ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านมะค่า ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านเล็บเหยี่ยว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองม่วง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านกุง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านตราดหนองพลวง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านโคกเพชร ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านยายอ่อน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านหนองถนน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านสระขี้ตุ่น ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านฟันปลา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านชุมทอง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านหมื่นพิทักษ์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
19
บ้านเมืองใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
20
บ้านโกรกขี้หนูใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
21
บ้านหนองไทรงาม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
22
บ้านพรหมนิมิต ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00