ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านลำดวน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1
บ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3
บ้านบัว ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านกระสัง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
6
บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
8
บ้านโคกธาตุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
9
บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหนองร้าน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
12
บ้านโคกปราสาท ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
13
บ้านโคกอาหงวน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองบัวราย ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
14
บ้านโคกเครือ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
15
บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
17
บ้านบุ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
16
บ้านบัว ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
18
บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2
บ้านโคกสูง ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3
บ้านบัวพระ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านตาจรู๊ก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านเก็ม ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
7
บ้านตะโก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหินกอง ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1
บ้านตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
6
บ้านโคกกะลอ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
7
บ้านหนองกระต่าย ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหินกอง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
บ้านปังกู ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5
บ้านหัวช้าง ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
10
บ้านประหูด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
14
บ้านบัวโคก ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
1
บ้านเขาคอก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
15
บ้านเขาคอก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00