ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านศรีสง่า ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านเสือชะเง้อ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านทุ่งกระตาดพัฒนา ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านสุขสำราญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านพัฒนาชน ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านกลาง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านโนนสีทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านไทยเจริญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านตลาด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านการะเกตุ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านสระโบราณ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านโคกสะอาด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านน้อยหนองหัวหมู ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านประชาสามัคคี ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองมัน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองนกเขา ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านคูขาดน้อย ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านหนองกราด ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านหนองสะแบง ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านหนองกี่ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหัวนาคำ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านจาเกาะ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
4
บ้านสวนสวรรค์ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
5
บ้านแสนสุข ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
6
บ้านน้อย ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองสิม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านประชาพัฒนา ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
1
บ้านสระหลวง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโนนสำราญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
3
บ้านโนนทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00