ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองพลวง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโนนสว่าง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านแซว ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านกระโดน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหินโคน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองกุ้ง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านขามโคกโพธิ์ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านตาเหือง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านหนองแช่เสา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านลำดวนใต้ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
17
บ้านไทรทอง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
18
บ้านศรีสนวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรีรัมย์
10
บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านขามสามัคคี ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00