ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านเป้าพัฒนา ค.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านอีเม้ง ค.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองจิก ค.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโนนเห็ดไค ค.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านหนองหัวหมู ค.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00