ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุญวัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00