ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองตราด ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านสำโรงโนนเค็ง ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านนากลาง ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านมาบสมอ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ุ6
บ้านบัลลังก์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านสถานีหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านโนนสูง ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
22
บ้านรัฐประชา ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00