ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโคกงิ้ว ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
3
บ้านหนองละหานทราย ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านชลประทาน ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านโคกพยอม ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
6
บ้านโคกสะอาด ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
7
บ้านโคกไม้แดง ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
8
บ้านน้อยลำคลอง ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
9
บ้านโรงเลื่อย ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหนองตาแอก ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
11
บ้านละหานทราย ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
2
ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
1
บ้านสระคู ต.หนองตะครอง อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
2
บ้านหนองกี่ ต.หนองตะครอง อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
6
บ้านตากอง ต.หนองตะครอง อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
12
ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00