ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านไพศาล ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านหนองมะเขือ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านหนองเก็ม ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านสังเคิล ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านหนองแสง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านละลมเวง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านระแหง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านละลมพนู ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านกระโดน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองยาง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
11
บ้านบ่อดิน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12
บ้านหนองจาน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
13
บ้านพินทอง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
14
บ้านปอยยาง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
15
บ้านไพศาลพัฒนา ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านหนองสระ ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านละเวี้ย ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านจรอกใหญ่ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4
บ้านโคกปราสาท ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5
บ้านสาวงาม ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6
บ้านโพธิ์ไทร ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7
บ้านไทรโยง ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8
บ้านหนองกันงา ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านหนองคูณพัฒนา ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
10
บ้านหนองนา ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านห้วยเสลา ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านยาง ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านป่าชัน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
บ้านม่วงเหนือ ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9
บ้านพูนสุข ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00