ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนขามสะแกแสง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
1
ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00