ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านพลับ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านพลับ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโนนมะงา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านบิงน่้อยพัฒนา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00