ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโคกใหญ่
3
บ้านช่างทอง
5
บ้านกิจสมบูรณ์
6
บ้านโคกระกาน้อย
7
บ้านตลาดชัย
8
บ้านหนองไทร
9
บ้านศรีทอง
1,4
บ้านหนองสองห้อง
2
บ้านกระเดื่อง
12
บ้านโนนสำราญ
13
บ้านม่วงน้อย
14
บ้านเมืองฝาง
5
บ้านเมืองดู่
7
โคกปูน
8
บ้านโคกกลาง
10
บ้านโคกหัวช้าง ต.เสม็ด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00