ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านจอกเตี้ย ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านจอกเตี้ย ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านพลับ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโนนบ่อหลวง ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00