ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
5
ห้วยดินดำ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
6
บ้านดงมะเกลือ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
7
บ้านโนนสายทอง ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
8
หัวทำนบ ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
9
สระสี่เหลี่ยม ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00