ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนละหานทรายวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโคกว่าน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกว่าน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านโคกสระ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านหนองถนน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสมจิต ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองตะครองน้อย ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านโคกว่าน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านหนองถนน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00