ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทำนบพัฒนา ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
11
บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
12
บ้านทำนบพัฒนาใต้ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
14
บ้านพระงาม ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
15
บ้านศรีพัฒนา ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00