ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านบุตาสุ่ม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองโจด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านโนนศาลา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านจาน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโนนศาลา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองตารัก ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองตาไก้น้อย ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านตาตึ๊ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านโคกพลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านบุตาเวสน์ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโคกก้านเหลือง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองพลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองบัว ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านจันดุม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านระนามพลวง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านห้วยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านโคกสูง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านโคกตะโก ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านโคกเปราะ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านโคกน้อย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านโสนน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00