ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
6
บ้านโคกสะออน ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนคราชสีมา
8
บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
9
บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00