ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
15
บ้านตาหลังในชัยมงคล ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
12
บ้านตาหลังในพัฒนา ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
21
บ้านสลักใด ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
13
บ้านชัยพัฒนา ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
7
บ้านทับหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
10
บ้านประตูโขง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00