ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองบัว
2
บ้าน สวายสอ
3
บ้านหนองกระทุ่ม
4
บ้านประคำสำโรง
5
บ้านตูมน้อย
6
บ้านตูมใหญ่
7
บ้านทุ่งสว่าง
8
บ้านหนองดุม
9
บ้านหนองตาด
10
บ้านโนนเจริญ
11
บ้านประคำดง
12
บ้านกรูด
13
บ้านหนองไผ่ดง
14
บ้านกระทุ่มนอก
15
บ้านโคกสำราญ
16
บ้านเมืองกับ
17
บ้านแคนเจริญ
18
บ้านหนองบัวพัฒนา
19
บ้านใหม่เจริญสุข

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00